Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

24 tháng 9 2022 lúc 8:28

Ta có: (x+4)/(x-2) +( 2x -5)/(x-2) =(x+4+2x-5)/(x-2)

       = (3x-1)/(x-2)

Mà: (3x-1)/(x-2) là số nguyên nên 3x-1 chia hết cho x-2 

Lại có: x-2 chia hết cho x-2

=>3 nhân (x-2) chia hết cho x-2=>3x-1+[3(x-2)] chia hết cho x-2

=>3x-1+6-3x=5 chia hết cho x-2 =>x-2 thuộc {5;1;-5;-1}

=>x thuộc {7;3;-3;1}

6 tháng 8 2020 lúc 21:22

\(\left|x\left(x^2-\frac{5}{4}\right)\right|=x\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\left(x^2-\frac{5}{4}\right)=x\\x\left(x^2-\frac{5}{4}\right)=-x\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2-\frac{5}{4}=\frac{x}{x}\\x^2-\frac{5}{4}=-\frac{x}{x}\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2-\frac{5}{4}=1\\x^2-\frac{5}{4}=-1\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2=\frac{9}{4}\\x^2=\frac{1}{4}\end{cases}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\pm\frac{3}{2}\\x=\pm\frac{1}{2}\end{cases}}\)

vậy ....

6 tháng 8 2020 lúc 21:29

\(\left|x\left(x^2-\frac{5}{4}\right)\right|=x\Leftrightarrow\left|x^3-\frac{5}{4}x\right|=x\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^3-\frac{5}{4}x=x\\x^3-\frac{5}{4}x=-x\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x\left(x^2-\frac{5}{4}\right)=x\\x\left(x^2-\frac{5}{4}\right)=-x\end{cases}}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2-\frac{5}{4}=\frac{x}{x}\\x^2-\frac{5}{4}=-\frac{x}{x}\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2-\frac{5}{4}=1\\x^2-\frac{5}{4}=-1\end{cases}}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x^2=\frac{9}{4}\\x^2=\frac{1}{4}\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\pm\frac{3}{2}\\x=\pm\frac{1}{2}\end{cases}}}\)

8 tháng 10 2017 lúc 20:17

1/ Ta có \(\frac{1}{3}< \frac{9}{x}< \frac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\frac{9}{27}< \frac{9}{x}< \frac{9}{18}\)

\(\Rightarrow27>x>18\)

Vì \(x\in Z\Rightarrow x\in\left\{19,20,...,26\right\}\)

Vậy....

Xyz OLM
Xyz OLM CTVHS VIP
6 tháng 8 2020 lúc 22:33

\(B=\frac{1}{x-y}:\frac{x+2}{2\left(x-y\right)}=\frac{1}{x-y}.\frac{2\left(x-y\right)}{x+2}=\frac{2}{x+2}\)

Để B là số nguyên 

=> \(\frac{2}{x+2}\)là số nguyên

=> \(2⋮x+2\)

=> \(x+2\inƯ\left(2\right)\)

=> \(x+2\in\left\{1;-1;2;-2\right\}\)

=> \(x\in\left\{-1;-3;0;-4\right\}\)

Vậy các cặp (x ;y) thỏa mãn là (-1 ; y) ; (-3 ; y) ; (0 ; y) ; (-4 ; y) với mọi y nguyên

14 tháng 12 2021 lúc 9:31

\(y=\dfrac{2x-3}{x-2}=\dfrac{2\left(x-2\right)+1}{x-2}=2+\dfrac{1}{x-2}\in Z\\ \Leftrightarrow x-2\inƯ\left(1\right)=\left\{-1;1\right\}\\ \Leftrightarrow x\in\left\{1;3\right\}\)

3 tháng 6 2016 lúc 19:15

Ta có:\(\frac{x^2-3}{x^2-1}=\frac{x^2-1-3}{x^2-1}-\frac{x^2-1}{x^2-1}-\frac{2}{x^2-1}=1-\frac{2}{x^2-1}\)

Để \(1-\frac{2}{x^2-1}\)là số nguyên thì \(\frac{2}{x^2-1}\)phải là số nguyên.\(\rightarrow x^2-1\inƯ\left(2\right)=\left\{-1,1,-2,2\right\}\)\(\left(x\in Z\right)\)

Ta xét các trường hợp:

TH1: \(x^2-1=-1\rightarrow x^2=0\Rightarrow x=0\)(thỏa mãn)

TH2:\(x^2-1=1\rightarrow x^2=2\Rightarrow x=\sqrt{2}\)(loại)

TH3:\(x^2-1=-2\rightarrow x^2=-1\Rightarrow\)Không có \(x\)( Vì \(x^2\ge0\)và không thể nhỏ hơn \(0\))

Th4:\(x^2-1=2\rightarrow x^2=3\Rightarrow x=\sqrt{3}\)(loại)

Vậy để \(\frac{x^2-3}{x^2-1}\in Z\)thì \(x=0\).

6 tháng 12 2021 lúc 21:53

tìm giá trị x để biểu thức nguyên

D=2x-3/x+5 

E=x^2-5/x-3

1 tháng 1 2019 lúc 8:42

a) Đặt A= x-3/x-5 (đk x khác -5)

<=>A=( x-5)+2/x-5

<=>A= 1+2/x-5

Để A=1+2/x-5 là số nguyên thì 2/x+5 phải là số nguyên 

<=> 2 chia hết x-5 hay x-5€ Ư(2)

<=> x-5€ {-2,-1,1,2}

<=> x€ {3,4,6,7}

Mà x€ Z, x khác -5

=> x€{3,4,6,7}

Vậy với x€{3,4,6,7} thì A=x-3/x-5 là số nguyên 

1 tháng 1 2019 lúc 8:52

b) Đặt B=3x-2/x+3(đk x khác -3)                       <=> B=3(x+3)-11/x+3

 <=> B=3-11/x+3

Để B=3-11/x+3 là số nguyên thì 11/x+3 phải là số nguyên 

<=> 11 chia hết cho x+3

<=>x+3€ Ư(11)

<=> x+3€{-11,-1,1,11}

<=> x€{-14,-4,-2,8}

Mà x€Z, x khác -3=> x€{-14,-4,-2,8}

Vậy với x€{-14,-4,-2,8} thì B=3x-2/x+3 là số nguyên