Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

Bạn Nam lãi số phần trăm so với giá bán là :

100% + 25% = 125%

Đáp số : 125%

Đọc tiếp...

tỉ số phần trăm của giá ban so với giá vốn là :

100% + 25% = 125%

Tỉ số phần trăm của tiền lãi so vởi giá bán là :

25 : 125 x 100 = 20%

                       đ/s: 20%

Đọc tiếp...

mink đang cần gấp ạ mn giải hộ mink vs

Đọc tiếp...

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Lãi 20% theo giá bán nghĩa là bán 100 đồng, lãi 20 đồng

Vậy giá mua là :

100 - 20 = 80 ( đồng )

Mua 80 dồng lãi 20 đồng

Mua 100 đồng lãi có là :

20 x 100 : 80 = 25 %

Vậy người bán hàng được lãi là 25% so với giá mua

Đọc tiếp...

mình giống các bạn kia nhé

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: