K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 tháng 12 2020

x3 _ x2 _ 4x - 4 = 0

x mũ 2(x+1)- 4(x+1)=0

(x mũ 2 - 4) (x+1)=0

(x+2) (x-2) (x+1)  =0

suy ra (x+2)=0

            (x-2)=0

            (x+1)=0

vậy      x=-2

            x=2

            x= -1

good luck!

10 tháng 12 2020

Sửa đề : \(x^3-x^2-4x+4=0\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x-1\right)-4\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2-4\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x+2\right)\left(x-1\right)=0\Leftrightarrow x=\pm2;1\)

AH
Akai Haruma
Giáo viên
26 tháng 10 2023

Lời giải:

1. 
$x^3+3x^2-16x-48=(x^3+3x^2)-(16x+48)=x^2(x+3)-16(x+3)$

$=(x+3)(x^2-16)=(x+3)(x-4)(x+4)$

2.

$4x(x-3y)+12y(3y-x)=4x(x-3y)-12y(x-3y)=(x-3y)(4x-12y)=4(x-3y)(x-3y)=4(x-3y)^2$

3.

$x^3+2x^2-2x-1=(x^3-x^2)+(3x^2-3x)+(x-1)=x^2(x-1)+3x(x-1)+(x-1)$

$=(x-1)(x^2+3x+1)$

2: \(ax+ay+bx+by\)

\(=a\left(x+y\right)+b\left(x+y\right)\)

\(=\left(x+y\right)\left(a+b\right)\)

3: \(x\left(x-2y\right)-x+2y\)

\(=x\left(x-2y\right)-\left(x-2y\right)\)

\(=\left(x-2y\right)\left(x-1\right)\)

NV
11 tháng 3 2023

Những câu dạng như 19 hoặc 20 thì em nên sử dụng phương pháp trắc nghiệm chứ ko nên giải tự luận (vì như thế quá tồn thời gian, 1 bài kiểm tra trắc nghiệm ko đủ thời gian cho phép làm điều đó)

Câu 19 thử A, C đều sai, B cũng sai do ko phù hợp ĐKXĐ, do đó D đúng

Câu 20 tương tự, thử với \(x=-1\) thỏa mãn, \(x=3;x=4\) đều ko thỏa mãn, vậy A đúng

21A

22B

23A

24A

25C

26A

27C

28A

12 tháng 3 2023

Dạ Em cảm ơn ạ 

26 tháng 10 2023

1)

\((x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-24\\=[(x+2)(x+5)]\cdot[(x+3)(x+4)]-24\\=(x^2+7x+10)(x^2+7x+12)-24\)

Đặt \(x^2+7x+10=y\), khi đó biểu thức trở thành:

\(y(y+2)-24\\=y^2+2y-24\\=y^2+2y+1-25\\=(y+1)^2-5^2\\=(y+1-5)(y+1+5)\\=(y-4)(y+6)\\=(x^2+7x+10-4)(x^2+7x+10+6)\\=(x^2+7x+6)(x^2+7x+16)\)

2) Bạn xem lại đề!

a: Xét ΔMEB vuông tại M và ΔACB vuông tại A có 

\(\widehat{B}\) chung

Do đó: ΔMEB\(\sim\)ΔACB

Xét ΔDMC vuông tại M và ΔABC vuông tại A có

\(\widehat{C}\) chung

Do đó: ΔDMC\(\sim\)ΔABC

b: BC=30cm

 

a: Xét ΔABC vuông tại A và ΔHBA vuông tại H có

\(\widehat{B}\) chung

Do đó: ΔABC\(\sim\)ΔHBA

Xét ΔHBA vuông tại H và ΔHAC vuông tại H có

\(\widehat{HBA}=\widehat{HAC}\)

Do đó: ΔHBA\(\sim\)ΔHAC

Xét ΔABC vuông tại A và ΔHAC vuông tại H có

\(\widehat{C}\) chung

DO đó: ΔABC\(\sim\)ΔHAC

b: Xét ΔABC vuông tại A có AH là đường cao

nên \(\left\{{}\begin{matrix}AH^2=HB\cdot HC\\AB^2=BH\cdot BC\\AC^2=CH\cdot BC\end{matrix}\right.\)

b: \(\left(x^2+4\right)^2-16x^2\)

\(=\left(x^2-4x+4\right)\left(x^2+4x+4\right)\)

\(=\left(x-2\right)^2\cdot\left(x+2\right)^2\)

c: \(x^5-x^4+x^3-x^2\)

\(=x^4\left(x-1\right)+x^2\left(x-1\right)\)

\(=x^2\left(x-1\right)\left(x^2+1\right)\)

AH
Akai Haruma
Giáo viên
18 tháng 8 2021

Lời giải:

a. Bạn xem lại đề

b. \((x^2+4)^2-16x^2=(x^2+4)^2-(4x)^2=(x^2+4-4x)(x^2+4+4x)\)

\(=(x-2)^2(x+2)^2\)

c.

\(x^5-x^4+x^3-x^2=x^4(x-1)+x^2(x-1)=(x^4+x^2)(x-1)\)

\(=x^2(x^2+1)(x-1)\)

7 tháng 8 2021

Trả lời:

b, ( 2x - 1 )2 - ( 2 - x )3 

= 4x2 - 4x + 1 - ( 8 - 12x + 6x2 - x3 )

= 4x2 - 4x + 1 - 8 + 12x - 6x2 + x3 

= x3 - 2x2 + 8x - 7

3 tháng 10 2021

Đề là gì bn

3 tháng 10 2021

đề là mấy câu trên ý