Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hỏi đáp bài tập

\(\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)< x< \frac{1}{48}-\left(\frac{1}{16}-\frac{1}{6}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{1}{2}-\frac{7}{12}< x< \frac{1}{48}-\left(\frac{-5}{48}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{-1}{12}< x< \frac{1}{8}\)

\(\Rightarrow-0.08\left(3\right)< x< 0.125\)

Vậy số nguyên x thỏa mãn điều kiện là: \(x=0\)

Đọc tiếp...

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

m) \(\dfrac{1}{4}x^2-4x^2=\left(\dfrac{1}{2}x-2x\right)\left(\dfrac{1}{2}x+2x\right)\)

n) \(\dfrac{4}{49}-4x^2=\left(\dfrac{2}{7}-2x\right)\left(\dfrac{2}{7}+2x\right)\)

o) \(\left(x-3\right)\left(x+3\right)=x^2-9\)

Đọc tiếp...

1) Có 3 = (22 - 1)

=> BT = (22 - 1)(22 + 1)(2+ 1)(2+ 1)(216 +1)

           = (24 - 1)(2+ 1)(2+ 1)(216 +1)

           = (2- 1)(2+ 1)(216 +1)

           = (216 - 1)(216 +1)

           = 232 - 1

Đọc tiếp...

TÍNH BẰNG CÁCH NHANH NHẤT NHA CÁC BN 

Đọc tiếp...
Xyz CTV

a) \(\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{5}\right)=\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{5}\right)=\frac{1}{2}\)

b) \(\frac{3}{16}\times\frac{7}{5}+\frac{3}{5}\times\frac{9}{16}=\frac{21}{80}+\frac{27}{80}=\frac{48}{80}=\frac{3}{5}\)

c) \(\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+...+\frac{1}{2020\times2021}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2020}-\frac{1}{2021}\)

\(=1-\frac{1}{2021}=\frac{2020}{2021}\)

d) \(\frac{1}{1\times3}+\frac{1}{3\times5}+...+\frac{1}{2021\times2023}=\frac{1}{2}\times\left(\frac{2}{1\times3}+\frac{2}{3\times5}+...+\frac{2}{2021\times2023}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{2021}-\frac{1}{2023}\right)\)

\(=\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{2023}\right)=\frac{1}{2}\times\frac{2022}{2023}=\frac{1011}{2023}\)

e) \(\frac{3}{2}\times\frac{1}{7}\times\frac{5}{4}+\frac{15}{2}\times\frac{6}{7}\times\frac{1}{4}==\frac{15}{56}+\frac{80}{56}=\frac{95}{56}\)

Đọc tiếp...

Tài trợ


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: