K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 6

    Đây là toán nâng  cao chuyên đề sự tăng giảm diện tích các hình, cấu trúc thi chuyên, thi học sinh giỏi các cấp. Hôm nay Olm sẽ hướng dẫn các em giải chi tiết dạng này như sau:

            Bán kính hình tròn lúc sau bằng:

             100% + 20% = 120% (bán kính lúc đầu)

     Diện tích hình tròn lúc sau bằng:

             120% x 120% =  144% (diện tích hình tròn lúc đầu)

      56,54 cm2 ứng với:

             144% - 100% = 44% (diện tích hình tròn lúc đầu)

   Diện tích hình tròn lúc đầu là:

           56,54 : 44 x 100 =  128,5 (cm2)

 Đáp số: 128,5 cm2

             

 

 

 

 

 

Bán kính hình tròn lúc sau bằng:

             100% + 20% = 120% (bán kính lúc đầu)

     Diện tích hình tròn lúc sau bằng:

             120% x 120% =  144% (diện tích hình tròn lúc đầu)

      56,54 cm2 ứng với:

             144% - 100% = 44% (diện tích hình tròn lúc đầu)

   Diện tích hình tròn lúc đầu là:

           56,54 : 44 x 100 =  128,5 (cm2)

 Đáp số: ....

Coi diện tích hình tròn lúc đầu là: 100%

56,54 cm2 tương ứng với số phần trăm là:

100% + 20% = 120%

Diện tích hình tròn lúc đầu là:

56,54 x 120% = 67,848 ( cm2 )

Đáp số: 67,848 cm2 

24 tháng 1 2017

67.848 cm vuong

tk minh nha

5 tháng 3 2015

dien tich day nhan chieu cao

4 tháng 3 2015

hãy cho mình biết cách tính thể tích hình trụ tròn

13 tháng 2 2016

tăng 20% thì bán kính mới là 12/10

 diện tích tăng thêm số phần trăm là : 12 nhân 12 -100=44

diện tích hình tròn mới là :56,54 chia 44 nhân 100=128,5

13 tháng 2 2016

128.5 

hay

128,5

6 tháng 9 2017

Gọi R là bán kính hình tròn thì bán hình tròn tăng thêm là: 1,2 R.

Theo đề toán ta có:

1,2R x 1,2R x 3,14 – R x R x 3,14 = 56,54 (cm2) ==> 1,44RxR x 3,14 - R x R x 3,14

= 56,54 (cm2). ==> 0,44RxR x 3,14 = 56,54

R x R x 3,14 = 56,54 : 0,44 = 128,5 (cm2)

Vì Rx R x 3,14 chính là diện tích hình tròn nên diện tích hình tròn đó là 128,5 cm2

ĐS: 128,5 cm2

2 tháng 7 2019

128,5 cm2

20 tháng 2 2016

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

8 tháng 3 2016

Gọi R là bán kính hình tròn thì bán hình tròn tăng thêm là: 1,2 R.
Theo đề toán ta có:
1,2R x 1,2R x 3,14 – R x R x 3,14 = 56,54 (cm2)
==> 1,44RxR x 3,14 - R x R x 3,14 = 56,54 (cm2).
==> 0,44RxR x 3,14 = 56,54
R x R x 3,14 = 56,54 : 0,44 = 128,5 (cm2)
Vì Rx R x 3,14 chính là diện tích hình tròn nên diện tích hình tròn đó là 128,5 cm2
ĐS: 128,5 cm2

ai tích mình mình tích lại cho

8 tháng 3 2016

 S= r x r x 3,14=7,065 Vậy r x r = 7,065:3,14= 2,25 Theo mình thì tiểu học hơi khó vì chưa học căn bậc 2 mà chỉ suy ra từ những số chính phương đơn giản như: 4,9,16,25,36 còn 2,25 C2 trở đi thì biết là 1,5 x1,5=2,25 nhưng tiểu học người ta ít ra số như thế. Từ đó sẽ tính được chu vi r x 2 x 3,14 
2. Bán kính tăng 20%: 
S cũ= r x r x 3,14 S mới= r x 120% x r x 120% x 3,14= (r x r x 3,14) x 144%=S cũ x 144% 
Hay S mới tăng: 144%-100%= 44 % so với S cũ 
Vậy S cũ là: 56,54:44 x 100= 128,5 cm2