Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 5 2015 lúc 20:53

\(\frac{16}{15.31}+\frac{14}{31.45}+\frac{7}{45.52}+\frac{13}{52.65}+\frac{1}{13.70}\)

\(=\frac{16}{15.31}+\frac{14}{31.45}+\frac{7}{45.52}+\frac{13}{52.65}+\frac{5}{65.70}\)

\(=\frac{1}{15}-\frac{1}{31}+\frac{1}{31}-\frac{1}{45}+\frac{1}{45}-\frac{1}{52}+\frac{1}{52}-\frac{1}{65}+\frac{1}{65}-\frac{1}{70}=\frac{1}{15}-\frac{1}{70}=\frac{11}{210}\)

8 tháng 3 2018 lúc 21:40

= 1/15 - 1/31 + 1/31 - 1/45 + 1/45 - 1/52 + 1/52 - 1/65 + 1/13.70

= 1/15 - 1/65 + 1/13.70

= 2/39 + 1/910

= 11/210

Tk mk nha

8 tháng 3 2018 lúc 21:46

=(1/15-1/31+1/31-1/45+1/45-1/52+1/52-1/65)+1/910

​=(1/15-1/65)+1/910

​=2/39+1/910=140/2730+3/2730=11/210

​Tk mình nha bn !

12 tháng 4 2018 lúc 22:37

. Tham khảo nha !!! 

\(\frac{16}{15.31}+\frac{14}{31.45}+\frac{7}{45.52}+\frac{7}{52.65}+\frac{1}{13.70}\)

\(=\frac{16}{15.31}+\frac{14}{31.45}+\frac{7}{45.52}+\frac{7}{52.65}+\frac{5}{65.70}\)

\(=\frac{1}{15}-\frac{1}{31}+\frac{1}{31}-\frac{1}{45}+\frac{1}{45}-\frac{1}{52}+\frac{1}{52}-\frac{1}{65}+\frac{1}{65}-\frac{1}{70}\)

\(=\frac{1}{15}-\frac{1}{70}\)

\(=\frac{70}{1050}-\frac{15}{1050}\)

\(=\frac{55}{1050}\)

\(=\frac{11}{210}\)

Chúc bạn học tốt !!! 

2 tháng 3 2017 lúc 18:59

37/663

2 tháng 3 2017 lúc 19:28

giúp mk đi, mai mk nộp rùi đó

2 tháng 3 2022 lúc 21:11

TL :

a, ( -12/16 + 7/14 ) - ( 1/13 - 3/13 )

= ( -3/4 + 1/2 ) - (-2/13)

= (-3/4 + 2/4 ) - ( -2/13 )

= -1/4 - ( -2/13 )

= (-13/52 ) - (-8/52)

= -5/52

b, 10/11 + 4/11 : 4 - 1/8 = 10/11 + 1/11 - 1/8

= 11/11 - 1/8

= 1 -1/8 

= 8/8 - 1/8

= 7/8

HT

2 tháng 3 2022 lúc 21:26

7/8 

HTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

11 tháng 8 2018 lúc 15:14

a)

SSH là : ( 18 - 6 ) : 2 + 1 = 7 ( số )

Tổng là : ( 18 + 6 ) . 7 : 2 = 84

b) tương tự

^^

11 tháng 8 2018 lúc 15:14

a. = ( 16 +14 ) + ( 18 + 12 ) + ( 6 + 8 + 10)

= 30 + 30 +  24

= 84

b. = ( 7 + 13 )  + ( 16 + 4 + 19 + 1 + 20 ) + ( 22 +10 )

= 20 + 20 + 20 +20 + 32 

= 112 

5 tháng 5 2019 lúc 15:52

Cho hình vuông ABCD, M là trung điểm AB. Trên tia đối của tia CB vẽ CN=AM. I là trung điểm MN. Tia DI cắt BC tại E, MN cắt CD tại F. Từ M vẽ MK vuông góc với AB và cắt DE tại K.

a, Cm MKNE là hình thoi (đã làm được)

b, Cm A,I,C thẳng hàng

c, Cho AB=a. Tính diện tích  BMEtheo a (Đã làm được)

Giải Giùm mình đi, nhất là câu b

5 tháng 5 2019 lúc 16:08

a) \(\left(5^{17}\div5^{16}\right)\times\left(-2\right)^3\)

\(=5\times\left(-8\right)\)

\(=-40\)

b) \(\left(0,5+15\%\right)\times3\frac{1}{13}\)

\(=\left(\frac{50}{100}+\frac{15}{100}\right)\times\frac{40}{13}\)

\(=\frac{65}{100}\times\frac{40}{13}\)

\(=\frac{10}{5}=2\)

17 tháng 8 2018 lúc 10:34