K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

DT
12 tháng 6

a) X x 1,5 = 8,6 x 15 + 4,5

X x 1,5 = 129 + 4,5

X x 1,5 = 133,5

X = 133,5 : 1,5

X = 89

b) 3,24 x X - 2,4 x 0,38 = 21,12

3,24 x X - 0,912 = 21,12

3,24 x X = 21,12 + 0,912

3,24 x X = 22,032

X = 22,032 : 3,24

X = 6,8

`#3107.101107`

`a)`

`x \times 1,5 = 8,6 \times 15 + 4,5`

`x \times 1,5 = 129 + 4,5`

`x \times 1,5 = 133,5`

`x = 133,5 \div 1,5`

`x = 89`

Vậy, `x = 89`

`b)`

\(3,24\times x-2,4\times0,38=21,12\)

`3,24 \times x - 0,912 = 21,12`

`3,24 \times x = 21,12 + 0,912`

`3,24 \times x = 22,032`

`x = 22,032 \div 3,24`

`x = 6,8`

Vậy, `x = 6,8.`

1 tháng 11 2017

A.  x - 3,5  =  2,4 + 1,5

              x  =  3,9 + 3,5

              x  =  7,4

B.  x + 6,14  =  27,8 - 8,6

               x  =  19,2 - 6,14 

                  x  = 12,8

C.  4,3 x  x  =  3,8 x 4,3

                x  =  3,8 x 4,3 : 4,3

                x  =  3,8

D.   7, 3 x x + 2,7 x x = 10

       x x ( 7, 3  + 2,7 ) = 10

                               x  = 10 : 10

                               x = 1

1 tháng 12 2017

1,5 - x = 0,38 - 0,6

1,5 - x= -0,22

x=1,5-(-0,22)

x=1,72

1 tháng 12 2017

Đề bài sai rồi

21 tháng 3 2022

a,`7,2-x:6,5=5,7`

`x:6,5=1,5`

`x=9,75`

`232,8-x=2,56xx4,5`

`232,8-x=11,52`

`x=221,28`

`x-93,1=72,81:18`

`x-93,1=4,045`

`x=97,145`

b, `8,6-8,33:3,4=8,6-2,45=6,15`

`9,52:6,8+3,86=1,4+3,86=5,26`

`(25,46-56,42:4)+16,5xx23=(25,46-14,105)+379,5=11,355+379,5=390,855`

22 tháng 3 2022

Cam on ban nhieu :^

7 tháng 12 2017

a x x4,5=7,2

x=7,2:4,5

1,6

b 15:x+0,85+0,35

15:x=1,2

x=15:1,2

x=12,5

c x x1,4=2,8x1,5

x x1,4=4,2

x=4,2:1,4

x=3

d 1,02 x x =35,7x3,06

102 x x= 10,9242

x=10,9242:102

x=0,1071

k minh nha ^^!

a ) X x 4,5 = 7,2

             X   = 7,2 : 4,5 

             X   = 1,6

b ) 15 : x = 0, 85 + 0,35

15 : x = 1,2

        x = 15 : 1,2

        x = 12,5

c ) X x 1,4 = 2,8 x 1,5

     X x 1,4 = 4,2

             X  = 4,2 : 1,4

             X  = 3

d ) 1,02 x X = 3,57 x 3,06 

1,02 x X = 10,9242

            X = 10,9242 : 1,02

             X = 10,71

k mình nha !

x/3,5=64,16-17,54

x/3,5=46,62

x=46,62*3,5

x=163,17

b x*(2,4+4,5)=58,65

x*6,9=58,65

x=58,65/6,9

x=8,5

đúng thì kết bạn vs tick nha

16 tháng 12 2015

a ) 17,54 + x : 3,5 = 64,16

x : 3,5 = 64,16 - 17,54

x : 3,5 = 46,62

x = 46,62 x 3,5

x = 163,17

b ) X x 4,5 + 2,4 x X = 68,43 - 9,78

X x 4,5 + 2,4 x X = 58,65

( 4,5 + 2,4 ) x X = 58,65

6,9 x X = 58,85

x = 58,85 : 6,9

x = 8,5

Nhớ tick cho mik nha !!!

27 tháng 11 2016

Ai trả lời nhanh mình sẽ k

14 tháng 5 2023

a)x*5,2:4,5=10,4

x*5,2=10,4*4,5

x*5,2=46,8

x      =46,8:5,2

x      =9

b)5/7*x+2/7*x=2/3

x*(5/7+2/7)=2/3

x*1            =2/3

x                =2/3:1

x                 =2/3

14 tháng 5 2023

a. 

\(x\times5,2\div4,5=10,4\)

\(x\times5,2=10,4\times4,5\)

\(x\times5,2=46,8\)

\(x=46,8\div5,2\)

\(x=9\)

b.

\(\dfrac{5}{7}\times x+\dfrac{2}{7}\times x=\dfrac{2}{3}\)

\(x\times\left(\dfrac{5}{7}+\dfrac{2}{7}\right)=\dfrac{2}{3}\)

\(x\times1=\dfrac{2}{3}\)

\(x=\dfrac{2}{3}\div1\)

\(x=\dfrac{2}{3}\)

10 tháng 6 2018

2,25-x+0,9=0,57

x+0,9= 2,25-0,57

x+0,9=1,68

   x =1,68-0,9

   x=0,78

10 tháng 6 2018

a) \(2,25-x+0,9=0,57\)

\(2,25+0,9-x=0,57\)

\(3,15-x=0,57\)

x= 3,15 - 0,57

x = 2,58

b) \(x:0,28\times0,7=2,7\)

\(x\times\frac{25}{7}\times\frac{7}{10}=\frac{27}{10}\)

\(x\times\frac{5}{2}=\frac{27}{10}\)

\(x=\frac{27}{10}:\frac{5}{2}\)

\(x=1,08\)

c) \(x:10+x\times39=4,8\)

\(x\times0,1+x\times39=4,8\)

\(x\times\left(0,1+39\right)=4,8\)

\(x\times39,1=4,8\)

\(x=4,8:39,1\)

\(x=\frac{48}{391}\)

mấy phần còn lại thì bn dựa vào phần trên để làm nhé!

10 tháng 12 2015

  (30 : 7,5 + 0,5 x 3 - 1,5) x (4,5 - 9 : 2)

= (30 : 7,5 + 0,5 x 3 - 1,5) x (4,5 - 4,5)

= (30 : 7,5 + 0,5 x 3 - 1,5) x 0

= 0

10 tháng 12 2015

câu trên chuẩn

(4,5*16-1,7):4.5*15+2.8

=\(\frac{4,5\cdot16-1.7}{4,5\cdot15+2,8}\)                       

=\(\frac{4,5\cdot\left(15+1\right)-1.7}{4,5\cdot15+2,8}\) 

=\(\frac{4,5\cdot15+4,5-1,7}{4,5\cdot15+2.8}\) 

=\(\frac{4,5\cdot15+2,8}{4,5\cdot15+2,8}\) 

=1