Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 9 lúc 11:44

a. x - 17 = 115 

x = 115 + 17 

x = 132 

b. 315 + ( 146 - x ) = 401

146 - x = 401 - 315 

146 - x = 86 

x = 60

31 tháng 7 2018 lúc 15:27

12 tháng 9 2016 lúc 19:37

a) ( x-47) - 115=0

x - 47 = 0 + 115 = 115

x= 115 + 47 = 162

b) 315 + ( 146 -x ) = 401

146 - x = 401 - 315 = 86

x= 146 -86 =60

12 tháng 9 2016 lúc 19:45

a) \(\left(x-47\right)-115=0\)

\(x-47=115\)

\(x=115+47\)

\(x=162\)

b)\(315+\left(146-x\right)=401\)

\(146-x=401-315\)

\(146-x=56\)

\(x=146-56\)

\(x=90\)

25 tháng 6 2016 lúc 10:16

a ) ( x - 47 ) - 115 =  0

    ( x - 47 )          = 0 + 115 

    ( x - 47 )          = 115

      x                   = 115 + 47

      x                   = 162

b ) 315 + ( 146 - x ) = 401

               ( 146 - x ) = 401 - 315

               (  146 - x ) = 86

                          x    = 146 - 86 

                          x    = 60

 Duyệt nha

25 tháng 6 2016 lúc 10:18

a)  (x-47)-115=0=>x-47=115=>x=162

25 tháng 7 2018 lúc 8:16

a,(x-47)-115=0

x-47=115

x=162

b,315+(146-x)=401

315+146-x=401

461-x=401

x=60

25 tháng 7 2018 lúc 8:18

a) (x - 47) - 115 = 0

=> x - 47 = 0 + 115

=> x - 47 = 115

=> x = 115 + 47

=> x = 162

Vậy x = 162

b) 315 + (146 - x) = 401

=> 146 - x = 401 - 315

=> 146 - x = 86

=> x = 146 - 86

=> x = 60

Vậy x = 60

15 tháng 9 2016 lúc 6:04

a) ( x - 47 ) - 115 = 0

    ( x - 47 )         = 0 + 115

    ( x - 47 )         = 115

      x                  = 115 + 47 

      x                  = 162

b) 315 + ( 146 - x ) = 401

             ( 146 - x )  = 401 - 315 

               146 - x    = 86

                        x    = 146 - 86

                        x    = 60

chúc bạn học tốt ^ _ ^ 

Lê Minh Vũ
Lê Minh Vũ CTVHS VIP
24 tháng 9 2021 lúc 19:11

\(a)\)\(\left(x-47\right)-115=0\)

\(\left(x-47\right)=0+115\)

\(x-47=115\)

\(x=115+47\)

\(x=162\)

\(b)\)\(315+\left(146-x\right)=401\)

\(\left(146-x\right)=401-315\)

\(146-x=86\)

\(x=146-86\)

\(x=60\)

14 tháng 7 2017 lúc 9:43

a)(x-47)-115=0

x-47=0+115

x=115+47

x=162

14 tháng 7 2017 lúc 9:44

a) (x - 47) - 115 = 0

\(\Rightarrow\)x - 47 - 115 = 0

\(\Rightarrow\)x - 162 = 0

\(\Rightarrow\)x = 0 + 162 = 162

Vậy giá trị của x là 162

b) 315 + (146 - x) = 401

\(\Rightarrow\)146 - x = 401 - 315 = 86

\(\Rightarrow\)x = 146 - 86 = 60

Vậy giá trị của x là 60

|x-47|-115=0

\(\Rightarrow\left|x-47\right|=115\)

\(\Rightarrow x-47=115\)   hoặc              \(x-47=-115\)

\(\Rightarrow x=115+47\)                         \(x=-115+47\)

\(\Rightarrow x=162\in Z\)                             \(x=-68\in Z\)

Vậy \(x\in\left\{162;-68\right\}\)       

Mấy phần khác dễ rồi nên bạn tự làm nha

Chúc bn học tốt

5 tháng 3 2020 lúc 15:45

a,|x-47|-115=0

   |x-47|=115

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-47=115\Rightarrow x=115+47=162\\x-47=-115\Rightarrow x=-115+47=-68\end{cases}}\)

Vậy.................................................

b,315+(146-x)=401

   146-x=401-315

   146-x=86

          x=146-86

          x=60

Vậy x=60

c,(3x-6).3=34

   (3x-6).3=81

    3x-6=81:3

    3x-6=27

    3x=27+6

    3x=33

      x=33:3

      x=11

Vậy x=11

d,4.2x-3=125

   4.2x=125+3

   4.2x=128

      2x=128:4

      2x=32

      2x=25

=>   x=5

Vậy x=5

7 tháng 9 2016 lúc 19:28

(x-47)-115=0

=> x-47=0+115

=>x-47=115

=>x=115+47

=>x=162

tíc mình nha

7 tháng 9 2016 lúc 19:29

câu a,phương trình tương đương x-162=0=>x=162

câu b,phương trình tương đương 461-x=401=>x=461-401=60

cái này dễ mà cũng hỏi ah?

18 tháng 5 2017 lúc 7:35

a, x-47= 115 b, 146- x =401 -135= 86

x= 115=47 = 162 x=146- 86=60

8 tháng 6 2017 lúc 15:48

a) \(\left(x-47\right)-115=0\)\(\Leftrightarrow x-47=115\)\(\Leftrightarrow x=47+115=162\).
b) \(315+\left(146-x\right)=401\)\(\Leftrightarrow146-x=401-315\)\(\Leftrightarrow146-x=86\)\(\Leftrightarrow x=146-86\)\(\Leftrightarrow x=60\).