Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 9 lúc 12:36

a, \(\dfrac{3}{7}\)\(x\) - 0,4 = - \(\dfrac{17}{35}\)

    \(\dfrac{3}{7}\)\(x\)         = - \(\dfrac{17}{35}\) + 0,4

     \(\dfrac{3}{7}\)\(x\)       = - \(\dfrac{3}{35}\)

        \(x\)       = - \(\dfrac{3}{35}\)\(\dfrac{3}{7}\)

        \(x\)       = - \(\dfrac{1}{5}\)

20 tháng 9 lúc 12:38

b, 0,2.(\(x\) - 3) +2,4 = 10

    0,2.(\(x\) - 3)          = 10 - 2,4

    0,2.(\(x\) - 3)          = 7,6

           \(x\) - 3            = 7,6:0,2

           \(x\) - 3            = 38

            \(x\)                = 38 + 3

             \(x\)                = 41

18 tháng 9 lúc 15:52

a,     \(\dfrac{3}{7}\)\(x\)\(\dfrac{2}{3}\)\(x\)    = \(\dfrac{10}{21}\)

    (\(\dfrac{3}{7}\) - \(\dfrac{2}{3}\)\(\times\) \(x\)  =  \(\dfrac{10}{21}\)

     - \(\dfrac{5}{21}\) \(\times\) \(x\)      = \(\dfrac{10}{21}\)

                 \(x\)      = \(\dfrac{10}{21}\) : (-\(\dfrac{5}{21}\))

                 \(x\)      = -2 

 

       

b, \(\dfrac{7}{35}\) : (\(x-\dfrac{1}{3}\)) = - \(\dfrac{2}{25}\)

            \(x\) - \(\dfrac{1}{3}\)    =  \(\dfrac{7}{35}\) : (- \(\dfrac{2}{25}\))

             \(x\) - \(\dfrac{1}{3}\) = - \(\dfrac{5}{2}\)

             \(x\)       =  - \(\dfrac{5}{2}\) + \(\dfrac{1}{3}\)

              \(x\)      = - \(\dfrac{13}{6}\)

c, 3.(\(x\) - \(\dfrac{1}{2}\)) - 5.(\(x\) + \(\dfrac{3}{5}\)) = - \(x\)\(\dfrac{1}{5}\)

     3\(x\) - \(\dfrac{3}{2}\) - 5\(x\) - 3 = - \(x\) + \(\dfrac{1}{5}\)

      - \(x\) + 5\(x\) - 3\(x\) = - \(\dfrac{3}{2}\) - 3 - \(\dfrac{1}{5}\)

              \(x\)           = - \(\dfrac{47}{10}\)

18 tháng 9 lúc 15:49

\(a,\dfrac{3}{7}x-\dfrac{2}{3}x=\dfrac{10}{21}\\ \Rightarrow x\left(\dfrac{3}{7}-\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{10}{21}\\ \Rightarrow x.-\dfrac{5}{21}=\dfrac{10}{21}\\ \Rightarrow x=-2\\ b,\dfrac{7}{35}:\left(x-\dfrac{1}{3}\right)=-\dfrac{2}{25}\\ \Rightarrow\dfrac{1}{5}:\left(x-\dfrac{1}{3}\right)=-\dfrac{2}{25}\\ \Rightarrow x-\dfrac{1}{3}=-\dfrac{5}{2}\\ \Rightarrow x=-\dfrac{13}{6}\\ c,3.\left(x-\dfrac{1}{2}\right)-5.\left(x+\dfrac{3}{5}\right)=-x+\dfrac{1}{5}\\ \Rightarrow3x-\dfrac{3}{2}-5x+5=-x+\dfrac{1}{5}\)

\(\Rightarrow x\left(3-5\right)-\dfrac{3}{2}+5=-x+\dfrac{1}{5}\\ \Rightarrow-2x-\dfrac{13}{2}=-x+\dfrac{1}{5}\\ \Rightarrow-x-\dfrac{13}{5}=\dfrac{1}{5}\\ \Rightarrow x=\dfrac{1}{5}-\dfrac{13}{5}\\ \Rightarrow x=-\dfrac{12}{5}.\)

1 tháng 9 lúc 21:27

\(a,3-x=x+1,8\)

\(\Rightarrow-x-x=1,8-3\)

\(\Rightarrow-2x=-1,2\)

\(\Rightarrow x=0,6\)

\(b,2x-5=7x+35\)

\(\Rightarrow2x-7x=35+5\)

\(\Rightarrow-5x=40\)

\(\Rightarrow x=-8\)

\(c,2\left(x+10\right)=3\left(x-6\right)\)

\(\Rightarrow2x+20=3x-18\)

\(\Rightarrow2x-3x=-18-20\)

\(\Rightarrow-x=-38\)

\(\Rightarrow x=38\)

\(d,8\left(x-\dfrac{3}{8}\right)+1=6\left(\dfrac{1}{6}+x\right)+x\)

\(\Rightarrow8x-3+1=1+6x+x\)

\(\Rightarrow8x-3=7x\)

\(\Rightarrow8x-7x=3\)

\(\Rightarrow x=3\)

\(e,\dfrac{2}{9}-3x=\dfrac{4}{3}-x\)

\(\Rightarrow-3x+x=\dfrac{4}{3}-\dfrac{2}{9}\)

\(\Rightarrow-2x=\dfrac{10}{9}\)

\(\Rightarrow x=-\dfrac{5}{9}\)

1 tháng 9 lúc 21:36

\(g,\dfrac{1}{2}x+\dfrac{5}{6}=\dfrac{3}{4}x-\dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow\dfrac{1}{2}x-\dfrac{3}{4}x=-\dfrac{1}{2}-\dfrac{5}{6}\)

\(\Rightarrow-\dfrac{1}{4}x=-\dfrac{4}{3}\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{16}{3}\)

\(h,x-4=\dfrac{5}{6}\left(6-\dfrac{6}{5}x\right)\)

\(\Rightarrow x-4=5-x\)

\(\Rightarrow x+x=5+4\)

\(\Rightarrow2x=9\)

\(\Rightarrow x=\dfrac{9}{2}\)

\(k,7x^2-11=6x^2-2\)

\(\Rightarrow7x^2-6x^2=-2+11\)

\(\Rightarrow x^2=9\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3\\x=-3\end{matrix}\right.\)

\(m,5\left(x+3\cdot2^3\right)=10^2\)

\(\Rightarrow5\left(x+24\right)=100\)

\(\Rightarrow x+24=20\)

\(\Rightarrow x=-4\)

\(n,\dfrac{4}{9}-\left(\dfrac{1}{6^2}\right)=\dfrac{2}{3}\left(x-\dfrac{2}{3}\right)^2+\dfrac{5}{12}\)

\(\Rightarrow\dfrac{2}{3}\left(x-\dfrac{2}{3}\right)^2+\dfrac{5}{12}=\dfrac{4}{9}-\dfrac{1}{36}\)

\(\Rightarrow\dfrac{2}{3}\left(x-\dfrac{2}{3}\right)^2+\dfrac{5}{12}=\dfrac{5}{12}\)

\(\Rightarrow\dfrac{2}{3}\left(x-\dfrac{2}{3}\right)^2=0\)

\(\Rightarrow x-\dfrac{2}{3}=0\Rightarrow x=\dfrac{2}{3}\)

#\(Urushi\text{☕}\)

20 tháng 9 lúc 12:27

a, - \(\dfrac{1}{10}\) + \(\dfrac{2}{5}\)\(x\) + \(\dfrac{7}{20}\) = \(\dfrac{1}{10}\)

              \(\dfrac{2}{5}\)\(x\)            = \(\dfrac{1}{10}\) - \(\dfrac{7}{20}\) + \(\dfrac{1}{10}\)

              \(\dfrac{2}{5}\) \(x\)           = - \(\dfrac{3}{20}\)

                  \(x\)          =  - \(\dfrac{3}{20}\)\(\dfrac{2}{5}\)

                  \(x\)          = - \(\dfrac{3}{8}\)

20 tháng 9 lúc 12:30

b, \(\dfrac{1}{3}\) +   \(\dfrac{1}{2}\)\(x\) = - \(\dfrac{1}{5}\)

            \(\dfrac{1}{2}\)\(x\) =  - \(\dfrac{1}{5}\) - \(\dfrac{1}{3}\)

             \(\dfrac{1}{2}\)\(x\) = - \(\dfrac{8}{15}\)

                   \(x\) =  \(\dfrac{1}{2}\): (- \(\dfrac{8}{15}\))

                    \(x\) =  - \(\dfrac{15}{16}\)

22 tháng 7 2022 lúc 23:08

a: \(\Leftrightarrow x^2=900\)

=>x=30 hoặc x=-30

b: \(\Leftrightarrow\dfrac{2}{3}:\left(-0.1x\right)=\dfrac{4}{3}:\dfrac{-2}{25}=-\dfrac{4}{3}\cdot\dfrac{25}{2}=-\dfrac{100}{6}=\dfrac{-50}{3}\)

=>0,1x=2/3:50/3=2/3x3/50=1/25

=>1/10x=1/25

hay x=1/25:1/10=10/25=2/5

d: \(\Leftrightarrow x^2=\dfrac{144}{25}\)

=>x=12/5 hoặc x=-12/5

30 tháng 11 2022 lúc 22:08

a: \(\Leftrightarrow\dfrac{5}{3}+\dfrac{4}{3}< x< 3+\dfrac{1}{5}+1+\dfrac{4}{5}\)

=>3<x<5

=>x=4

b: \(\Leftrightarrow\dfrac{1}{3}:2x=-5+\dfrac{1}{4}=-\dfrac{19}{4}\)

=>\(2x=\dfrac{1}{3}:\dfrac{-19}{4}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{-4}{19}=\dfrac{-4}{57}\)

=>x=-2/57

c: \(\Leftrightarrow x\cdot\dfrac{-3}{2}=\dfrac{10}{3}-\dfrac{6}{7}=\dfrac{70-18}{21}=\dfrac{52}{21}\)

=>\(x=\dfrac{-52}{21}:\dfrac{3}{2}=\dfrac{-52}{21}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{-104}{63}\)

d: \(\Leftrightarrow70+18< x< 120+70\)

=>88<x<190

hay \(x\in\left\{89;90;...;188;189\right\}\)

21 tháng 9 lúc 14:55

\(a,0,5+\dfrac{1}{3}+0,4+\dfrac{5}{7}-\dfrac{1}{6}-\dfrac{4}{35}\\ =\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{5}+\dfrac{5}{7}-\dfrac{1}{6}-\dfrac{4}{35}\\ =\dfrac{5}{6}+\dfrac{39}{35}-\dfrac{1}{6}-\dfrac{4}{35}\\ =\left(\dfrac{5}{6}-\dfrac{1}{6}\right)+\left(\dfrac{39}{35}-\dfrac{4}{35}\right)\\ =\dfrac{2}{3}+1\\ =\dfrac{4}{3}.\)

\(b,\left(3-\dfrac{1}{4}+\dfrac{2}{3}\right)-\left(5+\dfrac{1}{3}-\dfrac{6}{5}\right)-\left(-6-\dfrac{7}{4}+\dfrac{3}{2}\right)\\ =3-\dfrac{1}{4}+\dfrac{2}{3}-5-\dfrac{1}{3}+\dfrac{6}{5}+6+\dfrac{7}{4}-\dfrac{3}{2}\\ =\left(3-5+6\right)+\left(-\dfrac{1}{4}+\dfrac{7}{4}\right)+\left(\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{3}\right)+\left(\dfrac{6}{5}+\dfrac{7}{4}\right)\\ =4-\dfrac{3}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{59}{20}\\ =\dfrac{5}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{59}{20}\\ =\dfrac{17}{6}+\dfrac{59}{20}\\ =\dfrac{347}{60}.\)

\(c,\dfrac{1}{3}-\dfrac{3}{4}-\left(-\dfrac{3}{5}\right)+\dfrac{1}{64}-\dfrac{2}{9}-\dfrac{1}{36}+\dfrac{1}{15}\\ =\dfrac{1}{3}+\dfrac{3}{4}+\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{64}-\dfrac{2}{9}-\dfrac{1}{36}+\dfrac{1}{15}\\ =\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{9}\right)+\left(\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{36}\right)+\left(\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{15}\right)+\dfrac{1}{64}\\ =\dfrac{1}{9}+\dfrac{13}{18}+\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{64}\\ =\dfrac{3}{2}+\dfrac{1}{64}\\ =\dfrac{65}{64}.\)

21 tháng 9 lúc 14:44

câu cuối có sai ko bn?

17 tháng 8 lúc 20:25

b, \(x+\dfrac{2}{3}\) = \(\dfrac{3}{5}\) - \(\dfrac{-1}{6}\)

    \(x+\dfrac{2}{3}\) = \(\dfrac{23}{30}\)

    \(x\)        = \(\dfrac{23}{30}\) - \(\dfrac{2}{3}\)

    \(x\)        = \(\dfrac{1}{10}\)

17 tháng 8 lúc 20:26

a, \(\dfrac{11}{12}-\left(\dfrac{2}{5}+x\right)=\dfrac{2}{3}\)

                 \(\dfrac{2}{5}+x\)   = \(\dfrac{11}{12}-\dfrac{2}{3}\)

                 \(\dfrac{2}{5}-x\)   = \(\dfrac{1}{4}\)  

                         x = \(\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{4}\) 

                          \(x=\dfrac{5}{12}\)

11 tháng 9 lúc 21:47

Bài 4: 

a) \(\dfrac{4}{3}+\left(1,25-x\right)=2,25\)

\(1,25-x=2,25-\dfrac{4}{3}=\dfrac{9}{4}-\dfrac{4}{3}\)

\(1,25-x=\dfrac{11}{12}\)

\(x=1,25-\dfrac{11}{12}=\dfrac{5}{4}-\dfrac{11}{12}\)

\(x=\dfrac{1}{3}\)

b) \(\dfrac{17}{6}-\left(x-\dfrac{7}{6}\right)=\dfrac{7}{4}\)

\(x-\dfrac{7}{6}=\dfrac{17}{6}-\dfrac{7}{4}=\dfrac{34}{12}-\dfrac{21}{12}\)

\(x-\dfrac{7}{6}=\dfrac{13}{12}\)

\(x=\dfrac{13}{12}+\dfrac{7}{6}=\dfrac{13}{12}+\dfrac{14}{12}\)

\(x=\dfrac{27}{12}=\dfrac{9}{4}\)

c) \(4-\left(2x+1\right)=3-\dfrac{1}{3}=\dfrac{9}{3}-\dfrac{1}{3}\)

\(4-\left(2x+1\right)=\dfrac{8}{3}\)

\(2x+1=\dfrac{8}{3}+4=\dfrac{8}{3}+\dfrac{12}{3}\)

\(2x+1=\dfrac{20}{3}\)

\(2x=\dfrac{20}{3}-1=\dfrac{20}{3}-\dfrac{3}{3}\)

\(2x=\dfrac{17}{3}\)

\(x=\dfrac{17}{3}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{17}{6}\)

Bài 15:

a) \(\left(\dfrac{-2}{3}\right)^9:x=\dfrac{-2}{3}\)

\(x=\left(\dfrac{-2}{3}\right)^9:\dfrac{-2}{3}=\left(\dfrac{-2}{3}\right)^{9-1}\)

\(=>x=\left(\dfrac{-2}{3}\right)^8\)

b) \(x:\left(\dfrac{4}{9}\right)^5=\left(\dfrac{4}{9}\right)^4\)

\(x=\left(\dfrac{4}{9}\right)^4.\left(\dfrac{4}{9}\right)^5=\left(\dfrac{4}{9}\right)^{4+5}\)

\(=>x=\left(\dfrac{4}{9}\right)^9\)

c) \(\left(x+4\right)^3=-125\)

\(\left(x+4\right)^3=\left(-5\right)^3\)

\(=>x+4=-5\)

\(x=-5-4\)

\(=>x=-9\)

d) \(\left(10-5x\right)^3=64\)

\(\left(10-5x\right)^3=4^3\)

\(=>10-5x=4\)

\(5x=10-4\)

\(5x=6\)

\(=>x=\dfrac{6}{5}\)

e) \(\left(4x+5\right)^2=81\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\left(4x+5\right)^2=\left(-9\right)^2\\\left(4x+5\right)^2=9^2\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}4x+5=-9\\4x+5=9\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}4x=-14\\4x=4\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{-14}{4}\\x=1\end{matrix}\right.\)

Bài 16:

a) \(4-1\dfrac{2}{5}-\dfrac{8}{3}\)

\(=4-\dfrac{7}{5}-\dfrac{8}{3}\)

\(=\dfrac{60-21-40}{15}=\dfrac{-1}{15}\)

b) \(-0,6-\dfrac{-4}{9}-\dfrac{16}{15}\)

\(=\dfrac{-3}{5}+\dfrac{4}{9}-\dfrac{16}{15}\)

\(=\dfrac{\left(-27\right)+20-48}{45}=\dfrac{-55}{45}=\dfrac{-11}{9}\)

c) \(-\dfrac{15}{4}.\left(\dfrac{-7}{15}\right).\left(-2\dfrac{2}{5}\right)\)

\(=\dfrac{7}{4}.\dfrac{-12}{5}\)

\(=\dfrac{-21}{5}\)

\(#Wendy.Dang\)

 

 

11 tháng 9 lúc 21:14

Uh, chừa sau k dám học muộn nx

19 tháng 8 2021 lúc 20:50

a: Ta có: \(\dfrac{1}{4}:x=3\dfrac{4}{5}:40\dfrac{8}{15}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{\dfrac{608}{15}}{3+\dfrac{4}{5}}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{152}{15}:\dfrac{19}{5}=\dfrac{8}{3}\)

b: Ta có: \(\left(x+1\right):\dfrac{5}{6}=\dfrac{20}{3}\)

\(\Leftrightarrow x+1=\dfrac{50}{9}\)

hay \(x=\dfrac{41}{9}\)

c: Ta có: \(\dfrac{7}{x-1}=\dfrac{x+1}{9}\)

\(\Leftrightarrow x^2-1=63\)

\(\Leftrightarrow x^2=64\)

hay \(x\in\left\{8;-8\right\}\)

16 tháng 10 2022 lúc 7:55

c. \(\dfrac{7}{x-1}=\dfrac{x+1}{9}\) 

    \(7.9=\left(x-1\right).\left(x+1\right)\) 

    \(63=x^2-1\) 

             \(x^2=63+1\) 

             \(x^2=64\) 

             \(x^2=8^2\)

             \(x=8\)