K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

DT
12 tháng 6

a) 125,5 : 5 + x = 37,86

25,1 + x = 37,86

x = 37,86 - 25,1

x = 12,76

b) 34,27 : 0,1 - x = 89,02

342,7 - x = 89,02

x = 342,7 - 89,02

x = 253,68

a: 125,5:5+X=37,86

=>25,1+X=37,86

=>X=37,86-25,1=12,76

b: 34,27:0,1-x=89,02

=>342,7-x=89,02

=>x=342,7-89,02=253,68

=342,7-x

5 tháng 12 2021

các bạn hãy viết ra giấy rồi chụp cho mình nhé

a/ x x 3x5=2,7

<=>x15=2,7

=> x = 2,7:15

=> x = 0,18

 

9 tháng 1 2018

a, y + 125,5 = 25250,5 : 12,5 = 2020,04

y = 2020,04 - 125,5 = 1894,54

b, 12,5 x y + 1568,75 = 25250,5

12,5 x y = 25250,5 - 1568,75 = 23681,75

y = 23681,75 : 12,5 = 1894,54

c, 12,5 x y + 12,5 x y = 25250,5

y x (12,5+12,5) = 25250,5

y x 25 = 25250,5

y = 25250,5 : 25 = 1010,02

Tk mk nha

25 tháng 4 2018

a, 0,12*x=6

x= 6:0,12

x=50

b, x:2,5=4

x=4x2,5

x=10

c,5,6:x=4

x=5,6:4

x=1,4

d,x*0,1=2/5

x=2/5:0,1

x=4

25 tháng 4 2018

a, 0,12 . x = 6

x = 6 :0,12

=>x=50

b, x : 2,5 =4

x = 4. 2,5

=> x= 10

c, 5,6 : x = 4

x = 5,6 : 4

=> x=1,4

d, x . 0,1 = 2/5

x . 0,1 = 0,4

x = 0,4 : 0,1

=> x = 4

k gíup mik nhé 

12 tháng 11 2023

\(x\cdot0,3+x\cdot0,1+x\cdot0,6+x=8\)

=>\(x\left(0,3+0,1+0,6+1\right)=8\)

=>2x=8

=>x=8/2=4

12 tháng 11 2023

\(x\times0,3+x\times0,1+x\times0,6+x=8\\x\times(0,3+0,1+0,6+1)=8\\x\times(0,4+0,6+1)=8\\x\times(1+1)=8\\x\times2=8\\x=8:2\\x=4\)

8 tháng 5 2022

\(x\times\left(0,1+4+2,9+2+1\right)=25,2\)

\(10x=25,2\)

\(x=2,52\)

8 tháng 5 2022

\(x\times0,1+x\times4+x\times2,9+x\times2+x=25,2\)

\(x\times\left(0,1+4+2,9+2+1\right)=25,2\)

\(x\times10=25,2\)

\(x=25,2:10\)

\(x=2,52\)

tìm x mè giải thích sao :v?

8 tháng 4 2017

Ta có : X x 10 + X : 0,2 = 3

<=> X x 10 + X x 5 = 3

<=15 x X = 3

=> X = 3 : 15 = 1/5

9 tháng 4 2017

minh ko hiểu bạn giải lại và giải hết cho minh dc ko minh can gấp lắm đó bạn

18 tháng 9 2021

Tìm x, biết:

a.

75883-(31200+x)=999

31200+x =75883-999

31200+x= 74884

x = 74884-31200

x = 43684

b.

24 : ( x +1 ) = 8 

x+1=24:8

x+1=3

x=3-1

x=2

c.

1+2+3+...+x=55

Dãy trên có số số hạng là:

(x−1):1+1=x−1+1=x

Ta có:

(x+1).x:2=55

(x+1).x=55.2

(x+1).x=110

(x+1).x=11.10

⇒x=10

18 tháng 9 2021

a, ---> 31200 + x = 75883 - 999

---> 31200 + x = 74884

---> x = 74884 - 31200 = 43684

b, ---> x + 1 = 3

---> x = 2

c, Số số hạng là : x

Tổng = ( x + 1 ) * x : 2 = 55

---> x ( x + 1 ) = 110

---> 10 ( 10 + 1 ) = 110

---> x = 10

xin tiick

18 tháng 9 2021

câu a bạn ghi thế thì mình chịu nha
b, \(24:\left(x+1\right)=8\)

\(x+1=24:8\)

\(x+1=3\)

\(x=3-1=2\)

c, \(1+2+3+...+x=55\)

SSH: \(\left(x-1\right):1+1=x\)

tổng: \(\left(x+1\right).x:2=55\)

        \(\left(x+1\right).x=55.2\)

        \(\left(x+1\right).x=110\)

\(\Rightarrow\left(x+1\right).x=11.10\)

vậy x=10

N
14 tháng 2 2020

(20,1*20,2 + 28,3 *12,4 ) * (11*9 -900*0.1-9)

=(20,1 *20,2 +28,3 *12.4)*(99-90-9) 

=20,1* 20,2 +28,3 *12,4 )*0 

=0