Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

22 tháng 11 lúc 6:04

a) \(31\cdot72+\left(-31\right)\cdot70-2\cdot70\)

\(=31\cdot72-31\cdot70-2\cdot70\)

\(=31\cdot\left(72-70\right)-2\cdot70\)

\(=31\cdot2-2\cdot70\)

\(=2\cdot\left(31-70\right)\)

\(=2\cdot-39\)

\(=-78\) 

b) \(25\cdot\left(32+17\right)-32\cdot\left(25+47\right)\)

\(=25\cdot32+25\cdot17-32\cdot25-32\cdot47\) 

\(=25\cdot\left(32-32+17\right)-32\cdot47\)

\(=25\cdot17-32\cdot47\)

\(=425-1504\)

\(=-1079\)

10 tháng 12 2021 lúc 22:58

b: =-21(19+81)=-2100

25 tháng 2 2020 lúc 8:42

đéo biết

25 tháng 2 2020 lúc 8:52

( -7 ) . ( - 70 + 58 ) - ( - 13 ) . ( - 19 + 39 )                                                      ( -79 ) - ( -81 ) - 72 -(-8) . (-5)

(-75 ) . ( -3 ) - (-41 + 51 ) . (-6)                                                                         ( -6 + 13 ) . ( -2 )2 + ( -16 ) . (-58 + 68 )

28 tháng 12 2016 lúc 17:21

31x72 - 31x70 - 31 x 2 - 31

=31x(72 -70 -2 -1)

=31 x (-1)

= -31

những câu sau thì lam tương tự nha bạn ^_^

26 tháng 12 2021 lúc 23:56

f: =20:4+5

=5+5

=10

e: =125-100=25

27 tháng 1 2022 lúc 9:50

tự tính

4 tháng 8 lúc 17:07

a) \(4^7.3^2.9^6:6^{13}=2^{14}.3^2.3^{12}:6^{13}=2^{14}.3^{14}:6^{13}=\left(2.3\right)^{14}:6^{13}=6^{14}:6^{13}=6\)

b) \(\left(2^{16}+2^8\right):\left(2^{13}+2^5\right)=2^8\left(2^8+1\right):2^5\left(2^8+1\right)=2^8:2^5=2^{8-5}=2^3=8\)

13 tháng 7 2016 lúc 19:22

a.

\(-\left(-315\right)+\left(-115\right)-105+25=315-115-105+25=120\)

b.

\(888-\left(-333\right)-222+70=888+333-222+70=1069\)

c.

\(25\times\left(32+47\right)-32\times\left(25+47\right)=25\times32+25\times47-32\times25-32\times47=-47\times\left(32-25\right)=-47\times7=-329\)

13 tháng 7 2016 lúc 19:26

Giúp tôi cấc câu còn lại nha

Bàitập

 

30 tháng 12 2016 lúc 13:48

a. ( - 57 ) . ( 67 - 34 ) - 67 . (34 -57 )

=  - 57 . 67 - ( - 57 ) . 34 - 67 . 34 - 67 . 57

= 57 . ( 67 - 67 ) + 34 . ( 67 - 57 )

= 57 . 0 + 34 . 10

= 0 + 340

= 340

30 tháng 12 2016 lúc 16:41

Đây là tính hợp lí nha mina mk ghi nhầm