Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2023 lúc 21:18

Quãng đường ô tô đi là 25 - 5 = 20 km

Nửa giờ = 0,5 giờ

Vận tốc ô tô là 20 : 0,5 = 40 km/h

Thời gian đi từ A đến B bằng ô tô là 40 : 25 = 1,6 giờ

Bài 9 : Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 65,5 km/giờ. Ô tô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến tỉnh B lúc 11 giờ 30 phút . Khi đến B, ô tô nghỉ lại 30 phút xong rồi quay về A với vận tốc 42,4 km/giờ. Tính a. Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu ki-lô-mét ? b.Ô tô về đến A lúc mấy giờ ? Bài 10 : lúc 6 giờ 15 phút một người đi xe đạp từ A về B với vận tốc 12 km/giờ ,lúc 6 giờ...
Đọc tiếp

Bài 9 : Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 65,5 km/giờ. Ô tô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến tỉnh B lúc 11 giờ 30 phút . Khi đến B, ô tô nghỉ lại 30 phút xong rồi quay về A với vận tốc 42,4 km/giờ.

Tính a.

Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

b.Ô tô về đến A lúc mấy giờ ?

Bài 10 : lúc 6 giờ 15 phút một người đi xe đạp từ A về B với vận tốc 12 km/giờ ,lúc 6 giờ 30 phút một người đi bộ từ B về A với vận tốc 4 km/giờ. Hai người gặp nhau lúc 8 giờ .

Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu ki-lô-mét?

11. vận tốc của một chiếc xe đạp khi chạy xuôi gió là 17 km/giờ , chạy ngược gió là 7 km/giờ . hỏi vận tốc của gió là bao nhiêu ? , vận tốc của xe đạp là bao nhiêu ? giúp mình với !

3
9 tháng 4 2023 lúc 15:03

Bài 9: 

Thời gian người đó đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:

11 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút = 4 giờ

Quãng đường AB dài là:

65,5 \(\times\) 4 = 262 (km)

Thời gian ô tô trở về từ B đến A là:

262 : 42,4 \(\approx\) 6,2 giờ

Đổi 6,2 giờ = 6 giờ 12 phút 

Người đó từ B về đến A lúc:

11 giờ 30 phút + 30 phút + 6 giờ 12 phút = 18 giờ 12 phút

9 tháng 4 2023 lúc 15:11

Bài 10 dạng chuyển động ngược chiều khác thời điểm, em cần đưa về chuyển động ngược chiều cùng thời điểm em nhé

                                       Giải:

Người đi bộ khởi hành sau người đi xe đạp thời gian là:

             6 giờ 30 phút - 6 giờ 15 phút = 15 phút

               Đổi 15 phút = 0,25 giờ

Khi người đi bộ khởi hành thì người đi xe đạp cách người đi bộ quãng đường là:

                12 \(\times\) 0,25 = 3 (km)

Thời gian từ khi người đi bộ khởi hành đến khi gặp người đi xe đạp là:

                8 giờ - 6 giờ 30 = 1 giờ 30 phút

                 Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường AB dài:

                ( 12 + 4 ) \(\times\) 1,5  + 3 = 27 (km)

Đáp số: 27 km

 

 

                     

14 tháng 1 lúc 13:50

Vận tốc của ô tô đi từ A đến B là: 

\(125:2=62,5\left(km/h\right)\)

Vận tốc của ô tô đi từ B về A là:

\(125:3=\dfrac{125}{3}\left(km/h\right)\)

Trung bình cả đi và về mỗi giờ ô tô đi được số km là:

\(\left(62,5+\dfrac{125}{2}\right):2=\dfrac{625}{12}\left(km\right)\)

Đáp số: ... 

14 tháng 1 lúc 13:43

Tham khảo bài cùng dạng ạ, sorry đang vội ạ:

Gọi độ dài quãng đường AB là x(km) (x>0)

      vận tốc ô tô đi từ A đến B là x/2 (km/h)

      vận tốc ô tô đì từ B về A là: x/3 (km/h)

Vì vận tốc ô tô lúc đi hơn lúc về là 15km/h

Nên ta có: x/2 - x/3 = 15

          => 3x-2x       = 15

          =>   x            =  15 (nhận)

Vậy quãng đường AB dài 15 km.

17 tháng 5 2022 lúc 6:03

Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là:

        \(108:48=\) \(2,25\) (giờ) 

Đổi: \(2,25\) giờ \(=2\) giờ \(15\) phút

Thời gian ô tô đến B là:

       \(6\) giờ \(30\) phút \(+30\) phút \(+2\) giờ \(15\) phút \(=9\) giờ \(15\) phút

Thời gian ô tô đi đến B lúc \(8h\) là:

       \(8\) giờ \(-6\) giờ \(30\) phút \(=1\) giờ \(30\) phút 

Đổi: \(1\) giờ \(30\) phút \(=1,5\) giờ

Vận tốc ô tô đi đến B lúc \(8h\) là:

       \(108:1,5=72\) (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi đến B lúc \(8h\) và không nghỉ ngơi cần tăng thêm là:

      \(72-48=24\) (km/giờ)

             Đáp số: Ô tô đến B lúc \(9\) giờ \(15\) phút

                          Đến B lúc 8h và không nghỉ, ô tô đi với vận tốc: \(24\) km/giờ

 

11 tháng 5 2023 lúc 15:51

Đây là chuyển động cùng chiều cùng thời điểm:

 Xe A gặp xe B sau: 8 giờ - 6 giờ 30 phút = 1 giờ 30 phút

Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

 Hiệu vận tốc hai xe: 18 : 1,5 = 12(km/h)

Theo bài ra ta có sơ đồ:

loading...

Theo sơ đồ ta có: Vận tốc xe B là:  12: ( 5 -4) \(\times\) 4 = 48 (km/h)

                             Vận tốc xe A là: 48 + 12 = 60 (km/h)

Đáp số: Vận tốc xe A là 60 km/h

               Vận tốc xe B là: 48 km/h

28 tháng 3 2023 lúc 22:09

Thời gian ô tô đó đi từ A đến B là:
130 : 50 = 2,6 giờ
Đổi 2,6 giờ = 2 giờ 36 phút
Thời điểm xe ô tô đó đến tỉnh B là:
8 giờ 30 phút + 2 giờ 36 phút + 45 phút = 11 giờ 51 phút
Đáp số: 11 giờ 51 phút
 

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
17 tháng 9 2021 lúc 17:24

Lời giải:

Tổng vận tốc hai xe:

$45+35=80$ (km/h)

Hai xe gặp nhau sau: 

$200:80=2,5$ (giờ)

21 tháng 6 2023 lúc 20:23

a,Vận tốc ca nô khi ngược dòng là: 24,2 - 2,5 = 21,7 (km/h)

Quãng sông AB dài là: 21,7 \(\times\) 1,5 = 32,55 (km)

b, Vận tốc ca nô xuôi dòng là: 24,2 + 2,5 = 26,7 (km/h)

Thời gian ca  nô xuôi dòng từ B đến A là:  32,55 : 26,7 = 1,22 (giờ)

Đổi 1,22 giờ = 1 giờ 13 phút 12 giây 

Đáp số: a, 32,55 km

             b, 1 giờ 13 phút 12 giây

 

17 tháng 3 2023 lúc 6:37

cíu

 

16 tháng 5 2023 lúc 21:30

Đổi 1,5h = 1 giờ 30 phút

a, Nếu không tính thời gian nghỉ thì tổng cả thời gian đi và về là:

14 giờ 15 phút - (7 giờ 15 phút + 1 giờ 30 phút)= 5 giờ 30 phút = 5,5 giờ

Vận tốc lúc về = 5/6 vận tốc lúc đi

Tổng số phần bằng nhau:

5+6=11(phần)

Thời gian lúc về:

5,5 : 11 x 6 = 3 (giờ)

b, Quãng đường AB dài:

3 x 50 = 150km

17 tháng 5 2023 lúc 10:39

đổi : 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Tổng thời gian cả đi lẫn về là:

Đổi

Thời gian oto đi hết quãng đường là: 

Quãng đường dài:

Đáp số: 165 km