Hung Nguyen

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Hung Nguyen
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Giá tiền ban đầu của lap top = 5: 50 x 100 = 10 triệu

A)Diện tích xung quanh = (8 + 6) x 2 x 4,2 = 117,6 m2

Diện tích trần = 8 x 6 = 48 m2

Diện tích quét sơn = 117,6 + 48 - 6,5 = 159,1 m2

B) Thể tích căn phòng = 48 x 4,2 = 201,6 m3

 

Thời gian xe hơi gặp xe máy là 120 : (60 + 40) = 1,2 giờ

1,2 giờ = 1:12

Thời điểm 2 xe gặp nhau là 7:30 + 1:12 = 8:42

Chỗ gặp nhau cách B là 40 x 1,2 = 48 km

Cạnh hình vuông là 8dm vì 8 x 8 = 64 dm2

Cạnh hình vuông cũng là đường kính hình tròn. Vậy bán kính hình tròn là 8 : 2 = 4 dm

Diện tích khăn trải bàn là 4 x 4 x 3,14 = 50,24 dm2

Diện tích phần không trải bàn là 64 - 50,24 = 13,76dm2

Đúng rồi 3/4 x 20/9 : 2 = 5/6 m2

Tổng 2 số nếu số thứ hai giảm 1 đơn vị là 65 - 1 = 64

Tổng số phần bằng nhau là 1 + 7 = 8 phần

Giá trị 1 phần là số thứ 2 lúc sau: 64 : 8 = 8

Số thứ nhất lúc đầu là 8 x 7 = 56

Số thứ hai lúc đầu là 65 - 56 = 9

13/10 = 1,3; 70% = 0,7; 41/10= 4,1

1,3 + 0,7  + 4,1 + 0,59 = 6,69

Thời gian người đó đi từ A đến C là 1 giờ 10 phút + 45 phút = 1 giờ 55 phút

Quãng đường ô tô đi là 25 - 5 = 20 km

Nửa giờ = 0,5 giờ

Vận tốc ô tô là 20 : 0,5 = 40 km/h

Thời gian đi từ A đến B bằng ô tô là 40 : 25 = 1,6 giờ