Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

22 tháng 4 2018 lúc 21:19

câu 1 =98.2

13 tháng 5 2017 lúc 13:16

thể tích của bể là:3*2*1,5=9(m3)

diện tích 1 mặt đáy là:3*2=6(m2)

diện tích xung quanh là:(3+2)*2*1,5=15(m2)

diện tích quét vôi là:15+6=21(m2)

13 tháng 5 2017 lúc 14:35

bạn sai rồi đề bài cho 0,5m bạn ko vận dụng à

7 tháng 3 2019 lúc 19:45

Bài giải 

Diện tích cần quét vôi là :

 ( 4 +2,5 ) x 2 x 1,5 = 19,5 (m 2)

                      d /s

24 tháng 4 2019 lúc 20:47

Thể tích bể nước đó là :

           1,8x1,5x1=2,7(m\(^3\))

          2,7m\(^3\)=2700dm\(^3\)=2700l

Cần đổ thêm vào bể số lít nước để đầy bể là :

                     2700-800=1900(l)

                       Đáp số : 1900l nước

24 tháng 4 2019 lúc 20:53

Thể tích của cái bể hình hộp chữ nhật là :

1.8 x 1.5 x 1= 2.7 (m3)

Đổi 2.7 m3 = 2700 m3 = 2700 lít

Cần phải đổ thêm số lít nước để bể đầy nước là :

2700 - 800 = 1900 ( lít )

Đáp số ; 1900 lít nước

# hok tốt

10 tháng 3 2021 lúc 21:56

Thể tích bể cá đó là :

1.5 x 0.8 x 1 = 1.2 ( m3 )

Gọi thể tích bể cá đó là 100%

Hiện nay trong bể có số lít nước là :

1.2 : 100 x 80 = 0.96 ( m3 ) = 960 dm3 = 960 lít

Vậy hiện nay trong bể có 960 lít nước.

2 tháng 2 lúc 20:49

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha