K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2023

chu vi : 5x4=20 cm

19 tháng 3 2023

Chu vi sợi dây là số xăng - ti - mét là :

                 5 x 4 = 20 ( cm) 

                         Đáp số : 20 cm .

 

28 tháng 3 2022

Cạnh dài: 84 : 4= 21 Cm

28 tháng 3 2022

21 cm

26 tháng 3 2020

ai biết thì giúp minh với

26 tháng 3 2020

       Giải:

Cạnh hình vuông dài là:

  64 : 4 = 16 ( cm )

    Đáp số: 16 cm

*Bởi vì hình vuông có 4 cạnh nên độ dài của cạnh hình vuông đó sẽ là độ

Độ dài cạnh hình vuông để sợi dây vừa đủ là:

\(24:4=6\left(cm\right)\)

Vậy nếu Nga muốn uốn thành hình vuông thì cạnh hình vuông đó là \(6cm\)

Tiếp tục, gọi chiều rộng sợi dây đó khi uốn hình chữ nhật là x, ta có:

\(\left(8+x\right)\text{x}2=24\left(cm\right)\)

\(\Rightarrow\left(8+x\right)=24:2=12\)

\(\Rightarrow x=12-8=4\left(cm\right)\)

Vậy nếu Nga muốn uốn thành hình chữ nhật thì chiều rộng hình chữ nhật đó là đó là \(4cm\)

22 tháng 2 2022

Cạnh hình vuông là 6

Chiều rộng hình chữ nhật là 4

15 tháng 1 2017

Cạnh hình vuông dài là:

24:4=6(cm)

2 lần chiều rộng là:

24-(8x2)=8(cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

8:2=4(cm)

5 tháng 1 2018

vì hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau suy ra độ dài mỗi cạnh là 24:4=6(cm)                                                                                             chiều rộng là (24- 8* 2) : 2 = 4 (cm)

27 tháng 12 2020

Độ dài của sợi dây thép đó là:

( 25 + 15 ) x 2 = 80 (cm)

                        Đ/s: 80 cm

Mink

19 tháng 2 2023

Nếu An muốn uốn sợi dây nói trên thành một hình chữ nhật có chiều dài là5 cm thì chiều rộng là mấy xăng- ti- mét để sợi dây vừa đủ?

10 tháng 3 2022

Do hình vuông có 4 cạnh bằng nhau, để uốn một đoạn dây thép thành 1 hình vuông ta cần một đoạn dây thép độ dài gấp 4 lần cạnh hình vuông.

Độ dài đoạn dây đó là:

  5 × 4 = 20 (cm) = 2 dm

                  Đáp số: 2 dm

10 tháng 3 2022

chu vi hình vuông là :

5 x 4 = 20 ( cm )

đổi : 20 cm = 2 dm

đáp số : 2 dm

/HT\

14 tháng 5 2016

135:9=15[cm]

14 tháng 5 2016

Chiều dài hình chữ nhật là:

135:9=15( cm )

Độ dài sợi dây là:

( 15+9 ) x 2 =48 ( cm )

Đáp số: 48cm

9 tháng 8 2018

Đáp án C

Người ta đã cắt đi số xăng-ti-mét là:

31230 : 6 = 5205 (cm)

Sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:

31230 – 5205 = 26025 (cm)

Đáp số: 26025cm

16 tháng 2 2018

Đáp án C

Người ta đã cắt đi số xăng-ti-mét là:

1239 : 7 = 177 (cm)

Sợi dây còn lại số xăng-ti-mét là:

1239 – 177 = 1062 (cm) 

Đáp số: 1062cm.

3 tháng 8 2021

đáp án : C nhé