Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Tổng mới là:

246+58+45=349

             ĐS:......

8 tháng 3 2016

Tổng là 129

k nha

24 tháng 11 2016

tổng mới là 45 + 12 + 18 = 75

27 tháng 6 2015

đáp án là : 52

**** cho mình nha bạn mình làm đúng

27 tháng 6 2015

= 43                                          

11 tháng 10 2015

Tổng mới sẽ tăng lên:

12 + 18 = 30 (đơn vị)

Vậy tổng mới là:

45 + 30 = 75

11 tháng 10 2015

Sau khi tăng số hạng thứ nhất lên 62 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 38 đơn vị thì tổng sẽ tăng thêm là:

62 – 38 = 24

Tổng mới sẽ là:   285 + 24 = 309

Đáp số:  309

11 tháng 10 2015

Gọi 2 số là a và b

Ta có: a+b=385

Tổng mới là: (a+62)+(b-38)=a+62+b-38=(a+b)+(62-38)=385+24=409

Vậy tổng mới là 409

18 tháng 10 2015

khi tăng số hạng thứ nhất 62 đơn vị thì tổng mới là :

385 + 62 = 447

khi giảm số hạng thứ hai 38 đơn vị thì tổng mới là :

447 - 38 = 409

đs : 409

 

24 tháng 11 2016

 Khi tăng số hạng thứ nhất 56 đơn vị thì tổng 2 số cũng tăng thêm 56 đơn vị, giảm số hạng thứ hai 39 đơn vị thì tổng cũng giảm đi 39 đơn vị. 
Tổng mới là: 678 + 56 - 39 = 695. 
Đ/s: 695.

24 tháng 11 2016

Tổng mới sẽ bằng: 678+56-39=695

Nếu tăng số hạng thứ nhất 12 đơn vị và giảm số hạng thứ hai 4 đơn vị thì tổng trên cần phải thêm 

12 - 4 = 8 ( đơn vị )

Tổng trên cần phải tăng so với đầu bài là :

35 + 8 = 43 

li ke

tổng mới là :48

**** cho mình nha bạn mình làm đúng

6 tháng 9 2016

Nếu số hạng thứ nhất tăng thêm 5 đơn vị và số hạng thứ hai giảm đi 6 đơn vị thì tổng mới là :

                       89 + 5 - 6 = 88 

                              Đáp số: 88

6 tháng 9 2016

tổng mới là 90