Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

24 tháng 11 2016 lúc 18:59

tổng mới là 45 + 12 + 18 = 75

11 tháng 10 2015 lúc 12:56

Tổng mới sẽ tăng lên:

12 + 18 = 30 (đơn vị)

Vậy tổng mới là:

45 + 30 = 75

14 tháng 9 2015 lúc 13:28

Gọi số thứ 1 là:a,số thứ 2 là:b,số cần tìm là: x

Theo đầu bài , ta có:(a+62)+(b-38)=x

a+62+b-38=x

a+b+(62-38)=x

385+24=x

vậy x=409

14 tháng 9 2015 lúc 13:28

tổng ms là:
385+ 62 - 38 = 409
Đ/S = 409
**** 

24 tháng 11 2016 lúc 12:52

 Khi tăng số hạng thứ nhất 56 đơn vị thì tổng 2 số cũng tăng thêm 56 đơn vị, giảm số hạng thứ hai 39 đơn vị thì tổng cũng giảm đi 39 đơn vị. 
Tổng mới là: 678 + 56 - 39 = 695. 
Đ/s: 695.

24 tháng 11 2016 lúc 13:00

Tổng mới sẽ bằng: 678+56-39=695

23 tháng 10 2016 lúc 20:28

. Nếu tăng số thứ nhất thêm 32 đơn vị và giảm số thứ hai đi 19 đơn vị thì tổng mới tăng thêm là :

32 - 19 = 13 ( đơn vị )

Đáp số : tổng mới tăng thêm 13 đơn vị

12 tháng 5 2018 lúc 10:10

Tổng ms là:

45678 + 126 - 786 = 45018

Tk mk nha!

12 tháng 5 2018 lúc 10:08

45018 NHA BN

9 tháng 7 2021 lúc 16:42

Tổng của hai số hạng đó là :

      102 - 9 = 93

Nếu giảm số hạng thứ 2 đi 7 đơn vị thì tổng mới là :

       93 - 7 = 86

                 Đáp số : 86

thank nha