Minh Hiền

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Minh Hiền
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Diện tích của sân vận động trên bản đồ:

(6 + 3) x 2 = 18 (cm2)

Diện tích thực tế của sân vận động là:

18 x 3000 = 54000 (cm2) = 5,4 m2

Đs: 5,4 m2.

Đặt A = 12 + 22 + 32 + ... + 102 = 385

=> 62A = 62.(12 + 22 + 32 + ... + 102

= (6.1)2 + (6.2)2 + ... + (6.10)2

= 62 + 122 + 182 +...+ 602 = S

hay 62.385 = S

Vậy S = 62.385 = 13860.

A = 192.198 = 192.(200 - 2) = 192.200 - 192.2 = 192.200 - 384

B = 193.197 = 193.(200 - 3) = 193.200 - 193.3 = (192 + 1).200 - 193.3 = 192.200 + 1.200 - 193.3 = 192.200 - 379

Vì 384 > 379 nên 192.200 - 384 < 192.200 - 379 hay A < B

Vậy A < B.

x3 - 8 = (x - 2)3

<=> x3 - 23 = x3 - 3x2.2 + 3x.22 - 23

<=> x3 - 8 - x3 + 6x2 - 12x + 8 = 0

<=> 6x2 - 12x = 0

<=> 6x.(x - 2) = 0

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x-2=0\end{cases}}\)

<=> \(\orbr{\begin{cases}x=0\\x=2\end{cases}}\)

Vậy có 2 giá trị của x là x = 0 và x = 2 thỏa mãn yêu cầu bài toán.

sừa nè

x.(x+1).(x+2).(x+3)+1

=x.(x+3).(x+1).(x+2)+1

=(x2+3x)(x2+3x+2)+1

Đặt y=x2+3x ta được:

y.(y+2)+1

=y2+2x+1

=(y+1)2

thay y=x2+3x ta được:

(x2+3x+1)2

Vậy x.(x+1).(x+2).(x+3)+1=x2.(x2+3x+1)2

abc x 9 = 6abc

abc x 9 = 6000 + abc

abc x 9 - abc = 6000

abc x (9 - 1) = 6000

abc x 8 = 6000

abc = 6000 : 8

abc = 750

\(\text{14 ⋮ 2x+13}\)

=> \(\text{2x+13 }\inƯ\left(14\right)\)

=> \(\text{2x+13 }\in\left\{-14;-7;-2;-1;1;2;7;14\right\}\)

=> \(2x\in\left\{-27;-20;-15;-14;-12;-11;-6;1\right\}\)

=> \(x\in\left\{-10;-7;-6;-3\right\}\)(Vì x \(\in\)Z)

a. x2 - 3x + 5

= x2 - 2.x.3/2 + 9/4 + 5 - 9/4

= (x - 3/2)2 + 11/4 \(\ge\)11/4

Vậy GTNN của biểu thức là 11/4 <=> x - 3/2 = 0 <=> x = 3/2

b. 4x2 + 4x + 2

= (2x)2 + 2.2x.1 + 1 + 1

= (2x + 1)2 + 1 \(\ge\)1

Vậy GTNN của biểu thức là 1 <=> 2x + 1 = 0 <=> x = -1/2

c. x2 - 20x + 101

= x2 - 2.x.10 + 100 + 1

= (x - 10)2 + 1 \(\ge\)1

Vậy GTNN của biểu thức là 1 <=> x - 10 = 0 <=> x = 10.