Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 7 2021 lúc 10:59

- Tỉ số vận tốc cả đi lẫn về của ô tô đó là: 50/45= 10/9.

- Tỉ số thời gian cả đi lẫn về của ô tô đó là: 1:10/9= 9/10.

(*Áp dụng phương pháp giải toán tổng tỉ khi đã biết tổng và tỉ số của chúng.)

                               Đổi: 6 giờ 20 phút= 19/3 giờ

-Thời gian đi của ô tô đó từ A-B là:

         19/3:(10+9)×9= 3 ( giờ )

-Thời gian về của ô tô đó từ B-A là:

          19/3-3= 10/3 ( giờ )

-Quãng đường AB dài là:

          45×10/3= 150 ( km )

Vậy, thời gian đi từ A-B của ô tô đó là 3 giờ; Thời gian về là 10/3 giờ hay 3 giờ 20 phút và Quãng đường AB dài 150 km.

                                     >Chúc e hc tốt!!!<

28 tháng 11 2017 lúc 14:03

Đổi: 6h20'=19/3 (giờ)

Theo bài ra ta có: \(\frac{AB}{50}+\frac{AB}{45}=\frac{19}{3}\)

<=> 9AB+10AB=2850

<=> 19AB=2850 

=> Độ dài quãng đường AB là: 2850:19=150 (km)

Thời gian đi là: 150:50=3 (giờ)

Thời gian về là: 150:45=10/3 (giờ)=3h20'

5 tháng 12 2015 lúc 20:41

Bài 1:Tóm tắt đề bài:

S = AB (S là quãng đường)

t1 = 6h

V1

t2 =? Nếu V2 =1,5 v1

Giải

Gọi vận tốc của xe đi từ A đến B lúc đi và lúc về lần lượt là :v1 và v2

Gọi thời gian ô tô đi từ A đến B lúc đi và lúc về lần lượt là : t1 và t2

Do quãng đường ko đổi nên vận tốc tỉ lệ nghịch vs t/gian:

v1.t1 = v2.t2 \(\Rightarrow\)\(\frac{v1}{v2}\)=\(\frac{t2}{t1}\)

\(\Leftrightarrow\)\(\frac{v1}{1,5v1}\)=\(\frac{t2}{6}\)=\(\frac{1}{1,5}\)=\(\frac{t2}{6}\)

1.6=1,5.t2

6=1,5.t2

t2=6:1,5

t2=4

Vậy ô tô đi về vs vận tốc = 1,5 vận tốc lúc đi hết 4h

 

28 tháng 11 2021 lúc 16:29
1 mô tô đi từ A đến B vs vận tốc 50km/h r sau đó ik từ B đến A vs vận tốc 45km/h .Thời gian về hơn thời gian ik 30 phút . Tính số thời gian ik và về của mô tô