Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Thầy Hùng Olm
Thầy Hùng Olm Manager VIP
19 tháng 3 2023 lúc 10:46

Bán 4/9 số trăng thì còn 10 quả

Vậy 5/9 số trứng bằng 10 quả

Số trứng mang bán: 10 : 5/9 = (10:5)x9 = 18 (quả)

19 tháng 3 2023 lúc 11:17

8 phút - 4 phút 15 giây

= 7 phút 60 giây - 4 phút 15 giây

= 3 phút 45 giây

19 tháng 4 2017 lúc 21:22

sau khi bán \(\dfrac{4}{9}\) số trứng thìn còn lại số trứng là :

2 + 18 = 20 ( quả )

20 quả ứng với :

\(1-\dfrac{4}{9}=\dfrac{5}{9}\)

Số trứng người đó đem bán là :

\(20:\dfrac{5}{9}=36\) (quả )

20 tháng 4 2017 lúc 13:24

Lê Yên Hạnh nhìn đề sai nên làm cũng sai lun!!!

19 tháng 4 2019 lúc 19:59

số cam mang đi bán là

(28+2):(9/9-4/9) =54(quả )

19 tháng 4 2019 lúc 20:00

mình o chắc

13 tháng 4 2017 lúc 14:18

Sau khi bán 4 phần 9 số trứng thì người đó còn lại \(1-\dfrac{4}{9}=\dfrac{5}{9}\)( số trứng )

\(\dfrac{5}{9}\) số trứng ứng với \(28+2=30\) (quả trứng)

Tức là \(\dfrac{5}{9}\) số trứng của người đó là \(30\) quả trứng.

Vậy số trứng người đó bán là: \(30:\dfrac{5}{9}=30.\dfrac{9}{5}=54\) (quả trứng)

13 tháng 4 2017 lúc 14:16

Sau khi bán 4 / 9 số trứng thì còn:

28 + 2 = 30 ( quả )

Số trứng còn lại chiếm:

1 - 4/9 = 5/9 ( số trứng ban đầu )

Số trứng đem đi bán là :

30 : 5 x 9 = 54 ( quả )

1 tháng 4 2018 lúc 17:00

Tham khao:

Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

22 tháng 5 2019 lúc 13:54

Phân số chỉ 5 + 7 = 12 (quả) bằng 1 - \(\frac{5}{8}=\frac{3}{8}\) (số trứng còn lại).
Số trứng còn lại sau khi bán lần thứ nhất là :
12 : \(\frac{3}{8}\) = 32 (quả)

22 tháng 5 2019 lúc 14:53

-Số trứng lần thư nhất bán là:

7/7-3/7=4/7(quả trứng)

-Số quả trứng còn lại sau lần thứ nhất bán là:

4:4/7=7(quả trứng)

-Số quả trứng còn lại và trong rổ là:

5+7=12 (quả trứng)

-Số quả trứng lần thứ hai bán là:

8/8- 5/8=3/8(quả trứng)

-Số quả trứng sau lần thứ hai bán là:

12:3/8 =32 (quả trứng)

-Số quả trứng sau những lần bán là:

32+7=39 (quả trứng)

Đáp số: 39 quả trứng

13 tháng 4 2017 lúc 20:45

Bài 1:

8 m ứng với:

\(8\cdot\dfrac{7}{11}=\dfrac{4}{11}\) (tấm vải)

Vậy tấm vải dài:

\(8:\dfrac{4}{11}=22\left(m\right)\)

ĐS: 22 m.

Bài 2:

Số trứng còn lại sau khi bán 4/9 số trứng là:

\(1-\dfrac{4}{9}=\dfrac{5}{9}\)

=> 28+2=30 (quả) ứng với \(\dfrac{5}{9}\) số trứng

Số trứng là:

\(30:\dfrac{5}{9}=54\) (quả)

ĐS: 54 quả.

13 tháng 4 2017 lúc 20:56

Bài 2:

Sau khi bán \(\dfrac{4}{9}\) số trứng thì còn lại số quả trứng là:

\(28+2=30\)(quả trứng)

30 quả trứng ứng với số phần rổ trứng là:

\(1-\dfrac{4}{9}=\dfrac{5}{9}\)(rổ trứng)

Số trứng đem đi bán là:

\(30.\dfrac{9}{5}=54\)(quả)

Đáp số: \(54\) quả

31 tháng 3 2017 lúc 20:09

số trứng sau khi bán 4/9 số trứng là 1-4/9=5/9 số trứng ban đầu
=> số trứng ban đầu là (28+2) :5 x9=54 quả
Đ/S 54 quả

31 tháng 3 2017 lúc 19:37

Rổ trứng nha mấy bn

2 tháng 4 2017 lúc 20:00

mk giải bài 2 thôi nhé .

Bài 2 giai

( 28 + 2 )= 30 quả trứng ứng với :

1 - 4/9 =5/9 ( số trứng )

Số trứng ban đầu mang đi bán là :

30 : 5/9 = 30.9 : 5 = 54 ( quả )

5 tháng 5 2017 lúc 9:21

Bài 1:

Phân số chỉ số mét vải ngày thứ ba bán được là:

\(1-\dfrac{3}{5}-\dfrac{2}{7}=\dfrac{2}{7}\)(tổng số mét vải)

Tổng số mét vải đã bán là:

\(40:\dfrac{2}{7}=140\left(m\right)\)

Đáp số: 140m vải

Bài 2:

Sau khi bán 4/9 số trứng (không tính 2 quả) thì còn lại là:

1 - 4/9 = 5/9 (số trứng)

Số trứng đem bán là:

(28+2) : 5/9 = 54 (quả)

Đáp số: 54 quả trứng

27 tháng 4 2017 lúc 8:20

Sau lần thứ hai, người đó còn lại số quả là"

3 : (1 - 1/2) = 6 (quả)

Sau lần thứ nhất, người đó còn lại số quả là:

(6 + 2) : (1 - 1/2) = 16 (quả)

Người đó bán số quả là:

(16 + 1) : (1 - 1/2) = 34 (quả)

26 tháng 4 2017 lúc 18:50

Bán nửa quả thì ai mua, nửa quả trứng thì nát rồi

27 tháng 4 2017 lúc 17:08

Gọi số trứng ban đầu mang đi là a quả (\(a\in N\)*)

Giờ đầu bán được số trứng là:

\(\dfrac{1}{2}a+\dfrac{1}{2}\left(quả\right)\)

Số trứng còn lại là:

\(a-\left(\dfrac{1}{2}a+\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}a-\dfrac{1}{2}\)(quả)

số trứng giờ thứ 2 bán được là:

\(\dfrac{1}{2}\cdot\left(\dfrac{1}{2}a-\dfrac{1}{2}\right)+1=\dfrac{1}{4}a+\dfrac{3}{4}\left(quả\right)\)

số trứng còn lại sau giờ thứ 2 là:

\(\left(\dfrac{1}{2}a-\dfrac{1}{2}\right)-\left(\dfrac{1}{4}a+\dfrac{3}{4}\right)=\dfrac{1}{4}a-\dfrac{5}{4}\)(quả)

Giờ 3 bán được số trứng là:

\(\dfrac{2}{3}\cdot\left(\dfrac{1}{4}a-\dfrac{5}{4}\right)+\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}a-\dfrac{1}{2}\left(quả\right)\)

Số trứng còn lại là:

\(\left(\dfrac{1}{4}a-\dfrac{5}{4}\right)-\left(\dfrac{1}{6}a-\dfrac{1}{2}\right)=2\left(quả\right)\)(*)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{12}a-\dfrac{3}{4}=2\)

\(\Leftrightarrow\)a-12=24(quy đồng)

\(\Leftrightarrow a=36\left(TM\right)\)

Vậy ban đầu mang đi 36 quả

27 tháng 4 2017 lúc 20:42

sao mình lại ra 33 nhỉ bn tính lại đi