Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Thầy Hùng
Thầy Hùng Giáo viên VIP
27 tháng 5 lúc 17:41

Thời gian đi từ A đến B là:

76 : 38 = 2 (giờ)

Thời điểm xe máy khởi hành :

10 giờ 30 phút - 2 giờ = 8 giờ 30 phút

27 tháng 5 lúc 19:43

thời gian đi từ a đến b là:

      78 : 36 = 2 ( giờ )

thời gian người đó cần khởi hành là:

    10h30'-2h= 8h30' 

                       Đ/S: 8h30'

 

 

       

2 tháng 11 2017 lúc 11:41

Thời gian người đó đi từ A đến B là:

95 : 38 = 2,5 (giờ)

Đổi 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

Thời gian người đó xuất phát là:

10 giờ 30 phút - 2 giờ 30 phút = 8 giờ

Đáp số: 8 giờ

16 tháng 5 lúc 21:48

thời gian người đó đi quãng đường là

76:38=2( giờ)

người đó khởi hành lúc

10h 30p-2 giờ=8h 30p

đáp số 8h30p

chúc bạn học tốt

29 tháng 3 2016 lúc 20:52

nguoi di quang duong het so thoi gian la: 95:38=2,5 gio    doi2,5gio = 2gio30phut

thoi diem nguoi do khoi hanh la : 10gio30phut-2gio30phut=8gio 

                                   dap so :8gio

13 tháng 3 2016 lúc 13:02

Thời gian người đó đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:

     95 : 38 = 2 giờ 30 phút

Muốn đến tỉnh B lúc 10 giờ 30 phút thì người đó phải xuất phát lúc:

    10 giờ 30 phút - 2 giờ 30 phút = 8 giờ

           Đáp số: 8 giờ     

15 tháng 3 2016 lúc 20:27

Thời gian người đó đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:

     95 : 38 = 2 giờ 30 phút

Muốn đến tỉnh B lúc 10 giờ 30 phút thì người đó phải xuất phát lúc:

    10 giờ 30 phút - 2 giờ 30 phút = 8 giờ

           Đáp số: 8 giờ     

13 tháng 7 2016 lúc 18:08

Đi từ A đến B hết  :

            95 : 38 = 2,5 giờ

2,5 giờ =  2 giờ 30 phút

NGười đó khởi hành lúc :

             10 giờ 30 phút - 2 giờ 30 phút = 8 giờ

                          Đáp số :...
 

13 tháng 7 2016 lúc 18:09

Đi từ A đến B hết  :

            \(\text{95 : 38 = 2,5 giờ}\)

2,5 giờ =  2 giờ 30 phút

Người đó khởi hành lúc :

             10 giờ 30 phút - 2 giờ 30 phút = 8 giờ

                          Đáp số :...

16 tháng 7 2015 lúc 14:35

Thời gian để người đó đi hết quãng đường là :

     95 : 38 = 2,5 ( giờ )

   Đổi : 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút 

Người đó phải khởi hành lúc là :

     10 giờ 30 phút - 2 giờ 30 phút = 8 giờ 

               Đáp số : 8 giờ 

5 tháng 5 2015 lúc 17:26

Người đó đi 95km hết:

95 : 38 = 2,5 (giờ)
Đổi: 2,5 g = 2 g 30 p

Ng đó đi quãng đg AB hết:

10 g 30 p - 2 g 30 p = 8 g

ĐS: 8g

 

12 tháng 4 2017 lúc 19:23

Người đó đi 95km hết:

95:38=2,5( giờ)

2,5h=2h30ph

Người đó đi quãng đường AB hết:

10h30ph-2h30ph=8h

Đs:….....……….