Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

28 tháng 4 2015 lúc 20:27

diện tích xung quanh căn phòng là:

(8 + 4,5) x 2 x 4 = 100 (m2)

diện tích trần nhà căn phòng là:

8 x 4,5 = 36 (m2)

diện tích toàn phần căn phòng là:

100 + 36 = 136 (m2)

diện tích cần quét vôi là:

136 - 8,9 = 127,1 (m2)

đáp số: 127,1 m2.

Chọn bài cua mk nhé bạn!

16 tháng 5 2017 lúc 12:16

 Diện tích xung quanh căn phòng là:

   (8+4,5)x2x4= 100 (m2 )

  Diện tích tràn căn phòng là:

   8x 4,5 = 36 (m2)

Diện tích toàn phần của căn phòng đó là:

    36 + 100 = 136 (m2)

 Diện tích cần quét vôi trong căn phòng là:

    136- 8,9 =127,1 (m2)

 đáp số:127,1 m2

đúng thì tịk nha

4 tháng 3 2019 lúc 16:03

( 6,2 + 3,6 ) x 2 = 19,6 ( m )

Diện tích xung quanh ngôi nhà hình hộp chữ nhật đó là :

19,6 x 3,5 = 68,6 ( m2 )

Diện tích trần ngôi nhà hình hộp chữ nhật đó là :

6,2 x 3,6 = 22,32 ( m2 )

Diện tích quét vôi là :

68,6 + 22,32 – 6,8 = 84,12 ( m2 )

ĐS : diện tích cần quét vôi là 84,12 m2

18 tháng 8 2020 lúc 10:10

diện tích bốn bức tường là

(88+4,5)*2*4=740(m2)

diện tích trần nhà là:

88*4,5=396(m2)

diện tích toàn phần là:

(740+88)*4,5*2=7425(m2)

diện tích cần quét vôi là:

7425-8,9=7416,1(m2)

d/s:7416,1(m2)

30 tháng 4 2015 lúc 16:11

diện tích xung quanh căn phòng là:

(8 + 4,5) x 2 x 4 = 100 (m2)

diện tích trần căn phòng là:

8 x 4,5 = 36 (m2)

diện tích toàn phần căn phòng là:

100 + 36 = 136 (m2)

diện tích cần quét vôi là:

136 - 8,8 = 127,2 (m2)

đáp số: 127,2 m2.

1 đ-ú-n-g nhé bạn!

30 tháng 4 2015 lúc 16:15

Diện tích bốn bức tường ( hay diện tích xung quanh ) là :

( 8 + 4,5 ) x 2 x 4 = 100 ( m2 )

Diện tích trần nhà ( hay diện tích mặt đáy ) là :

8 x 4,5 = 36 ( m2 )

Diện tích cần quét vôi là :

( 100 + 36 ) - 8,8 = 127,2 ( m2 )

Đáp số : 127,2 m2

Chú ý : Thông thường người ta tính diện tích mặt đáy thì nhân 2 nhưng đây là trần nhà ( 1 mặt đáy duy nhất nên không cần nhân 2 )

16 tháng 6 2021 lúc 18:04

127,2m2 nha

16 tháng 6 2021 lúc 18:06

Vì chỉ sơn 4 mặ xung quanh và trần nhà nên chỉ sơn 5 mặt của diện tích toàn phần.

Diện tích xung quanh củ căn phòng là: ( 8 + 4,5 ) x 2 x 4 = 100 ( m2 )

Diện tích quét vôi là :  100 + 8 x 4,5 - 8,9 = 127,1 ( m2 )

                                                  Đáp số : 127,1 m2

8 tháng 3 2021 lúc 20:25

125,5.chúc bn hok giỏi

8 tháng 3 2021 lúc 20:25

Diện tích 4 bức tường xung quanh là :

   2x4x(8+4,5)=100(m2)

Diện tích trần nhà là :

   8x4,5=36(m2)

Diện tích cần quét vôi :

   100+36-10,5=125,5(m2)

       Đ/s:.........

#H

15 tháng 4 2021 lúc 20:09

 Diện tích xung quanh của lớp học là:

        (8 + 5,5) x 2 x 4 = 108(m2)

 Diện tích của đáy lớp học là:

              8 x 5,5 = 44(m2)

     Diện tích cần quét vôi là:

         108 + 44 - 10,5 = 141,5(m2)

            Đáp số: 141,5m2

15 tháng 4 2021 lúc 20:19

Diện tích xung quanh phòng  là:

(8 + 4,5) x 2 x 4 = 100 (m2)

Diện tích trần nhà là:

8 x 4,5 =  36 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

100 + 36 -8,8 = 127.2  (m vuông )

Đáp số: 127.2 m vuông

27 tháng 3 2017 lúc 8:26

84,12 m2

27 tháng 3 2017 lúc 16:19

18,12 m2