Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2023 lúc 19:46

 

Theo đề bài thì  diện tích hình chữ nhật màu xanh lớn hơn diện tích hình màu vàng là 5%. Như vậy:

S_MNBA cũng lớn hơn S_KNCO là 5% (cùng thêm vào S_KNBP)

=> S_KNCO = 20% - 5% = 15%

Nếu chỉ tăng chiều rộng, giữ nguyên chiều dài thì S_MNCD = 100% + 20% = 120%

Chiều dài hình chữ nhật là:  120% : 15% = 8 (m)

4 tháng 3 2017 lúc 12:55

Gọi x là chiều dài hình chữ nhật, y là chiều rộng

\(P\)ABCD = 48 (cm)

\(<=> 2(x+y)=48 \)

\(<=> x+y=24\)

\(=> y = 24-x\) \((1)\)

Vì Khi tăng chiều dài lên hai lần và giữ nguyên chiều rộng thì được chu vi mới là 76 (cm)

\(<=> 2(2x+y)=76\)

\(<=> 2x+y=38\)

Thay \((1)\) vào phương trình trên ta được:

\(2x+24-x = 38\)

\(<=> x = 14 (cm)\)

Vậy chiều dài của hình chữ nhật ABCD là 14 cm

28 tháng 6 2022 lúc 9:00

Gọi a và b lần lượt là chiều dai và chiều rộng

\(S_{cũ}=a\cdot b=76\left(cm^2\right)\)

\(S_{mới}=b\cdot3a=3ab=3\cdot S_{cũ}\)

=>Diện tích hình chữ nhật mới là 228cm2

2 tháng 4 2017 lúc 21:31

a, 10m

b, 8m

c, 80\(m^2\)

5 tháng 8 2017 lúc 20:08

Đổi :

\(20\%=\dfrac{1}{5}\)

\(25\%=\dfrac{1}{4}\)

Nếu giảm chiều dài đi 20% của nó và tăng chiều rộng thêm 25% của nó thì chu vi không đổi

\(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{1}{4}CR=\dfrac{1}{5}CD=1\) phần

\(\Leftrightarrow CD\) 5 phần ; \(CR\) 4 phần

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

\(18:2=9\left(m\right)\)

Ta có sơ đồ :

CD : |----|----|----|----|----|

CR : |----|----|----|----|

Nhìn trên sơ đồ ta thấy :

Tổng số phần là :

4 + 5 = 9 (phần)

Chiều dài là :

\(9:9.5=5\left(m\right)\)

Chiều rộng là :

\(9-5=4\left(m\right)\)

Diện tích hình chữ nhật là :

\(4.5=20\left(m^2\right)\)

Vậy....

5 tháng 8 2017 lúc 20:16

Nếu giảm chiều dài đi 20% và tăng chiều rộng thêm 25% thì chu vi không đổi tức là \(\dfrac{1}{5}\) chiều dài bằng \(\dfrac{1}{4}\) chiều rộng.
Coi chiều dài hình chữ nhật đó là 5 phần thì chiều rộng hình chữ nhật đó là 4 phần.
Vậy tổng số phần bằng nhau là : 5 + 4 = 9 (phần)
Nửa chu vi hình chữ nhật là : 18 : 2 = 9 (m)
Chiều dài hình chữ nhật là : 9 : 9 . 5 = 5 (m)
Chiều rộng hình chữ nhật là : 9 - 5 = 4 (m)
Diện tích hình chữ nhật là : 5.4 = 20 (m2)
Đáp số : 20 m2
@Nguyễn Ngọc Gia Hân

15 tháng 4 2017 lúc 23:00

Bài 1:

Chiều rộng của hình chữ nhật:

75:5= 15 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật:

80:2- 15= 25(cm)

Bài 2:

Số gà: 15:(4-1).4=20(con)

Số thỏ: 20-15= 5(con)

Tổng số chân gà và thỏ: 20.2+ 5.4= 60 (chân)

5 tháng 11 2017 lúc 17:55

Gọi chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó lần lượt là x, y.

Trung bình cộng 2 cạnh liên tiếp của một hình chữ nhật là 22(cm)

Ta có: \(\left(x+y\right):2=22\left(cm\right)\)\(\Rightarrow x+y=44\left(cm\right)\) (1)

Vì bớt chiều dài đi 2 cm và thêm vào chiều rộng 2 cm thì hình chữ nhật đó thành hình vuông, nên ta có: \(x-2=y+2\Leftrightarrow x=y+4\)(2)

Thay (2) vào (1) ta được:

\(y+4+y=44\left(cm\right)\)

\(\Leftrightarrow2y=40\)

\(\Leftrightarrow y=20\)

Chiều dài bằng: \(44-20=24\)

Vậy chiều dài bằng 24; chiều rộng bằng 20