Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 19:46

 

Theo đề bài thì  diện tích hình chữ nhật màu xanh lớn hơn diện tích hình màu vàng là 5%. Như vậy:

S_MNBA cũng lớn hơn S_KNCO là 5% (cùng thêm vào S_KNBP)

=> S_KNCO = 20% - 5% = 15%

Nếu chỉ tăng chiều rộng, giữ nguyên chiều dài thì S_MNCD = 100% + 20% = 120%

Chiều dài hình chữ nhật là:  120% : 15% = 8 (m)

21 tháng 5 2022 lúc 9:52

`=>C`

21 tháng 5 2022 lúc 9:52

C:)

24 tháng 2 2016 lúc 15:18

Gọi a là chiều dài, b là chiều rộng của hình chữ nhật (a > b > 0) 
Diện tích hình chữ nhật là S = a×b 
Khi tăng chiều dài thêm 25%, chiều dài mới sẽ là a' = (125/100)a = 5a/4 
Nếu diện tích vẫn bằng a×b như trước thì chiều rộng sẽ là 
b' = S/a' = ab /(5a/4) = 4ab/5a = 4b/5 
Chiều rộng phải giảm đi theo tỉ lệ: 
(b - b')/b = 1 - (4/5) = 1/5 = 20/100 = 20%

24 tháng 2 2016 lúc 15:25

cố làm nhanh lên nhé

14 tháng 7 2017 lúc 9:41

Diện tích tăng gấp 3 lần nghĩa là diện tích hình chữ nhật mới bằng 300% diện tích hình chữ nhất cũ.

Chiều rộng mới là: 100% + 25% = 125%

Chiều dài mới là: 300% : 125% = 240% chiều rộng cũ

Do đó chiều dài cũ phải tăng thêm: 240% - 100% = 140%

Đáp số: 140%

9 tháng 6 2019 lúc 21:44

% Chiều rộng mới là:

100% + 25% = 125% = 1,25

% Chiều dài mới là:

3 : 1,25 =  2,4 = 240%

% Chiều dài tăng là:

240% - 100% = 140%

           Đ/S: Tăng 40%

Chúc bạn học tốt !!!

19 tháng 2 2018 lúc 16:24

Gọi a,b lần lượt là chiều dài và chiều rộng

Gọi S là diện tích bn đầu và S' là diện tích sau này

Ta có: \(S=ab\)

Còn \(S'=\frac{6a}{5}\cdot\frac{4b}{5}=\frac{24ab}{5}=\frac{24}{5}\cdot S\)

Vậy Diện tích nó tăng lên

19 tháng 2 2018 lúc 16:34

no tang len, con hoc bai nay rui

28 tháng 10 2021 lúc 22:53

Bài 2: 

Gọi chiều rộng là x

Chiều dài là 3x

Theo đề, ta có:

\(x\left(3x+8\right)=3x^2+256\)

\(\Leftrightarrow x=32\)

Diện tích hình chữ nhật là \(3072m^2\)

28 tháng 10 2021 lúc 22:57

wow:D