Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 2023 lúc 21:43

nữa chu vi hình chữ nhật là

774:2=387 (m)

tao có sơ đồ

chiều dài:--------|-------|------|-------|------|

chiều rộng:-------|------|-----|------|

giá trị 1 phần là 

387:(5+4)=43(m)

chiều dài là 

43 x 5=215(m)

chièu rộng là

43 x 4=172(m)

diẹn tích hình chữ nhạt là 

215 x 172=36980(m\(^{ }\)

đ/s:......

18 tháng 3 2023 lúc 21:44

chúc bn học giỏi

11 tháng 12 2021 lúc 13:10

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

   (613+17) : 2= 315 (m)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

   613-315 =298(m)

Diện tính của mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

   315 * 298 =93 870 (\(m^2\))

     Đáp số: 93 870 \(m^2\)

\(TL:\)
\(\text{Chiều dài là: (613 + 17) : 2 = 315 (m)}\)

\(\text{Chiều rộng là: 613 - 315 = 298 (m)}\)

Diện tích là:

315 x 298 = 93870 (m2)

Đ/S: 938702

18 tháng 1 2022 lúc 15:39

diện tích mảnh vườn là : 15 x 15 = 225 ( m2 )

đáp số : 225 m2

/HT\

18 tháng 1 2022 lúc 15:39

Chậc.... Mảnh vườn hình chữ nhật mà 4 cạnh bằng nhau thì có lẽ mk sẽ lm theo cách khác ^^"

Vì chiều rộng của của mảnh vườn HCN bằng chiều dài của mảnh vườn HCN =15m suy ra mảnh vườn là hình vuông ^^"""

Diện tích mảnh vườn đó là: 15 x 15 = 225 (m2)

Đáp số: 225m2

#Phương

6 tháng 4 2022 lúc 20:22

TL:

chiều dài thực tế

6x500=3000cm

chiều rộng thực tế

3000x3/5=1800cm

diện tích thực tế

3000x1800=5400000cm2

đổi5400000cm2 thành 540cm2

d/s 540dm2

6 tháng 4 2022 lúc 20:34

cm2 này mới đúng

16 tháng 6 2021 lúc 12:07

9900 : 36 - 15 x 11

= 275 - 165

= 110

( 15792 : 336 ) x 5 + 27 x 11

= 47 x 5 + 27 x 11

= 235 + 297

= 532

1036 + 64 x 52 - 1827

= 1036 + 3328 - 1827

= 4364 - 1827

= 2537

12 054 : ( 15 + 67)

= 12 054 : 82

= 147

29150 - 136 x 201

= 29150 - 27 336

= 1 814

16 tháng 6 2021 lúc 12:10

9700 : 100 + 36 x 12

= 97 + 432

= 529

( 160 x 5 - 25 x 4 ) : 4

= ( 800 - 100 ) : 4

= 700 : 4

= 175

215 x 86 + 215 x 14

= 215 x ( 86 + 14)

= 215 x 100

= 21 500

6 tháng 11 2021 lúc 17:04

Bạn tự vẽ nha !

Giải :

Diện tích hình chữ nhật đó là :

5 x 3 = 15 ( cm2)

Chu vi hình chữ nhật đó là :

( 5 + 3 ) x 2 = 16 ( cm )

   Đáp số :..........

~ HT ~

11 tháng 9 2021 lúc 19:40

BÀI 2

Ta có sơ đồ:

Trai: |---|---|---|           Tổng 35 học sinh

Gái:  |---|---|---|---|

Lời giải:

Tổng số phần bằng nhau là:

    3+4=7 (phần)

Số học sinh trai là:

    (35:7)×3=15 (học sinh trai)

Số học sinh gái là:

    35-15=20 (học sinh gái)

                 Đáp số: Học sinh trai có 15 em

                               Học sinh gái có 20 em.

11 tháng 9 2021 lúc 19:43

BÀI 3 

bn có thể ấn vào đây tham khảo Một hình chữ nhật có chu vi 190cm, biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính số đo chiều dài, chiều rộng.hihi ai biết th... - H

bài 4

Chiều dài khu vườn đó là:
     (68+16):2=42(m)
Chiều rộng khu vườn đó là:
     42-16=26(m)
Diện tích khu vườn đó là:
     26x16=416(m vuông)
Cả khu vườn đóthu hoạch được số kg rau là:
     416:1x2=832(kg)
                  Đáp số:832 kg.

11 tháng 12 2021 lúc 19:38

chiều dài HCN là: ( 92 + 48 ) : 2=70m

chiều rộng HCN là: 70 - 48 = 22m

chi vi HCN là: (70 + 22 ) x 2 =184m

diện tích HCN là: 70 x 22 =1540 m2

11 tháng 12 2021 lúc 21:44

Giải :

Chiều rộng sân trường đó à :

( 92 - 48 ) : 2 = 22 ( m )

Chiều dài sân trường đó là :

92 - 22 = 70 ( m )

Chu vi sân trường đó là :

( 22 + 70 ) x 2 = 184 ( m )

Diện tích sân trường đó là :

22 x 70 = 1540 ( m2 )

  Đáp số :.......

14 tháng 1 lúc 14:38

Chu vi của hình vuông là:

\(\left(72-8\right):2=32\left(cm\right)\)

Cạnh của hình vuông là: 

\(32:4=8\left(cm\right)\)

Diện tích của hình vuông là:

\(8\times8=64\left(cm^2\right)\)

Đáp số: ... 

14 tháng 1 lúc 14:45

wowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

bạn đã trả lời hết câu hỏi và bài giải của mik đó. mik khen bạn huỳnh thanh phong nhé,, bạn thật tuyệt