Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 21:43

nữa chu vi hình chữ nhật là

774:2=387 (m)

tao có sơ đồ

chiều dài:--------|-------|------|-------|------|

chiều rộng:-------|------|-----|------|

giá trị 1 phần là 

387:(5+4)=43(m)

chiều dài là 

43 x 5=215(m)

chièu rộng là

43 x 4=172(m)

diẹn tích hình chữ nhạt là 

215 x 172=36980(m\(^{ }\)

đ/s:......

18 tháng 3 lúc 21:44

chúc bn học giỏi

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
27 tháng 3 2022 lúc 9:02

Chiều rộng là: 

\(36\times\frac{3}{4}=27\left(cm\right)\)

Chu vi hình chữ nhật là: 

\(\left(36+27\right)\times2=126\left(cm\right)\)

Diện tích hình chữ nhật là: 

\(36\times27=972\left(cm^2\right)\)

Đoàn Đức Hà
Đoàn Đức Hà Giáo viên VIP
27 tháng 3 2022 lúc 9:02

Chiều rộng là: 

\(36\times\frac{1}{4}=9\left(cm\right)\)

Chu vi hình chữ nhật đó là: 

\(\left(36+9\right)\times2=90\left(cm\right)\)

Diện tích hình chữ nhật đó là: 

\(36\times9=324\left(cm^2\right)\)

25 tháng 5 2022 lúc 21:51

a ) .

chiều rộng có độ dài là :

36 : 3 x 2 = 24 (m)

Chu vi mảnh đất  :

( 36 + 24 ) x 2 = 120 (m )

Diện tích mảnh đất : 36 x 24 = 864 ( m^2)

11 tháng 3 2017 lúc 10:32

                                          Bài giải

                Chiều rộng hình chữ nhật là :

                      4/5 x 3/4 = 3/5 ( m )

             Chu vi hình chữ nhật là :

                    (4/5 + 3/5) x 2 = 14/5 ( m )

                 Diện tích hình chữ nhật là :

                    4/5 x 3/5 = 12/25 ( m2 )

                           Đáp số : CV : 14/5 m

                                         S : 12/25 m2

ủng hộ tớ nha

11 tháng 3 2017 lúc 10:32

chu vi 10/31

dien h 3/5

25 tháng 3 2017 lúc 21:36

a. Chu vi hình chữ nhật đó là 150 cm

=> Tổng số đo của chiều dài và chiều rộng là: 150: 2= 75cm (nửa chu vi)

=> Chiều dài hình chữ nhật đó là: (75+ 15): 2= 45 cm

     Chiều rộng hình chữ nhật đó là 45- 15= 30 cm

=> Diện tích hình chữ nhật đó là 45* 30= 1350 cm2

b. Diện tích hình bình hành là 1350* 4/5= 1080 cm2

=> Cạnh đáy của hình bình hành dài 1080: 30= 36 cm

25 tháng 3 2017 lúc 21:34

a, Nửa chu vi hình chữ nhật là:

150 : 2 = 75(cm)

Chiều rộng là:

(75 - 15) : 2 = 30(cm)

Chiều dài là:

75 - 30 = 45(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

45 x 30 = 1350(cm2)

            Đ/s: 1350cm2

b, Diện tích hình bình hành là:

1350 x \(\frac{4}{5}\)= 1080(cm)

Chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật và bằng 30cm

Độ dài đáy hình bình hành là:

1080 : 30 = 36(cm)

                Đ/s: 36cm

17 tháng 4 2022 lúc 17:47

bằng bao nhiêu chiều dài ????

14 tháng 3 2022 lúc 17:19

chu vi HCN là

  \(\left(\dfrac{4}{3}+\dfrac{6}{5}\right)\)x2=\(\dfrac{76}{15}\)(m)

Diện tích HCN là

   \(\dfrac{4}{3}\)x\(\dfrac{6}{5}=\dfrac{8}{5}\left(m^2\right)\)

 

2 tháng 8 2017 lúc 13:01

Tổng chiều dài vs chiều rộng là \(\frac{4}{5}\):2=\(\frac{2}{5}\)

Tỉ số giữa chiều dài vs tổng là\(\frac{4}{5}\)+1=\(\frac{9}{5}\)

Chiều dài HCN là \(\frac{2}{5}\):\(\frac{9}{5}\)=\(\frac{2}{9}\)

Chiều rộng HCN là:\(\frac{2}{5}\)-\(\frac{2}{9}\)=\(\frac{8}{45}\)

Diện tích HCN là:\(\frac{2}{9}\)X\(\frac{8}{45}\)=\(\frac{16}{405}\)

2 tháng 8 2017 lúc 13:14

cảm ơn bạn nhé !