K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 2023

1 phút rưỡi=1,5 phút

Chu vi đáy bể nước là (4,2 + 3,5) x 2 = 15,4(m)

Diện tích xung quanh bể nước là 15,4 x 2=30,8(m2)

Diện tích đáy bể nước là 4,2 x 3,5 = 14,7(m2)

Diện tích quét xi măng là 14,7 + 30,8 = 45,5(m2)

Thời gian quét xi măng xong là 45,5 x 1,5= 68,25

31 tháng 1 2018

Diện tích xung quanh cái bể :

Sxq = (4 + 3,5) x 2 x 3 = 45  ( m 2 )

Thời gian cần để quét xi măng xong 4 mặt xung quanh cái bể :

45 x 1,5 = 67,5 (phút)

Diện tích mặt đáy cái bể:

4 x 3,5 = 14 ( m 2 )

Thời gian cần để quét xi măng xong mặt đáy cái bể :

14 x 1,5 = 21 (phút)

Thời gian cần để quét xi măng xong cái bể :

67,5 + 21 = 88,5 (phút)

Đáp số : 88,5 phút

9 tháng 3 2016

88,5 PHUT NHA

6 tháng 3 2017

DT đáy bể :

 4 x 3,5 = 14 m2

DT xung quanh bể :

(4 + 3,5) x 2 x 3 = 45 m2

DT quét xi măng :

14 + 45 = 59 m2

Thời gian quét xi măng xong cái bể :

59 x 1,5 = 88,5 phút

88,5 phút = 1 giờ 28 phút 30 giây

10 tháng 3 2016

Diện tích xung quanh là :

( 4 + 3.5 ) *2 * 3 = 45  ( m2 )

Diện tích quét xi măng là : 

45 + 4 * 3.5 = 59 ( m2 )

Số thời gian để quét xi măng là :

59 * 1.5 = 88.5 ( phút )

             Đáp số : 88.5 phút

10 tháng 3 2016

Diện tích xung quanh là :

(4 + 3.5) x 2 x 3 = 45 (m3)

Phải mất số thời gian là :

(45 : 1) x 1.5 = 67.5 = 1 giờ 7.5 phút

Đ/S : 1 giờ 7.5 phút