Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 10 2017 lúc 13:52

Nếu phải đưa một trong hai tờ để trả tiền cho bác bán cam thì Nam phải đưa tờ tiền có mệnh giá 20000 đồng. Và Nam còn lại số tiền là:

  20000 + 10000 – 15000 = 15000 (đồng)

    Đáp số: 15000 đồng

22 tháng 3 2021 lúc 20:57

Nam phải đưa tờ mệnh giá 20000 đồng và bác bán cam phải trả Nam 5000 đồng nữa

 

22 tháng 3 2022 lúc 14:54

25.000

22 tháng 3 2022 lúc 15:45

75 000

22 tháng 1 2022 lúc 20:49

a)Mẹ đưa cho cô bán hàng số tiền là:

       2 x 50 000=100 000(đồng)

b)5kg gạo hết số tiền là:

      5 x 17 000 =85 000(đông)

Cô bán hàng trả lại mẹ số tiền thừa là:

      100 000 - 85 000=15 000(đồng)

              Đáp số:........

22 tháng 1 2022 lúc 20:51

a) Số tiền mẹ đưa cô bán hàng là:

50 000 x 2 = 100 000 (đồng)

b)Tổng số tiền mẹ mua 5kg gạo  là:

17 000 x 5 = 85 000 (đồng)

Số tiền thừa cô bán hàng trả lại mẹ là:

100 000 - 85 000 = 15 000 (đồng)

Đáp số: 15 000 đồng

15 tháng 4 2015 lúc 11:22

Số tuền mua 5kg gạo là:

17 000x5= 85 000đ

Cô bán hàng phải trả mẹ số tiền là:

100 000 - 85 000= 25 000 đ

đúng nhé!

7 tháng 2 2016 lúc 12:28

số tiền của 5 ki-lô-gam gạo là :

   17 000 x 5 = 85 000 ( đồng )

cô bán hàng phải trả cho mẹ số tiền là :

   100 000 - 85 000 = 15 000 ( đồng )

          Đáp số : 15 000 đồng

  

21 tháng 3 2021 lúc 20:54

Vì cả hai tờ tiền đều có mệnh giá nhỏ hơn 8000đ nên Nam không thể trả đủ tiền nếu chỉ đưa 1 trong 2 tờ 

23 tháng 3 2021 lúc 22:59

đưa tờ 10,000 còn 2000

13 tháng 6 2020 lúc 16:23

Người bán hàng phải trả mẹ An số tiền là:

              100000 - 56000 - 24500 = 19500 (đồng)

                                                     Đáp số: 19500 đồng

13 tháng 6 2020 lúc 16:26

Mẹ đã mua hết số tiền là :

56 000 + 24 500 = 80 500 ( đồng )

Người bán hàng phải trả cho mẹ An số tiền là :

100 000 - 80 500 = 19 500 ( đồng )

Đáp số : 19 500 đồng 

Hok tốt ^^

17 tháng 4 2022 lúc 21:29

        Giải  Mẹ sẽ trả 2 giấy bạc gồm:      2 loại 50 000 đồng (100 000 đồng)  Cô bán hàng trả số tiền là:       100 000 - 75 000 = 25 000 (đồng) 25 000 đồng gồm 2 giấy bạc là            20 000 và 5 000 đồng                                HT!    

16 tháng 4 2022 lúc 20:07

37500 đồng