Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 5 lúc 15:06

How often do she read folk tales?

=> How often does she read folk tales?

27 tháng 5 lúc 15:58

How often do she read folk tales?

do => does

26 tháng 1 lúc 9:26

1. is ⇒ does

2. policeman ⇒ detective

3. on ⇒ in

4. japan ⇒ japanese

26 tháng 1 lúc 12:51

1. is ⇒ does

2. policeman ⇒ detective

3. on ⇒ in

4. japan ⇒ japanese

 

 

23 tháng 8 2021 lúc 11:07

Tìm lỗi sai và sửa lại

1. What is=>does your son often do when it's rainy

___________________________________

2.How many phones there are=>are there on the desk

___________________________________

3.It is the most heavy=>heaviest  of the four bags

_______________________________

4.There aren't some=>any restaurants in the neighborhood

___________________________________________

5. She felt happily=>happy because she got a god mark in English

_______________________________________________

23 tháng 8 2021 lúc 11:07

1. What is=>does your son often do when it's rainy

___________________________________

2.How many phones there are=>are there on the desk

___________________________________

3.It is the most heavy=>heaviest of the four bags

_______________________________

4.There aren't some=>any restaurants in the neighborhood

___________________________________________

5. She felt happily=>happy because she got a god mark in English

_______________________________________________

22 tháng 11 2021 lúc 10:42

Câu đúng là : She practises reading by reading books.

22 tháng 11 2021 lúc 16:03

Câu đúng là She practise reading by reading books.

Vì khi động từ đứng sau practise hoặc by sẽ thêm đuôi ing nhé

Tìm và sửa lỗi sai trong các câu bên dưới: 1.           He often goes sailing and camp in the fall.                                                                                                                                    2.           How many do you do aerobics? ~ I usually do aerobics.                                                                                                                           3.           What is he often like doing in the spring?             ...
Đọc tiếp

Tìm và sửa lỗi sai trong các câu bên dưới:

1.           He often goes sailing and camp in the fall.                                                                                                                                   

2.           How many do you do aerobics? ~ I usually do aerobics.                                                                                                                          

3.           What is he often like doing in the spring?                                                                                                                                           

4.           He always plays able tennis so it’s cold.                                                                                                                                  

5.           I often go jogging in the park and my sister doesn’t.                                                                                                                            

6.           What does the weather like in the fall in your country?                                                                                                                                           

7.           He never go skiing in the spring.                                                                                                                              

8.           Lan can ride a bike but her sister can.                                                                                                                                  

9.           What are you do in the summer?                                                                                                                                           

10.     What weather do you like? ~ I like hot season.

2
20 tháng 4 lúc 10:52

camp→camping

many→often

is→does

so→although

câu 5 hok bít =)

6.does→is

7.go→goes

8.can→can't (but her sis can't)

9. are→do

10. weather→season

sai thì thôi nha=)

chucbanhoctot!

#tranhuyentuanh

 

 

 

 

 

 

 

23 tháng 4 lúc 22:15

camonban

 

16 tháng 3 lúc 16:34

 1. How does she go to her school?

2. How far does she take from her house to her school? 

 

16 tháng 3 lúc 17:34

Nhưng thực ra theo mình nghĩ thì chẳng có sự nhầm lần nào cả .

 

29 tháng 1 2022 lúc 14:36

many => much

bottle=> bottles

29 tháng 1 2022 lúc 14:42

TL

MANY => MUCH

BOTTLE => BOTTLES

HT

@@@@@@

7 tháng 11 2021 lúc 11:20

1. in => by

2. on => in

3. write => writing

4. many => often

5. go => goes

7 tháng 11 2021 lúc 11:21

Tìm lỗi sai và sửa chữa lại 
 1. I went to Ha Noi in plane last summer.
⇒ I went to Ha Noi by plane last summer.
 2. I live on Vinh city
⇒ I live in Ving city.
 3. How do you practice write English?
⇒ How do you practice writing English?
 4. How many do you have maths?
⇒ How often do you have maths?
 5. She go to school in the morning.
⇒ She goes to school in the morning.

Mỗi câu có một lỗi sai em hãy ghi lại lỗi sai đó và sửa lại cho đúng. 1. We are going to visit Huong pagoda. It sounds nine.…………………………………………………………………. 2. Miss Chi does English exercise in the classroom now.…………………………………………………………………. 3. How often did you go cycling?…………………………………………………………………. 4. You should brush your teeth before meals.…………………………………………………………………. 5. You shouldn’t eat too much candies.………………………………………………………………….Cứu mk với mn ới...
Đọc tiếp

Mỗi câu có một lỗi sai em hãy ghi lại lỗi sai đó và sửa lại cho đúng.
 
1. We are going to visit Huong pagoda. It sounds nine.
………………………………………………………………….
 
2. Miss Chi does English exercise in the classroom now.
………………………………………………………………….
 
3. How often did you go cycling?
………………………………………………………………….
 
4. You should brush your teeth before meals.
………………………………………………………………….
 
5. You shouldn’t eat too much candies.
………………………………………………………………….
Cứu mk với mn ới !!!!

 

1
6 tháng 5 2022 lúc 23:16

 

1. We are going to visit Huong pagoda. It sounds nine.
=> nice
 
2. Miss Chi does English exercise in the classroom now.
=> is doing
 
3. How often did you go cycling?
=> do
 
4. You should brush your teeth before meals.
=> after
 
5. You shouldn’t eat too much candies.

 => candy