Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 5 2023 lúc 15:06

How often do she read folk tales?

=> How often does she read folk tales?

27 tháng 5 2023 lúc 15:58

How often do she read folk tales?

do => does

21 tháng 4 2018 lúc 12:37

1.some - any

2.on - in

3.fish - fishing

21 tháng 4 2018 lúc 12:39

1: lỗi don't

    sửa: doesn't

2: lỗi : it often is

    sửa : it is often

29 tháng 1 2022 lúc 14:36

many => much

bottle=> bottles

29 tháng 1 2022 lúc 14:42

TL

MANY => MUCH

BOTTLE => BOTTLES

HT

@@@@@@

22 tháng 11 2021 lúc 10:42

Câu đúng là : She practises reading by reading books.

22 tháng 11 2021 lúc 16:03

Câu đúng là She practise reading by reading books.

Vì khi động từ đứng sau practise hoặc by sẽ thêm đuôi ing nhé

18 tháng 4 2018 lúc 20:14

các bạn giúp mình nhé mình cần gấp lắm!!!!!!!Cảm ơn các bạn rất nhiều

1.How often do you study with a partner?I often study with a partner twice a week 

2 . How often does Linda go to the cinema ?She often goes to the cinema once a month .

mấy câu còn lại làm tương tự 

30 tháng 5 2019 lúc 22:54

1. How often / you / study with a partner ? - I study with a partner twice a month.

2 . How often / Linda / go to the cinema ? - Linda goes to the cinema once a month.

3 . How often / your mother / go shopping ? - My mother go shopping everyday.

4 . How often / you / surf the Internet ? - I surf the Internet once a week.

20 tháng 4 2019 lúc 20:55

Nine=great

Are

Do

Meal

Good

20 tháng 4 2019 lúc 21:02

1. nine => nice

2. does => is doing

3. did => do

4. before => after

5. much => many

Học tốt

26 tháng 1 2023 lúc 12:51

1. is ⇒ does

2. policeman ⇒ detective

3. on ⇒ in

4. japan ⇒ japanese

 

 

26 tháng 1 2023 lúc 9:26

1. is ⇒ does

2. policeman ⇒ detective

3. on ⇒ in

4. japan ⇒ japanese

3 tháng 6 2018 lúc 9:31

in

year

is

hates

3 tháng 6 2018 lúc 9:36

mình quên giúp mình ghi câu đúng ra nhé !