K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

12 tháng 6

Thời gian Loan đi từ nhà đến trường bình thường là:

6 giờ 20 phút - 6 giờ = 20 phút 

Để đến trường đúng lúc thì Loan phải đi đến trường trong: 

6 giờ 20 phút - 6 giờ 5 phút = 15 phút 

Mỗi phút Loan đi nhanh hơn 50m thì 15 phút Loan đi nhanh hơn: 

\(15\times50=750\left(m\right)\) 

Vì Loan xuất phát trễ hơn bình thường 5 phút nên 750m này Loan sẽ đi trong 5 phút. 

Vậy quãng đường từ nhà Loan đến trường là:

\(750\times\left(20:5\right)=3000\left(m\right)\)

ĐS: ... 

12 tháng 6

rút gọn phân số 10/25 bằng bao nhiêu

31 tháng 5 2021

hình như là 3km đó

4 tháng 6 2021

3km!!!!!!!!

13 tháng 6 2021

3 km

13 tháng 6 2021

Bài giải đầy đủ ạ :>? 

19 tháng 5 2021
Đổi 7 giờ kém 10 phút = 6 giờ 50 phút Thời gian thực đi là :
9 tháng 6 2017

Sáng nay nam đến trường hết số giờ là

20-4=16phút

4 phút nam đi được là

50.16=800m

Quãng đường dài là

800.(20:4)=4000m=4km

3000 m nhá      Vũ Bích Hồng

10 tháng 4 2023

giải thích rõ ra được ko bạn

Thời gian đi từ nhà tới trường hằng ngày của Nam là :

6 giờ 50 phút - 6 giờ 30 phút = 20 phút

Thời gian đi từ nhà tới trường sáng nay của Nam là :

6 giờ 50 phút - 6 giờ 35 phút = 15 phút

Gọi vận tốc hằng ngày Nam đi từ nhà tới trường là

x (m/phút) ,( x > 0 )

=> Vận tốc của Nam đi từ nhà tới trường vào sáng nay là x + 50 (m/phút)

Vì quãng đường không đổi nên ta có pt :

20x = 15 x + 50 ⇔5x = 750⇔x = 150 (tm)

=> Vận tốc của Nam đi từ nhà tới trường hằng ngày là 150m/phút

=> quãng đường từ nhà Nam đến trường là : 150 × 20 = 3000 m 

23 tháng 5 2021
Đổi 7 giờ kém 10 phút = 6 giờ 50 phút Thời gian đi của Nam khi không có việc bận là : 6 giờ 50 phút - 6 giờ 30 phút = 20 phút Đổi 20 phút = 1/3 giờ Vận tốc của Nam khi không có việc bận là :

Ta có 7 giờ kém 10 phút = 6 giờ 50 phút

         7 giờ kém 25 phút = 6 giờ 35 phút

Hằng ngày , thời gian bạn Nam đi từ nhà tới trường là :

6 giờ 50 phút - 6 giờ 30 phút = 20 phút

Hôm nay,thời gian bạn Nam đi từ nhà tới trường là :

6 giờ 50 phút - 6 giờ 35 phút = 15 phút

Tỉ số giữa thời gian hàng ngày và thời gian sáng nay Nam đi là:

20/15=4/3

Do vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên tỉ số giữa vận tốc hàng ngày và vận tốc hôm nay của Nam là 3/4

Hôm nay mỗi phút Nam phải đi nhanh hơn hàng ngày 50m nghĩa là chênh lệch vận tốc giữa hàng ngày và hôm nay của Nam là 50(m/phút)

Vận tốc hằng ngày của Nam đi đến trường là :

50:(4−3)⋅4=200(m/p)

Quãng đường từ nhà đến trường là :

200×20=4000(m)=4(km)

1 tháng 8 2020

Đáp án

Lời giải

Ta có:  7giờ kém 10 phút = 6 giờ  50phút

            7giờ kém 25 phút =  6giờ  35phút

Hàng ngày, thời gian ban Nam đi từ nhà đến trường là:

 6giờ  50phút  - 6giờ  30phút = 20 phút

Hôm nay thời gian bạn Nam đi từ nhà đến trường là:

 6giờ  50phút  - 6giờ  35phút = 15 phút

Tỉ số giữa thời gian hàng ngày và thời gian sáng nay Nam đi là:

20/15 = 4/3


Do vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên tỉ số giữa vận tốc hàng ngày và vận tốc hôm nay của Nam là: 3/4

Hôm nay mỗi phút Nam phải đi nhanh hơn hàng ngày  nghĩa là chênh lệch vận tốc giữa hàng ngày và hôm nay của Nam là  50(m/phút)

Vận tốc hàng ngày của Nam đi đến trường là:

 50 : ( 4 - 3 ) x 3 = 150(m/phút)

Quãng đường từ nhà đến trường là:

150 x 20 = 3000(m) = 3(km)


Đáp số: 3km

13 tháng 6 2021

Hơi khó hiểu ạ :<?