Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

14 tháng 7 2021 lúc 17:32

Cày cày cày và cày =)))

Giảu

Số cây lớp 4B trồng đc là

35 + 12 = 47 ( cây )

Số cây lớp 4C trồng đc là

47 - 5 = 42 ( cây )

Gọi D là số cây mà lớp 4D trồng đc ta có :

( 35 + 47 + 42 + D ) : 4 - 7 =  24 => số cây lớp 4D trồng đc là 24 cây 

tổng số cây khối lớp 4 trồng đc tất cả là :

 35 + 47 + 42 + 24 = 148 ( cây )

ĐS : 148 ( cây )

14 tháng 7 2021 lúc 17:37

4B trồng được số cây là:35+12=47

4C trồng được số cây là:47-4=42

4D trồng được số cây là:96/3=32

khối lớp 4 trồng được tất cả số cây là:35+47+42+32=156

11 tháng 2 2021 lúc 16:35

Lớp 4C trồng là:

       (32+36):2=34 (cây)

Trung bình cộng số cây 3 lớp là:

         (34-2):2=16 (cây)

Lớp 4D trồng là:

           16+2=18(cây)

                    Đáp số : 18 cây.

5 tháng 10 2014 lúc 8:34

Lớp 4C trồng được số cây là:

(120 + 138) : 2 = 129( Cây)

Trung bình cộng số cây 4 lớp là:

(120 + 138 + 129 - 9) : 3 = 132( Cây)

Lớp 4D trồng được số  cây là:

132 + 9 = 141(Cây)

Đáp số: Lớp 4C 129 cây

Lớp 4D 141 cây

9 tháng 11 2017 lúc 21:19

141 cây nha bạn ơi

k tui nha

thanks

24 tháng 3 2022 lúc 22:44

Số cây lớp 4A trồng được là một số chia hết cho 3 và 5 nhưng lại bé hơn 20, do đso lớp 4A trồng được 15 cây.

Số cây trồng lớp 4B chia hết co 3 và nằm trong khoảng 20 đến 24, do đó lớp 4B trồng được 21 cây

Lớp 4C trông được số cây là : \(\frac{15+21}{2}=18\text{ cây}\)

vậy cả ba lớp trồng được số cây là : \(15+21+18=54\text{ cây}\)

26 tháng 3 2022 lúc 15:31

số vừa chia hết cho 3 và 5<20 là:10

vậy lớp 4A trồng đc 10 cây

số lớn hơn 20 bé hơn 24 chia hết cho 3 là:24 cây

vậy lớp 4B trồng đc 24 cây

số cây lớp 4C trồng đc là:

(10+24):2=17(cây)

cả ba lớp trồng đc số cây là:

24+10+17=51(cây)

Đ/S:51 cây

26 tháng 3 2022 lúc 15:33

số vừa chia hết cho 3 và 5<20 là:10

vậy lớp 4A trồng đc 10 cây

số lớn hơn 20 bé hơn 24 chia hết cho 3 là:24 cây

vậy lớp 4B trồng đc 24 cây

số cây lớp 4C trồng đc là:

(10+24):2=17(cây)

cả ba lớp trồng đc số cây là:

24+10+17=51(cây)

Đ/S:51 cây

 

20 tháng 12 2021 lúc 20:05

ai làm được ko nhất thiết là đúng mình sẽ k

20 tháng 12 2021 lúc 20:23

sao ko ai trả lời dậy?