Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
31 tháng 5 2023 lúc 16:22

Lời giải:

Gọi tổng trong ngoặc là $A$
$2A=\frac{3-1}{1.2.3}+\frac{4-2}{2.3.4}+....+\frac{10-8}{8.9.10}$

$=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{2.3}+\frac{1}{2.3}-\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{8.9}-\frac{1}{9.10}$

$=\frac{1}{1.2}-\frac{1}{9.10}=\frac{1}{2}-\frac{1}{90}=\frac{22}{45}$

Vậy $\frac{22}{45}x=\frac{23}{45}$

$\Rightarrow x=\frac{23}{45}: \frac{22}{45}=\frac{23}{22}$

19 tháng 7 2017 lúc 8:49

\(\left(\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+...+\dfrac{1}{8.9.10}\right).x=\dfrac{23}{45}\)

\(\left[\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{2.3}-\dfrac{1}{3.4}+...+\dfrac{1}{8.9}-\dfrac{1}{9.10}\right)\right].x=\dfrac{23}{45}\)\(\left[\dfrac{1}{2}.\left(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{9.10}\right)\right].x=\dfrac{23}{45}\)

\(\left(\dfrac{1}{2}.\dfrac{22}{45}\right).x=\dfrac{23}{45}\)

\(\dfrac{11}{45}.x=\dfrac{23}{45}\)

\(x=\dfrac{23}{45}:\dfrac{11}{45}\)

\(x=\dfrac{23}{11}\)

17 tháng 5 2017 lúc 17:03

Ta có:

\(\left(\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+...+\dfrac{1}{8.9.10}\right)x=\dfrac{23}{45}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{1.2.3}+\dfrac{2}{2.3.4}+...+\dfrac{2}{8.9.10}\right)x\) \(=\dfrac{23}{45}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{2.3}+...+\dfrac{1}{8.9}-\dfrac{1}{9.10}\right)x\) \(=\dfrac{23}{45}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{9.10}\right)x=\dfrac{23}{45}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{11}{45}.x=\dfrac{23}{45}\Leftrightarrow x=\dfrac{23}{45}\div\dfrac{11}{45}=\dfrac{23}{11}\)

Vậy \(x=\dfrac{23}{11}\)

20 tháng 7 2017 lúc 12:41

1.

\(\left(\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+...........+\dfrac{1}{8.9.10}\right)x=\dfrac{23}{45}\)

\(\Leftrightarrow\left[\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{1.2.3}+\dfrac{2}{3.4.5}+............+\dfrac{2}{8.9.10}\right)\right]x=\dfrac{23}{45}\)

\(\Leftrightarrow\left[\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{2.3}-\dfrac{1}{3.4}+........+\dfrac{1}{8.9}-\dfrac{1}{9.10}\right)\right]x=\dfrac{23}{45}\)

\(\Leftrightarrow\left[\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{8.9}\right)\right]x=\dfrac{23}{45}\)

\(\Leftrightarrow\left[\dfrac{1}{2}.\dfrac{22}{45}\right]x=\dfrac{23}{45}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{11}{45}.x=\dfrac{23}{45}\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{23}{11}\)

Vậy \(x=\dfrac{23}{11}\) là giá trị cần tìm

2.

\(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{10}+.........+\dfrac{1}{x\left(x+1\right):2}=\dfrac{1998}{2000}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{2}{6}+\dfrac{2}{12}+\dfrac{2}{20}+...............+\dfrac{2}{x\left(x+1\right)}=\dfrac{1998}{2000}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{2}{2.3}+\dfrac{2}{3.4}+\dfrac{2}{4.5}+...........+\dfrac{2}{x\left(x+1\right)}=\dfrac{1998}{2000}\)

\(\Leftrightarrow2\left(\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{5.6}+.........+\dfrac{1}{x\left(x+1\right)}\right)=\dfrac{1998}{2000}\)

\(\Leftrightarrow2\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+.........+\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}\right)=\dfrac{1998}{2000}\)

\(\Leftrightarrow2\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{x+1}\right)=\dfrac{1998}{2000}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{999}{2000}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{2000}\)

\(\Leftrightarrow x+1=2000\)

\(\Leftrightarrow x=1999\)

Vậy \(x=1999\) là giá trị cần tìm

4 tháng 10 2017 lúc 13:01

\(linh_1=\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{3.4.5}\)

\(linh_1=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{2.3}-\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{3.4}-\dfrac{1}{4.5}\right)\)

\(linh_1=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{4.5}\right)\)

\(linh_1=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{20}\right)=\dfrac{1}{2}.\dfrac{9}{20}=\dfrac{9}{40}\)

\(linh_2=\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{3.4.5}+...+\dfrac{1}{8.9.10}\)

\(linh_2=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{2.3}-\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{3.4}-\dfrac{1}{4.5}+...+\dfrac{1}{8.9}-\dfrac{1}{9.10}\right)\)\(linh_2=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{9.10}\right)\)

\(linh_2=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{90}\right)=\dfrac{1}{2}.\dfrac{22}{45}=\dfrac{11}{45}\)

4 tháng 10 2017 lúc 13:01

a/ \(G=\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{3.4.5}\)

\(\Leftrightarrow2G=\dfrac{2}{1.2.3}+\dfrac{2}{2.3.4}+\dfrac{2}{3.4.5}\)

\(\Leftrightarrow2G=\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{2.3}-\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{3.4}-\dfrac{1}{4.5}\)

\(\Leftrightarrow2G=\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{4.5}\)

\(\Leftrightarrow2G=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{20}\)

\(\Leftrightarrow2G=\dfrac{9}{20}\)

\(\Leftrightarrow G=\dfrac{9}{40}\)

b/ \(H=\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+.....+\dfrac{1}{8.9.10}\)

\(\Leftrightarrow2H=\dfrac{2}{1.2.3}+\dfrac{2}{3.4.5}+.....+\dfrac{2}{8.9.10}\)

\(\Leftrightarrow2H=\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{2.3}-\dfrac{1}{3.4}+.....+\dfrac{1}{8.9}-\dfrac{1}{9.10}\)

\(\Leftrightarrow2H=\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{9.10}\)

\(\Leftrightarrow2H=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{90}\)

\(\Leftrightarrow2H=\dfrac{22}{45}\)

\(\Leftrightarrow H=\dfrac{22}{90}\)

28 tháng 8 2017 lúc 20:17

\(A=\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{3.4.5}+\dfrac{1}{4.5.6}+\dfrac{1}{5.6.7}+\dfrac{1}{6.7.8}+\dfrac{1}{7.8.9}+\dfrac{1}{8.9.10}\)

\(\Rightarrow2A=\dfrac{2}{2.3.4}+\dfrac{2}{3.4.5}+\dfrac{2}{4.5.6}+\dfrac{2}{5.6.7}+\dfrac{2}{6.7.8}+\dfrac{2}{7.8.9}+\dfrac{2}{8.9.10}\)

\(\Rightarrow2A=\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{2.3}-\dfrac{1}{3.4}+...+\dfrac{1}{8.9}-\dfrac{1}{9.10}\)

\(\Rightarrow2A=\dfrac{1}{2.3}-\dfrac{1}{9.10}\)

\(\Rightarrow2A=\dfrac{22}{45}\)

\(\Rightarrow A=\dfrac{11}{45}\)

1 tháng 9 2017 lúc 19:00

A= \(\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{4.5.6}+....+\dfrac{1}{37.38.39}\)

A=\(\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{39}\)

A=\(\dfrac{38}{39}\)

còn lại tự làm do mình có việc chút

31 tháng 8 2017 lúc 21:13

Chưa học

1 tháng 6 2017 lúc 14:28

S = \(\dfrac{1}{1.4}\)+ \(\dfrac{1}{4.7}\)+...+\(\dfrac{1}{2002.2005}\)

S = ( 1 - \(\dfrac{1}{4}\)+ \(\dfrac{1}{4}\)-\(\dfrac{1}{7}\)+\(\dfrac{1}{7}\)-...+\(\dfrac{1}{2002}\)-\(\dfrac{1}{2005}\)) . \(\dfrac{1}{3}\)

S = ( 1 - \(\dfrac{1}{2005}\)) . \(\dfrac{1}{3}\)

S = \(\dfrac{2004}{2005}\). \(\dfrac{1}{3}\)

S = \(\dfrac{2014}{6015}\)

1 tháng 6 2017 lúc 14:20

a) \(S=\dfrac{1}{1.4}+\dfrac{1}{4.7}+...+\dfrac{1}{2002.2005}\)

\(=\dfrac{1}{3}\left(1-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{7}+...+\dfrac{1}{2002}-\dfrac{1}{2005}\right)\)

\(=\dfrac{1}{3}\left(1-\dfrac{1}{2005}\right)\)

\(=\dfrac{1}{3}.\dfrac{2004}{2005}=\dfrac{668}{2005}\)

KL.

b) \(P=\dfrac{3}{1.6}+\dfrac{3}{6.11}+\dfrac{3}{11.16}+...+\dfrac{3}{96.101}\)

\(=\dfrac{3}{5}\left(1-\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{11}+\dfrac{1}{11}-\dfrac{1}{16}+...+\dfrac{1}{96}-\dfrac{1}{101}\right)\)

\(=\dfrac{3}{5}\left(1-\dfrac{1}{101}\right)\)

\(=\dfrac{3}{5}.\dfrac{100}{101}=\dfrac{60}{101}\)

KL.

c) \(Q=\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{3.4.5}+...+\dfrac{1}{98.99.100}\)

\(=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{2.3}-\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{3.4}-\dfrac{1}{4.5}+...+\dfrac{1}{98.99}-\dfrac{1}{99.100}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{99.100}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{9900}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{19800}=\dfrac{1}{39600}\)

KL.

31 tháng 3 2018 lúc 15:06

\(A=\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{3.4.5}+...+\dfrac{1}{18.19.20}\)

\(A=\dfrac{1}{1.2}+\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{4.5}+...+\dfrac{1}{18.19}+\dfrac{1}{19.20}\)

\(A=\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}+...+\dfrac{1}{18}-\dfrac{1}{19}+\dfrac{1}{19}-\dfrac{1}{20}\)

\(A=\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{20}\)

\(A=\dfrac{20}{20}-\dfrac{1}{20}\)

\(A=\dfrac{19}{20}\)

6 tháng 4 2018 lúc 21:05

A = \(\dfrac{1}{1.2.3}\)+\(\dfrac{1}{2.3.4}\)+\(\dfrac{1}{3.4.5}\)+...+\(\dfrac{1}{18.19.20}\)

A = \(\dfrac{1}{1.2}\)-\(\dfrac{1}{2.3}\)+\(\dfrac{1}{2.3}\)-\(\dfrac{1}{3.4}\)+...+\(\dfrac{1}{18.19}\)-\(\dfrac{1}{19.20}\)

A = \(\dfrac{1}{1.2}\)-\(\dfrac{1}{19.20}\)

A = \(\dfrac{1}{2}\)-\(\dfrac{1}{380}\)

A = \(\dfrac{189}{380}\)

(Mình nghĩ là vậy, có gì sai bạn bỏ qua nha hihi)

Quoc Tran Anh Le
Quoc Tran Anh Le Giáo viên
3 tháng 12 2017 lúc 10:38

\(S=\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+...+\dfrac{1}{8.9.10}\)

\(S=\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{2.3}-\dfrac{1}{3.4}+...+\dfrac{1}{8.9}-\dfrac{1}{9.10}\)

\(S=\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{9.10}\)

\(S=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{90}=\dfrac{44}{90}\)