Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

6 tháng 7 2022 lúc 10:57

a: Xét ΔAFH vuông tại F và ΔADB vuông tại Dcó

góc FAH chung

Do đo: ΔAFH đồng dạng với ΔADB

b: Xét ΔHFB vuông tại F và ΔHEC vuông tại E có

góc FHB=góc EHC

Do đo: ΔHFB đồng dạng với ΔHEC
Suy ra: HF/HE=HB/HC

hay \(HF\cdot HC=HB\cdot HE\)

c: Xét ΔABE vuông tại E và ΔACF vuông tại F có

góc BAE chung

Do đó: ΔBAE đồg dạg với ΔCAF

Suy ra: AE/AF=AB/AC

hay AE/AB=AF/AC
=>ΔAEF đồng dạng với ΔABC