Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

9 tháng 6 2017 lúc 14:04

don gian chi vi ho dung  dau  hoac cuoi

19 tháng 6 2017 lúc 19:18

nguoi doi dien ho

17 tháng 3 2016 lúc 18:38

42 bạn ơi

17 tháng 3 2016 lúc 18:43

mk nghĩ thế

27 tháng 3 2016 lúc 10:13

ai k mình mình k lại

27 tháng 3 2016 lúc 10:15

Số cái bắt tay của đàn ông với đàn bà là:    7 x (7 – 1) = 42 (cái)

Số cái bắt tay của 7 người đàn ông với nhau là:  6+5+4+3+2+1 = 21 (cái)

Tổng số cái bắt tay là:   42 + 21 = 63 (cái)

12 tháng 3 2016 lúc 18:18

có 4950 người

12 tháng 3 2016 lúc 18:24

100 người nha bạn

14 tháng 3 2016 lúc 9:19

thì có 4950 người đàn ông

14 tháng 3 2016 lúc 9:44

có 9900 người vì mỗi cái bắt tay cần 2 người nên đem 4950*2=9900

31 tháng 12 2015 lúc 18:36

Đàn ông có 3 người,phụ nữ có 1 người, trẻ em có 2 người.

11 tháng 10 2021 lúc 20:54
Đàn ông có 3 người, phụ nữ có 1 người, trẻ em có 2 người
25 tháng 7 2016 lúc 11:15

34 bạn nhé

25 tháng 7 2016 lúc 11:15

34 tuổi