Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

4 tháng 1 lúc 16:23

360 = 23.32.51

vậy có thể chia nhóm là 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, không 11, 12, không 13, không 14, 15 ... bội của 23.32.51 .

 

4 tháng 1 lúc 16:32

Câu trả lời online 1000 trên sai, online nghĩ lại 96, 144, 120 tìm số nguyên tố , rồi chọn ra.

:)

23 tháng 12 2021 lúc 8:41

Số tổ nhiều nhất có thể chia là ƯCLN (36,108)

                        36 =  2mũ2 . 3mũ2 

                        108 =2mũ2 . 3mũ3

                 ƯCLN (36,108) =2mũ2 . 3mũ2 = 36

         Vậy số tổ nhiều nhất có thể chia là 36 tổ

23 tháng 12 2021 lúc 8:42

A

23 tháng 12 2021 lúc 8:43

A

23 tháng 12 2021 lúc 8:23

Gọi số tổ có thể chia được là x

36 chia hết cho x

108 chia cho x

Vậy ta suy ra x là ước chung lớn nhất của 36 và 108

Ta có :

\(36=2^2.3.3\)

\(108=2^2.3^3\)

Suy ra ta có : \(2^2.3=12\)

Vậy có thể chia thành nhiều nhất 12 tổ

28 tháng 12 2021 lúc 20:27

mình đang cần

 

28 tháng 12 2021 lúc 20:28

A

25 tháng 11 2021 lúc 8:58

Gọi số tổ là x 

\(x=\left(xEn\right)\)

\(24=2^2.3.2\)

\(108=3^3.2^2\)

\(ƯCLN\left(24;108\right)=2^2=4\)

Vậy có thể chia nhiều nhất thành 4 tổ

Mỗi tổ có số bác sĩ là :

24 : 4 = 6 ( bác sĩ )

Mỗi tổ có số y tá là :

108 : 4 = 27 ( y tá )

Vậy có thể chia nhiều nhất thành 4 tổ . Mỗi tổ có 6 bác sĩ , 27 y tá

16 tháng 12 2021 lúc 18:05

đúng rầu :))