K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 12 2022

9 = 32  \(\Rightarrow\) Ư(9) ={ 1; 3; 9} nên  9 là hợp số

10 = 2.5 => Ư(10) ={ 1; 2; 5; 10} nên 10 là hợp số

11 = 11 => Ư(11) = { 1; 11} nên 11 là số nguyên tố vì nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

12 = 22.3 => Ư(12) = { 1; 2; 3; 4; 6; 12} nên 12 là hợp số.

Vậy trong các số 9; 10; 11; 12 chỉ có duy nhất 11 là số nguyên tố vì nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó 

14 tháng 12 2023

9 = 32   Ư(9) ={ 1; 3; 9} nên  9 là hợp số

10 = 2.5 => Ư(10) ={ 1; 2; 5; 10} nên 10 là hợp số

11 = 11 => Ư(11) = { 1; 11} nên 11 là số nguyên tố vì nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

12 = 22.3 => Ư(12) = { 1; 2; 3; 4; 6; 12} nên 12 là hợp số.

Vậy trong các số 9; 10; 11; 12 chỉ có duy nhất 11 là số nguyên tố vì nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó 

16 tháng 12 2018

5 x 7 x 9 x 11 = 3465

12 x 13 x 17 = 2652

Vì chẵn công chẵn lúc nào cũng ra chắn nên 5x7x9x11+12x13x17 là hợp số

16 tháng 12 2018

3465 là số chẵn?!

Một phát hiện tuyệt vời của nhân loại!

HQ
Hà Quang Minh
Giáo viên
9 tháng 10 2023

Ta có Ư(11) = {1; 11}; Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}; Ư(25) = {1; 5; 25}

=> Số 11 là số nguyên tố vì 11  chỉ có hai ước là 1 và chính nó.Số 12 và 25 là hợp số vì chúng có nhiều hơn 2 ước.

b) Em không đồng ý với Lan vì số 0 và số 1 không là số nguyên tố cũng không là hợp số.

5 tháng 4 2020

a) 109+2 =10....02 \(⋮\)

Vì 1+0+0+....+2=3

b) 5.7.9.11 chia hết cho 3 (vì 9 chia hết cho 3)

104.105.106 chia hết cho 3 (vì 105 chia hết cho 3)

=> 5.7.9.11+104.105.106 là hợp số

1 tháng 11 2015

1.

a) p = 1

b) p = 1 

c) p = 1 

3.

là hợp số . Vì 2*3*5*7*11+13*17*19*21 = 90489

1 tháng 11 2015

đăng từng bài 1 thôi nhiều quá ngất xỉu luôn.

27 tháng 12 2015

Công thức đặc biệt: a chia b dư 0 hoặc 1 thì an cũng chia b dư 0 hoặc 1.

a, Ta thấy 10 chia cho 9 dư 1 => 102011 chia cho 9 dư 1

                                            Mà 8 chia cho 9 dư 8

Từ 2 điều trên => 102011 + 8 chia 9 dư 1 + 8 hay chia hết cho 9

Vậy...

b, Vì 13a5b chia hết cho 5 => b thuộc {0; 5}

+ Nếu b = 0 thì ta có:

13a50 chia hết cho 3 

=> 1 + 3 + a + 5 + 0 chia hết cho 3

=> 9 + a chia hết cho 3

=> a thuộc {0; 3; 6; 9}

Vậy...

+ Nếu b = 5 thì ta có:

13a55 chia hết cho 3

=> 1 + 3 + a + 5 + 5 chia hết cho 3

=> 14 + a chia hết cho 3

=> a thuộc {1; 4; 7}

Vậy...

 

22 tháng 10 2015

cả 2 đều là hợp số vì 

a vì có tổng có số cuối là số chãn

nếu đúng thì tích cho mình

6 tháng 11 2019

\(n=2.3.7-\left(2+3\right).7=42-35=7\)

Vì 7 là số nguyên tố.

\(\Rightarrow\)\(n\)là số nguyên tố.

\(p=36789-1234=35555\)

Vì \(35555⋮5\) và \(35555>5\)

Nên \(35555\)là hợp số.

Hay \(p\)là hợp số.

\(q=5.7-2.3=35-6=29\)

Do \(29\)là số nguyên tố.

Nên \(q\)cũng là số nguyên tố.