Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

13 tháng 2 2018 lúc 7:20

613000000

131405000

512326103

86004702

800004720

18 tháng 6 2017 lúc 12:14

a) 10250214

b) 253564888

c) 400036105

d) 700000231

19 tháng 9 2018 lúc 7:37

a) 10250214

b) 253564888

c) 400036105

d) 700000231

21 tháng 10 2021 lúc 20:29

a)10 250 214

b)253 564 888

c)400 036 105

d)700 000 231

13 tháng 2 2017 lúc 5:07

a) 613000000

b) 131405000

c) 512326103

d) 86004702

e) 800004720

29 tháng 3 2017 lúc 8:29

Bốn mươi hai triệu sáu trăm linh ba nghìn bảy trăm bốn mươi ba: 42 603 743

Ba trăm bốn mươi bốn triệu không trăm mười bảy nghìn hai trăm linh năm: 344 017 205

3 tháng 3 2018 lúc 18:01

a) 365 846

b) 16 530 464

c) 105 072 009.

6 tháng 8 2017 lúc 8:24

a) 365 846

b) 16 530 464

c) 105 072 009.

6 tháng 3 2018 lúc 14:23

Viết số:

41 305 619                                                           

572 348                                                      

a) 613 000 000

b) 131 405 000

c) 512 326 103

d) 800 004 720

5 tháng 10 2021 lúc 19:03

1.

a] 613 000 000

b] 131 405 000

c] 512 326 103

d] 86 004 702

e] 800 004 720