Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 15:53

bé nhất hàng trăm: 100

bé hơn hàng chục: có thể là tất cả các số từ 10  20 30 40 50 60 70 80 ( không phải 90 vì 90 lớn nhất)

CÁI ĐỀ BÀI KHÓ HIỂU QUÁ

19 tháng 3 lúc 19:34

Số bé nhất là số 100.Nếu số hàng trăm bé hơn chữ số hàng chục là 120

28 tháng 7 2015 lúc 17:48

được 8 số,đó là: 987; 876; 765; 654; 543; 432; 321; 210

7 tháng 8 2017 lúc 19:57

Cho bốn chữ số 0 , 2 , 6 , 8 . Từ bốn chữ số đã cho , hãy viết các số có ba chữ số khác nhau có hàng chục bằng 8 . sau đó , sắp xếp các số viết đc theo thứ tự từ bé đến lớn

5 tháng 4 2015 lúc 17:57

theo đề bài chữ số hàng trăm gấp chữ số hàng chục bao nhiêu lần thì chữ số hàng chục gấp chữ số hàng đơn vị bấy nhiêu lần

mà đó là số nhỏ nhất nên số đó là: 421

17 tháng 3 2016 lúc 11:01

de ! 421 ung ho mink nhe !

29 tháng 9 2015 lúc 9:46

Theo đề thì chữ số hàng trăm gấp chữ số hàng chục bao nhiêu lần thì chữ số hàng chục gấp hàng đơn vị bấy nhiêu lần.

Mà số đó nhỏ nhất nên số đó là 421

11 tháng 3 2017 lúc 9:30

 thương của phép chia chữ số hàng trăm cho chữ số hàng chục bằng thương của phép chia chữ số hàng chục cho hàng đơn vị có nghĩa là chữ số hàng trăm gấp chữ số hàng chục bao nhiêu lần thì chữ số hàng chục cũng gấp chữ số hàng đơn vị bấy nhiêu lần.

 Vậy số cần tìm là 421.

14 tháng 1 2022 lúc 17:34

là 40;70;60;50

14 tháng 1 2022 lúc 11:18
Làm kiểu gì vậy?
17 tháng 4 2016 lúc 8:04

Số đó là 952

17 tháng 4 2016 lúc 8:05

Đáp án là 952

1, Viết só thích hợp vào chỗ chấma, số bé nhất có ba chữ số là:b, số bé nhất có ba chữ số giống nhau là:c, số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:d, số lớn nhất có ba chữ số là:e, số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:2, viết số thích hợp vào chỗ trốnga, 795,796,...., 798,...,...,...,802,....,804b, 152,154,156,....,....,162,....,162,....,....,....,170c, 379,376,373,....,367,....,.....,.....,.....,3523, chọn...
Đọc tiếp

1, Viết só thích hợp vào chỗ chấm

a, số bé nhất có ba chữ số là:

b, số bé nhất có ba chữ số giống nhau là:

c, số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:

d, số lớn nhất có ba chữ số là:

e, số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:

2, viết số thích hợp vào chỗ trống

a, 795,796,...., 798,...,...,...,802,....,804

b, 152,154,156,....,....,162,....,162,....,....,....,170

c, 379,376,373,....,367,....,.....,.....,.....,352

3, chọn số

a, số lớn nhất

a, 567   b,485    c, 765   d,675   e, 574

b, số bé nhất

a, 612  b,471  c, 524   d,417   e, 421

4, viết tất cả các số có ba chữ số mà tổng của ba chữ số đó bằng ba

 .......................................

5, viết tất cả các số có ba chữ số mà chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm 2 đơn vị , chữ số hàng đơn vị lại hơn chữ số hàng chục 2 đơn vị.

 ..........................

2
1 tháng 9 2016 lúc 16:56

1, Viết só thích hợp vào chỗ chấm

a, số bé nhất có ba chữ số là:100

b, số bé nhất có ba chữ số giống nhau là:111

c, số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:102

d, số lớn nhất có ba chữ số là:999

e, số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:987

2, viết số thích hợp vào chỗ trống

a, 795,796,797, 798,799,800,801,802,803,804

b, 152,154,156,158,160,162,164,166,168,170

c, 379,376,373,371,367,365,363,361,353,352

3, chọn số

a, số lớn nhất

c, 765   

b, số bé nhất

 d,417   

4, viết tất cả các số có ba chữ số mà tổng của ba chữ số đó bằng ba

102;120;111

5, viết tất cả các số có ba chữ số mà chữ số hàng chục hơn chữ số hàng trăm 2 đơn vị , chữ số hàng đơn vị lại hơn chữ số hàng chục 2 đơn vị.

135;246;357;468;579

1 tháng 9 2016 lúc 17:02

1 số be nhat co 3 chu so la 100

2 so be nhat co 3 chu so giong nha la 111

3 so be nhat co 3 chu so khac nhau la 102

4 so lon nhat co 3 chu so la 999

5 so lon nhat co 3 chu so khac nhau la 987

6 nhung so dien vao cho trong la 797 ; 799 ; ; 800 ; ;801 ; 803

7 nhung so dien vao cho tong la 158;160;162;164;164;166;168

8 nhung so dien vao cho trong la 370;364;361;358;355

9 dap an dung la C 756

10 dap an dung la D 417

11 những số có 3 chữ số mà tồn của nó bằng 33 la 102 ; 111 201 300

còn bài cuoi minh ko bit 

5 tháng 8 2016 lúc 20:31

Vì số đó lớn hơn 45 và chữ số hàng chục < 5

=> Số đó phải < 50

=> Số đó = 46 ; 47 ; 8 ; 49

5 tháng 8 2016 lúc 20:29

Đề sai