Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

28 tháng 1 lúc 19:35

30 + 20 + 15 =65

17 tháng 2 lúc 20:47

Diện tích xung quanh của chiếc hộp là:

(30 + 20)x 2 x 15 = 1500(cm2)

Diện tích đáy là: 

30 x 20 = 600 (cm2)

Diện tích miếng tôn cần dùng làm hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đs:.

12 tháng 1 2021 lúc 17:24

Diện tích của thùng tôn là: (6 + 4) x 2 x 9 = 180 (dm2)

Diện tích đáy của thùng tôn là: 6 x 4 = 24 (dm2)

Thùng không có nắp nên diện tích tôn dùng để làm thùng là:

180 + 24 = 204 (dm2)

Đáp số:  204dm2

 

 

28 tháng 1 lúc 18:55

Hộp có 3 mặt bên là hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều cao 20 cm. Vậy diện tích của 3 mặt bên là:

Diện tích 3 mặt bên = chiều dài x chiều cao x 3

= 25 cm x 20 cm x 3

= 1500 cm²

 

Hộp không có nắp, nên không tính diện tích mặt trên và đáy.

 

Vậy diện tích bìa cần để làm chiếc hộp đó là 1500 cm².

 
31 tháng 1 lúc 9:51

Diện tích xung quanh của bể là:

\(\left(0,4\times0,4\right)\times4=0,64\left(dm^2\right)\)

Diện tích đáy của bể là:

\(0,4\times0,4=0,16\left(dm^2\right)\)

Diện tích kính dùng để làm bể là:

\(0,16+0,64=0,8\left(dm^2\right)\)

Đáp số: ... 

31 tháng 1 lúc 10:01

                      bài giải

          Diện tích xung quanh của bể là :

                  (0,4x0,4)=0,64(dm2)

           Diện tích đáy bể là :

                     0,4x0,4=0,16(dm2)

                Diện tích kính làm bể cá là:

                      0,64+0,16=0,8(dm2)

                                        ĐÁP SỐ : 0,8DM2

17 tháng 4 2022 lúc 16:02

độ dài đường chéo bé là

27 - 7 = 20 (m)

diện tích mảnh đát là

27 x 20 :2 = 270 (m)

diện tích đất làm nhà là

270 x 4/9 = 120 (m2)

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên
4 tháng 2 lúc 19:12

Lời giải:

Chiều rộng thùng: $4,5:(7-4)\times 4=6$ (m)

Chiều dài thùng: $6\times 7:4=10,5$ (m)

a. Diện tích toàn phần hình hộp:

$2\times (6\times 10,5+6\times 2+10,5\times 2)=192$ (m2)

b. Sơn toàn bộ mặt ngoài thùng hết số kg sơn là:

$192:4\times 3=144$ (kg)

10 tháng 7 2023 lúc 23:32

Chiều rộng bể nước :

\(\dfrac{3}{4}x3=\dfrac{9}{4}\)

Thể tích bể bước :

\(3x\dfrac{9}{4}x1,4=3x\dfrac{9}{4}x\dfrac{14}{10}=\dfrac{189}{20}\) (m3)

Thể tích nước Nam dùng hết 1 tuần :

\(\dfrac{189}{20}x\left(1-0,4\right)=\dfrac{189}{20}x0,6=\dfrac{189}{20}x\dfrac{6}{10}=\dfrac{567}{100}\) (m3)

Số tiền nước Nam trả sau 1 tuần :

\(\dfrac{567}{100}x10000=56700\) (đồng)

19 tháng 1 lúc 18:46

Câu 1:

Tồng độ dài hai đáy là:  4,2 x 2 : 2,1 = 4

Độ dài đáy lớn là: 4 - 1,6  = 2,4 (dm)

Đs..

19 tháng 1 lúc 19:15

Câu 1: 

Tổng độ dài của 2 đáy là:

\(4,2\times2:2,1=4\left(dm\right)\)

Đáy lớn của hình thang đó là:

\(4-1,6=2,4\left(dm\right)\)

Đáp số: \(2,4dm\)

Câu 2:

Bán kính của bánh xe đạp hình tròn đó là:

\(2,041:3,14:2=0,325\left(m\right)\)

Đáp số: \(0,325m\)

Câu 3:

a) Diện tích hình thang đó là:

\(\dfrac{\left(15+19\right)\times14}{2}=238\left(cm^2\right)\)

Đáp số: \(238cm^2\)

b) Diện tích hình thang đó là:

\(\dfrac{\left(10,9+7,5\right)\times6,3}{2}=57,96\left(dm^2\right)\)

Đáp số: \(57,96dm^2\)

Câu 4:

a) Đường kính của hình tròn đó là:

\(18,84:3,14=6\left(cm\right)\)

Đáp số: \(6cm\)

b) Bán kính của hình tròn đó là:

\(25,12:3,14:2=4\left(cm\right)\)

Đáp số: \(4cm\)

16 tháng 1 lúc 19:50

Tích của bán kính với bán kính của đường tròn là:

            50,24 : 3,14  = 16 (cm)

    Vì 16  = 4 x 4 

  Vậy cạnh AB bằng cạnh AC  và bằng 4 cm

     Diện tích tam giác ABC là: 4 x 4  : 2  = 8 (cm2)

    Đs.. 

16 tháng 1 lúc 19:59

Tích của bán kính với bán kính của đường tròn:

\(50,24:3,14=16\left(cm\right)\)

Vì \(16=4\times4\)

Vậy \(AB=AC=4cm.\)

Diện tích hình tam giác ABC là:

\(\dfrac{4\times4}{2}=8\left(cm^2\right)\)

Đáp số: \(8cm^2\)