Khánh Linh

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Khánh Linh
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

\(\dfrac{9}{9}+\dfrac{6}{6}+\dfrac{4}{4}+\dfrac{1}{1}\)

\(=1+1+1+1\)

\(=2+2\)

\(=4\)

\(24680+752\times306\)

\(=24680+230112\)

\(=254792\)

--------------------------

\(14570-1988:14\)

\(=14570-142\)

\(=14428\)

--------------------------

\(9144:36\times78\)

\(=254\times78\)

\(=19812\)

\(517\times x=151481\)

\(x=151481:517\)

\(x=293\)

\(-----------\)

\(195906:x=634\)

\(x=195906:634\)

\(x=309\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

\(\dfrac{x}{4}=\dfrac{y}{5}=\dfrac{x.y}{4.5}=\dfrac{20}{20}=1\)

\(\rightarrow\dfrac{x}{4}=1\Rightarrow x=1.4=4\)

\(\rightarrow\dfrac{y}{5}=1\Rightarrow y=1.5=5\)

Vậy \(x=4;y=5\)

\(50-x=25-25\)

\(50-x=0\)

\(x=50-0\)

\(x=50\)

Vậy \(x=50\)

Gọi \(x\) là số cần tìm : 

Thay vào biểu thức ta có : 

\(x-85=10-85\)

\(x-85=-75\)

\(x=-75+85\)

\(x=10\)

Đường kính của hình tròn là : 

\(6,28:3,14=2\left(cm\right)\)

Bán kính của hình tròn là : 

\(2:2=1\left(cm\right)\)

Diện tích hình tròn là : 

\(1\times3,14=3,14\left(cm\right)\)