K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 2023

giúp em với

 

19 tháng 3 2023

75/100+3/4x19+75%x30+0,75x50

=0,75x1+0,75x19+0,75x30+0,75x50

=0,75x(1+19+30+50)

=0,75x100

=75

18 tháng 3 2023

\(56.0,75+56.0,25+0,25+75%\)%

\(=56.0,75+56.0,25+0,25+75:100\)

\(=56.0,25.3+56.0,25+0,25.1+0,25.3\)

\(=0,25.(56.3+56+1+3)\)

\(=0,25.228\)

\(=57\)

\(#YH\)

\(#NBaoNgoc\)

 

17 tháng 1

\(A=\dfrac{1}{1x2}+\dfrac{2}{2x4}+\dfrac{3}{4x7}+\dfrac{4}{7x11}+\dfrac{5}{11x16}+\dfrac{6}{16x22}\)

\(\dfrac{2-1}{1x2}+\dfrac{4-2}{2x4}+\dfrac{7-4}{4x7}+\dfrac{11-7}{7x11}+\dfrac{16-11}{11x16}+\dfrac{22-16}{16x22}\)

\(1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{11}+\dfrac{1}{11}-\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{16}-\dfrac{1}{22}\)

\(1-\dfrac{1}{22}=\dfrac{21}{22}\)

17 tháng 1

đọc đề mà thấy mệt quá :))))

5 tháng 4 2023

Đầu = đuôi + thân \(\times\) \(\dfrac{1}{2}\)

Thân = đầu + đuôi = đuôi + thân \(\times\) \(\dfrac{1}{2}\) + đuôi 

Thân = 450 + thân \(\times\) \(\dfrac{1}{2}\) + 450

Thân = 900 + thân \(\times\) \(\dfrac{1}{2}\)

Thân  - thân \(\times\) \(\dfrac{1}{2}\) = 900

Thân \(\times\) 1 -  thân \(\times\) \(\dfrac{1}{2}\)= 900

Thân \(\times\) ( 1 - \(\dfrac{1}{2}\)) =  900

Thân  \(\times\) \(\dfrac{1}{2}\) = 900 

Thân = 900 : \(\dfrac{1}{2}\) = 1800 (g)

Đầu = đuôi + thân \(\times\) \(\dfrac{1}{2}\) = 450 + 1800 \(\times\) \(\dfrac{1}{2}\) 

Đầu = 450 + 900 =  1350 (g)

Con cá = đầu + thân + đuôi = 1350 + 1800 + 450 = 3 600 (g)

Vậy con cá nặng 3 600 g

5 tháng 4 2023

Đầu = đuôi + thân × 12

Thân = đầu + đuôi = đuôi + thân × 12 + đuôi 

Thân = 450 + thân × 12 + 450

Thân = 900 + thân × 12

Thân  - thân × 12 = 900

Thân × 1 -  thân × 12= 900

Thân × ( 1 - 12) =  900

Thân  × 12 = 900 

Thân = 900 : 12 = 1800 (g)

Đầu = đuôi + thân × 12 = 450 + 1800 × 12 

Đầu = 450 + 900 =  1350 (g)

Con cá = đầu + thân + đuôi = 1350 + 1800 + 450 = 3 600 (g)

Vậy con cá nặng 3 600 g

18 tháng 1

Số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân nên quên dấu phẩy tức là đã tăng số đó lên 100 lần. Như vậy tổng đã tăng 99 lần số đó. Suy ra số thập phân là :  (440 – 57,5) :(100-1)=3,86

Số tự nhiên là : 57,5-3,86= 53,64

Đáp số : ...

   
28 tháng 5 2018

\(58,24+29,12.75+29,12.15+58,24.4\)

\(=\left(58,24+58,24.4\right)+\left(29,12.75+29,12.15\right)\)

\(=\left[58,24.\left(1+4\right)\right]+\left[29,12.\left(75+15\right)\right]\)

\(=\left[58,24.5\right]+\left[29,12.100\right]\)

\(=291,2+2912\)

\(=3203,2\)

_Chúc bạn học tốt_

28 tháng 5 2018

58,24 + 29,12 * 75 + 29,12 * 15 + 58,24 * 4

= 58,24* (1+4) +29,12*(75+15)

= 58,24 * 5 + 29,12 * 90

= 291,2 + 2620,8 = 2912

AH
Akai Haruma
Giáo viên
10 tháng 1

Lời giải:

$0,75+75\text{%}\times 29+0,75\times 30+0,75\times 40$

$=0,75\times 1+0,75\times 29+0,75\times 30+0,75\times 40$

$=0,75\times (1+29+30+40)=0,75\times 100=75$

0,75 + 75% x 29 + 0,75 x 30 + 0,75 x 40

= 0,75 x 1 + 0,75 x 29 + 0,75 x 30 + 0,75 x 40

= 0,75 x ( 1 + 29 + 30 + 40 )

= 0,75 x 100

= 75

27 tháng 1

Tỉ số phần trăm số công nhân nam với tổng số công nhân của công ty:

(960 : 1500) x 100% = 64%

Tỉ số phần trăm số công nhân nữ với tổng số công nhân của công ty:

100% - 64% = 36%

Đ.số: 36%

27 tháng 1

Số nhân viên nữ là:1500-960=540

Tỉ số phần trăm số nhân viên nữ và số nhân viên là:540:1500×100=36%

23 tháng 12 2017

tổng của a và b là :

 150 : 75 x 100 = 200

hiệu của a và b là :

( a - b ) + 20 = 30 x 2

a - b = 60 - 20

a - b = 40

Số a là :

( 200 + 40 ) : 2 = 120

Số b là :

120 - 40 = 80

      Đ / S : a :120

                 b : 80

2 tháng 1 2018

tổng a va b là :

150:75x100=200

hiệu của a va b là :

(a-b)+20=30x2

a-b=60-20-40

số a :

(200+40):2=120

số b :

200-120=80

      đáp số : a:120

                   b:80