Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 14:59

giúp em với

 

19 tháng 3 lúc 15:05

75/100+3/4x19+75%x30+0,75x50

=0,75x1+0,75x19+0,75x30+0,75x50

=0,75x(1+19+30+50)

=0,75x100

=75

18 tháng 3 lúc 12:52

\(56.0,75+56.0,25+0,25+75%\)%

\(=56.0,75+56.0,25+0,25+75:100\)

\(=56.0,25.3+56.0,25+0,25.1+0,25.3\)

\(=0,25.(56.3+56+1+3)\)

\(=0,25.228\)

\(=57\)

\(#YH\)

\(#NBaoNgoc\)

 

28 tháng 5 2018 lúc 16:33

\(58,24+29,12.75+29,12.15+58,24.4\)

\(=\left(58,24+58,24.4\right)+\left(29,12.75+29,12.15\right)\)

\(=\left[58,24.\left(1+4\right)\right]+\left[29,12.\left(75+15\right)\right]\)

\(=\left[58,24.5\right]+\left[29,12.100\right]\)

\(=291,2+2912\)

\(=3203,2\)

_Chúc bạn học tốt_

28 tháng 5 2018 lúc 16:35

58,24 + 29,12 * 75 + 29,12 * 15 + 58,24 * 4

= 58,24* (1+4) +29,12*(75+15)

= 58,24 * 5 + 29,12 * 90

= 291,2 + 2620,8 = 2912

2 tháng 8 2017 lúc 17:52

\(\frac{64X50+44X100}{27X38+146X19}=\frac{64X50+44X2X50}{27X2X38+146X19}=\frac{64X50+88X100}{54X38+146X19}=\frac{50X\left(64+88\right)}{19X\left(54+146\right)}=\frac{50X152}{19X200}\)\(=\frac{̸5̸̸0X152}{19X4X̸5̸0}=\frac{152}{76}=2\)                                                                                                                                                                                                                                          Đáp số :2

25 tháng 12 2021 lúc 21:53

=2

HỌC TỐT NHA

21 tháng 12 2018 lúc 21:27

(75% + 0,65 + 1/4 + 35% ) x ( 5/4 + 125 x 3 + 12 x 0,625 )

=( \(\frac{3}{4}+0,65+\frac{1}{4}+3,5\) ) x ( \(\frac{5}{4}+125\)x 3 + 7,5 )

= ( 1 + 4,15 ) x ( \(\frac{5}{4}\) + 375 + 7,5 )

= 5,15 x 383,75

= 1976,3125

21 tháng 12 2018 lúc 21:33

thank you dương tiến dũng  nhiều nha . hihihi

13 tháng 5 2018 lúc 18:24

75% x a+3/4xa=30

=(75%+3/4)xa=30

75%=75/100=3/4

=>(3/4+3/4)xa=30

6/8xa=30=3/4xa=30=30:3/4=40

13 tháng 10 2017 lúc 21:22

      \(\frac{7}{19}\times\frac{1}{3}+\frac{7}{19}\times\frac{2}{3}\)

\(=\frac{7}{19}\times\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\right)\)

\(=\frac{7}{19}\times1\)

\(=\frac{7}{19}\)

13 tháng 10 2017 lúc 21:23

7 phan 19 nhe

5 tháng 8 2017 lúc 20:36

số số hạng lẻ từ 5-->17 là

(17-5):2+1=7(số số hạng)

tổng từ 5 đến 17 là

(17+5)x7:2=77

vậy KQ bài này là

2.3x77=1771/10=177.1

đáp số 177.1

5 tháng 8 2017 lúc 20:40

2/3*5+2/3*7+2/32/3*9+2/3*11+2/3+2/3*15+2/3*17

=2/3*5+2/3*7+2/3*9+2/3*11+2/3*1+2/3*15+2/3*17

=2/3*(5+7+9+11+15+17+1)

=2/3*56

=