Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

21 tháng 5 lúc 16:15

10

21 tháng 5 lúc 16:15

10

bang 120 minh tk ban roi do

20 tháng 1 2017 lúc 13:12

120 ai k mình mình k lại

2 tháng 5 2018 lúc 20:03

...................=66

...................=110

2 tháng 5 2018 lúc 20:02

=66

=220

8 tháng 6 2016 lúc 8:23

kết quả của phép tính trên là

5 x19=95

8 tháng 6 2016 lúc 8:23

  5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5 

= 5 x 19

= 95

14 tháng 3 2016 lúc 11:19

149 k cho mik nha 

14 tháng 3 2016 lúc 11:19

5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+54+5+5+5+5+5

= 5x 14 + 54

=70 + 54

= 124

21 tháng 3 2016 lúc 19:14

lấy máy  tính mà tính 

lớp 1 học nhân với chia rồi à

               thế chắc tao chưa hc lớp 1

2 tháng 4 2017 lúc 20:49

bang 0 nha ban

2 tháng 4 2017 lúc 20:51

= 0 tk m nhé

6 tháng 2 2017 lúc 21:46

cho minh hỏi nhé cái dấu sao đó co phải dấu nhân không ? nếu đó là dáu nhân thì bằng 5

6 tháng 2 2017 lúc 21:39

=2,331203861*1021

31 tháng 1 2018 lúc 20:34

Kết quả bằng 80 nha bạn 

31 tháng 1 2018 lúc 20:33

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5=  80 nha !

Kết quả hình ảnh cho hinh bố thí cái

23 tháng 1 2017 lúc 7:40

đáp án = 65

kich nha

23 tháng 1 2017 lúc 7:33

5 x 13 = 65

21 tháng 3 2016 lúc 19:14

5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+..............+5+5+5+5=5.(1+1+1+1+1+1+1+1+.......+1+1+1+1)