Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 19:52

46000

19 tháng 3 lúc 19:52

4,6,m vuông = 460 cm vuông

7 tháng 3 2022 lúc 21:22

1 tổng lập phương có tổng DT xung quanh và DT toàn phần là 360 cm2 

A.DT toàn phần của hình lập phương là 

A.30 cm2                         B.50 cm2                      C.180 cm2          D. 216 cm2

B.thể tích hình lập phương đó là 

A.30 cm2             B.216 cm                C.216 cm2                     D.216 cm3

7 tháng 3 2022 lúc 21:25

1D 2D

8 tháng 3 2020 lúc 9:07

= 146 x 3,5 % 

= 5,11 cm2

8 tháng 3 2020 lúc 9:09

3,5% của 146cm2=146:100x3,5%=5,11cm2

11 tháng 11 2021 lúc 7:40

12m2 5dm2=12,05m2              4,35m2=435dm2

11 tháng 11 2021 lúc 7:40

12,05

435

20 tháng 5 2021 lúc 9:02

CHIỀU CAO CỦA TAM GIÁC LÀ : 

   25,3 * 2 ; 5,5 = 9,2 ( CM ) 

            Đ/S

20 tháng 5 2021 lúc 9:02
Chiều cao hình tam giác là : 25,3 x 2 : 5,5 = 9,2 ( cm) Đáp số : 9,2 cm # Nghĩa
3 tháng 2 2020 lúc 20:45

a} Vì tan giác bmc có đáy bằng 1/2 ba và có cùng độ cao

=> diện tích tam giác bmc = 180 : 2 = 90 (cm2)

b} Vì tam giác bmn có đáy bằng 2/3 bc  và có cùng độ cao

=> diện tích tam giác bmn = 90x2/3 = 60 (cm2)

                                     Đáp số: a} 90 cm2

                                                   b} 60 cm2 

15 tháng 4 2020 lúc 20:31

Bạn ơi có sai đề ko? Phải là tìm chiều rộng chứ, chiều dài có rồi mà tìm chi nữa!

27 tháng 4 2020 lúc 9:26

Bạn ơi đây là toán mà?

Kết quả là 86m2 nhé!

II- Put the verbs in the bracket into the correct form:1. He (not listen)______________to music after school yesterday.Câu trả lời của bạn   2. He (watch)__________________a very scary horror film last night.Câu trả lời của bạn   3. Where ___________he ____________(work) in 1985?Câu trả lời của bạn   4. He (carry) ___________________the heavy boxes to the attic yesterday.Câu trả lời của bạn   5. I (dance) ____________with Mary last night.Câu...
Đọc tiếp
II- Put the verbs in the bracket into the correct form:1. He (not listen)______________to music after school yesterday.Câu trả lời của bạn   2. He (watch)__________________a very scary horror film last night.Câu trả lời của bạn   3. Where ___________he ____________(work) in 1985?Câu trả lời của bạn   4. He (carry) ___________________the heavy boxes to the attic yesterday.Câu trả lời của bạn   5. I (dance) ____________with Mary last night.Câu trả lời của bạn   6. How often_______he (go)__________ to the zoo?Câu trả lời của bạn   7. They seldom (play) _____________the piano.Câu trả lời của bạn   8. She (go)_____________ to English classes twice a week.Câu trả lời của bạn   9. I (buy)______________a new T-shirt yesterday.Câu trả lời của bạn   10. My sister (cook) _____________dinner on Fridays.Câu trả lời của bạn   11. He (not play)__________________tennis every Sunday.Câu trả lời của bạn   12. ______________you (get up) ____________at 6 a.m every day? 
2
21 tháng 10 2021 lúc 20:21

4gfstg5cehythfhrhgy

22 tháng 10 2021 lúc 8:53

WHAT WILL YOU DO AT HA LONG BAY

13 tháng 11 2021 lúc 19:45

school / now / you / are / at
every / have / do / school / day / you / ?
lessons/ how / you / do / today / many / have / ?
have / Vietnamese / often / you / do / how / ? 
times / have / I / a / English / week / three 
viết lại cho dễ hiểu ạ