Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 3 lúc 8:54

17,28 : ( 2,92 + 6,68) – 0,67

= 17,28 : 9,6 - 0,67

= 1,8 - 0,67

= 1,13

20 tháng 3 lúc 8:54

17,28 : ( 2,92 + 6,68) – 0,67

= 17,28 : 9,6 - 0,67

= 1,8 - 0,67

= 1,13

25 tháng 2 lúc 10:41

= 17,28 : 9,6 + 21,64

= 1,8 + 21,64

= 23,44

25 tháng 2 lúc 10:51

= 17,28 : 9,6 + 21,64

= 1,8 + 21,64

= 23,44

chúc bạn học giỏi nhé

 

4 tháng 4 2018 lúc 10:45

28 tháng 11 2016 lúc 20:25

A) 2,94. B) 14,44

23 tháng 1 2022 lúc 20:55

a,(256.8 - 146.4) : 4.8 - 20.06

= 110.4 : 4.8 -20.06

=23 - 20.06

= 2.94

b, 17.28 : (2.92 + 6.68) + 12.64

= 17.28 : 9.6 + 12.64

= 1.8 + 12.64

= 14.44

20 tháng 11 2017 lúc 20:42

17,28:(2,92+6,68)+12,64

=17,28:10+12,64

=1,728+12,64

=14,368

20 tháng 11 2017 lúc 20:46

ban lam nham roi 

chia 9,6 co

19 tháng 4 2015 lúc 16:11

a,[256,8-146,4]:4,8-20,06                            b,17.28:[2.92+6.68]+12.64

=110.4:4.8-20.06                                        =17.28:9.6+12.64

=23-20.06                                                  =1.8+12.64

=2.94                                                        =14.44

6 tháng 1 2021 lúc 9:47

lạnh lùng boy nói đúng đó!

4 tháng 1 2022 lúc 11:31

a: =2421,6:4,8=504,5

b: =1728:9,6=180

c: =48,19+125,12=173,31

Bài 1 :

18,5 : 2,5 = 7,4

4,25 : 0,17 = 25

29,5 : 235 = 0,12

Bài 2 :

a, ( 256,8 - 146,4 ) : 4,8 - 20,06

= 110,4 : 4,8 - 20,06 

= 23 - 20,06 

= 2,94

b, 17,28 : ( 292 + 6,68 ) + 12,16

= 17,28 : 298,68 + 12,16

= 0,05 + 12,16 

= 12,21

#Học tốt#

13 tháng 3 2020 lúc 14:27

HOC NGU THE CO THE MA KHONG LAM DUOC 

LEU LEU
11 tháng 12 2018 lúc 18:43

a) b)

= 110,4 : 4,8 - 12,35 = 17,28 : 9,6 + 1,23

= 23 - 12,35 = 1,8 + 1,23

= 10,65 = 3,03

Tick cho mk nhé

11 tháng 12 2018 lúc 18:38

\(\left(256,8-146,4\right):4,8-12,35\)

\(=110,4:4,8-12,35\)

\(=23-12,35\)

\(=10,65\)

\(17,28:\left(2,92+6,68\right)+1,23\)

\(=17,28:9,6+1,23\)

\(=1,8+1,23\)

\(=3,03\)

học tốt