Tất cảToánTiếng ViệtTiếng Anh

Hỏa Long Natsu 31 tháng 5 2018 lúc 9:02
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

P/s : Đề của bạn sai nên mik đã sửa lại rồi 

Ta có : 

\(B=-1\frac{1}{5}.\frac{4\left(3+\frac{1}{3}-\frac{3}{7}-\frac{3}{53}\right)}{3+\frac{1}{3}-\frac{3}{7}-\frac{3}{53}}:\frac{4+\frac{4}{17}+\frac{4}{19}+\frac{4}{2003}}{5+\frac{5}{17}+\frac{5}{19}+\frac{5}{2003}}\)

\(\Rightarrow B=-\frac{6}{5}.\frac{4\left(3+\frac{1}{3}-\frac{3}{7}-\frac{3}{53}\right)}{1\left(3+\frac{1}{3}-\frac{3}{7}-\frac{3}{53}\right)}:\frac{4\left(1+\frac{1}{17}+\frac{1}{19}+\frac{1}{2003}\right)}{5\left(1+\frac{1}{17}+\frac{1}{19}+\frac{1}{2003}\right)}\)

\(\Rightarrow B=-\frac{6}{5}.4:\frac{4}{5}\)

\(\Rightarrow B=-\frac{24}{5}:\frac{4}{5}\)

\(\Rightarrow B=-\frac{24}{5}.\frac{5}{4}\)

\(\Rightarrow B=-6\)

Vậy \(B=-6\)

~ Ủng hộ nhé 

Đọc tiếp...
Khongmailinh6c 31 tháng 5 2018 lúc 9:08
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

ko chép đề nha

B =\(\frac{-6}{5}.\frac{4.\left(3+\frac{1}{3}-\frac{3}{7}-\frac{3}{53}\right)}{3+\frac{1}{3}-\frac{3}{37}-\frac{3}{53}}\)   : \(\frac{4.\left(\frac{1}{17}+\frac{1}{19}+\frac{1}{2003}\right)}{5.\left(\frac{1}{7}+\frac{1}{19}+\frac{1}{2003}\right)}\)

B = \(\frac{-6}{5}.4\)\(\frac{4}{5}\)

B = \(-6\)

Đọc tiếp...
Khongmailinh6c 31 tháng 5 2018 lúc 9:09
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Bài này mk nghĩ là sai đề nhưng mk vẫn chép đúng đề nhé ( cách làm là theo mk nghĩ thôi )

Đọc tiếp...
VRCT_Ran love shinichi 6 tháng 8 2016 lúc 10:07
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Câu 1: 

(Đk n € Z) Ta có :n^3+11n=n^3-n+12n=n(n^2-1)+12n=(n-1)n(n... 
vì n là số nguyên nên (n-1)n(n+1) là tích của 3 số nguyên liên tiếp nên phải chia hết cho 6;mà 12 lại chia hết cho 6 =>12n cũng chia hết cho 6. 
Vậy (n-1)n(n+1)+12n chia hết cho 6 => n^3+11n chia hết cho 6 (đpcm) 

Câu 2: Gọi biểu thức trên là a ta có:

 A=mn(m²-n²) 
   = mn(m² - 1 - n² + 1) 
   = mn [(m-1)(m+1) - (n-1)(n+1)] 
   = n(m-1)m(m+1) - m(n-1)n(n+1) 
{n(m-1)m(m+1) chia hết cho 3  (tính 3 số tự nhiên liên tiếp) 
{m(n-1)n(n+1) chia hết cho 3    (tính 3 số tự nhiên liên tiếp) 
=> n(m-1)m(m+1) - m(n-1)n(n+1) chia hết cho 3 
=> A chia hết cho 3 

Câu 3:

 n(n+1)(2n+1) = n(n+1)(n+2+n-1)=n(n+1)(n+2)+(n-1)(n+1)n 
ba số liên tiếp thì chia hết cho 2 ; chia hết cho 3 --> tổng trên chia hết cho 6

Vậy n(n+1)(2n+1) chia hết cho 6

Câu 4: Gọi biểu thức trên là B ta có:

* B=n^2(n^4-1) = n^2(n^2+1)(n^2 - 1) 
= n^2(n^2 - 4 + 5)(n^2 - 1) = n^2(n^2 - 1)(n^2 - 4) + n^2(n^2 - 1).5 
= (n - 2)(n-1).n^2(n+1)(n+2) + n^2(n^2 - 1).5 
(n - 2)(n-1).n^2(n+1)(n+2) chứa tích 5 số liên tiếp chia hết cho 5  và n^2(n^2 - 1).5 cũng chia hết cho 5 
=> B chia hết cho 5 

*B=n^2(n^4-1) = n^2(n^2+1)(n^2 -1) là tích 3 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 3 
=> B chia hết cho 3 

*B=n^2(n^4-1) = n^2(n^2+1)(n^2 -1) = n^2(n^2+1)(n+1)(n-1) 
n chẵn => n^2 chia hết cho 4 => A(n) chia hết cho 4 
n lẻ => n +1 và n -1 là 2 số chẵn => (n+1)(n-1) chia hết cho 4 => A(n) chia hết cho 4 
=> B chia hết cho 4 

Vì: 3,4,5 nguyên tố cùng nhau => Bchia hết cho 3.4.5 = 60

Câu 5: Gọi biểu thức trên là C ta có:

Đặt C = mn(m4-n4) = mn(m2-n2)(m2+n2)=mn(m-n)(m+n)(m2+n2) 
*)Nếu 1 trong 2 số m,n chia hết cho 2 suy ra C chia hết cho 2. 
Nếu k0 thì m,n lẻ suy ra m-n chia hết cho 2 suy ra C chia hết cho 2. 
Vậy C chia hết cho 2 
*)Nếu m,n có 1 số chia hết cho 3 => C chia hết cho 3. 
Nếu k0: +)m,n đồng dư mod 3 => m-n chia hết cho 3 =>C chia hết cho 3 
+)m,n chia 3 dư lần lượt là 1, 2 =>m+n chia hết cho 3 => C chia hết cho 3. 
Vậy C chia hết cho 3. 
*)Nếu m,n có 1 số chia hết cho 5 => C chia hết cho 5 
Nếu k0 +)m,n đồng dư mod 5 =>m-n  chia hết cho 5 
+)m,n có số dư mod 5 là (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4),(3,4) 
Các trường hợp (1,4),(2,3) =>m+n  chia hết cho5 
Còn lại m2+n2 chai hết cho 5 (do 1 số chính phương chia 5 dư 0,1,4 nên bạn có thể tự thử các trường hợp còn lại) 
Vậy C chia hết cho 5. 
Từ kết quả trên => C chia hết cho 30( đpcm). 

Đọc tiếp...
ST CTV 25 tháng 7 2018 lúc 16:20
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

1, Câu hỏi của Trịnh Hoàng Đông Giang - Toán lớp 8 - Học toán với OnlineMath

2, \(2n\left(16-n^4\right)=2n\left(1-n^4+15\right)=2n\left(1-n^2\right)\left(1+n^2\right)+30n=2n\left(1-n\right)\left(1+n\right)\left(n^2-4+5\right)+30n\)

\(=-2n\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n^2-4\right)+10n\left(n-1\right)\left(n+1\right)=-2n\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)+10n\left(n-1\right)\left(n+1\right)\)

Vì n(n-1)(n+1)(n-2)(n+2) là tích 5 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 3;5 

Mà (3,5) = 1 

=> n(n-1)(n+1)(n-2)(n+2) chia hết cho 15 

=> -2n(n-1)(n+1)(n-2)(n+2) chia hết cho 2.15 = 30 (1)

Vì n(n-1)(n+1) là tích 3 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 3

=>10n(n-1)(n+1) chia hết cho 10.3 = 30 (2)

Từ (1) và (2) => \(-2n\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n-2\right)\left(n+2\right)+10n\left(n-1\right)\left(n+1\right)⋮30\) hay \(2n\left(16-n^4\right)⋮30\left(đpcm\right)\)

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 10 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Câu 1.Số nguyên x thỏa mãn 5x-1=-15-2x là

A.2    B .-3   C.-2   D.-5

Câu 2.Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức 2018- (5-9+2017) ta được

A.2018 +5-9-2017               B .2018-5-9+2017

C.2018-5+9-2017                D.2018-5+9+2017

Câu 3.Tích của  (-3) và 9 là(ĐÁP ÁN KHÁC)

A.-81  B .81  C.54   D.-54

Câu 4.Tích của /9/ và /-5/ là

A.45    B.81   C.54   D.-54

Đọc tiếp...
💮Chiyuki Fujito 🎼 1 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Trl:

Câu 1:  C

Câu 2 : C
Câu 3 : -27 mà

Câu 4: A

Đọc tiếp...
Phương Nguyễn 6 tháng 7 2019 lúc 19:19
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Cách 1       Diện tích hình tròn lớn là 

                 10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

                 Bán kính hình tròn bé là

                 10 - 7 = 3 (cm)

                 Diện tích hình tròn bé là

                 3 x 3 x 3,14 = 28,26 (cm2)

                 Diện tích phần tô màu là

                 314 - 28,26 = 285,74 (cm2)

                                    Đáp số 285,74 cm2.

Cách 2       Diện tích phần tô màu là

                 (10 x 10 - 3 x 3) x 3,14 = 285,74 (cm2)

                                        Đáp số 285,74 cm2

Đọc tiếp...
lê văn cầu 21 tháng 1 2018 lúc 9:36
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

diện tích hình tròn lớn là

10x10x3,14=314<cm2>

bán kính hình tròn bé là

10-7=3<cm>

diện tích hình tròn bé là

3x3x3,14=28,26<cm2>

diện tích phần tô màu là

314-28,26=285,74<cm2>

Đọc tiếp...
Thắng Phạm 21 tháng 1 2018 lúc 9:32
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

bạn vẽ hình đi

Đọc tiếp...
Hoàng hôn (Hội Con 🐄) 23 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
💖 Y͙ến↭N͙hi ♡¸.•* 22 phút trước
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 16 tháng 1 2018 lúc 18:31
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đổi 65 cm = 0,65 m

Chu vi của bánh xe đạp là:

0,65 x 3,14 = 2,041 ( m )

Người đó đi xe đạp được số mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất 100 vòng là:

2,041 x 100 = 204,1 ( m )

Đ/S: 204,1 m

Đọc tiếp...
Một mình tôi cô đơn 1 tháng 8 2018 lúc 8:18
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

204,1 mét nhé !

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 5 tháng 4 2018 lúc 18:52
Thống kê hỏi đáp
Báo cáo sai phạm

Đổi 65 cm = 0,65 m

Chu vi của bánh xe đạp là:

0,65 x 3,14 = 2,041 ( m )

Người đó đi xe đạp được số mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất 100 vòng là:

2,041 x 100 = 204,1 ( m )

Đ/S: 204,1 m

Đọc tiếp...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: