K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 giờ trước (6:20)

    75 phút : 25% + 1,25 giờ : 0,2 + 1\(\dfrac{1}{4}\) giờ

= 75 phút x 4 + 1,25 giờ x 5 + 1,25 giờ

= 1,25 giờ x 4 + 1,25 giờ x 5 + 1,25 giờ x 1

= 1,25 giờ x (4 + 5 + 1)

= 1,25 giờ x 10

= 12,5 giờ 

2 giờ trước (6:02)

A = \(\dfrac{1\times2\times3\times...\times101}{3\times4\times5\times...\times100}\)

A = \(\dfrac{3\times4\times5\times...\times100}{3\times4\times5\times...\times100}\) \(\times\) \(\dfrac{1\times2\times101}{1}\)

A = 1 \(\times\) 2 \(\times\) 101

A = 202

1 giờ trước (6:08)

Tổng số học sinh khối 4 của trường:

29 + 35 × 5 = 204 (học sinh)

Trumg bình mỗi lớp có số học sinh là:

204 : 6 = 34 (học sinh)

2 giờ trước (5:53)

trung bình khối lớp 4 của trường tiểu học có số học sinh là

                < 35 + 35 + 35 + 35 + 35 > : 5 =35 < học sinh >

                                             đáp số : 35 học sinh 

2 giờ trước (5:44)

Thời gian ô tô đi từ Hà Nội về Hải Phòng ( không tính thời gian nghỉ ) là:

     10 giờ 30 phút - 8 giờ 30 phút - 15 phút = 1 giờ 45 phút

Đổi: 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là:

     60 x 1,75 = 105 ( km )

          Đáp số: 105 km

2 giờ trước (5:34)

Mọi người ơi ai bt giúp mik với mik sắp thi rồi ạ

1 giờ trước (6:27)

a; vì E \(\in\) MN và ME < MN nên E nằm giữa M và N

b; Vì E nằm giữa M và N nên 

    MN = ME + EN 

    EN = MN - ME 

    EN = 10 - 4 = 6 (cm)

Vậy EN = 6 cm

c; Điểm A nào thế em?

 

 

3 giờ trước (4:41)

a: Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

10h10p-7h30p-13p

=9h40p-7h30p-13p

=2h10p-13p

=1h57p=1,95(giờ)

vận tốc của ô tô là:

147:1,95=980/13(km/h)

b: Vận tốc của xe máy là:

\(\dfrac{980}{13}\times70\%=\dfrac{686}{13}\left(\dfrac{km}{h}\right)\)

Thời gian xe máy đi hết quãng đường là:

\(147:\dfrac{686}{13}=\dfrac{39}{14}\left(giờ\right)\)

Xe máy đến B lúc:

7h30p+39/14h\(\simeq\)7h30p+2h47p=10h17p

7 giờ trước (0:32)

7. The young astronaut felt himself so powerfully attracted by the opportunity to fly into space.

6 giờ trước (1:36)

powerfully attracted : bị lôi cuốn một cách mạnh mẽ

8 giờ trước (23:30)

tách nhá

8 giờ trước (23:36)

a)900 phút = 15 h

b)1