Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 12 2023 lúc 21:07

2 14

6 tháng 12 2023 lúc 18:51

(01+1)+(9+5)

=2+14

=16

16 tháng 4 2022 lúc 12:29

a) \(x=\dfrac{25}{72}\)

b)\(x=-\dfrac{1}{4}\)

  \(x=\dfrac{3}{2}\)

c)\(x=\dfrac{5}{4}\) hoặc

  x \(=\dfrac{8}{5}\)

d và e chịu vì mk kg giỏi lắm về mũ 

f)\(x=-2\)

G)\(x=-\dfrac{5}{12}\)

11 tháng 6 2017 lúc 18:26
1. the first of September 7. the second of April
2. the eleventh of March 8. the thirtieth of January
3. the fifteenth of December 9. the twenty-second of May
4. the twentieth of November 10. the twenty-seventh of July
5. the twenty-sixth of February 11. the twelfth of October
6. the thirteenth of August 12. The third of June
1 tháng 10 2019 lúc 11:32

Áp dụng công thức:  (m – n). ( m+ n) = m2 – n2 => m2 – n2 \(⋮\) (m – n)

Ta có : f(x)=ax2-bx+c

=> Tính chất: f (m) – f(n) \(⋮\) ( m – n)

Ta có:

 f(104) – f(9) \(⋮\)105

=> f(104) – f(9) \(⋮\)5

=> f(104) \(⋮\)5

Mặt khác:

f(104) – f(5) \(⋮\)99

=> f(104) – f(5) \(⋮\)9

=> f(104) \(⋮\)9

Vậy f(104) \(⋮\)(5.9) = 45 

1 tháng 10 2019 lúc 11:44

tự hỏi tự trả lời là sao vậy bạn

1 tháng 3 2016 lúc 16:12

= 9 x 5 = 45 

1 tháng 3 2016 lúc 16:10

9+9+9+9+9=9x5=45

h nha!