Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 12 2023 lúc 21:07

2 14

6 tháng 12 2023 lúc 18:51

(01+1)+(9+5)

=2+14

=16

1 tháng 3 2016 lúc 16:12

= 9 x 5 = 45 

1 tháng 3 2016 lúc 16:10

9+9+9+9+9=9x5=45

h nha!

21 tháng 1 2022 lúc 19:44

1,01 = 1,0100 : 1,02 = 1,0200

1,0100 < 1,0101 < 1,0102 < 1,0103 < 1,0104 < 1,0105 < 1,0200

Có rát nhiều nữa nha bạn có thể chon tùy ý 

HT

9 tháng 10 2016 lúc 16:51

5 số thập phân khác nhau nằm giữa 1,01 và 1,02 là:

 0,012 ; 0,0123 ; 0,01234 ; 0,013 ; 0,014 ; ....

12 tháng 11 2020 lúc 11:34

0,011                ;                 0,012              ;            0,013                   ;                    0,014                        ;                  0,015 ,....

12 tháng 12 2016 lúc 21:07

k mình mình sẽ lại cho!

12 tháng 12 2016 lúc 20:24

1+1+1+1+1+1+1+0.1x0=0(vì số nào nhân với 0 đều bằng 0)

k nha!

20 tháng 6 2016 lúc 9:57

9 - 8 - 1 = 0

5 + 5 - 9 = 1

9 - 5 - 2 = 2

3 + 4 - 4 = 3

1 + 1 + 2 = 4

9 - 5 + 1 = 5

8 + 1 -3 = 6

4 + 4 - 1 = 7 

8 - 1 + 1= 8

2 + 2 + 5 = 9

5 + 4 + 1 = 10

20 tháng 6 2016 lúc 9:55

9-8-1=0

5+5-9=1

9-5-2=2

3+4-4=3

1+1+2=4

9-5+1=5

8+1-3=6

4+4-1=7

8-1+1=8

2+2+5=9

5+4+1=10

26 tháng 12 2016 lúc 18:01

sai 100% 

vì khổng thể đÂU  

1 phép cộng không có số vượt qua 10 thì không thể 

là số lớn hơn 100 đc 

cho xin nhé 

thanks

26 tháng 12 2016 lúc 18:03

sai 100%

23 tháng 6 2016 lúc 16:30

Ket qua phep cong la:

1 + 1 = 2

5 + 5 = 10

6 - 5 = 1

11+9+10=30

9+9=18

dÁP SỐ:

22 tháng 6 2016 lúc 21:35

\(1+1=2\)

\(5+5=10\)

\(6-5=1\)

\(11+9+10=30\)

\(9+9=18\)

18 tháng 6 2016 lúc 11:12

1+1+1+1+1=5

18 tháng 6 2016 lúc 11:12

1+1+1+1+1=5

2+3+4+2+3+4=18

5+6+7+5+6+7+8=44

9+9+9+9+1+1+1+1=40