Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

3 tháng 2 lúc 9:17

Sai Bằng 41 nha

 

25 tháng 7 2018 lúc 9:17

12/18 + 12/42 = 2/3 + 2/7 = 14/21 + 6/21 = 20/21

1/2 + 2/4 + 3/6 + 4/8 + 5/10 + 6/12

= 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2

= 1/2 x 6

=6/2

=3

25 tháng 7 2018 lúc 9:35

Còn phần D thì sao😶

29 tháng 7 2018 lúc 11:02

\(1.\)\(6+8+10+12.....+42+44 \)

\(= ( 6+44 ) + (8+42)+(10+40)+(12+38)+(14+36)+(16+34)+(18+32)+(20+30)+(22+28)+(24+26)\)

\(= 50+50+50+50+50+50+50+50+50+50 \)

\(= 500\)

mình chỉ biết làm câu 1 thôi, thông cảm nhé !

Nhớ \(K\) mình nha !

29 tháng 7 2018 lúc 11:02

6+8+10+12+...+42+44=(44+6).20:2=50.20:2=1000:2=500

1+2+3+4+...+49+50=(50+1).50:2=51.50:2=2550:2=1275

---hok tốt-----

28 tháng 8 2021 lúc 16:01

1 , 10

2 , 8

3 , 5

4 , 2

5 , 1

6 ,

28 tháng 8 2021 lúc 16:03

1/ `|x|=10<=> x=\pm 10`

2/ `|x-8|=0<=>x-8=0<=>x=8`

3/ `7+|x|=12<=>|x|=5<=>x=\pm 5`

4/ `|x+1|=3`

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{1}x+1=3\\x+1=-3\end{array}\right.\\\Leftrightarrow\left[\begin{array}{1}x=3\\x=-4\end{array}\right.$

5/ `15-x=16-(14-42)`

`<=>15-x=16+28`

`<=>15-x=44`

`<=>x=-29`

6/ `210-(x-12)=168`

`<=>210-x+12=168`

`<=>222-x=168`

`<=>x=54`

6 tháng 8 2018 lúc 14:07

Dấu ^ là dấu gạch ngang của phản số nhé

6 tháng 8 2018 lúc 15:00

a , \(\frac{7}{8}:\frac{1}{6}+\frac{7}{8}.\frac{-7}{18}\)  

  = \(\frac{21}{4}+\frac{-49}{144}=\frac{707}{144}\)

b, -1 : (-5) + \(\frac{1}{15}-\frac{-1}{15}\)

 = \(\frac{1}{5}+0=\frac{1}{5}\)

c, \(\frac{9}{10}-\frac{1}{10.9}-\frac{1}{9.8}-\frac{1}{8.7}-\frac{1}{7.6}-\frac{1}{6.5}-\frac{1}{5.4}-\frac{1}{4.3}-\frac{1}{3.2}-\frac{1}{2.1}\)

 =  \(\frac{9}{10}-\frac{10-9}{10.9}-\frac{9-8}{9.8}-\frac{8-7}{8.7}-\frac{7-6}{7.6}-\frac{6-5}{6.5}-\frac{5-4}{5.4}-\frac{4-3}{4.3}-\frac{3-2}{3.2}.\frac{2-1}{2.1}\)

 = \(\frac{9}{10}-1-\frac{1}{10}-1-\frac{1}{9}-1-\frac{1}{8}-1-\frac{1}{7}-1-\frac{1}{6}-1-\frac{1}{5}-1-\frac{1}{4}-1-\frac{1}{3}-1-\frac{1}{2}\)

 = \(\frac{9}{10}-\left(1+1+1+1+1+1+1+1+1\right)-\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{9}+\frac{1}{8}+...+\frac{1}{2}\right)\)

\(\frac{9}{10}-9-1,928=\frac{9}{10}-7,071=-6.171\)

5 tháng 11 2016 lúc 9:02

\(1\frac{1}{2}+2\frac{1}{6}+3\frac{1}{12}+4\frac{2}{20}+5\frac{1}{30}+6\frac{1}{42}+7\frac{1}{56}+8\frac{1}{72}+9\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)\(=\frac{3}{2}+\frac{13}{6}+\frac{37}{12}+\frac{81}{20}+\frac{151}{30}+\frac{253}{42}+\frac{393}{56}+\frac{577}{72}+\frac{811}{90}+\frac{1}{10}=46\)

k nha

๖ۣۜH๖ۣۜU๖ۣۜY  ๖ۣۜR๖ۣۜI๖ۣۜO

5 tháng 11 2016 lúc 9:01

Đầu tiên , cộng các phần nguyên lại với nhau , ta có :

( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ) + ( 12 +16 +112 +120 +130 +142 +156 +172 +190 +110 )

= 45 + (16 +130 )+12 +112 +120 +142 +156 +172 +190 +110 

sau khi cộng trong ngoặc , ta được 6 / 30 , rút gọn tối giản còn 1 / 5 

= 45 + (15 +120 )+12 +112 +142 +156 +172 +190 +110 

sau khi cộng trong ngoặc và rút gọn tối giản , ta được 1 / 4 

= 45 + (14 +12 )+112 +142 +156 +172 +190 +110 

sau khi cộng trong ngoặc rồi rút gọn  , ta được 3 / 4

= 45 + (34 +112 )+142 +156 +172 +190 +110 

rút gọn lại ta được 5 / 6 

= 45 + (56 +142 )+156 +172 +190 +110 

rút gọn tối giản ra 6 / 7

= 45 + (67 +156 )+172 +190 +110 

sau khi tính trong ngoặc rút gọn được 7 / 8

= 45 + (78 +172 )+190 +110 

tính trong ngoặc rồi rút gọn ra 8 / 9 

= 45 + (89 +190 )+110 

cũng rút gọn tiếp ta được 9 / 10

= 45 + (910 +110 )

= 45 + 1

= 46

16 tháng 5 2022 lúc 20:18

a.-1,75-(-\(\dfrac{1}{9}\)-2\(\dfrac{1}{8}\))
-1,75-\(\dfrac{1}{9}+\dfrac{17}{8}\)
\(-\dfrac{7}{4}-\dfrac{1}{9}+\dfrac{17}{8}\)
\(\dfrac{-126}{72}-\dfrac{8}{72}+\dfrac{153}{72}\)
=\(\dfrac{19}{72}\)

16 tháng 5 2022 lúc 20:26

b.\(\dfrac{-1}{12}-\left(2\dfrac{5}{8}-\dfrac{1}{3}\right)\)
\(\dfrac{-1}{12}-\left(\dfrac{21}{8}-\dfrac{1}{3}\right)\)
\(\dfrac{-1}{12}-\dfrac{21}{8}+\dfrac{1}{3}\)
\(\dfrac{-2}{24}-\dfrac{63}{24}+\dfrac{64}{24}\)
=\(\dfrac{-1}{24}\)

16 tháng 8 2021 lúc 10:13

\(1-x=\frac{29}{12}+\frac{32}{8}\)

\(\Rightarrow1-x=\frac{77}{12}\)

\(\Rightarrow x=1-\frac{77}{12}=\frac{-65}{12}\)

16 tháng 8 2021 lúc 10:16

\(\frac{31}{8}.x-\frac{11}{4}=\frac{42}{12}.\frac{10}{8}-\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{31}{8}.x-\frac{11}{4}=\frac{35}{8}-\frac{1}{3}\)

\(\Rightarrow\frac{31}{8}.x-\frac{11}{4}=\frac{97}{24}\)

\(\Rightarrow\frac{31}{8}.x=\frac{97}{24}+\frac{11}{4}=\frac{163}{24}\)

\(\Rightarrow x=\frac{163}{24}:\frac{31}{8}=\frac{163}{93}\)

27 tháng 10 2016 lúc 20:07

Đầu tiên , ta cộng các phần nguyên lại với nhau trước :

 ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ) + ( \(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{8}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

= 45 + \(\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{42}+\frac{1}{72}\right)+\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{20}\right)+\left(\frac{1}{30}+\frac{1}{90}\right)+\frac{1}{56}\)

= 45 + 

tới đây tớ chịu , các cậu giúp với

27 tháng 10 2016 lúc 20:54

Đầu tiên , cộng các phần nguyên lại với nhau , ta có :

( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ) + ( \(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\))

= 45 + \(\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{30}\right)+\frac{1}{2}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

sau khi cộng trong ngoặc , ta được 6 / 30 , rút gọn tối giản còn 1 / 5 

= 45 + \(\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{20}\right)+\frac{1}{2}+\frac{1}{12}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

sau khi cộng trong ngoặc và rút gọn tối giản , ta được 1 / 4 

= 45 + \(\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{12}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

sau khi cộng trong ngoặc rồi rút gọn  , ta được 3 / 4

= 45 + \(\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{12}\right)+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

rút gọn lại ta được 5 / 6 

= 45 + \(\left(\frac{5}{6}+\frac{1}{42}\right)+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

rút gọn tối giản ra 6 / 7

= 45 + \(\left(\frac{6}{7}+\frac{1}{56}\right)+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

sau khi tính trong ngoặc rút gọn được 7 / 8

= 45 + \(\left(\frac{7}{8}+\frac{1}{72}\right)+\frac{1}{90}+\frac{1}{10}\)

tính trong ngoặc rồi rút gọn ra 8 / 9 

= 45 + \(\left(\frac{8}{9}+\frac{1}{90}\right)+\frac{1}{10}\)

cũng rút gọn tiếp ta được 9 / 10

= 45 + \(\left(\frac{9}{10}+\frac{1}{10}\right)\)

= 45 + 1

= 46

8 tháng 9 2016 lúc 13:24

Các bài toán này bn bấm máy thì sẽ ra nha.

Bài 7 có quy tắc tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

7b bn nhóm 2/3 +1/18 lại vào một chỗ và để cho chúng dấu ngoặc

tíc mình nha