Giúp tôi giải toán


SKTS_BFON 23/01/2017 lúc 12:42

tôi, có, xem. ( giải trí )

Haibara Ai 23/01/2017 lúc 12:42

ừm,mk ko xem

mk chỉ xem magic kid thôi
 

Dương Thu Hiền 23/01/2017 lúc 12:52

Otaku nek ! Hơi thích thôi, mình thích đoạn Goku hồi nhỏ hơn, đọc cười !

Trần Quốc Đạt 11/01/2017 lúc 05:25

Lên mạng dò "Định lí Lyness" và "Đường tròn Sawayama" để biết thêm chi tiết.

Trần Quốc Đạt 11/01/2017 lúc 05:29

Thôi nói đại luôn cho rồi...

Gọi \(I\) là tâm nội tiếp tam giác \(ABC\).

Qua \(I\) vẽ \(EF⊥AI\) trong đó \(E\in AB,F\in AC\).

Dựng điểm \(K\) sao cho \(KE⊥AB,KF⊥AC\).

Đường tròn \(\left(K,KE\right)\) là đường tròn cần dựng.

CM: Theo định lí Lyness về đường tròn mixtillinear (tự tìm trên mạng) thì đường tròn tiếp xúc 2 cạnh của tam giác ABC tại \(E\) và \(F\)và tiếp xúc trong \(\left(ABC\right)\) phải có \(EF\) qua tâm nội tiếp \(I\) của tam giác. Điều ngược lại vẫn thoả.

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 15/11/2016 lúc 11:24

Đường tròn O_1: Đường tròn qua E với tâm O Đoạn thẳng a: Đoạn thẳng [A, B] Đoạn thẳng b: Đoạn thẳng [O, A] Đoạn thẳng e: Đoạn thẳng [A, N] Đoạn thẳng f_1: Đoạn thẳng [H, N] Đoạn thẳng i_1: Đoạn thẳng [O, J] Đoạn thẳng j_1: Đoạn thẳng [J, B] Đoạn thẳng k_1: Đoạn thẳng [J, N] O = (-0.33, -2.81) O = (-0.33, -2.81) O = (-0.33, -2.81) Điểm A: Điểm trên O_1 Điểm A: Điểm trên O_1 Điểm A: Điểm trên O_1 Điểm B: Điểm trên O_1 Điểm B: Điểm trên O_1 Điểm B: Điểm trên O_1 Điểm M: Điểm trên a Điểm M: Điểm trên a Điểm M: Điểm trên a Điểm H: Giao điểm của d, b Điểm H: Giao điểm của d, b Điểm H: Giao điểm của d, b Điểm N: Giao điểm của O_1, d Điểm N: Giao điểm của O_1, d Điểm N: Giao điểm của O_1, d Điểm J: Giao điểm của O_1, h_1 Điểm J: Giao điểm của O_1, h_1 Điểm J: Giao điểm của O_1, h_1

Kéo dài AO cắt đường tròn (O) tại J, từ đó suy ra AJ là đường kính hay \(\widehat{ABJ}=\widehat{ANJ}=90^o\) .

Ta thấy ngay \(\Delta AMH\sim\Delta AJB\left(g-g\right)\Rightarrow\frac{AH}{AB}=\frac{AM}{AJ}\Rightarrow AH.AJ=AB.AM\) (không đổi).

Xét tam giác vuông ANJ, áp dụng hệ thức lượng ta có: \(AN^2=AH.AJ=AM.AB\) (không đổi)

Vậy AN luôn không đổi và \(AN=\sqrt{AM.AB}\).

Thái Viết Nam 15/11/2016 lúc 19:52

Cô Huyền làm đúng rồi

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 02/11/2016 lúc 12:21

A B C d h H a

Gọi h là đường cao của tam giác ABC thì h là hằng số không đổi và cạnh đấy BC = a cố định.

Ta có \(S_{ABC}=\frac{1}{2}.BC.AH=\frac{1}{2}ah\) không đổi.

Vậy có đpcm

a@olm.vn Quản lý 29/10/2016 lúc 10:55

A B I O O' M X Y Z

Ta có nhận xét: tổng độ dài hai cạnh của hai hình vuông bằng AB là độ dài không đổi.

Từ O, M, O' hạ các đường vuông góc với AB như hình vẽ.

Ta có: OX bằng nửa cạnh hình vuông AICD; O'Y bằng nửa cạnh hình vuông BIEF.

=> OX + OY = 1/2 AB là đại lượng không đổi

MZ là đường trung bình của hình thang O'YXO

=> MZ = 1/2 (OX + OY) = 1/2 . 1/2 AB = 1/4 AB

Suy ra khoảnh cách từ M đến AB là đại lượng không đổi ( = 1/4 AB).

Vậy M nằm trên đường thẳng song song với AB và cách AB bằng độ dài bằng 1/4 AB

phạm ngọc khuê 30/10/2016 lúc 20:03

đáp án là M nằm trên đường thẳng song song với AB và cách AB bằng độ dài bằng 1/4 AB 

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 25/08/2016 lúc 13:49

Ta thấy \(\widehat{FEA}=\widehat{BED}=90^o-\widehat{EBD}\)

Tương tự: \(\widehat{EFA}=90^o-\widehat{FCD}\)

Mà \(\widehat{EBD}=\widehat{FCD}\) nên \(\widehat{FEA}=\widehat{EFA}\). Vậy tam giác AEF cân tại A. Do AM là trung tuyến nên suy ra AM cũng là đường cao hay AM // BC.

Từ đó suy ra M chuyển động trên đường thẳng qua A, song song với BC.

Nguyễn Trần Bích Châu 25/08/2016 lúc 21:05

Cô Huyền ơi em muốn lấy lại nick, có bạn dò ra mật khẩu nick em và đổi rồi ạ huhu

.

Được cập nhật 22/08/2016 lúc 21:37

Câu hỏi tương tự Đọc thêm
Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 23/08/2016 lúc 10:19

Đây là một bài toán rất hay :)

???ng tr�n O_1: ???ng tr�n qua B_1 v?i t�m O ?o?n th?ng f: ?o?n th?ng [N, A] ?o?n th?ng g: ?o?n th?ng [N, B] ?o?n th?ng i: ?o?n th?ng [I, M] ?o?n th?ng l: ?o?n th?ng [A, N'] ?o?n th?ng m: ?o?n th?ng [N', N] ?o?n th?ng n: ?o?n th?ng [I', I] ?o?n th?ng p: ?o?n th?ng [B, N'] O = (0.48, 0.62) O = (0.48, 0.62) O = (0.48, 0.62) ?i?m A: ?i?m tr�n O_1 ?i?m A: ?i?m tr�n O_1 ?i?m A: ?i?m tr�n O_1 ?i?m B: ?i?m tr�n O_1 ?i?m B: ?i?m tr�n O_1 ?i?m B: ?i?m tr�n O_1 ?i?m N: ?i?m tr�n O_1 ?i?m N: ?i?m tr�n O_1 ?i?m N: ?i?m tr�n O_1 ?i?m I: Trung ?i?m c?a f ?i?m I: Trung ?i?m c?a f ?i?m I: Trung ?i?m c?a f ?i?m M: Giao ?i?m c?a h, g ?i?m M: Giao ?i?m c?a h, g ?i?m M: Giao ?i?m c?a h, g ?i?m M_1: Giao ?i?m c?a h, j ?i?m M_1: Giao ?i?m c?a h, j ?i?m N': Giao ?i?m c?a O_1, k ?i?m N': Giao ?i?m c?a O_1, k ?i?m N': Giao ?i?m c?a O_1, k ?i?m I': Trung ?i?m c?a l ?i?m I': Trung ?i?m c?a l ?i?m I': Trung ?i?m c?a l

Gọi N' = OB giao (O); I' là trung điểm AN'. Vậy I' cố định.

Xét tam giác AMN có: 

I'A = I'N'

AI = IN

nên I'I là đường trung bình hay I'I // N'N (1).

Lại có: do BN' là đường kính nên \(\widehat{N'NB}=90^o\), mà \(\widehat{IMN}=90^o\), vì thế IM // NN' (2).

Từ (1) và (2) suy ra I' , I , M  luôn thẳng hàng hay MI luôn đi qua điểm cố định I'.

b. Ta thấy I' cố định, B cũng cố định mà \(\widehat{I'MB}=90^o\) nên M thuộc đường tròn đường kinh I'B.

Đó là một đường tròn cố định, đây là hình vẽ minh họa chứng minh của cô:

???ng tr�n O_1: ???ng tr�n qua B_1 v?i t�m O ?o?n th?ng f: ?o?n th?ng [N, A] ?o?n th?ng g: ?o?n th?ng [N, B] ?o?n th?ng i: ?o?n th?ng [I, M] ?o?n th?ng l: ?o?n th?ng [A, N'] ?o?n th?ng m: ?o?n th?ng [N', N] ?o?n th?ng n: ?o?n th?ng [I', I] ?o?n th?ng p: ?o?n th?ng [B, N'] O = (0.48, 0.62) O = (0.48, 0.62) O = (0.48, 0.62) ?i?m A: ?i?m tr�n O_1 ?i?m A: ?i?m tr�n O_1 ?i?m A: ?i?m tr�n O_1 ?i?m B: ?i?m tr�n O_1 ?i?m B: ?i?m tr�n O_1 ?i?m B: ?i?m tr�n O_1 ?i?m N: ?i?m tr�n O_1 ?i?m N: ?i?m tr�n O_1 ?i?m N: ?i?m tr�n O_1 ?i?m I: Trung ?i?m c?a f ?i?m I: Trung ?i?m c?a f ?i?m I: Trung ?i?m c?a f ?i?m M: Giao ?i?m c?a h, g ?i?m M: Giao ?i?m c?a h, g ?i?m M: Giao ?i?m c?a h, g ?i?m M_1: Giao ?i?m c?a h, j ?i?m M_1: Giao ?i?m c?a h, j ?i?m N': Giao ?i?m c?a O_1, k ?i?m N': Giao ?i?m c?a O_1, k ?i?m N': Giao ?i?m c?a O_1, k ?i?m I': Trung ?i?m c?a l ?i?m I': Trung ?i?m c?a l ?i?m I': Trung ?i?m c?a l

Bùi Thị Vân Quản lý 01/08/2016 lúc 15:58

M B A H
kẻ MH vuông góc với AB.
Th1: H nằm trong đoạn AB (hình vẽ)
Đặt \(AB=c\)
áp dụng định lý pitago ta có: \(MA^2=MH^2+HA^2,MB^2=MH^2+HB^2\)
SUY RA: \(MA^2-MB^2=HA^2-HB^2=\left(HA-HB\right)\left(HA+HB\right)=a\)
Do H nằm trên đoạn AB nên HA+HB=a từ đó suy ra: \(HA-HB=\frac{a}{HA+HB}=\frac{a}{c}\)
Mà HA+HB=c suy ra: \(HA=\left(\frac{a}{c}+c\right):2=\frac{a+c^2}{2c}\)(không đổi).
Suy ra M nằm trên đường thẳng qua H ( H thuộc đoạn AB, \(HA=\frac{a+c^2}{2c}\)) vuông góc với AB.
TH2: H nằm ngoài đoạn AB ta có HA-HB=AB=c. Lập luận tương tự ta cũng có kết quả như TH1.

Lee Kiên 01/08/2016 lúc 13:53

M là trung điểm AB,  a=0

ucchiha sasuke 01/08/2016 lúc 19:34

24102005

Bảo Bình 22/07/2016 lúc 13:57

Xét 2n-3=0 thì 22n-3=1(loại)

Xét 2n-3=1 thì 22n-3=2(thỏa mãn)

Xét 2n-3>1 thì 22n-3 là số chẵn mà số chắn duy nhất là số nguyên tố là 2

Vậy 2n-3=1.Suy ra:n=2

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 25/05/2016 lúc 15:03

Đây là bài toán về đường tròn Apollonius tỉ số k dựng trên đoạn AB. Ta giải như sau:

D A C B M I K

 Trường hợp 1: k = 1. Khi đó ta thấy ngay MA = MB. Vậy quỹ tích những điểm M chính là đường trung trực của AB.

Trường hợp 2:  \(k\ne1\).

Phần thuận. Gọi C, D là các điểm chia trong và chia ngoài đoạn thẳng AB theo tỉ số k. Ta có \(\frac{CA}{CB}=\frac{DA}{DB}=k\) (C nằm giữa A, B và D nằm ngoài đọan AB). Khi đó nếu M trùng C, D thì thỏa mãn đẳng thức.

Nếu M khác C và D. Ta có \(\frac{MA}{MB}=\frac{CA}{CB}=\frac{DA}{DB}\) nên MC, MD lần lượt là phân giác trong và phân giác ngoài của góc AMB. Do đó góc CMD = 90 độ hay M thuộc đường tròn đường kính CD.

Phần đảo. Lấy M bất kì thuộc đường tròn đường kính CD. Nếu M trùng C hoặc D thì xong.

Nếu M khác C và D. Qua A vẽ đuờng thẳng vuông góc với MC cắt MB tại I và cắt MC tại K. Ta có \(\frac{AI}{MD}=\frac{BA}{BD}=1-k\) . Vì \(k=\frac{DA}{DB}=\frac{CA}{CB}=\left(DC-2AC\right)\left(DB-BC\right)=1-\frac{2CA}{CD}\)nên \(\frac{AK}{MD}=\frac{AC}{CD}=\)\(\frac{1-k}{2}\) .Do đó AI = 2.AK, suy ra K là trung điểm AI, suy ra MI = MA. Từ đó \(\frac{MA}{MB}=\frac{MI}{MB}=\frac{DA}{DB}=k\).  Vậy với k ≠ 1, quỹ tích những điểm M thỏa mãn \(\frac{MA}{MB}=k\) là đường tròn đường kính CD.

Chúc em học tốt :)

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: