K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

9 giờ trước (20:35)

1 + 1 = 2

9 giờ trước (20:21)

Bài 2

a, Thứ 4 là ngày 24  =>  Thứ 7 là ngày \(24+3=27\)

b, Thứ 2 là ngày 19 => Thứ 2 tuần trước là ngày \(19-7=12\)

9 giờ trước (20:23)

a: Thứ 4 là ngày 24

=>Thứ 7 là ngày 27

b: Thứ 2 tuần này là ngày 19

=>Thứ hai tuần trước là ngày 19-7=12

Hôm kia

1.Although Tom was a poor student, he studied very well.
=> In spite of ……being a poor student, Tom studied very well.....................................................................................
2. In spite of his good salary, Tom gave up his job.
=> Although…..his salary was good, Tom gave up his job........................................................................................
3. Although the weather is cold, we go out in the evening.
=> Despite.........the cold weather, we go out in the evening........................................................................................
4. Despite her unkind behavior, we still love her.
=> Despite..........her behaving unkindly, we still love her.......................................................................................
5. Although there was the traffic jam, they went to the post office.
=> Despite...........the traffic jam, they went to the post office......................................................................................

21 tháng 4

1+1-1-1+2-3+1

= 0

21 tháng 4

799 quân huy

10 giờ trước (20:02)

9999999999999999999999999889999899 × 99999999999999= 1e+48

9999765389064 × 97436887333567 = 9.7434601e+26

19 tháng 4

1+mấy=bao nhiêu 

tick nha

????????????????