Giúp tôi giải toán và làm văn


Lê Đức Khanh 16/07/2018 lúc 09:07
Báo cáo sai phạm

0987654321oy kgkg gbg k7894561323gv kg

Đọc tiếp...
Lê Đức Khanh 16/07/2018 lúc 08:59
Báo cáo sai phạm

vgulv kg kb kêkgo kb

Đọc tiếp...
Lê Đức Khanh 15/07/2018 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

sai rùi nha 144 chuyển sang phải lak -144 chứ :))

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 14/07/2018 lúc 19:30
Báo cáo sai phạm

A B C D H

Áp dụng định lý Pytago ta có:

          \(AH^2+HB^2=AB^2\)

\(\Rightarrow\)\(HB^2=AB^2-AH^2\)

\(\Rightarrow\)\(HB^2=20^2-12^2=256\)

\(\Rightarrow\)\(HB=16\)

Áp dụng hệ thức lượng ta có:

      \(AB^2=BH.BD\)

\(\Rightarrow\)\(BD=\frac{AB^2}{BH}\)

\(\Rightarrow\)\(BD=\frac{20^2}{16}=25\)

Áp dụng định lý Pytago ta có:

    \(AB^2+AD^2=BD^2\)

\(\Rightarrow\)\(AD^2=BD^2-AB^2\)

\(\Rightarrow\)\(AD^2=25^2-20^2=225\)

\(\Rightarrow\)\(AD=15\)

Vậy cạnh còn lại = 15; đường chéo = 25

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 08/07/2018 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

A B C H D K

a) Ta có: \(1+1=2\Leftrightarrow\frac{AB^2}{AB^2}+\frac{AC^2}{AC^2}=2\Leftrightarrow\frac{BC^2-AC^2}{AB^2}+\frac{BC^2-AB^2}{AC^2}=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{BC^2}{AB^2}+\frac{BC^2}{AC^2}-\frac{AC^2}{AB^2}-\frac{AB^2}{AC^2}=2\)(*)

Lại có: \(\Delta\)DHA ~ \(\Delta\)ABC (g.g) \(\Rightarrow\frac{BC}{AB}=\frac{AH}{HD}\Leftrightarrow\frac{BC^2}{AB^2}=\frac{AH^2}{HD^2}\)(1)

\(\Delta\)ABC ~ \(\Delta\)KAH (g.g) \(\Rightarrow\frac{BC}{AC}=\frac{AH}{HK}\Leftrightarrow\frac{BC^2}{AC^2}=\frac{AH^2}{HK^2}\)(2)

\(\Delta\)ABC ~ \(\Delta\)HBA (g.g) \(\Rightarrow\frac{AC}{AB}=\frac{AH}{BH}\Leftrightarrow\frac{AC^2}{AB^2}=\frac{AH^2}{BH^2}\)(3)

Tương tự: \(\frac{AB}{AC}=\frac{AH}{CH}\Leftrightarrow\frac{AB^2}{AC^2}=\frac{AH^2}{CH^2}\)(4).

Thay hết (1); (2); (3) và (4) vào (*) ta được: \(\frac{AH^2}{HD^2}+\frac{AH^2}{HK^2}-\frac{AH^2}{BH^2}-\frac{AH^2}{CH^2}=2\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{HD^2}+\frac{1}{HK^2}-\frac{1}{BH^2}-\frac{1}{CH^2}=\frac{2}{AH^2}\)(Chia cả 2 vế cho AH2)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{HD^2}+\frac{1}{HK^2}=\frac{1}{BH^2}+\frac{1}{CH^2}+\frac{2}{AH^2}\)(đpcm).

b) Ta có: \(\Delta\)ABC ~ \(\Delta\)DBH (g.g) \(\Rightarrow\frac{AB}{AC}=\frac{DB}{DH}\)

\(\Delta\)ABC ~ \(\Delta\)KHC (g.g) \(\Rightarrow\frac{AB}{AC}=\frac{HK}{KC}\). Nhân theo vế 2 hệ thức trên:

\(\Rightarrow\frac{AB^2}{AC^2}=\frac{DB.HK}{KC.DH}\Leftrightarrow\frac{AB^2}{AC^2}.\frac{DH}{HK}=\frac{DB}{KC}\)(5)

Dễ chứng minh tứ giác ADHK là hình chữ nhật \(\Rightarrow\frac{DH}{HK}=\frac{AK}{AD}\)

Mà \(\Delta\)DAK ~ \(\Delta\)CAB (g.g) \(\Rightarrow\frac{AK}{AD}=\frac{AB}{AC}\)\(\Rightarrow\frac{DH}{HK}=\frac{AB}{AC}\)(6)

Từ (6) & (5) \(\Rightarrow\frac{AB^2}{AC^2}.\frac{AB}{AC}=\frac{DB}{KC}\Leftrightarrow\frac{AB^3}{AC^3}=\frac{DB}{KC}\)(đpcm).

c) Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông: \(BH^2=BD.AB;\) \(CH^2=CK.AC\)

\(\Rightarrow\left(BH.CH\right)^2=BD.AB.CK.AC=BD.CK.AB.AC\)

Mặt khác: \(S_{ABC}=\frac{AB.AC}{2}=\frac{AH.BC}{2}\Rightarrow AB.AC=AH.BC\)

\(\Rightarrow\left(BH.CH\right)^2=BD.CK.BC.AH\).

Lại có: \(AH^2=BH.CH\)(Hệ thức lượng) 

\(\Rightarrow AH^4=BD.CK.BC.AH\Leftrightarrow AH^3=BD.CK.BC\)(đpcm).

Đọc tiếp...
cấn phương ly 13/07/2018 lúc 20:46
Báo cáo sai phạm

Kurokawa neko: câu a bạn có thể giải theo hệ thức lượng sẽ ngắn và đơn giản hơn nhiều

Đọc tiếp...
Hoàng Lê Bảo Ngọc 14/08/2016 lúc 21:48
Báo cáo sai phạm

C B A E D

Ta có : CDEB có góc CEB = góc BDC = 900

=> CDEB là tứ giác nội tiếp => góc AED = góc BCA (góc ngoài tứ giác nội tiếp)

Xét tam giác AED và tam giác ACB có góc A chung, góc AED = góc BCA

=> Tam giác AED đồng dạng với tam giác ACB (g.g)

=> \(\frac{S_{AED}}{S_{ABC}}=\left(\frac{AD}{AB}\right)^2=cos^2A\)

\(\Rightarrow S_{ADE}=cos^2A\times S_{ABC}\)

Lại có : \(S_{BCDE}+S_{ADE}=S_{ABC}\Rightarrow S_{BCDE}=S_{ABC}-S_{ADE}\)

\(=S_{ABC}-cos^2A\times S_{ABC}\)

\(=S_{ABC}\left(1-cos^2A\right)=sin^2A\times S_{ABC}\)(vì \(sin^2A+cos^2A=1\))

Đọc tiếp...
Tuấn 14/08/2016 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

Dễ dàng chứng minh \(\Delta ADE\approx\Delta ABC\Rightarrow\frac{AD}{AE}=\frac{AB}{AC}\)\(\Rightarrow AD.AE=\frac{AB}{AC}.AE^2\Leftrightarrow\frac{1}{2}.AD.AE.\sin EAD=\frac{1}{2}.AB.AC.\cos^2EAD.\sin EAD\)
\(\Rightarrow S_{AED}=S_{ABC}.\cos EAD\)
\(S_{BDEC}=S_{ABC}-S_{AED}=S_{ABC}-S_{ABC}.\cos^2EAD=S_{ABC}\left(1-\cos^2EAD\right)=S_{ABC}.\sin^2EAD\)

Đọc tiếp...
Hatsune_Miku 15/08/2016 lúc 19:32
Báo cáo sai phạm

đáp án =1 đấy

Đọc tiếp...
Lê Quang Tuấn Kiệt 23/06/2018 lúc 12:57
Báo cáo sai phạm

a) Tam giác AMB vuông tại A, có góc ABM=30 độ

nên BM=2BM

(2AM)^2-AM^2=AB^2

=> 3AM^2=a^2,suy ra AM= a√33 

Đọc tiếp...
Vân Sarah 23/06/2018 lúc 12:54
Báo cáo sai phạm

a) Tam giác AMB vuông tại A, có góc ABM=30 độ

nên BM=2BM

(2AM)^2-AM^2=AB^2

=> 3AM^2=a^2,suy ra AM= \(\frac{a\sqrt{3}}{3}\)

b) Góc MAF= góc ABF= 30 độ( cùng phụ với góc FAB).Từ đó ta có:

Tự làm xong k cho em nha!

Đọc tiếp...
Trần Đào Ngọc Hùng 07/07/2018 lúc 09:41
Báo cáo sai phạm

M' A B C D F N M a) kẻ BM' =BM 

=> ∆BMM' là tam giác đều => MM" = BM 

=> AB là đường cao cũng là đường trung trực 

=>AM=\(\frac{1}{2}\)MM' = \(\frac{1}{2}\)BM

Áp dụng định lí py-ta-go vào tam giác ABM Vuông có :

BM2 = AB2 + AM2

<=> (2AM)2 = AB2 + AM2 

<=> 4AM2 = AM2 - AB2 

<=> 3AM2 = AB2 

<=> AM = \(\frac{AB^2}{3}\) <=> AM =\(\sqrt{\frac{AB^2}{3}}\)\(\sqrt{\frac{a^2}{3}}\)=\(\frac{a}{\sqrt{3}}\)

<=> BM = \(2\sqrt{\frac{a}{3}}\)\(\frac{2a}{\sqrt{3}}\)

b) ta có 

AB2 = FB . BM

=> FB = \(\frac{AB^2}{BM}\) => FB = a\(\frac{2a}{\sqrt{3}}\)\(\frac{a\sqrt{3}}{2}\)

còn tính những cái còn lại áp dụng hệ thức lượng  mà tính

Đọc tiếp...
Đàm Thị Minh Hương 21/06/2018 lúc 08:37
Báo cáo sai phạm

Bài 2: bạn vẽ lại hình nhé (góc A=góc D=90độ), BD vuông góc AC tại H

  Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ADH có: \(AD=\sqrt{AH^2+DH^2}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}\)

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABD vuông tại A có AH là đường cao, có: \(DH.DB=AD^2\Leftrightarrow DB=\frac{AD^2}{DH}=\frac{\left(2\sqrt{5}\right)^2}{4}=\frac{20}{4}=5\)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông ABD có: \(AB=\sqrt{BD^2-AD^2}=\sqrt{5^2-\left(2\sqrt{5}\right)^2}=\sqrt{5}\)

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ADC vuông tại D có DH là đường cao, có: 

  \(AH.HC=HD^2\Leftrightarrow HC=\frac{HD^2}{AH}=\frac{4^2}{2}=8\)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông HDC tại H có: \(CD=\sqrt{HD^2+HC^2}=\sqrt{4^2+8^2}=4\sqrt{5}\)

\(\Rightarrow S\left(ABCD\right)=\frac{\left(AB+CD\right).AD}{2}=\frac{\left(\sqrt{5}+4\sqrt{5}\right).2\sqrt{5}}{2}=\frac{5\sqrt{5}.2\sqrt{5}}{2}=25\)

Đọc tiếp...
Đàm Thị Minh Hương 21/06/2018 lúc 08:20
Báo cáo sai phạm

Bài 1:

Áp dụng định lí Pytagore vào tam giác vuoogn ABC tại A có: \(AB^2+AC^2=BC^2=13^2=169\)

Và theo đề bài có: \(AC^2-AB^2=65\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}AC^2=\frac{169+65}{2}=117\\AB^2=169-117=52\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}AC=3\sqrt{13}\\AB=2\sqrt{13}\end{cases}}}\)

Ta có: \(AH.BC=AB.AC\Leftrightarrow AH=\frac{AB.AC}{BC}=\frac{2\sqrt{13}.3\sqrt{13}}{13}=\frac{6.13}{13}=6\)

         \(HB.BC=AB^2\Leftrightarrow HB=\frac{AB^2}{BC}=\frac{\left(2\sqrt{13}\right)^2}{13}=\frac{4.13}{13}=4\)

         \(HC.CB=AC^2\Leftrightarrow HC=\frac{AC^2}{CB}=\frac{\left(3\sqrt{13}\right)^2}{13}=\frac{9.13}{13}=9\)

Đọc tiếp...
Cu Giai 17/06/2018 lúc 20:54
Báo cáo sai phạm

vì tam giác ABC vuông tại A rùi nên AC là đường cao, chỉ có đg cao CH thui bạn

Đọc tiếp...
vuvanhung 11/07/2018 lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

mink thấy có gì đó sai sai

cứ k  cho mink nha

Đọc tiếp...
oOo Sát thủ bóng đêm oOo 11/07/2018 lúc 08:17
Báo cáo sai phạm

chịu rồi

bạn ơi 

xin đó

bye

Đọc tiếp...
Kurokawa Neko 18/06/2018 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

A B C M N O H K

Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của O trên 2 cạnh AB và AC của \(\Delta\)ABC

Suy ra OH=OK (Vì AO là tia phân giác ^BAC)

Do O nằm trên trung trực của MN nên OM=ON (T/c đường trung trực)

Xét \(\Delta\)OHM và \(\Delta\)OKN: ^OHN=^OKN=900; OM=ON; OH=OK

=> \(\Delta\)OHM=\(\Delta\)OKN (Cạnh huyền cạnh góc vuông) => ^OMH=^ONK

Hay ^OMB=^ONC. Xét \(\Delta\)OBM và \(\Delta\)OCN:

BM=CN; ^OMB=^ONC; OM=ON => \(\Delta\)OBM=\(\Delta\)OCN (c.g.c)

=> ^OBM=^OCN => ^OBA=^OCN => Tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn

=> ^BAC+^BOC=1800. Mà ^BAC=900 => ^BOC=900.

Mặt khác \(\Delta\)OBM=\(\Delta\)OCN (cmt) => OB=OC => \(\Delta\)BOC vuông cân tại O

Theo ĐL Pytagore thì \(BC=\sqrt{2}.OB\Leftrightarrow\frac{BC}{OB}=\sqrt{2}\Leftrightarrow\frac{BC^2}{OB^2}=2\) 

Để chứng minh hệ thức: \(\frac{1}{AB^2}+\frac{1}{OB^2}=\frac{4}{BC^2}\Leftrightarrow\frac{BC^2}{AB^2}+\frac{BC^2}{OB^2}=4\)(x2 vế với BC2)

Đã có: \(\frac{BC^2}{OB^2}=2\Rightarrow\frac{BC^2}{AB^2}+2=4\Leftrightarrow\frac{BC^2}{AB^2}=2\)

Ta đi chứng minh \(\frac{BC^2}{AB^2}=2\Leftrightarrow BC^2=2.AB^2\)

Mà \(BC^2=AB^2+AC^2\)(ĐL Pytagore) nên \(AB^2=AC^2\Leftrightarrow AB=AC\)

Tức là phải c/m tam giác ABC vuông cân ở A (mâu thuẫn với đề bài) ---> Đề thiếu.

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: