Giúp tôi giải toán


Uzumaki Naruto 17/02 lúc 22:43

b)Ta có:|2x+1|=2x+1=-(2x+1)
=>2x+1=3x-2=>x+x+1=x+x+x-2=>1=x-2=>x=3

-(2x+1)=3x-2=>-(x+x+1)=3x-2=>x-x-1=3x+2=>-1=3x-2=>3x=1=>x không phải số tự nhiên

Vậy x=3

Nguyễn Tiến Hải 04/09/2014 lúc 09:57

Số lẻ chia hết cho 5 là các số có chữ số tận cùng là 5.

Các số có 3 chữ số chia hết cho 5 là: 105, 115, 125 .... 995

Hai số liên tiếp hơn kém nhau 10 đơn vị.

Có tất cả các số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 5 là: (995 - 105) : 10 + 1= 90 (số)

Tổng là: (995 + 105 ) x 90 : 2= 49500

Namikaze Minato Hôm qua lúc 17:55

98450.k cho mình nhé.

Đỗ Thị Kim Oanh 15/02/2017 lúc 17:37

kết quả là 49500

dễ ọt

Nguyen An 14/01/2017 lúc 21:04


Ta có: abc = 100.a + 10.b +c = n^2 - 1 (1)
cba = 100.c + 10.b + a = n^2- 4n + 4 (2) 
Lấy (1) trừ (2) ta được:
99.(a – c) = 4n – 5
Suy ra 4n - 5 chia hết 99 
Vì 100   abc  999 nên:
100 ≤ n^2 -1  999 => 101  n^2  1000 => 11  31 => 39  4n - 5  119
Vì 4n - 5 chia hết 99 nên 4n - 5 = 99 =>  n = 26  =>  abc = 675

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 14/01/2017 lúc 20:48

Help Me !

Làm ơn !

Bài 1 . 65 Chuyên đề 4

Các bài toán chọn lọc toán 6 !

Đúng mk tặng 3

Nguyen An 14/01/2017 lúc 21:02

≤  abc ≤ 999 nên:
100 ≤ n^2 -1 ≤ 999 => 101 ≤ n^2 ≤ 1000 => 11 ≤ 31 => 39 ≤ 4n - 5 ≤ 119
Vì 4n - 5 chia hết 99 nên 4n - 5 = 99 =>  n = 26  =>  abc = 675

gv 01/10/2014 lúc 20:43

     ABCD

x           9

     DCBA

A phải bằng 1 (vì nếu A > 1 thì kết quả phép nhân phải có 5 chữ số chứ không phải 4 chữ số)

=> D = 9

     1BC9

x           9

     9CB1

B = 0 hoặc = 1 (vì B>1 thì 9 nhân B phải nhớ 1 sang cột hàng nghìn)

Số 9CB1 chia hết cho 9 => 9 + C + B + 1 = 10 + C + B

=> B = 0, C = 8

Hoặc B = 1, C = 7

Thử lại:

Đáp án 1: A = 1, B = 0, C = 8, D = 9

     1089

x           9

     9801

Đúng

Đáp án 2: A = 1, B = 1, C = 7, D =9

     1179

x           9

    10611

Không thỏa mãn

Vậy Đáp số là: 1089

Nguyễn Minh Hùng 13/02/2017 lúc 22:02

1)[n-6-n+1]chia hết cho   n  -1

suy ra -5 chia hết cho n-1

đến đây tự giải nhé

các phần sau tương tự 

nhớ bấm đúng cho mình nha

dương thị linh chi 13/02/2017 lúc 22:06

bạn ơi nk chưa hiểu rõ 

hay kết bạn rùi giải rõ giùm mk nha

cảm ơn bạn rất nhiều

Yến Nhi Libra Virgo HotGirl Sakura 08/01/2017 lúc 14:14

Giải:

Gọi số cần tìm là a.

a chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia cho 4 dư 3, chia cho 5 dư 4 nên a + 1 chia hết cho 2, 3, 4, 5.

Số chia hết cho 4 sẽ chia hết cho 2 nên số chia hết cho đồng thời 2, 3, 4, 5 là 3 x 4 x 5 = 60.

Vậy a + 1 = 60

Suy ra a = 60 - 1 = 59.

Đáp số: 59.

Nguyễn Quang Tùng 08/01/2017 lúc 14:14

bây giờ ta sẽ tìm bội cung nhỏ nhất chia hết cho cả 2,3,4,5 

số đó là 60 

vậy các số cần tìm là .........

đến đây mk chỉ gợi ý vậy thôi nhé 

tìm bn tự tìm nha

PIKA 08/01/2017 lúc 14:12

Số cần tìm là : 59

Đinh Tuấn Việt 27/06/2015 lúc 00:11

G​ọi số cần tìm là abc với a khác 0; a,b,c là chữ số. abc chia hết cho 5 => c = 0 hoặc c= 5. Và có abc-cba=100a+10b+ c - 100c +10b+a = 99a - 99c =99.(a-c)=297 => a-c =3. Với c = 0 thì a=3 => 3+0+b=3+b chia hết cho 9 => b=6. Với c=5 thì a=8 => 5+8+b=13+b chia hết cho 9 => b=5. Vậy số cần tìm là 360 hoặc 855

Hưng Lê 21/01/2017 lúc 19:36

nhầm rồi đinh tuấn việt đúng đó

Hưng Lê 21/01/2017 lúc 19:35

sai đó bạn ơi

saadaa 22/08/2016 lúc 12:52

la 18 h

Minh Hiền CTV 22/08/2016 lúc 10:54

Từ 6 giờ sáng đến nửa đêm có tất cả:

24 - 6 = 18 (giờ)

Theo đề ta có sơ đồ:

6h sáng Bây giờ Nửa đêm

Như vậy từ 6h sáng đến nửa đêm có tất cả 3 đoạn, trong đó mỗi dấu gạch chéo "/" phân làm 1 đoạn.

Từ 6h sáng đến bây giờ có tất cả:

18 : 3 x 2 = 12 (giờ)

Bây giờ là:

6 + 12 = 18 (giờ)

Vậy bây giờ là 18 giờ tối.

Nữ hoàng băng giá 22/08/2016 lúc 15:13

18 h

k minh nha

Tony Spicer 22/03/2015 lúc 18:59

1 số chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó chai hết cho 9 mà tổng các chữ số của số nêu ở đề chia 9 dư 5 thì số đó chia 9 dư 5.

Kudo Shinichi 20/06/2015 lúc 16:21

B chia hết cho 99 nên B chia hết cho 9 và B chia hết cho 11

B chia hết cho 9 nên tổng các chữ số cua B chia hết cho 9

Hay 6 + 2 +x +y +4 + 2 +7 = 21 + x + y chia hết cho 9.

Ta thấy 21 chia 9 dư 3 nên x + y chia 9 dư 6.

Mặt khác : x+y <=18 nên x+y = 6 hoặc x+ y = 15 ( 1 )

B chia hết cho 11 nên tổng các chữ số ở vị trí lẻ trừ tổng các chữ số ở vị trí chẵn được một số chia hết cho 11

Hay: (6+x+4+7) - (2+y+2) = 13+x-y chia hết cho 11.mà 13 + x - y >= 13 + x - 9 = 4+x >=4 và 13 +x-y <= 13+9-0=22 nên 

13 + x - y= 11 hoặc 13 + x - y = 22 Suy ra y- x= 2 hoặc x-y=9  ( 2 )

Từ (1) và (2) ta có các trường hợp sau:

TH1: Với x+y=6 và y- x= 2 suy ra x = 2, y= 4. Số cần tìm là: 6224427. Thử lại thấy số này chia hết cho 99 ( Thỏa mãn )

TH2: Với x+y=6 và  x- y = 9 

x - y= 9 suy ra y = 9+x thay vào x+y=6 được 2x+9= 6 ( Vô lý )

TH3: Với x+y = 15 và y - x = 2.

Từ x+ y = 15 suy ra 2 số x và y một số là số chẵn , số kia là số lẻ suy ra hiệu của y- x phải là một số lẻ mâu thuẫn với y -x =2 là số chẵn. Vậy TH này loại.

*TH4: Với x+ y = 15 và x- y= 9

Tù x- y = 9 suy ra x= 9+y thay vào x+y=15 được 2y+9=15 suy ra y= 3 và x=12 ( Vô lý vì x<=9)

Kết luận: x= 2, y = 4 là đáp số duy nhất của bài toán

Số cần tìm khi đó là 6224427

Chú ý:  Trong bài tập này sử dụng 2 dấu hiệu chia hết

- Dấu hiệu chia hết cho 9 ( Số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9 )

- Dấu hiệu chia hết cho 11 ( Số chia hết cho 11 khi tổng các chữ số hàng lẻ trừ tổng các chữ số hàng chẵn của số đó chia hết cho 11 )

Sherlockichi Kudoyle 19/08/2016 lúc 08:29

Vì A = 62xy427 chia hết cho 99 => 62xy427 chia hết cho 9 và 11 

+ Do 62xy427 chia hết cho 9 => 6 + 2 + x + y + 4 + 2 + 7 cha hết cho 9 

                                             => 21 + x + y chia hết cho 9 

Mà x,y là chữ số => 0 < hoặc = x + y < hoặc = 18

                                             => x + y thuộc {6 ; 15} (1) 

+ Do 62xy427 chia hết cho 11 => (6 + x + 4 + 7) - (2 + y + 2) chia bết cho 11

                                             => (17 + x) - (4 + y) chia hết cho 11 

                                              => 13 + x - y chia hết cho 11 

Mà x, y là chữ số => -9 < hoặc = x - y < hoặc = 9 => x - y = -2 hoặc x - y = 9 

                              Nhưng nếu x - y = 9 thì x = 9; y = 0, không thỏa mãn đề bài => x - y = -2 

                                     Từ (1) mà tổng 2 số và hiệu của chúng luôn có cùng tính chẵn lẻ 

                                               => x + y = 6 => y = [6 - (-2)] : 2 = (6 + 2) : 2 = 4 

                                                                                   => x = 6 - 4 = 2

Đinh Tuấn Việt 20/06/2015 lúc 15:59

c​hia hét cho 99 là chia hết cho 11 và 9. dựa vào dấu hiệu chia hết mà làm tiếp nhé

oOo Khùng oOo CTV 02/10/2016 lúc 18:28

n + 1 chia hết cho n

=> 1 chia hết cho n

=> n thuộc {-1; 1}

n + 4 chia hết cho n + 1

=> n + 1 + 3 chia hết cho n + 1

=> 3 chia hết cho n + 1

=> n + 1 thuộc Ư(3) = {-1;1;-3;3}

=> n thuộc {-2;0;-4;2}

n + 6 chia hết cho n + 2

=>n + 2 + 4 chia hét cho n + 2

=> 4 chia hết cho n + 2

=> n + 2 thuộc Ư(4) = {-1;1;-2;2;-4;4}

=> n thuộc {-3;-1;-4;0;-6;2}

Asuna Yuuki 29/10/2016 lúc 20:49

a) Vì n + 1 chia hết cho n và n chia hết cho n

=> 1 chia hết cho n

=> n = { 1 }

b) Ta có :

n + 4 = n + 1 + 3 

Vì n + 4 chia hết cho n + 1 và n + 1 chia hết cho n + 1

=> 3 chia hết cho n + 1

=> n + 1 = { 1 ; 3 }

Nếu n + 1 = 1 thì n = 1 - 1 = 0 ( thỏa mãn đề )

Nếu n + 1 = 3 thì n = 3 - 1 = 2 ( thỏa mãn đề )

Vậy n = { 0 ; 2 }

c) Ta có :

n + 6 = n + 2 + 4

Vì n + 6 chia hết cho n + 2 và n + 2 chia hết cho n + 2

=> 4 chia hết cho n + 2

=> n + 2 = { 1 ; 2 ; 4 }

Nếu n + 2 = 1 thì n = 1 - 2 ( ko thỏa mãn đề )

Nếu n + 2 = 2 thì n = 2 - 2 = 0 ( thỏa mãn đề )

Nếu n + 2 = 4 thì n = 4 - 2 = 2 ( thoản mãn đề )

Vậy n = { 0 ; 2 }

Cần 1 cái tên 29/10/2016 lúc 20:46

Toàn cộng tác viên mà giải sai hết

đề bài yêu cầu là n thuộc tập hợp các số tự nhiên mà

quang Minh 27/03/2015 lúc 23:58

Vì 10 =2.5= (1+1)(4+1)

=> Số chia hết cho 5 và 27 mà chỉ có 10 ước là 5.34=405

Bùi Quỳnh Anh 11/02/2017 lúc 16:39

Đáp số là bằng 406.

Trần Thị Vân An 23/03/2015 lúc 11:39

6a7b=a=0 ;b=7

vậy 6a7b là :6077

Nữ Hoàng Băng Giá 23/03/2015 lúc 11:24

Đề cho là chia cho n5 và 9 dư 2 chứ đâu phải là chia hết cho 5 đâu mà pn làm như z

Nữ Hoàng Băng Giá 23/03/2015 lúc 11:22

Chẳng có số nào như z cả pn à

Nguyễn Hữu Hưng 14/03/2015 lúc 21:06

số 28 vì 77777...777 ( CÓ 2015 chữ số 7 rùi ) nên chia hết cho 7

35=5.7 xem cần + vs số nào để nó ra có tận cùng bằng 0 hoặc 5 là dc mà 7 + số tận cùng bằng 3 ms ra tận cùng bằng 0 

7 + vs số tận cùng bằng 8 ms có tận cùng bằng 5

thế số cần tìm là số nhỏ nhât chia hết cho 7 mà có tận cùng là 3 hoặc 8 vậy số nhỏ nhất là 28

Hồ Hoàng Đảo 09/02/2017 lúc 08:45

số A=77....7 chia hết cho 7 và chia 5 du 2 .

Mà : 35 = 5.7

Ta phải tìm số a bé nhất sao cho chia hết cho 7 và chia 5 dư 3( cộng với dư 2 ở trên là chia hết cho 5) thì A+a sẽ chia hết cho 35.

Số a cần tìm là 28

Đinh Thị Thơm 14/02/2017 lúc 14:26

các bạn siêu thật!

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: