Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyen Nguyen Khoi 24/01/2015 lúc 21:13
Báo cáo sai phạm

5 chữ số 0 đầu tiên gồm 10 20 30 40 50.
Tiếp theo thêm 5 số 0 khi lấy 2x5, 12x15,.... Vậy đáp là 10 số :3. Phải k 

Đọc tiếp...
Võ Minh Châu 24/01/2015 lúc 22:18
Báo cáo sai phạm

chính xác đó Lê Quang Thế, chú ý 25, 75  nhân với 4 hoặc 8 ra tới 2 chữ số 0, hình như mình lưu ý bài tương tự như thế này với bạn rồi

Đọc tiếp...
Lê Quang Thế 24/01/2015 lúc 21:46
Báo cáo sai phạm

THEO MÌNH 25 NHÂN 1 SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ 4 THÌ RA 2CS 0 NỮA

Có thể đáp số 11

Đọc tiếp...
nguyen van vuong 23/10/2014 lúc 16:06
Báo cáo sai phạm

B chia hết cho 99 nên B chia hết cho 9 và B chia hết cho 11

B chia hết cho 9 nên tổng các chữ số cua B chia hết cho 9

Hay 6 + 2 +x +y +4 + 2 +7 = 21 + x + y chia hết cho 9.

Ta thấy 21 chia 9 dư 3 nên x + y chia 9 dư 6.

Mặt khác : x+y <=18 nên x+y = 6 hoặc x+ y = 15 ( 1 )

B chia hết cho 11 nên tổng các chữ số ở vị trí lẻ trừ tổng các chữ số ở vị trí chẵn được một số chia hết cho 11

Hay: (6+x+4+7) - (2+y+2) = 13+x-y chia hết cho 11.mà 13 + x - y >= 13 + x - 9 = 4+x >=4 và 13 +x-y <= 13+9-0=22 nên 

13 + x - y= 11 hoặc 13 + x - y = 22 Suy ra y- x= 2 hoặc x-y=9  ( 2 )

Từ (1) và (2) ta có các trường hợp sau:

* TH1: Với x+y=6 và y- x= 2 suy ra x = 2, y= 4. Số cần tìm là: 6224427. Thử lại thấy số này chia hết cho 99 ( Thỏa mãn )

* TH2: Với x+y=6 và  x- y = 9 

x - y= 9 suy ra y = 9+x thay vào x+y=6 được 2x+9= 6 ( Vô lý )

* TH3: Với x+y = 15 và y - x = 2.

Từ x+ y = 15 suy ra 2 số x và y một số là số chẵn , số kia là số lẻ suy ra hiệu của y- x phải là một số lẻ mâu thuẫn với y -x =2 là số chẵn. Vậy TH này loại.

*TH4: Với x+ y = 15 và x- y= 9

Tù x- y = 9 suy ra x= 9+y thay vào x+y=15 được 2y+9=15 suy ra y= 3 và x=12 ( Vô lý vì x<=9)

Kết luận: x= 2, y = 4 là đáp số duy nhất của bài toán

Số cần tìm khi đó là 6224427

Chú ý:  Trong bài tập này sử dụng 2 dấu hiệu chia hết

- Dấu hiệu chia hết cho 9 ( Số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9 )

- Dấu hiệu chia hết cho 11 ( Số chia hết cho 11 khi tổng các chữ số hàng lẻ trừ tổng các chữ số hàng chẵn của số đó chia hết cho 11 )

 

 

Đọc tiếp...
trần như 21/03/2015 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

vì số đó chia hết cho 99 nên sẽ chia hết cho 9 và 11

số đó có tổng chữ số là:6+2+x+y+4+2+7=21+x+y sẽ chia hết cho 9. mà x+y<19

suy ra x+y thuộc{6;15}

vì số đó chia hết cho 11 nên tổng chữ số hàng lẻ -tổng chữ số hàng chẵn chia hết cho 11

suy ra [6+x+4+7]-[2+y+2] chia hết cho 11

suy ra [17+x]-[4+y] sẽ chia hêt cho 11

13+x-y sẽ chia hết cho 11

13+[x-y] sẽ chia hết cho 11

suy ra x-y chỉ có thể là 9 hoặc -2 . nếu x-y=9 thi x=9; y=0; ko thỏa mãn

vậy x-y=-2 kêt hợp với x+y=6 hoặc15 ta loại đi t/h 15

vậy x+y=6 suy ra x=2;y=4

Đọc tiếp...
HERO 109 03/04/2017 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm
Nguyễn Thị Hoài Ngọc 18/01/2015 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

a) có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số : 0,3,5,6 ?

b) trong các số đã lập được ở trên (phần  a)) có bao nhiêu số chia hết cho 9 ?

a/ Hàng trăm có 3 cc, hàng chục có 3cc, hàng đv có 2 cc : 3 x 3 x 2 = 18 số

b/ Các số chia hết cho 9 thì tổng các chữ số chia hết cho 9. Chỉ có 0+3+6 chia hết cho 9 

SỐ CÁC SỐ: 2 X 2 X 1 = 4 SỐ

Đọc tiếp...
nguyen minh huyen 17/05/2018 lúc 11:54
Báo cáo sai phạm

này hoài ngọc ơi cc là gì đấy ,mình không hiểu cho lắm .

Đọc tiếp...
Moon Light 15/08/2015 lúc 12:58
Báo cáo sai phạm

Ta có: 999991999=(999991998).99999(1)

Số có tận cùng là 9 vỡi số mũ chẵn sẽ có tận cùng là 1=>(1)=....1 . 99999 = ...9(tận cùng là 9)

5555571997=(5555571996).555557=(5555572)998.555557=(...9)998.555557=....1 . 555557 = ...7(tận cùng là 7)

Tận cùng là 9 - tận cùng là 7 được tận cùng là 2 k chia hết cho 5

Đọc tiếp...
chu thanh huyen 15/08/2015 lúc 12:53
Báo cáo sai phạm

bạn làm  hẳn ra cho mình đi bạn nói zậy làm sao mình hiểu được

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 27/05/2015 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

Ta có: 31999 = ( 34)499 . 33  = 81499. 27

\(\Rightarrow\)  31999 có tận cùng là 7

         71997 = ( 74)499 .7 = 2041499 . 7 \(\Rightarrow\) 7 1997 có tận cùng là 7

Vậy A có tận cùng bằng 0 \(\Rightarrow\)  A : 5

Đọc tiếp...
Trần Thị Thịnh 27/05/2015 lúc 22:31
Báo cáo sai phạm

Ta có:

A = 9999931999 - 5555571997

= 9999931998.999993 - 5555571996. 555557

= (9999932)999.999993 - (5555572)998 . 555557

=(...9)999.999993 - (...9)998.555557

= (...9). 999993 - (...1).555557

=(...7)-(...7)

=(...0)

Chữ số tận cùng của A= 9999931999-5555531997 là 0.

=> A= 9999931999-5555531997 chia hết cho 5. 

=>đpcm.

 

 

 

Đọc tiếp...
KUDU SHINICHI 15/04/2018 lúc 16:57
Báo cáo sai phạm

Chịu  Khó Quá

Đọc tiếp...
Phan Tran Nhu Tam 10/03/2016 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

a) gọi số cần tìm là a

a -1 chia hết cho (2,3,5)

=> a-1 e BC(2,3,5)

     a bé nhất

=> a-1 e BCNN(2,3,5)

BCNN(2,3,5)=30

a-1=30

=> a=31

b)gọi số cần tìm là a

a-2 chia hết cho (3,4,5)

a nhỏ nhất

=> a-2 e BCNN(3,4,5)

BCNN(3,4,5)= 60

a-2= 60

=> a=62

Đọc tiếp...
võ nguyễn thảo ly 12/05/2018 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

đáp án là 31

Đọc tiếp...
Lê Ngọc Tuyền 03/02/2016 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

số chia cho 2 và 5 đều dư 1 nên số cần tìm tận cùng là 1.

số chia cho 9 dư 1 mà tận cùng phải là 1, nên số đó là 91 

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 03/05/2018 lúc 17:52
Báo cáo sai phạm

2010 chia hết cho 3

\(\Rightarrow\)2010^2007 chia hết cho 3

        mà 18 cũng chia hết cho 3

\(\Rightarrow\)2010^2007+18 chia hết cho 3( là số nguyên)

2007^2010 chia hết cho 9 và 2007 chia hết cho 9

18 cũng chia hết cho 9

\(\Rightarrow\)2007^2010-18 chia hết cho 9, là số nguyên

\(\Rightarrow\)S là số nguyên

Đọc tiếp...
đo thanh sơn 09/03/2016 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

2010 chia hết cho 3 =)2010^2007 chia hết cho 3

                                       18 cũg chia hết cho 3

=)2010^2007+18 chia hết cho 3, là số nguyên

2007^2010 chia hết cho 9 vf 2007 chia hết cho 9

18 cũg chia hết cho 9

=)2007^2010-18 chia hết cho 9, là số nguyên=)S là số nguyên

Đọc tiếp...
nguyễn thị thương 02/01/2015 lúc 09:38
Báo cáo sai phạm

x1995y chia hết cho 55 thì phải chia hết cho 11 và 5

muốn x1995y chia hết cho 5 thì y= 0 hoặc 5

thay y=5 hoặc 0

muốn x19955 chia hết cho 11 thì x=1

         x19950 chia hết cho 11 thì không có giá trị x nào thõa mãn

Vậy x1995y chia hết cho 55 thì x=1 ,  y=5

Đọc tiếp...
duong tien dat 11/01/2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

x1995y chia hết cho 55 thì phải chia hết cho 11 và 5

muốn x1995y chia hết cho 5 thì y=0 hoặc 5

thay y=0 hoặc 5

muốn  x19950 chia hết cho 11 thì x=7 

muốn x19955 chia hết cho 11 thì x =1

vậy x1995y chia hết cho 55 thì x=7;1 , y=0;5

các bạn kích mink nha

Đọc tiếp...
trần thị lan anh 04/04/2017 lúc 20:56
Báo cáo sai phạm

hình như với y=0 thì x=7 thì phải

Đọc tiếp...
Công chúa Phương Thìn 27/07/2016 lúc 11:30
Báo cáo sai phạm

a) Vì  a52b chia hết cho 3 và 5

 nên => b = 0 hoặc b = 5

Nếu b = 0 thì a thuộc { 2; 5; 8 }

Nếu b = 5 thì a thuộc { 0; 3; 6; 9 }

b) Vì 48ab chia hết cho 25

=> ab  thuộc { 00; 25; 50; 75 }

Mà 48ab chia hết cho 2 => ab thuộc { 00; 50 }

c) Vì 283ab chia hết cho 2; 5 và 9.

=> b = 0         . Ta có :               283a0   chia hết cho 9

=> a = 4

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 20/06/2015 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

B chia hết cho 99 nên B chia hết cho 9 và B chia hết cho 11

B chia hết cho 9 nên tổng các chữ số cua B chia hết cho 9

Hay 6 + 2 +x +y +4 + 2 +7 = 21 + x + y chia hết cho 9.

Ta thấy 21 chia 9 dư 3 nên x + y chia 9 dư 6.

Mặt khác : x+y <=18 nên x+y = 6 hoặc x+ y = 15 ( 1 )

B chia hết cho 11 nên tổng các chữ số ở vị trí lẻ trừ tổng các chữ số ở vị trí chẵn được một số chia hết cho 11

Hay: (6+x+4+7) - (2+y+2) = 13+x-y chia hết cho 11.mà 13 + x - y >= 13 + x - 9 = 4+x >=4 và 13 +x-y <= 13+9-0=22 nên 

13 + x - y= 11 hoặc 13 + x - y = 22 Suy ra y- x= 2 hoặc x-y=9  ( 2 )

Từ (1) và (2) ta có các trường hợp sau:

TH1: Với x+y=6 và y- x= 2 suy ra x = 2, y= 4. Số cần tìm là: 6224427. Thử lại thấy số này chia hết cho 99 ( Thỏa mãn )

TH2: Với x+y=6 và  x- y = 9 

x - y= 9 suy ra y = 9+x thay vào x+y=6 được 2x+9= 6 ( Vô lý )

TH3: Với x+y = 15 và y - x = 2.

Từ x+ y = 15 suy ra 2 số x và y một số là số chẵn , số kia là số lẻ suy ra hiệu của y- x phải là một số lẻ mâu thuẫn với y -x =2 là số chẵn. Vậy TH này loại.

*TH4: Với x+ y = 15 và x- y= 9

Tù x- y = 9 suy ra x= 9+y thay vào x+y=15 được 2y+9=15 suy ra y= 3 và x=12 ( Vô lý vì x<=9)

Kết luận: x= 2, y = 4 là đáp số duy nhất của bài toán

Số cần tìm khi đó là 6224427

Chú ý:  Trong bài tập này sử dụng 2 dấu hiệu chia hết

- Dấu hiệu chia hết cho 9 ( Số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9 )

- Dấu hiệu chia hết cho 11 ( Số chia hết cho 11 khi tổng các chữ số hàng lẻ trừ tổng các chữ số hàng chẵn của số đó chia hết cho 11 )

Đọc tiếp...
Sherlockichi Kudoyle 19/08/2016 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Vì A = 62xy427 chia hết cho 99 => 62xy427 chia hết cho 9 và 11 

+ Do 62xy427 chia hết cho 9 => 6 + 2 + x + y + 4 + 2 + 7 cha hết cho 9 

                                             => 21 + x + y chia hết cho 9 

Mà x,y là chữ số => 0 < hoặc = x + y < hoặc = 18

                                             => x + y thuộc {6 ; 15} (1) 

+ Do 62xy427 chia hết cho 11 => (6 + x + 4 + 7) - (2 + y + 2) chia bết cho 11

                                             => (17 + x) - (4 + y) chia hết cho 11 

                                              => 13 + x - y chia hết cho 11 

Mà x, y là chữ số => -9 < hoặc = x - y < hoặc = 9 => x - y = -2 hoặc x - y = 9 

                              Nhưng nếu x - y = 9 thì x = 9; y = 0, không thỏa mãn đề bài => x - y = -2 

                                     Từ (1) mà tổng 2 số và hiệu của chúng luôn có cùng tính chẵn lẻ 

                                               => x + y = 6 => y = [6 - (-2)] : 2 = (6 + 2) : 2 = 4 

                                                                                   => x = 6 - 4 = 2

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 20/06/2015 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

c​hia hét cho 99 là chia hết cho 11 và 9. dựa vào dấu hiệu chia hết mà làm tiếp nhé

Đọc tiếp...
Lê Văn Đăng Khoa 23/05 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Từ 100 đến 999 có (999-100):1+1=890 số

Từ 100 đến 999 có các số 102,105,108,...,999 chia hết cho 3

Từ 100 đến 999 có (999-102):3+1=300 số chia hết cho 3

=>Từ 100 đến 999 có 890-300=590 số không chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Phúc 23/05 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

mình thấy bnkhoa

đúng

Đọc tiếp...
DragonKnightXVX 23/05 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

(999-100):3=299 số bạn nhé

Đọc tiếp...
Nhung Gumiho 17/05/2018 lúc 17:02
Báo cáo sai phạm

2430 và 6435

k mk nha

Đọc tiếp...
luong ngoc linh 17/05/2018 lúc 17:10
Báo cáo sai phạm

kết quả là; 2430 và 6435 bạn nhé . 

Đọc tiếp...
Hot Girl 17/05/2018 lúc 17:03
Báo cáo sai phạm

bn lm đúng rùi

Đọc tiếp...
Shiratori Hime 03/05/2018 lúc 12:45
Báo cáo sai phạm

tổng của các ý là :

a,79 608

b,27 161

c,456 781

d,6710

khi ta chia cho 4

chỉ có a  chia hết cho 4

vì 79 608 : 4 =19 152

Đọc tiếp...
võ nguyễn thảo ly 12/05/2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

câu a chia hết cho 4

Đọc tiếp...
Tạ Ngọc Huy 03/05/2018 lúc 11:55
Báo cáo sai phạm

Phép tính chia hết cho 4 là A và B

Đọc tiếp...
Le Tran Quynh Anh 01/05/2018 lúc 22:13
Báo cáo sai phạm

Cái này dễ mà bạn ơi

Ta có x286y chia 2 dư 1 \(\Leftrightarrow\)\(y=1;3;5;7;9\)<1>

         x286y chia 5 dư 1 \(\Leftrightarrow\)\(y=1;6\)<2>

Từ <1> và <2> \(\Rightarrow y=1\)

Thay \(y=1\)ta có: x2861 chia 9 dư 1

x2861 chia 9 dư 1 \(\Leftrightarrow\)x+2+6+8+1 chia 9 dư 1

                              \(\Leftrightarrow\)17+x chia 9 dư 1

\(\Rightarrow x=2;11;20;29;...\)

Mà x là chữ số \(\Rightarrow x=2\)

Vậy \(x=2;y=1\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 25/04/2018 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

a) M = 1 + 2 + 22 + 23 + ..... + 22019

= ( 1 + 2 + 4 ) + 23( 1 + 2 + 4 ) +.... + 22016 ( 1 + 2 + 4 ) 

=  7 ( 1 + 23 + 22016 )  chia hết cho 7 (đpcm)

b)  M + 1 = 1 + 1 + 2 + 22 + 23 +... + 22019

               =  4 + 2 + 2 3 + .....22019

                =  2 x 22 + 23  + .... + 22019

                = 2 x 23  + .... +  22019  

                 = 2 x 2 2019 

                     = 22020

Đọc tiếp...
Quách Trần Vũ 24/04/2018 lúc 20:58
Báo cáo sai phạm

24 chia hết cho các số:1,2,3,4,6,8,12,24.

Chuẩn 100%

Học tốt nhé!

Đọc tiếp...
Hoàng Thị Bích Diệp 27/04/2018 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

tất cả đều đúng

Đọc tiếp...
Phạm Công Nhật Tân 24/04/2018 lúc 21:01
Báo cáo sai phạm

24 chia hết cho 1;-1;2;-2;3;-3;4;-4;6;-6;8;-8;12;-12;24;-24

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: