Giúp tôi giải toán và làm văn


nguyen tien dung Hôm qua lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

=n.n+8:n.n+2

=n.n+2+6:n.n+2

vì n.n+2 :n.n+2 ;6:n+2

suy ra n+2 thuộc Ư(6)

suy ra n+2 thuộc = {6;3;2;1}

suy ra n thuộc = {4;1;0} tk cho mk nha

Đọc tiếp...
0o0 EDM 0o0 20/11 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

a) k thể sử dụng số 0 vì nếu dùng số 0 thì tổng của hai số nữa không chia hết cho 9 

do vậy ta chỉ sử dụng được 6,1,2 để thoả mãn đề bài 

ta có thể viết được 6 số mk viết ra 6 số bạn chọn 3 trong 6 số mak viết nha

612 ; 621 ; 261; 216 ; 162 ; 126 

b) do k chia hết cho 9 nên ta k được sử dụng 1 trong 3 số 6,1,2 

- nếu bỏ số 1 thì 6 + 2 = 8 k chia hết cho 3 ( loại )

- nếu bỏ số 2 thì 6 + 1 = 7 k chia hết cho 3 ( loại )

- nếu bỏ số 6 thì 1 + 2 = 3 chia hết cho 3 ( chọn 0

vậy ta sử dụng được 3,2,0 , viết được 2 x 2 x 1 = 4 số

bạn vẫn chọn 1 trong 4 số giùm mk nha

320 ; 302 ; 230 , 203  

Đọc tiếp...
Hương Đăng Hôm qua lúc 14:21
Báo cáo sai phạm

a)

612; 621; 126

b)120

Đọc tiếp...
Công chúa cá tính 20/11 lúc 15:36
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn

Đọc tiếp...
hoàng lê huy 18/11/2017 lúc 11:04
Báo cáo sai phạm

a * 2 = b * 5

5 * 2 = b * 5

10 = b * 5

b = 10 / 5

b = 2

a phải lớn hoặc bằng 5

a = 5

b = 2

Đọc tiếp...
bui phuong anh 19/11 lúc 15:16
Báo cáo sai phạm
nguyen hoang sinh 18/11/2017 lúc 14:39
Báo cáo sai phạm

a0 va b0

Đọc tiếp...
Nguyễn Xuân Toàn 17/11/2017 lúc 17:12
Báo cáo sai phạm

 Câu trả lời hay nhất:  Gọi số cần tìm là a 
Do a chia 5 dư 1 nên a-1 chia hết cho 5 
Mà 10 chia hết cho 5 nên a- 1 + 10 chia hết cho 5 
=> a+9 chia hết cho 5 (1) 
Do a chia 7 dư 5 nên a-5 chia hết cho 7 
Mà 14 chia hết cho 7 nên a- 5 + 14 chia hết cho 7 
=> a+9 chia hết cho 7 (2) 
Từ (1) và (2) suy ra a+9 là bội của 5 và 7 
mà a nhỏ nhất nên a+9 = BCNN (5; 7) = 35 
=> a = 26 
Vậy số phải tìm là 26 

Đọc tiếp...
Phạm Vân Anh 22/11 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

sai rồi a chia 11 dư 4 cơ

Đọc tiếp...
Forever_Alone 14/11/2017 lúc 06:12
Báo cáo sai phạm

Cách 1 :Ta thấy \(10\equiv1\left(mod9\right)\)nên \(10^n\equiv1\left(mod9\right)\)

Mà \(1\equiv1\left(mod9\right)\)nên \(10^n-1\equiv0\left(mod9\right)\)

Suy ra \(10^n-1\)chia hết cho 9 

Vậy....

Cách 2 : Ta thấy \(10^n=1000...00\)

Vì số 100..00 có tổng các chữ số bằng 1 nên 100...00 chia 9 dư 1 hay \(10^n\)chia 9 dư 1

Mà 1 chia 9 dư 1 nên \(10^n-1\)chia 9 dư 0 hay \(10^n-1\)chia hết cho 9 

Vậy...

Đọc tiếp...
nguyenvankhoi196a 14/11/2017 lúc 06:30
Báo cáo sai phạm

Cách 1 :Ta thấy 10 ≡ 1 mod9 nên 

10 n ≡ 1 mod9 

Mà 1 ≡ 1 mod9 nên

 10 n − 1 ≡ 0 mod9 Suy ra 10 n − 1chia hết cho 9 Vậy....

 Cách 2 : Ta thấy 10 n = 1000...00 Vì số 100..00 có tổng các chữ số bằng 1 nên 100...00 chia 9 dư 1 hay 10 n chia 9 dư 1 Mà 1 chia 9 dư 1 nên 10 n − 1chia 

Đọc tiếp...
cute phô mai que 13/11/2017 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

số đó là: 27

Đọc tiếp...
At the speed of light CTV 13/11/2017 lúc 19:00
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là xy 

Ta có : Số đó chia 5 dư 2 và chia 2 dư 1 => Tận cùng của số đó chia 5 dư 2 và chia 2 dư 1

Mà ta thấy : 7 : 5 = 1 ( dư 2 ) ; 7 : 2 = 3 ( dư 1 )

=> Tận cùng số đó là 7

Vậy số đó là x7

Số chia hết cho 3 và 9 là số có tổng các chữ số chia hết cho 9

Mà ta có 9 chia hết cho 3 và 9

=> x = 9 - 7 = 2

Vậy số xy = 27

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Hà My 14/11/2017 lúc 21:16
Báo cáo sai phạm

số 27 nhe 

Đọc tiếp...
Bastkoo CTV 12/11/2017 lúc 15:26
Báo cáo sai phạm

n+3 chia hết cho n+1

=> n+1+2 chia hết cho n+1

=> n+1 chia hết cho n+1 ; 2 chia hết cho n+1

=> n+1 thuộc Ư(2) = {1,2}

\(\hept{\begin{cases}n+1=1\\n+1=2\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}n=0\\n=1\end{cases}}\)

Vậy ...

Đọc tiếp...
Nguyen Truc Lan 12/11/2017 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

Vì n+3 chia hết cho n+1

Suy ra n+1+2 chia hết cho n+1 

Suy ra 2 chia hết cho n+1

Suy ra n+1 là Ư(2)

Ư(2)=(1;2)

+ Nếu n+1=1 nên n=0

+Nếu n+1=2 nên n=1

Vậy n= 1 hoặc n=2


Đọc tiếp...
Quýs Tộcs 12/11/2017 lúc 15:46
Báo cáo sai phạm

(n+3)\(⋮\)(n+1)

(n+3) = (n+1)+2

=>(n+1)+2\(⋮\)(n+1) (1)

   (n+1) \(⋮\) (n+1) (2)

Từ (1)(2)=>2\(⋮\)(n+1)

<=> (n+1)\(\in\)Ư(2)

<=> (n+1) \(\in\){1;2}

TH1:n=1=> n=0

TH2:n=2=> n=1

=> n\(\in\){0;1}

Đọc tiếp...
Đỗ Đức Đạt 08/11/2017 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 9:

Tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9

Chỉ có những số đó chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Noo Phước Thịnh 08/11/2017 lúc 20:25
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu  chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 12/11/2017 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 9 là:Tổng các chữ số chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Hoàng Nguyễn Như Mai 16/11/2017 lúc 21:55
Báo cáo sai phạm

dạng chung của các số tự nhiên a chia 4 dư 1;chia 5 dư 4; chia 6 dư 5;chia hết cho 13 lần lượt là:4k+1;5k+4;6k+5;13k(trong đó k thuộc N*)

Đọc tiếp...
Hoàng Anh Phoenix 08/11/2017 lúc 06:02
Báo cáo sai phạm

a chia 4 dư 3 suy ra a+1chia het cho 4

a chia 5 du 4 suy ra a+1 chia het 5

achia 6 du5 suy ra a+1 chia het 6

do dó a+1 thuộc B(4,5,6)

BCNN(4,5,6)=60

suy ra a+1=60k(kthuoc n)

a+60k-1

Đọc tiếp...
Nguyễn Vũ Minh Hiếu 08/11/2017 lúc 05:54
Báo cáo sai phạm

tao đúng rồi sao mày kêu tao sai

Đọc tiếp...
Freya 03/11/2017 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

b)Do số a391b chia cho 5 dư1

=> b chia 5 dư 1

=> b ∈ tập hợp 1;6

Với b=1 => số a3911 chia hết cho 9

=> a+3+9+1+1 chia hết cho 9

=> a+14 chia hết cho 9

=> a = 4 (do a là chữ số)

Với b= 6 => số a3916 chia hết cho 9

=> a+3+9+1+6 chia hết cho 9

=>a+19 chia hết cho 9

=> a = 8 (do a là chữ số) 

c)Theo đề bài ta có : a036b x chia hết cho 5 dư 1 nên b phải bằng 1 hoặc 6

x chia hết cho 2 dư 1 nên x sẽ là số lẻ.

Vay b=1

Với b = 1 ta đc x=90361

Với : x chia cho 9 dư 1 nen ( a+4+5+9+1)

Hay a+19 chia cho 9 dư 1 .

Vậy a=0 hoặc 9 , vì khác 0 nên a=9

Vay tu do ta tim dc la x=90361

a) ko bt lm

Đọc tiếp...
LÊ HOÀNG ANH 03/11/2017 lúc 20:20
Báo cáo sai phạm

trả lời cho mình với các bạn

Đọc tiếp...
hoàng phu loc an 03/11/2017 lúc 20:09
Báo cáo sai phạm

nhìn giải ta thấy

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: