Giúp tôi giải toán


Hoàng Thanh Ngân 13/09/2017 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

Để 2018xy chia hết cho 15 => 2018xy chia hết chi 3 và 5

Để 2011xy chia hết cho 5 thì y =  0 hoặc 5

= Với y = 0 ta được số 2018x0 chia hết cho 3 thì :

          2 + 0 + 1 + 8 + x + 0 chia hết cho 3

     => 2 + 9 + x chia hết cho 3

     => 2 + x  chia hết cho 3

     => 2 + x = 3 hoặc 6 hoặc 9

     => x = 1 ; 4 ; 7

+ Với y = 5 ta được số : 2018x5 chia hết cho 3 thì :

      2 + 0 + 1 + 8 + x + 5 chia hết cho 3

     => 16 + x chia hết cho 3

     => 1 + 15 + x chia hết cho 3

     => x + 1 chia hết cho 3

     => x + 1 = 3 hoặc 6 hoặc 9

     => x = 2 ; 5 ; 8

Vậy :+ với y = 0 thì x = 1 ; 4 ; 7

         + với y = 5 thì x = 2 ; 5 ; 8

vu khac gia binh 13/09/2017 lúc 15:03
Báo cáo sai phạm

Cảm ơn các bạn rất rất rất ... nhiều

Bùi Thế Hào 13/09/2017 lúc 11:21
Báo cáo sai phạm

Ta có: 15=3x5  (0=<x; y<=9

Để số đó chia hết cho 5 thì y={0; 5}

+/ y=0 => Số có dạng: 2018x0  Để chia hết cho 3 thì 2+0+1+8+x+0=11+x phải chia hết cho 3 => x={1; 4; 7}

  => Số cần tìm là: 201810; 201840; 201870

+/ y=5 => Số có dạng: 2018x5  Để chia hết cho 3 thì 2+0+1+8+x+5=16+x phải chia hết cho 3 => x={2; 5; 8}

  => Số cần tìm là: 201825; 201855; 201885

Đáp số: 201810; 201825; 201840; 201855; 201870 và 201885 

GV Quản lý 13/09/2017 lúc 08:23
Báo cáo sai phạm

Khi chia một số cho 9 thì số dư bằng số dư phép chia tổng các chữ số của nó cho 9.

Số 1 chia 9 dư 1

Số 11 chia cho 9 bằng số dư của 1 + 1 ( = 2) chia cho 9 và số dư bằng 2.

Số 111 chia cho 9 bằng số dư của phép chia 1 + 1 + 1 ( =3) cha cho 9 và dư bằng 3.

Tương tự như vậy cho đến số hạng cuối cùng.

Vậy dư của a chia cho 9 bằng tổng các số dư 1 + 2 + ... + 20 = (20 + 1) x 20 : 2 =210.

Ta lại có 210 chia cho 9 dư 3 (vì 2 + 1 + 0 = 3 chia cho 9 dư 3).

Vậy a chia cho 9 dư 3.

SKT_ Lạnh _ Lùng 13/09/2016 lúc 11:42
Báo cáo sai phạm

Số các chữ số 1 của a là:

1+2+3+...+30 = (30+1) x 30 : 2 = 645 (chữ số 1)

Ta có: 645 : 9 = 71 dư 6

Vậy  a chia 9 dư 6          

cô nàng dễ thương 13/09/2016 lúc 11:44
Báo cáo sai phạm

a:9 dư 6

ai k minh

mình k laijc h

mình thề

I am your faith 12/09/2017 lúc 17:01
Báo cáo sai phạm

Số chia hết cho 5 có tận cùng là 0 hoặc 5

Trần Hoàng Việt 12/09/2017 lúc 17:00
Báo cáo sai phạm

Số chia hết cho 5 có tận cùng là chữ số 0 hoặc 5

Tích_Tắc_Trong_30_Giây 12/09/2017 lúc 17:06
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu \(⋮\) cho 5 có tận cùng là 0 và 5

Nguyen ngoc dat 10/09/2017 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

n chia hết cho 5 đồng nghĩa với việc b = 0;5

Xét b = 0 thì có :

1 + 5 + 4 + a + 0 = 10 + a chia hết cho 9

=> a = 8

Xét b = 5 thì có :

1 + 5 + 4 + a + 5 = 15 + a chia hết cho 9

=> a = 3

Nguyễn Quỳnh Như 10/09/2017 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

  Muốn chia hết cho 5 thì hàng đơn vị phải là 0 hoặc 5.

  Muốn chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 9.

- Nếu b = 0 thì tổng các chữ số trừ b là: 1 + 5 + 4 + 0 = 10

  Số gần nhất chia hết cho 9 là 18. Vậy a = 18 - 10 = 8 

- Nếu b = 5 thì tổng các chữ số trừ b là: 1 + 5 + 4 + 5 = 15

  Số gần nhất chia hết cho 9 là 18. Vậy  = 18 - 15 = 3

Vậy nếu ab = 80 thì số đó là 15480. Ta có: 15480 : 5 = 3087. Chia 9 = 1715

       nếu ab = 35 thì số đó là 15435. Ta có: 15435 : 5 = 3087. Chia 9 = 3087

Số đó là 15280 hay 15435.

Trần Minh Hoàng 10/09/2017 lúc 10:09
Báo cáo sai phạm

- Vì n chia hết cho 5 nên n có tận cùng là 0 hoặc 5. Vậy b = 0 hoặc 5.

+ Nếu b = 0 thì 154a0 chia hết cho 9. Suy ra 1 + 5 + 4 + a + 0 = 10 + a chia hết cho 9. Vậy khi b = 0 thì a = 8.

+ Nếu b = 5 thì 154a5 chia hết cho 9. Suy ra 1 + 5 + 4 + a + 5 = 15 + a chia hết cho 9. Vậy khi b = 5 thì a = 3.

Ta lập được các số sau: 15480, 15435.

Nguyễn Bạch Diệu Linh 08/09/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Câu a ; không chia hết cho 5 và có chia hết cho 2 vì chữ số tận cùng là 4

Câu b ; có chia hết cho 5 và 2 vì chữ số tận cùng là 0

Câu c ; không chia hết cho 5 và có chia hết cho 2 vì chữ số tận cùng là 6

Câu d ; không chia hết cho 2 và có chia hết cho 5 vì chữ số tận cùng là 5

Những chữ số tận cùng là mình đã tính kết quả rồi nha!

luugiahuy 08/09/2017 lúc 20:42
Báo cáo sai phạm

1064

310

5364

5445

luugiahuy 08/09/2017 lúc 20:41
Báo cáo sai phạm

1) 1064

2) 310

3) 5364

4) 5445

At the speed of light CTV 07/09/2017 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

Những số chia hết cho 5 có tận cùng chữ số 0 và 5

Le Nhat Phuong 07/09/2017 lúc 15:30
Báo cáo sai phạm

Tóm tắt kiến thức:

Các số có chữ số tận cùng là chữ số 0 hoặc 5 thì đều chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

P/s: Ghi tóm tắt thôi

I am your faith 07/09/2017 lúc 15:34
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 5 là các số có tận cùng là 0 ; 5

Tck mk nhé , thanks nhiều ! ^-^

Siêu sao bóng đá 05/09/2017 lúc 20:17
Báo cáo sai phạm

a) Các số chẵn có tận cùng là:0;2;4;6;8

Mà các số này đều chia hết cho 2

Vậy các số chẵn đều chia hết cho 2

b) Các số lẻ có tận cùng là: 1;3;5;7;9

Mà các số này đều chia 2 dư 1

Vậy các số lẻ không chia hết cho 2

Lương Thị Minh Thu 03/09/2017 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Gọi 2 số lẻ liên tiếp là 2k+1 và 2k+3

Ta có 2k+1+2k+3=4k+4=4.(k+1) chia hết cho 4 vì 4 chia hết cho 4 => đpcm

Gọi 2 số chẵn liên tiếp là 2n và 2n+2

Ta có 2n+2n+2=4n+2 không chia hết cho 4 vì 4n chia hết cho 4 nhưng 2 không chia hết cho 4 => đpcm

Chúc bạn học tốt

Dont look at me 03/09/2017 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

Gọi số lẻ là 2k+1.

Số lẻ tiếp theo là:2k+3

Ta có :

2k+1+2k+3=4k+4

Vì 4k chia hết cho 4 và 4 chia hết cho 4 => tổng 2 số lẻ liên tiếp chia hết cho 4 (đpcm).

Gọi số chẵn là : 2k.

Số chẵn tiếp theo là : 2k+2.

Ta có :

2k+2k+2=4k+2

Vì 4k chia hết cho 4 nhưng 2 không chia hết cho 4 => tổng 2 số chẵn liên tiếp không chia hết cho 4 (đpcm).

ST CTV 03/09/2017 lúc 21:33
Báo cáo sai phạm

+) Gọi hai số lẻ liên tiếp là 2a+1 và 2a+3

Ta có: (2a+1)+(2a+3) = 2a+1+2a+3 = 4a+4

Vì 4a chia hết cho 4 ; 4 chia  hết cho 4 nên 4a+4 chia hết cho 4

Vậy tổng hai số lẻ liên tiếp chia hết cho 4

+) Gọi hai số chẵn liên tiếp là 2a và 2a+2

Ta có: 2a+(2a+2) = 2a+2a+2 = 4a+2

Vì 4a chia hết cho 4 ; 2 không chia hết cho 4 nên 4a+2 không chia hết cho 4

Vậy tổng hai số chẵn liên tiếp ko chia hết cho 4

kudo 01/09/2017 lúc 09:24
Báo cáo sai phạm

a) \(n\in\)N*

=>n>1

ta có 5 mũ >1 có tận cùng là 25 mà 25-1=24 chia hết cho 4(dấu hiệu chia hết cho 4)

b)ta có 10...0(10 số 0) -1=99...9(9 số 9)

ta có \(999999999⋮3;9\) 

 và    \(18n⋮3;9\)  

=>  \(999999999+18n⋮3\cdot9\)

\(hay\)\(\left(10^{10}+18n-1\right)⋮27\)

Nguyễn Đặng Bảo Nguyên 01/09/2017 lúc 09:14
Báo cáo sai phạm

a) 

Nếu n=0 thì 5-1 = 1-1 =0 chia hết cho 4

Nếu n=1 thì 5n-1=5-1=4 chia hết cho 4

Nếu n lớn hơn hoặc bằng hai thì 5n -1=(...25)-1=(...24) chia hết cho 4 ( Vì số chia hết cho 4 có hai chữ số tận cùng chia hết cho 4)

=> (5n -1) chia hết cho 4

Son Goku 31/08/2017 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

a) \(10^{33}+8⋮18\)

1033+8 = 1000...0 (33 số 0) +8 có tổng các chữ số là 9 => \(10^{33}+8⋮9\)

1033+8 là số chẵn=>\(10^{33}+8⋮2\)

Mà 9 và 2 là hai số nguyên tố cùng nhau

\(\Rightarrow10^{33}+8⋮2.9\)

hay\(10^{33}+⋮18\)

b) Tương tự như vậy

Lê Đức Tùng 31/08/2017 lúc 22:30
Báo cáo sai phạm

de ma t

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: