Giúp tôi giải toán và làm văn


Đinh Tuấn Việt 13 tháng 7 2015 lúc 11:14
Báo cáo sai phạm

356abc chia hết cho 5;7 và 9 

\(\Rightarrow\) 356abc chia hết cho số nhỏ nhất chia hết cho 5,7,9

\(\Rightarrow\) 356abc chia hết cho 315

Ta thấy : 356999 chia cho 315 dư 104. Do đó :

356999 - 104 = 356895 chia hết cho 315

356895 - 315 = 356580 chia hết cho 315

356580 - 315 = 356265 chia hết cho 315

Đó là 3 số cần tìm. (in đậm)

Đọc tiếp...
Trần Thùy Dung 6 tháng 5 2015 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

http://www.academia.edu/7168424/D%E1%BA%A4U_HI%E1%BB%86U_CHIA_H%E1%BA%BET_CHO_CAC_S%E1%BB%90 gợi ý đấy đang bận

Đọc tiếp...
FPT 7 tháng 5 lúc 21:32
Báo cáo sai phạm

Mình biết làm mà không biết đúng ko

Chứng minh rằng \(2^{2010}-1\) chia hết cho 31

\(2^{2010}-1⋮31\)

=> \(2^{2010}-1⋮30+1\)

=> \(2^{2010}⋮30\)

=>\(2^{2010}=24.2.2.2.2.2.2....2;30=15.2\)

\(\Rightarrow24.2.2.2.2.2.2....2⋮15.2\)

=>  \(2^{2010}-1\) chia hết cho 31

ko biết đúng ko

nếu sai thì sửa giùm mình nha

đừng ném đá

Đọc tiếp...
At the speed of light 5 tháng 1 2017 lúc 10:14
Báo cáo sai phạm

abcdeg = ab . 10000 + cd . 100 + eg

ab . 9999 + 1 . ab + cd . 99 + cd + eg 

ab . 11 . 909 + cd . 11 . 9 + ( ab + cd + eg )

= 11 . ( ab + 909 + cd . 9 ) + ( ab + cd + eg )

Vì 11 . ( ab . 909 + cd . 9 ) chia hết cho 11

            ab + cd + eg chia hết cho 11

Nên abcdeg chia hết cho 11

Vậy nếu ab + cd + eg chia hết cho 11 thì abcdeg cũng chia hết cho 11

Đọc tiếp...
At the speed of light 5 tháng 1 2017 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

o0o đồ khùng o0o làm chả hiểu đâu

Cách của mình rõ hơn nhiều

Tách ra số abcdeg còn hơn

Đọc tiếp...
o0o đồ khùng o0o 5 tháng 1 2017 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

dấu hiệu chia hết cho 11: một số chia hết cho 11 khi và chỉ khi :tổng các chữ số hàng chẵn-tổng các chữ số hàng lẻ chia hết cho 11

theo giả thiết:/ab+/cd+/eg = 10a + b + 10c + d + 10e + g = 11(a+c+e) + (b+d+g) - (a+c+e) chia hết cho 11

suy ra: (b+d+g) - (a+c+e) chia hết cho 11

suy ra : /abcdeg chia hết cho 11

Đọc tiếp...
✨♔♕ Saiko ♕♔✨ 5 tháng 5 lúc 10:41
Báo cáo sai phạm

                                                                    \(\text{Bài giải}\)

\(\text{Ta có : }48=3\cdot2\cdot8\)

\(a2b\text{ }⋮\text{ }48\text{ }\Rightarrow\text{ }\hept{\begin{cases}a2b\text{ }⋮\text{ }3\\a2b\text{ }⋮\text{ }2\\a2b\text{ }⋮\text{ }8\end{cases}}\)

\(a2b\text{ }⋮\text{ }2\text{ }\Rightarrow\text{ }a2b\text{ là số chẵn }\Rightarrow\text{ }b\in\left\{0\text{ , }2\text{ , }4\text{ , }6\text{ , }8\right\}\text{ }\)

\(a2b\text{ }⋮\text{ }3\text{ }\Rightarrow\text{ }a2b\text{ có tổng các chữ số chia hết cho }3\)

\(\text{Ta có các trường hợp : }\)

\(TH\text{ }1\text{ : }a2b=a20\text{ }\Rightarrow\text{ có tổng các chữ số bằng }a+2+0=a+2\text{ }\Rightarrow\text{ }\orbr{a=1\text{ hoặc }a=4\text{ hoặc }a=7}\)

\(TH2\text{ }:\text{ }a2b=a22\text{ }\Rightarrow\text{ có tổng các chữ số bằng }a+2+2=a+4\text{ }\Rightarrow\text{ }a=2\text{ hoặc }a=5\)

\(TH3\text{ : }a2b=a24\text{ }\Rightarrow\text{ có tổng các chữ số bằng }a+2+4=a+6\text{ }\Rightarrow\text{ }a=0\text{ hoặc }a=3\)

\(TH4\text{ : }a2b=a26\text{ }\Rightarrow\text{ có tổng các chữ số bằng }a+2+6=a+8\text{ }\Rightarrow\text{ }a=1\)

\(TH5\text{ : }a2b=a28\text{ }\Rightarrow\text{ có tổng các chữ số bằng }a+2+8=a+10\text{ }\Rightarrow\text{ }a=2\text{ hoặc }a=5\text{ hoặc a = 8}\)

\(\text{Rồi bạn tự xét lần lượt nha !}\)

Đọc tiếp...
Phủ Đổng Thiên Vương 17 tháng 10 2018 lúc 9:20
Báo cáo sai phạm

Neu n la so chan thi n(n+3) chia het cho 2

Neu n la so le thi n+3 la so chan (vi le +le = chan)

                           => n(n+3) chia het cho 2

vay n(n+3) chia het cho 2 voi moi n la stn

Đọc tiếp...
Lục Minh Hoàng 21 tháng 3 2015 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

thông minh quá ak` biết rùi mà còn hỏi

Đọc tiếp...
kirarin 21 tháng 3 2015 lúc 21:56
Báo cáo sai phạm

Cậu biết rồi sao còn hỏi? 

Nhưng mà công nhận là cậu giỏi thật 

Đọc tiếp...
winx 21 tháng 3 2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

sao lại tự giải giúp mik bới

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 25 tháng 5 2015 lúc 9:02
Báo cáo sai phạm

396 = 4.9.11

Nhận xét: A  có 2 chữ số tận cùng là 16 chia hết cho 4 =>A chia hết cho 4

+) Tổng các chữ số của  A bằng1+5+5+*+7+1+0 +* + 4 +* + 1 + 6 = 30 +*+*+* = 30+ 6=36 chia hết cho 9 
=> A chia hết cho 9

+) Tổng các chữ số hàng lẻ của A bằng 1 + 5 + 7 +0 + 4 + 1 = 18

Tổng các chữ số hàng chẵn của A bằng 5 + * + 1 + *+ * + 6 = 12 + * + * + * = 12  +  6 =18

=>Tổng các chữ số hàng chẵn của A  - Tổng các chữ số hàng lẻ của A  = 18 - 18 =0 chia hết cho 11

=>A chia hết cho 11

Vậy A chia hết cho cả 4;9;11 =>A chia hết cho BCNN (4;9;11)= 396 với * thay bởi các chữ số tuỳ y 1;2;3

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 25 tháng 5 2015 lúc 9:04
Báo cáo sai phạm

Vì số A có 2 chữ số tận ùng là 16 chia hết cho 4 nên A chia hết cho 4(1)

Vì nếu thay * bởi các chữ số khác nhau trong 3 chữ số 1,2 và 3 một cách tùy y thì tổng của các chữ số trong số A không thay đổi vẫn là: 1+5+5+1+7+1+2+4+3+1+6=36 (chia hết cho 3)

=> A chia hết cho 3(2)

Vì các số * đều đứng ở hàng chẵn nên dù thay * bởi các chữ số khác nhau trong 3 chữ số 1,2 và 3 một cách tùy y thì tổng của các chữ số ở hàng chẵn vẫn không thay đổi vẫn là: 5+1+1+2+3+6=18=1+5+7+0+4+1 (tổng các chữ số ở hàng lẻ)

=> A chia hết cho 11(3)

Từ (1);(2) và (3) ta thấy:
      A chia hết cho 4;3;11 mà 4;3;11 là đôi một số nguyên tố cùng nhau

=> A chia hết cho 4.3.11=396.

=> A chia hết cho 396.

=> ĐPCM

                                  <*-*>

Đọc tiếp...
lee min ho 14 tháng 4 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

tui ko biet

Đọc tiếp...
Công chúa Phương Thìn 8 tháng 8 2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

Giải

Số chia hết cho 2 là các số có tận cùng là số chẵn ( tự làm )

Số chia hết cho 5 là các số có tận cùng là 0 hoặc 5 ( tự làm )

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 13 tháng 1 2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
Ngô Nguyễn Thiên Tuệ 23 tháng 9 2016 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 6 tháng 4 2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

gọi A = 99...99 (n chữ số 9)

A = 99..90 (n- 1 chữ số 9) + 9

99..90 chia hết cho 9 và 5 nên chia hết cho 45

vậy số tự nhiên nhỏ nhất + với A để chia hết cho 45 chính bằng số tự nhiên nhỏ cộng với 9 để chia hết cho 45 

số đó là: 45 - 9 = 36

ĐS: 36

Đọc tiếp...
Đinh Quang Huy 2 tháng 4 2015 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

giả sử A=9 thì 9+36=45 chia hết cho 45

nếu A là 99  thì 99+36 =135 chia hết cho 45 ...

đáp số :36

mình chỉ biết thế thôi

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 2 tháng 4 2015 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

gọi A = 99...99 (n chữ số 9)

A = 99..90 (n- 1 chữ số 9) + 9

99..90 chia hết cho 9 và 5 nên chia hết cho 45

vậy số tự nhiên nhỏ nhất + với A để chia hết cho 45 chính bằng số tự nhiên nhỏ cộng với 9 để chia hết cho 45 

số đó là: 45 - 9 = 36

DS: 36

Đọc tiếp...
Phạm Khánh Huyền 13 tháng 4 2017 lúc 21:08
Báo cáo sai phạm

20 cái bánh

Đọc tiếp...
naymar 19 tháng 4 lúc 11:35
Báo cáo sai phạm

20 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%  

Đọc tiếp...
nguyen ngoc mai 22 tháng 5 2018 lúc 21:27
Báo cáo sai phạm

20 cai banh ban a

Đọc tiếp...
thien ty tfboys 13 tháng 6 2015 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

 ta có 405^n luôn có c/số tận cùng bằng 5 (vì 405 tận cùng bằng c/số 5)  

-- với 2^405 ta để ý lũy thừa với cơ số là 2 có quy luât c/số tận cùng như sau:  

2^1=2 ; 2^2=4 ;2^3=8 ;2^4=16 ; 2^5=32 ......... rút ra quy luật là : c/số tận cùng lặp lại quy luật 1 nhóm

 gồm 4 c/số (2 ;4 ;6;8)  

ta có 405 :4 =100 (nhóm)dư 1 c/số 2 => c/số tận cùng của 2^405 là 2  

+ m^2 (với m Є N ),có c/số tận cùng là 1 trong các c/số sau: 0 ;1 ;4 ;5 ;6 ;9

 => 405^n + 2^405 + m^2 có c/số tận cùng là c/số tận cùng trong các kết quả sau :  

(5+2+0=7; 5+2+1=8 ;5+2+4=11 ;5+2+5=12; 5+2+6=13 ;5+2+9 =16)  

=>405^n + 2^405 + m^2 không chia hết cho 10 vì số chia hết cho 10 phải có c/số tận cùng =0

 vậy biểu thức A = 405^n + 2^405 + m^2 ( m,n Є N, n # 0) không chia hết cho 10 

Đọc tiếp...
Vũ Ngọc Diệp 30 tháng 12 2016 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

Ta có:  A=405n+2405+m2

           A=405n+(25)81+m2

           A=405n+3281+m2

Lại có: + Với n thuộc N và n khác 0 thì 405n luôn có chữ số tận cùng là 5. (1)

           + 3281 luôn có chữ số tận cùng là 2. (2)

          + Với m thuộc N thì m2 luôn có chữ số tận cùng là 0, 1, 4, 9, 6, 5. (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra 405n+3281+m2 có chữ số tận cùng là 7, 8, 1, 6, 3, 2.

Do đó 405n+2405+m2 có chữ số tận cùng là 7, 8, 1, 6, 3, 2.

Mà các số chia hết cho 10 khi và chỉ khi có chữ số tận cùng là 0 nên 405n+2405+m2 không chia hết cho 10.

Vậy tổng A không chia hết cho 10

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Linh 22 tháng 2 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

vì 405n có số tận cùng là 5 nên A ko chia hết cho 10

Đọc tiếp...
ko quan tâm 4 tháng 9 2015 lúc 20:18
Báo cáo sai phạm

gọi số đó là abc (có gạch trên đầu), a khác 0, a;b;c <10. Ta có: 
abc chia hết cho 45 -> abc chia hết cho 5 và 9. 
->v c = 5 hoặc 0. 
- Nếu c = 0 thì a phải là số chẵn. 
+ a = 2 thì b = 1 -> abc ko chia hết cho 9 (loại) 
+ a = 4 thì b = 2 -> abc ko chia hết cho 9 (loại) 
+ a = 6 thì b = 3 -> abc chia hết cho 9 (chọn) 
+ a = 8 thì b = 4 -> abc ko chia hết cho 9 (loại) 

- Nếu c = 5 thì a phải là số lẻ. 
+ a = 1 thì b = 3 -> abc chia hết cho 9 (chọn) 
+ a = 3 thì b = 4 -> abc ko chia hết cho 9 (loại) 
+ a = 5 thì b = 5 -> abc ko chia hết cho 9 (loại) 
+ a = 7 thì b = 6 -> abc chia hết cho 9 (chọn) 
+ a = 9 thì b = 7 -> abc ko chia hết cho 9 (loại) 
-> abc có thể là 630 ; 135 ; 765. 
Đ/s: 630 ; 135 ; 765. 

Đọc tiếp...
Ad 15 tháng 10 2018 lúc 12:23
Báo cáo sai phạm

Gọi số đó là abc, a khác 0 (a, b, c < 10). Ta có: 

abc chia hết cho 45 => abc chia hết cho 5 và 9.

=> c = {0; 5}

- Nếu c = 0 thì a là số chẵn.

+ a = 2 thì b = 1 => abc không chia hết cho 9 (loại)

+ a = 4 thì b = 2 => abc không chia hết cho 9 (loại)

+ a = 6 thì b = 3 => abc chia hết cho 9 (chọn)

+ a = 8 thì b = 4 => abc không chia hết cho 9 (loại)

- Nếu c = 5 thì a là số lẻ.

+ a = 1 thì b = 3 => abc chia hết cho 9 (chọn)

+ a = 3 thì b = 4 => ​abc không chia hết cho 9 (loại)

+ a = 5 thì b = 5 => ​abc không chia hết cho 9 (loại)

+ a = 7 thì b = 6 => ​abc chia hết cho 9 (chọn)

+ a = 9 thì b = 7 => ​abc không chia hết cho 9 (loại)

<=> abc = {630; 135; 765}

Vậy abc = {630; 135; 765}.(abc có gạch đầu)

Đọc tiếp...
Nữ Hoàng Băng Giá 23 tháng 5 2017 lúc 19:24
Báo cáo sai phạm

có thể là; 630;135;765

Đọc tiếp...
Pham An Duong 3 tháng 10 2016 lúc 19:58
Báo cáo sai phạm

Bạn tham khảo ở đây nhé

Bài toán 120 - Học toán với OnlineMath

Đọc tiếp...
Lê Nguyên Hạo 9 tháng 8 2016 lúc 9:40
Báo cáo sai phạm

Ta có trong 5 số bất kỳ luôn tồn tại 3 số có tổng chia hết cho 3 .

Như vậy trong 9 số thì tồn tại 5 cặp , mỗi cặp 3 số có tổng chia hết cho 3

Mỗi cặp đồng dư 0,3,6 mod 5

Nếu 3 cặp cùng 1 lớp đồng dư ⇒ dpcm

Mà có 5 cặp ⇒ Có đầy đủ 3 lớp đồng dư ⇒ Tồn tại 5 số có tổng chia hết cho 5

Đọc tiếp...
ROMAN REGINS 9 tháng 8 2016 lúc 9:42
Báo cáo sai phạm

vi no la so nguyen

Đọc tiếp...
Nguyễn Phạm Hồng Anh 9 tháng 4 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Đọc tiếp...
~ Hàn Băng ~ 9 tháng 4 lúc 19:55
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

III. Thưởng VIP cho các thành viên tích cực

Online Math hiện có 2 loại giải thưởng cho các bạn có điểm hỏi đáp cao: Giải thưởng chiếc áo in hình logo của Online Math cho 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tháng và giải thưởng  thẻ cào 50.000đ hoặc 2 tháng VIP cho 6 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tuần. Thông tin về các bạn được thưởng tiền được cập nhật thường xuyên tại đây.

Đọc tiếp...
~ Hàn Băng ~ 9 tháng 4 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

II. Cách nhận biết câu trả lời đúng

Trên diễn đàn có thể có rất nhiều bạn tham gia giải toán. Vậy câu trả lời nào là đúng và tin cậy được? Các bạn có thể nhận biết các câu trả lời đúng thông qua 6 cách sau đây:

1. Lời giải rõ ràng, hợp lý (vì nghĩ ra lời giải có thể khó nhưng rất dễ để nhận biết một lời giải có là hợp lý hay không. Chúng ta sẽ học được nhiều bài học từ các lời giải hay và hợp lý, kể cả các lời giải đó không đúng.)

2. Lời giải từ các giáo viên của Online Math có thể tin cậy được (chú ý: dấu hiệu để nhận biết Giáo viên của Online Math là các thành viên có gắn chứ "Quản lý" ở ngay sau tên thành viên.)

3. Lời giải có số bạn chọn "Đúng" càng nhiều thì càng tin cậy.

4. Người trả lời có điểm hỏi đáp càng cao thì độ tin cậy của lời giải sẽ càng cao.

5. Các bài có dòng chữ "Câu trả lời này đã được Online Math chọn" là các lời giải tin cậy được (vì đã được duyệt bởi các giáo viên của Online Math.)

6. Các lời giải do chính người đặt câu hỏi chọn cũng là các câu trả lời có thể tin cậy được.

III. Thưởng VIP cho các thành viên tích cực

Online Math hiện có 2 loại giải thưởng cho các bạn có điểm hỏi đáp cao: Giải thưởng chiếc áo in hình logo của Online Math cho 5 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tháng và giải thưởng  thẻ cào 50.000đ hoặc 2 tháng VIP cho 6 bạn có điểm hỏi đáp cao nhất trong tuần. Thông tin về các bạn được thưởng tiền được cập nhật thường xuyên tại đây.

Đọc tiếp...
Tony Spicer 22 tháng 3 2015 lúc 20:04
Báo cáo sai phạm

Gọi 3 chữ số viết thêm đó là abc(ngang) trong đó a,b,c là các chữ số nguyên dương. Vậy ta có 

6+6+4+a+b+c chia hết cho 9 => a+b+c \(\in\) {2;11;20}

(c+a+6)-(b+4+6) chia hết cho 11 => c+a-b-4 chia hết cho 11 => a+b+c \(\in\) {4;15;26}

Xong rồi mình chịu ....
 

 

Đọc tiếp...
🌟_Sao hỏa_🌟 6 tháng 4 lúc 14:38
Báo cáo sai phạm

Trả lời :

Số tưj nhiên cần tìm là : 171

Hk tốt!

Đọc tiếp...
BIBIBO Hôm kia lúc 13:05
Báo cáo sai phạm

171 nha bạn !

Hok tốt !

Đọc tiếp...
ĐÀO NHẬT TÂN 22 tháng 8 2017 lúc 15:48
Báo cáo sai phạm

171 nha bạn

Đọc tiếp...
Bùi Minh Tuấn 7 tháng 4 2015 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

34x5y chia hết cho 36 suy ra 34x5y chia hết cho 9 và chia hết cho 4

* chia hết cho 4: có 2 chữ số tận cùng chia hết cho 4

  suy ra 5y có các trường hợp 52 và 56

* chia hết cho 9: có tổng các chữ số chia hết cho 9

  suy ra có 2 trường hợp:- (3+4+x+5+2) chia hết cho 9  suy ra x bằng 4

                                        - (3+4+x+5+6) chia hết cho 9 suy ra x bằng 0 hoặc 9

suy ra có 3 cặp số (x,y) đó là: (4;2),(9;6),(0;6)

Đọc tiếp...
Lê tuấn dũng 15 tháng 4 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

bùi minh tuấn còn thiếu 3 cặp số là (6;4);(2;0);(2;9)

Đọc tiếp...
ttttttttttttttttt 31 tháng 3 2018 lúc 13:54
Báo cáo sai phạm

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Đọc tiếp...
hai 12 tháng 10 2016 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Số chia hết cho 5 là số có tận cùng là 0 hoặc 5;số chia hết cho 4 là số có 2 chữ  số tận cùng chia hết cho 4 

 Nếu b bằng 5 thì 85 không chia hết cho 4 

Vậy b=0

(a+3+7+8+0)chia hết cho 3

Mà 3+7+8+0=18

Vậy a =0;3;6;9

Đọc tiếp...
Trịnh Thị Thúy Loan 29 tháng 6 2017 lúc 13:42
Báo cáo sai phạm

 Kết quả là...

Đọc tiếp...
tth CTV 11 tháng 3 2018 lúc 7:24
Báo cáo sai phạm

Đặt \(D=5+5^2+5^3+...+5^{20}\)

\(\Leftrightarrow D=5+5^2+5^3+5^4+5^5+5^6+...+5^{18}+5^{19}+5^{20}\). Ta nhóm 3 số hạng một

\(\Leftrightarrow D=\left(5+5^2+5^3\right)+\left(5^4+5^5+5^6\right)...+\left(5^{18}+5^{19}+5^{20}\right)\)

\(\Leftrightarrow D=31.5+31.5^4+...+31.5^{19}\)

\(\Leftrightarrow D=31\left(5+5^4+...+5^{19}\right)\)

Đoạn tiếp tự làm nhé bạn!

Đọc tiếp...
nguyễn thùy trang 18 tháng 1 lúc 11:03
Báo cáo sai phạm

tth bạn làm sai rồi tổng đó có 20 số hạng luôn sao mà chi đều cho 3 được

Đọc tiếp...
tth CTV 24 tháng 3 lúc 10:20
Báo cáo sai phạm

Uk nhỉ?t không để ý =(

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: