Giúp tôi giải toán và làm văn


Nguyễn Quốc Lữ Hôm qua lúc 18:55
Báo cáo sai phạm

dấu sao cần điền chữ số là:8

vì 738 chia hết cho 2 và 9

Đọc tiếp...
le ngoc nam Hôm qua lúc 15:47
Báo cáo sai phạm

* = 8 nha bạn

Đọc tiếp...
Mỹ Hạnh Hoàng Thị 12/08/2017 lúc 08:34
Báo cáo sai phạm

Do 73* chia hết cho 9 

\(\Rightarrow\)7 + 3 + * chia hết cho 9 

\(\Rightarrow\)10 + * chia hết cho 9 

Mà * là chữ số \(\Rightarrow\)*  = 8

Ta có số 738 chia hết cho cả 2 và 9 

Vậy * = 8 

Đọc tiếp...
Nguyen Chau Tuan Kiet 12/11 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

\(10^{50}+5=10..0_{\text{50 chữ số 0}}+5=10..0_{\text{50 chữ số 0}}+2+3=10..02_{\text{49 chữ số 0}}+3\)

\(\text{Vì }\hept{\begin{cases}10..02_{\text{49 chữ số 0 }}\\3\end{cases}}⋮3\Rightarrow10^{50}+5⋮3\)

\(\text{Vì }\hept{\begin{cases}10^{50}\\5\end{cases}}⋮5\Rightarrow10^{50}+5⋮5\)

Đọc tiếp...
Trần Nhật Quỳnh CTV 12/11 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

1050 + 5

Ta có : 1050 + 5 = 100..... + 5 có tổng các chữ số là 5 + 1 = 6 \(⋮\)3

1050 + 5 có tận cùng là 5 => Chia hết cho 5

=> 1050 + 5 chia hết cho 3 và 5

Đọc tiếp...
Son Goku 12/11 lúc 20:29
Báo cáo sai phạm

Chia hết cho 3 vì có tổng các chữ số là 6 chia hết cho 3.

Chia hết cho 5 vì 10^50 chia hết cho 5, 5 chia hết cho 5.

Vậy thôi, tk mk nha bn!

Đọc tiếp...
tth CTV 11/03/2018 lúc 07:24
Báo cáo sai phạm

Đặt \(D=5+5^2+5^3+...+5^{20}\)

\(\Leftrightarrow D=5+5^2+5^3+5^4+5^5+5^6+...+5^{18}+5^{19}+5^{20}\). Ta nhóm 3 số hạng một

\(\Leftrightarrow D=\left(5+5^2+5^3\right)+\left(5^4+5^5+5^6\right)...+\left(5^{18}+5^{19}+5^{20}\right)\)

\(\Leftrightarrow D=31.5+31.5^4+...+31.5^{19}\)

\(\Leftrightarrow D=31\left(5+5^4+...+5^{19}\right)\)

Đoạn tiếp tự làm nhé bạn!

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 11/11 lúc 12:08
Báo cáo sai phạm

A = ( 2 + 22 ) + ( 23 + 24 ) + ( 25 + 26 ) + ( 27 + 28 ) + ( 2+ 210 )

A = 2 . 3 + 23 . 3 + 25 . 3 + 27 . 3 + 29 . 3

A = 3 . ( 2 + 23 + 25 + 2+ 29 ) \(⋮\) 3

A = 2 + ( 22 + 23 +24 ) + ( 25 + 26 + 27 ) + ( 28 + 29 + 210 )

A = 2 + 22 . ( 1 + 2 + 22 ) + 25 . ( 1 + 2 + 22 ) + 28 . ( 1 + 2 + 22 )

A = 2 + 7 . ( 22 + 25 + 28\(⋮̸\) 7

=> A \(⋮̸\) 21

hok tốt

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Chi Quản lý 11/11 lúc 09:06
Báo cáo sai phạm

A= (2+2^2)+(2^3+2^4)+(2^5+2^6)+(2^7+2^8)+(2^9+2^10)

=2.3+2^3.3+2^5.3+2^7.3+2^9.3=3(2+2^3+2^5+2^7+2^9) chia hết cho 3

A= 2+(2^2+2^3+2^4)+(2^5+2^6+2^7)+(2^8+2^9+2^10)

=2+2^2(1+2+2^2)+2^5(1+2+2^2)+2^8(1+2+2^2)=2+7(2^2+2^5+2^8) không chia hết cho 7

=> A không chia hết cho 21 

Đọc tiếp...
le binh tuyet 10/11 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

n chia hết cho 5 đồng nghĩa với việc b = 0,5

xét b = 0 thì có :

1 + 5 + 4 + a + 0 = 10 + a chia hết cho 9

=> a = 8 

xét b = 5 thì có

1 + 5 + 4 + a + 5 = 15 +a chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Nguyen ngoc dat 10/09/2017 lúc 10:26
Báo cáo sai phạm

n chia hết cho 5 đồng nghĩa với việc b = 0;5

Xét b = 0 thì có :

1 + 5 + 4 + a + 0 = 10 + a chia hết cho 9

=> a = 8

Xét b = 5 thì có :

1 + 5 + 4 + a + 5 = 15 + a chia hết cho 9

=> a = 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Quỳnh Như 10/09/2017 lúc 10:12
Báo cáo sai phạm

  Muốn chia hết cho 5 thì hàng đơn vị phải là 0 hoặc 5.

  Muốn chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 9.

- Nếu b = 0 thì tổng các chữ số trừ b là: 1 + 5 + 4 + 0 = 10

  Số gần nhất chia hết cho 9 là 18. Vậy a = 18 - 10 = 8 

- Nếu b = 5 thì tổng các chữ số trừ b là: 1 + 5 + 4 + 5 = 15

  Số gần nhất chia hết cho 9 là 18. Vậy  = 18 - 15 = 3

Vậy nếu ab = 80 thì số đó là 15480. Ta có: 15480 : 5 = 3087. Chia 9 = 1715

       nếu ab = 35 thì số đó là 15435. Ta có: 15435 : 5 = 3087. Chia 9 = 3087

Số đó là 15280 hay 15435.

Đọc tiếp...
oOo Khùng oOo CTV 02/10/2016 lúc 18:28
Báo cáo sai phạm

n + 1 chia hết cho n

=> 1 chia hết cho n

=> n thuộc {-1; 1}

n + 4 chia hết cho n + 1

=> n + 1 + 3 chia hết cho n + 1

=> 3 chia hết cho n + 1

=> n + 1 thuộc Ư(3) = {-1;1;-3;3}

=> n thuộc {-2;0;-4;2}

n + 6 chia hết cho n + 2

=>n + 2 + 4 chia hét cho n + 2

=> 4 chia hết cho n + 2

=> n + 2 thuộc Ư(4) = {-1;1;-2;2;-4;4}

=> n thuộc {-3;-1;-4;0;-6;2}

Đọc tiếp...
Bùi Đức Lôc 28/10/2017 lúc 12:39
Báo cáo sai phạm

a) Vì n + 1 chia hết cho n và n chia hết cho n

=> 1 chia hết cho n

=> n = { 1 }

b) Ta có :

n + 4 = n + 1 + 3 

Vì n + 4 chia hết cho n + 1 và n + 1 chia hết cho n + 1

=> 3 chia hết cho n + 1

=> n + 1 = { 1 ; 3 }

Nếu n + 1 = 1 thì n = 1 - 1 = 0 ( thỏa mãn đề )

Nếu n + 1 = 3 thì n = 3 - 1 = 2 ( thỏa mãn đề )

Vậy n = { 0 ; 2 }

Đọc tiếp...
Asuna Yuuki 29/10/2016 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

a) Vì n + 1 chia hết cho n và n chia hết cho n

=> 1 chia hết cho n

=> n = { 1 }

b) Ta có :

n + 4 = n + 1 + 3 

Vì n + 4 chia hết cho n + 1 và n + 1 chia hết cho n + 1

=> 3 chia hết cho n + 1

=> n + 1 = { 1 ; 3 }

Nếu n + 1 = 1 thì n = 1 - 1 = 0 ( thỏa mãn đề )

Nếu n + 1 = 3 thì n = 3 - 1 = 2 ( thỏa mãn đề )

Vậy n = { 0 ; 2 }

c) Ta có :

n + 6 = n + 2 + 4

Vì n + 6 chia hết cho n + 2 và n + 2 chia hết cho n + 2

=> 4 chia hết cho n + 2

=> n + 2 = { 1 ; 2 ; 4 }

Nếu n + 2 = 1 thì n = 1 - 2 ( ko thỏa mãn đề )

Nếu n + 2 = 2 thì n = 2 - 2 = 0 ( thỏa mãn đề )

Nếu n + 2 = 4 thì n = 4 - 2 = 2 ( thoản mãn đề )

Vậy n = { 0 ; 2 }

Đọc tiếp...
Darwin Watterson 09/11/2018 lúc 10:18
Báo cáo sai phạm

\(x\in BC\left(12;25;30\right)\)

Ta có: \(12=2^2.3\)

\(25=5^2\)

\(30=2.3.5\)

\(\Rightarrow BCNN\left(12;25;30\right)=2^2.3.5^2=300\)

\(\Rightarrow BC\left(12;25;30\right)=B\left(300\right)=\left\{0;300;600...\right\}\)

Do  \(0< x< 500\)

\(\Rightarrow x=300\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Linh Chi Quản lý 09/11/2018 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

x là bội chung của 12, 25 , 30

 Ta có: 12=22.3;  25=52;  30=2.3.5

=> BCNN (12, 25,30)=22.3.52=300

=> BC(12,25,30)=B(300)={0, 300, 600,...}

Mà 0<x<500

=> x=300

Đọc tiếp...
dddd 12/12/2014 lúc 16:15
Báo cáo sai phạm

Vì A:36 dư 12=>A=36.k +12=>A=4.9.k+4.3

                                mà 4.9.k và 4.3 chia hết 4 

=>A chia hết cho 4

{còn chia cho 9 thì giải tương tự}

Đọc tiếp...
nguyen doan kien 12/12/2017 lúc 18:02
Báo cáo sai phạm

\(\hept{\begin{cases}\\\end{cases}4234234\hept{\begin{cases}\\\\\end{cases}}\hept{\begin{cases}\\\end{cases}}\sqrt{ }4234234}\)

Đọc tiếp...
Nguyen The Dang Khoa 16/12/2016 lúc 19:47
Báo cáo sai phạm

chia het cho 4 

ko chia het cho 9

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 04/11/2018 lúc 22:05
Báo cáo sai phạm

a) gọi 5 số tự nhiên liên tiếp đó là: a-2; a-1 ; a ; a+1; a+2 (a thuộc N*)

Ta có: (a-2)+(a-1)+a+(a+1)+(a+2) = a-2+a-1+a+a+1+a+2 = 5a chia hết cho 5

Vậy tổng 5 số tự nhiên liến tiếp chia hết cho 5

b) Ta có: aaaaaa = 100000a + 10000a + 1000a + 100a + 10a + a

                          = 111111a = 15873 . 7a chia hết cho 7

Vậy số dạng aaaaaa bao giờ cũng chia hết cho 7

Đọc tiếp...
BUI THI HOANG DIEP 04/11/2018 lúc 22:06
Báo cáo sai phạm

a) Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp bất kì lần lượt là a; a+1; a+2; a+3; a+4 \(\left(\text{a; a+1; a+2; a+3; a+4 }\inℕ\right)\)

Ta có: a +  a+1+  a+2+ a+3+ a+4= (a+a+a+a+a) + (1+2+3+4) = 5a + 10

Vì 5a chia hết cho 5; 10 chia hết cho 5 nên 5a + 10 chia hết cho 5 hay a +  a+1+  a+2+ a+3+ a+4 chia hết cho 5

b) Ta có: aaaaaa  = 100 000a + 10 000a + 1 000a + 100a + 10a + a = 111111a

Vì 111 111 chia hết cho 7 nên  111111a​ chia hết cho 7 hay aaaaaa  chia hết cho 7

Đọc tiếp...
Truong_tien_phuong 01/11/2018 lúc 21:09
Báo cáo sai phạm

a, Ta có: x + 5 \(⋮\)x + 1

=> ( x + 1 ) + 4 \(⋮\)x + 1

=> 4 \(⋮\)x + 1

=> x + 1 \(\in\)Ư(4) = { -4; -2; -1; 1; 2; 4 }

=> x \(\in\){ -5; -3; -2; 0; 1; 3 }

Vậy:....

b, Ta có: 2x + 5 \(⋮\)x + 1

=> 2.(x+1) + 5 - 2 \(⋮\)x +1

=> 3 \(⋮\)x+1 ( vì: 2(x+1) \(⋮\)x+1)

=> x + 1 \(\in\)Ư(3) = { -3; -1; 1; 3 }

=> x \(\in\){ -4; -2; 0; 2 }

Vậy:......

Đọc tiếp...
shitbo 01/11/2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Xét TH:

n=3k+1

thì 2n chia 3 dư 2

11......1(n cs 1)

=> tổng các cs chia 3 dư 1

=> 2n+111....1 chia hết cho 3

TH: n chia 3 dư 2

=> 11...1(n chữ số 1) :3 dư 2

=>2n+1...1(n cs 1) chia hết cho 3

TH còn lại chắc chắn chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Quach Bao Ngoc Chau 01/11/2018 lúc 19:09
Báo cáo sai phạm

đề bài còn thiếu nhé : chứng minh rằng ^^

Đọc tiếp...
Ngô Huỳnh Đức 01/11/2018 lúc 19:12
Báo cáo sai phạm

Vào câu hỏi tương tự nja

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Hoàng Ánh 06/10/2017 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

1)...1494 chia hết cho 9, 1495 chia hết cho 5, 1496 chia hết cho 4 nên 
...A=1494.1495.1496 chia hết cho 9.4.5=180 (đpcm) 
2)1494 chia hết cho 9, 1495 chia hết cho 5, 1496 chia hết cho 11 nên 
...A=1494.1495.1496 chia hết cho 9.5.11=495 (đpcm) 

Đọc tiếp...
Kho tàng tri thức 30/10/2018 lúc 21:12
Báo cáo sai phạm

Đáp án là :

a)5216

b)26847

hok tốt

Đọc tiếp...
ly brown 13/02/2018 lúc 09:01
Báo cáo sai phạm

a, Đe 521 chia hết cho 8 thì 3 chữ số tận cùng phải chia hết cho 8

*=6 vì 216 chia hết cho 8

Vậy ta tìm được số 5216

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!

Đọc tiếp...
Minh Nguyễn 06/12/2017 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

a) 5216

b) 26847

Đọc tiếp...
trần như 21/03/2015 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

cách 2 đây:

B chia hết cho 99 nên B chia hết cho 9 và B chia hết cho 11

B chia hết cho 9 nên tổng các chữ số cua B chia hết cho 9

Hay 6 + 2 +x +y +4 + 2 +7 = 21 + x + y chia hết cho 9.

Ta thấy 21 chia 9 dư 3 nên x + y chia 9 dư 6.

Mặt khác : x+y <=18 nên x+y = 6 hoặc x+ y = 15 ( 1 )

B chia hết cho 11 nên tổng các chữ số ở vị trí lẻ trừ tổng các chữ số ở vị trí chẵn được một số chia hết cho 11

Hay: (6+x+4+7) - (2+y+2) = 13+x-y chia hết cho 11.mà 13 + x - y >= 13 + x - 9 = 4+x >=4 và 13 +x-y <= 13+9-0=22 nên 

13 + x - y= 11 hoặc 13 + x - y = 22 Suy ra y- x= 2 hoặc x-y=9  ( 2 )

Từ (1) và (2) ta có các trường hợp sau:

TH1: Với x+y=6 và y- x= 2 suy ra x = 2, y= 4. Số cần tìm là: 6224427. Thử lại thấy số này chia hết cho 99 ( Thỏa mãn )

TH2: Với x+y=6 và  x- y = 9 

x - y= 9 suy ra y = 9+x thay vào x+y=6 được 2x+9= 6 ( Vô lý )

TH3: Với x+y = 15 và y - x = 2.

Từ x+ y = 15 suy ra 2 số x và y một số là số chẵn , số kia là số lẻ suy ra hiệu của y- x phải là một số lẻ mâu thuẫn với y -x =2 là số chẵn. Vậy TH này loại.

*TH4: Với x+ y = 15 và x- y= 9

Tù x- y = 9 suy ra x= 9+y thay vào x+y=15 được 2y+9=15 suy ra y= 3 và x=12 ( Vô lý vì x<=9)

Kết luận: x= 2, y = 4 là đáp số duy nhất của bài toán

Số cần tìm khi đó là 6224427

Chú ý:  Trong bài tập này sử dụng 2 dấu hiệu chia hết

- Dấu hiệu chia hết cho 9 ( Số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9 )

- Dấu hiệu chia hết cho 11 ( Số chia hết cho 11 khi tổng các chữ số hàng lẻ trừ tổng các chữ số hàng chẵn của số đó chia hết cho 11 )

Đọc tiếp...
trần như 21/03/2015 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

vì số đó chia hết cho 99 nên sẽ chia hết cho 9 và 11

số đó có tổng chữ số là:6+2+x+y+4+2+7=21+x+y sẽ chia hết cho 9. mà x+y<19

suy ra x+y thuộc{6;15}

vì số đó chia hết cho 11 nên tổng chữ số hàng lẻ -tổng chữ số hàng chẵn chia hết cho 11

suy ra [6+x+4+7]-[2+y+2] chia hết cho 11

suy ra [17+x]-[4+y] sẽ chia hêt cho 11

13+x-y sẽ chia hết cho 11

13+[x-y] sẽ chia hết cho 11

suy ra x-y chỉ có thể là 9 hoặc -2 . nếu x-y=9 thi x=9; y=0; ko thỏa mãn

vậy x-y=-2 kêt hợp với x+y=6 hoặc15 ta loại đi t/h 15

vậy x+y=6 suy ra x=2;y=4

Đọc tiếp...
Sherlockichi Kudoyle 19/08/2016 lúc 08:28
Báo cáo sai phạm

Vì A = 62xy427 chia hết cho 99 => 62xy427 chia hết cho 9 và 11 

+ Do 62xy427 chia hết cho 9 => 6 + 2 + x + y + 4 + 2 + 7 cha hết cho 9 

                                             => 21 + x + y chia hết cho 9 

Mà x,y là chữ số => 0 < hoặc = x + y < hoặc = 18

                                             => x + y thuộc {6 ; 15} (1) 

+ Do 62xy427 chia hết cho 11 => (6 + x + 4 + 7) - (2 + y + 2) chia bết cho 11

                                             => (17 + x) - (4 + y) chia hết cho 11 

                                              => 13 + x - y chia hết cho 11 

Mà x, y là chữ số => -9 < hoặc = x - y < hoặc = 9 => x - y = -2 hoặc x - y = 9 

                              Nhưng nếu x - y = 9 thì x = 9; y = 0, không thỏa mãn đề bài => x - y = -2 

                                     Từ (1) mà tổng 2 số và hiệu của chúng luôn có cùng tính chẵn lẻ 

                                               => x + y = 6 => y = [6 - (-2)] : 2 = (6 + 2) : 2 = 4 

                                                                                   => x = 6 - 4 = 2

Đọc tiếp...
Nguyễn Đức Kiên 28/10/2018 lúc 15:39
Báo cáo sai phạm

Mời bạn đăng câu trả lời với đúng nội dung câu hỏi nhé.

Các bạn gõ lời giải chi tiết nhé.

Đọc tiếp...
haohao108 28/10/2018 lúc 15:37
Báo cáo sai phạm
Hãy xác thực tài khoản để bảo vệ tài khoản của bạn và nhận thưởng VIP từ OLM Xác thực ngay
 • haohao108
 • Tổng điểm: 0
 • Số kỹ năng đã thực hành: 0
 • Điểm hỏi đáp: Tổng: 2. Tuần này: 1
 •  Mua VIP Vào tủ sách Mua sách

Mới học

Bạn vẫn chưa học bài nào trên OLM

  Luyện tập môn Toán

  Mẫu giáo0Toán lớp1Toán lớp2Toán lớp3Toán lớp4Toán lớp5Toán lớp6Toán lớp7Toán lớp8Toán lớp9

  Luyện tập Tiếng Việt

  Tiếng Việt1Tiếng Việt2Tiếng Việt3Tiếng Việt4Tiếng Việt5Ngữ văn6Ngữ văn7Ngữ văn8Ngữ văn9Ngữ văn10

  Luyện tập Tiếng Anh

  Tiếng Anh1Tiếng Anh2Tiếng Anh3Tiếng Anh4Tiếng Anh5
   

  Các khoá học theo Chương trình

  • Toán lớp 9

   Online Math
   Các bài giảng Toán lớp 9
  • Khóa học hè dành cho học sinh tiểu học

   Online Math
   Khóa học hè 2016 dành cho học sinh khối tiểu học.
  • Toán lớp 4

   Online Math
   Các bài giảng Toán lớp 4
  • Toán lớp 5

   Online Math
   Các bài giảng Toán lớp 5
  • Khóa học hè dành cho học sinh THCS

   Online Math
   Khóa học hè dành cho học sinh khối trung học cơ sở.
  • Toán lớp 6

   Online Math
   Các bài giảng Toán lớp 6
  • Toán lớp 7

   Online Math
   Các bài giảng Toán lớp 7
  • Toán lớp 8

   Online Math
   Các bài giảng Toán lớp 8
  • Toán lớp 9

   Online Math
   Các bài giảng Toán lớp 9
  • Khóa học hè dành cho học sinh tiểu học

   Online Math
   Khóa học hè 2016 dành cho học sinh khối tiểu học.
  PrevNext

  Các khoá học chuyên sâu

  • Hướng dẫn cách tạo học liệu OOC trên OLM

   Hoàng Thị Thu Huyền
   Lớp 9
   Đã kích hoạt
   440 người học
  • Kỳ thi toán quốc tế Kangaroo - IKMC

   Nguyễn Tùng Dương
   Lớp 1
   Đã kích hoạt
   17 người học
  • Ngữ văn 10

   Ngữ văn
    
   Đã kích hoạt
   59 người học
  • Luyện thi vào 10 chuyên

   Đông Đông Lưu
   Lớp 9
   Đã kích hoạt
   9 người học
  • Ôn thi vào lớp 10 - Môn Văn

   Ngữ văn
   Lớp 9
   Đã kích hoạt
   523 người học
  • Ôn thi vào lớp 10 - Môn Toán

   Hoàng Thị Thu Huyền
   Lớp 9
   Đã kích hoạt
   1445 người học
  • OLM - mới lạ và độc đáo

   Admin (a@olm.vn)
   Lớp 1
   Đã kích hoạt
   199 người học
  • Toán lớp 3 cô Đỗ Thị Thu Trang

   Đỗ Thị Thu Trang
   Lớp 3
   Đã kích hoạt
   373 người học
  • Các bài toán lớp 5 - 6

   Trần Đức Huy
   Lớp 6
   Đã kích hoạt
   593 người học
  • Hướng dẫn cách tạo học liệu OOC trên OLM

   Hoàng Thị Thu Huyền
   Lớp 9
   Đã kích hoạt
   440 người học
  • Kỳ thi toán quốc tế Kangaroo - IKMC

   Nguyễn Tùng Dương
   Lớp 1
   Đã kích hoạt
   17 người học
  PrevNext Giúp tôi giải toánHọc thày chẳng tày học bạnGửi câu hỏi

  huyen

  Người ta lấy nước mắm từ 1 thùng ra để bán. Lần 1 lấy 1/4 số nước mắm, lần 2 lấy 2/5 số nước mắm, lần 3  lấy 3/7 số nước mắm của 2 lần trước. Trong thùng còn lại 8l. Hỏi lúc đầu trong thùng có bao nhiêu lít nước mắm.?

  13 câu trả lời

  Đinh Đức Hùng

  Tìm tất cả các số có hai chữ số  sao cho  là số nguyên tố

  3 câu trả lời

  Thân thi thu

  Cho x,y là số hữu tỉ thỏa man x3+y3=2x2y2 Chứng minh là số hữu tỉ

  6 câu trả lời

  btq

  Cho 4 số có tổng bằng 45.Nếu lấy số thứ nhất cộng với 2,số thứ hai trừ đi 2,số thứ ba nhân với 2,số thứ bốn chia với 2 thì kết quả của 4 số bằng nhau.Tìm 4 số đó

  13 câu trả lời

  Nguyễn Ngọc Yến Phương

  Tính tuổi hiện nay của Hòa, Bố và Ông biết rằng: Bố nhiều hơn Hòa 24 tuổi; cách đây 1 năm, tuổi Bố và tuổi Ông lần lượt gấp 3 và 6 lần tuổi Hòa.

  Hòa:.......tuổi       

  Bố:......... tuổi

  Ông:....... tuổi

  11 câu trả lờiGiải toán tiếng AnhHọc toán tiếng anhGửi câu hỏi

  Uchiha Sasuke

  If f (x) = px7 + qx3 + rx - 4 and f (-7) = 3 then the value of  f (7) is...

  Help me please!

   

  7 câu trả lời

  Carter

   Simplify the expression (where a, b, and c are different real numbers) :

  \(\dfrac{\left(x-a\right)\left(x-b\right)}{\left(c-a\right)\left(c-b\right)}+\dfrac{\left(x-b\right)\left(x-c\right)}{\left(a-b\right)\left(a-c\right)}+\dfrac{\left(x-c\right)\left(x-a\right)}{\left(b-c\right)\left(b-a\right)}\)

  2 câu trả lời

  Mr Puppy

  Five pirates have obtained 100 gold coins and have to divide up the loot. The pirates are all extremely intelligent, treatrous and selfish (especially the captain). The captain always proposes a distribution of the loot. All pirates vote on the proposal and if at least half of the crew (which includes himself) approve, the loot will be divided as proposal, as no pirates would be willing to take on the captain without superior force on their side. Otherwise he will face a mutiny: all pirates will turn against him and make him walk the plank. The pirates will start over again with the next senior pirate as captain. What's the maximum number of coins the captain can keep without risking his life?

  4 câu trả lời

  Huỳnh Anh Phương

  Find x; y , know that x and y is postive ỉterger to be satisfied 2 calculations:

  1) xy = yx

  2) \(x\times y=8\)

    2 câu trả lời

  Lê Quốc Trần Anh

  Suppose a regular hexagon has a perimeter equal to the circumference of a circle. What is the ratio of a side of the hexagon to the radius of the circle? Express your answer as a common fraction in terms of π

  1 câu trả lờiToán vui mỗi tuầnGiải thưởng 1 tháng VIP đang chờ bạnGửi lời giải

  Bài toán 230

  Hôm nay là thứ sáu, ngày 26, tháng 10, năm 2018. Em hãy tính xem, ngày này 30 năm nữa là thứ mấy?

  -----------

  Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 2/11/2018. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 2/11/2018.  

  Văn hay mỗi tuầnGiải thưởng 1 tháng VIP đang chờ bạnGửi lời giải

  Bài văn số 35

  LỄ HỘI HALLOWEEN

   

  Gắn liền với truyền thuyết của người Ai-len về anh chàng Jack, một chàng thiếu niên đã chết nhưng linh hồn không được phép vào Thiên Đàng vì lúc sống, anh ta vốn là một người tham lam, bủn xỉn, thường cất giấu tiền bạc, keo kiệt không hề bố thí cho ai một chút gì. 

  Thế nhưng anh ta cũng không thể vào Địa Ngục vì lúc còn sống anh ta đã từng chơi đùa với ma quỷ, nên quỷ không thể bắt anh.

  Ý nghĩa giáo dục của lễ hội Halloween

  Hành động và cuộc đời của Jack đã trở thành những kinh nghiệm để tuổi trẻ rút ra một bài học làm người, đó là:

  - Sống không nên tham lam, bủn xỉn, keo kiệt

  - Phải có lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ kẻ khó khăn

  - Không nên chơi đùa với ma quỷ. Ma quỷ hiểu theo nghĩa bóng là những trò lừa lọc, đe dọa, làm cho người khác sợ hãi, những việc làm tinh quái do trí thông minh và tưởng tượng của tuổi trẻ sáng tạo ra có khi làm hại đến người, đến xã hội...

  - Chơi đùa, giao du với ma quỷ sẽ dễ bị cám dỗ đi vào đường tối tăm và tội lỗi.

  ĐỀ BÀI: Em hãy viết đoạn văn diễn dịch trình bày cảm nhận của mình về một trong những ý nghĩa của lễ hội Halloween.

  ----------------

     Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được trao giải Nhất, Nhì, Ba. Giải nhất được tặng thẻ cào điện thoại 30.000đ hoặc 2 tháng VIP; giải Nhì được thưởng thẻ cào 20.000đ hoặc 1,5 tháng VIP, giải Ba được thưởng thẻ cào 10.000đ hoặc 1 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 2/11/2018. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 2/11/2018.

     Toán Tuổi thơ trên Online Math

  Truy cập ngay vào Quầy sách báo Online Math để mua tạp chí Toán tuổi thơ ấn bản điện tử với giá chỉ từ 2000 đ/số báo!

  Kỳ thi trên Online Math

  Mới dự thi

  Trần Vương Quân10Kiểm tra tháng 8Lớp 7
  Anna9Kiểm tra tháng 9Lớp 1
  Yuu Shinn9.5Kiểm tra tháng 3Lớp 1
  Nguyễn Võ Thanh Mai8Kiểm tra tháng 2Lớp 1
  Xuan Thien10Kiểm tra tháng 9Lớp 1

  Đang tải dữ liệu...

       

  Hãy dự thi ngay để có cơ hội được đăng tên vào trang chính của Online Math!

   
  Thông tin - sự kiện

  Danh sách cộng tác viên học kì 1 năm học 2018 - 2019

  Chúc mừng các bạn sau đã dược chọn làm cộng tác viên học kì này.
  • Giới thiệu trang mạng xã hội học tập bingbe
  • Giải thưởng Cộng tác viên hè 2018
  • Chương trình tặng ghế đá cho các trường trên toàn quốc
  • Danh sách cộng tác viên hè 2018
  • Giải thưởng cộng tác viên học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
  • Ngày hội trải nghiệm Khoa học 2018
  • Ngày hội trải nghiệm khoa học vui
  • Chuyển hình thức thanh toán từ nạp thẻ điện thoại sang Internet banking

  Xem thêm tin tức..

   Thông tin về Online Math

  Điện thoại hỗ trợ

  0936 197672 hoặc 0915 343532

  Địa chỉ liên hệ

  P.602 Nhà K1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Số 136 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. Email: a@olm.vn

  Đơn vị bảo trợ Online Math

  TT. Khoa học
  Tính toán
  Đại học Sư phạm Hà NộiTT. Nghiên cứu & Sản xuất Học liệu

  Đang online: 1948, số thành viên: 2086508


    
  Với Online Math

  Học mà như chơi, chơi mà vẫn học

  © 2013 - Trung tâm Khoa học Tính toán - ĐH Sư phạm Hà Nội && Công ty C.P. Khoa học và Công nghệ Giáo dục (email: a@olm.vn)

  Đọc tiếp...
  Phạm Quang Dương 28/10/2018 lúc 10:29
  Báo cáo sai phạm

  1099 = 10000...0 (99 số 0) chia 9 dư 1

  23 = 8 chia 9 dư 8

  => 1099 + 23 chia 9 dư 9 

  hay 1099 + 2chia hết cho 9

  Đọc tiếp...
  Xyz 28/10/2018 lúc 11:08
  Báo cáo sai phạm

  1099  : 9 = dư 1 Vì 1099 có tổng các chữ số đều =1

  2    : 9 = dư 8  Vì 23 có tổng các chữ số đều =8 

  mà dư 1 + dư 8 = dư 9

  lại có dư 9 chia hết cho 9

  nên 1099 + 23 chia hết cho 9

  Đọc tiếp...
  Emma Granger 28/10/2018 lúc 10:31
  Báo cáo sai phạm

  Ta có: 
  1099 : 9 dư 1 (1)
  23 : 9 dư 8 (2)
  (1);(2) => (1099 + 23 ) : 9 dư 9

  Mà 9 chia hết cho 9
  hay 1099+ 2\(⋮\)9
   

  Đọc tiếp...

  ...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

  ....

  Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

  Có thể bạn quan tâm


  Tài trợ

  Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

  Công thức: