Giúp tôi giải toán và làm văn


Hoàng Phú Huy 14/03/2018 lúc 17:35
Báo cáo sai phạm

CMR: S chia hết cho 6 <=> P chia hết cho 6 .... 

Cho các số a1,a2,a3,a4,......,a2013 là số tự nhiên có tổng bằng 2013 .

=)))))))))

Đọc tiếp...
thiên thần mặt trời 11/03/2018 lúc 17:25
Báo cáo sai phạm

                           từ 2n-1chia hết cho 3n+1=>

                             6n-18.......................3n+1=>

                      2(3n+1)-20.........................3n+1(1)

          nhận thấy: 2(3n+1).........................3n+1 nên (1) xảy ra <=>20 chia hết cho 3n+1

          =>3n+1 thuộc Ư(20)={.....}.Bạn tự tìm rồi lập bảng là ra

Đọc tiếp...
Đoàn Thu Thuỷ 13/03/2018 lúc 18:18
Báo cáo sai phạm

Bạn chép nhầm đề rồi(thiên thần mặt trời)

Đọc tiếp...
kieu the bao 08/03/2018 lúc 09:05
Báo cáo sai phạm

2x78=2000+100x+78=

2078+100x=2074-102x+(4-2x)

Do 2074+102x=17.122+17.6x:17

=>4-2x:17

T/hợp 1:4-2x=0=>x=2

T/hợp 2:4-2x=17(loại), do x nguyên <=9

Đọc tiếp...
Lê Xuân Hải Đẹp Trai Thông Minh Học giỏi 28/02/2018 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

Đầu tiên ta sẽ tính số con gà và thỏ :

Số con gà là : ( 100 + 50 ) : 2 = 75 ( con )

Số con thỏ là : 75 - 50 = 25 ( con )

Vì gà có 2 chân , nên tổng số chân gà là : 75 x 2 = 150 ( chân )

Vì thỏ có 4 chân , nên tổng số chân thỏ là : 25 x 4 = 100 ( chân )

Đ/s : Gà : 150 chân , Thỏ : 100 chân

Đọc tiếp...
Salamander 28/02/2018 lúc 19:16
Báo cáo sai phạm

150 chân gà

100 chân thỏ

Đọc tiếp...
ngo nhat hoan 28/02/2018 lúc 19:13
Báo cáo sai phạm
20 CHIEC CHAN
Đọc tiếp...
Chi kute 26/02/2018 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

từ 0 đên  9thì số 6 là chia hết cho 2vaf 3

Đọc tiếp...
Linh Xuân Nguyễn 27/02/2018 lúc 20:10
Báo cáo sai phạm

không phải từ 0 đến 9 viết được bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho cả 2 và 3 cơ mà.

Đọc tiếp...
Nguyễn Anh Quân 22/02/2018 lúc 22:34
Báo cáo sai phạm

Gọi số phải tìm là a ( a thuộc N )

Có : a chia 3 dư 1 ; chia 4 dư 2 ; chia 5 dư 3 ; chia 6 dư 4 => a+2 chia hết cho 3;4;5;6

=> a+2 là BC (3;4;5;6)

=> a+2 thuộc {60;120;180;240;300;360;420;480;....}

=> a thuộc {58;118;178;238;298;358;418;478;...}

Mà a nhỏ nhất và a chia hết cho 11 => a = 418

Vậy số phải tìm là 418

Tk mk nha

Đọc tiếp...
ffffffffg 01/12/2014 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

a)\(10^{28}\) chia 9 dư 1 

8 chia 9 dư 8

1 + 8 = 9 chia hết cho 9

\(\Rightarrow\)\(10^{28}+8\) chia hết cho 9 (1)

\(10^{28}\) chia hết cho 8 (vì có 3 chữ số tận cùng là 000 chia hết cho 8)

8 chia hết cho 8

\(\Rightarrow\)\(10^{28}+8\) chia hết cho 8 (2)

Từ (1) và (2) kết hợp với ƯCLN (8,9) = 1 . Suy ra \(10^{28}+8\) chia hết cho 72

b)\(8^8+2^{20}=\left(2^3\right)^8+2^{20}=2^{24}+2^{20}=2^{20}\times\left(2^4+1\right)=2^{20}\times17\) chia hết cho 17

Đọc tiếp...
Harri Won 31/12/2016 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

cho mình hỏi 2^4 +1 ở đâu vậy

Đọc tiếp...
Mizuki Kanzaki 22/05/2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

Tại vì sử dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng

Đọc tiếp...
Kudo Shinichi 20/06/2015 lúc 16:21
Báo cáo sai phạm

B chia hết cho 99 nên B chia hết cho 9 và B chia hết cho 11

B chia hết cho 9 nên tổng các chữ số cua B chia hết cho 9

Hay 6 + 2 +x +y +4 + 2 +7 = 21 + x + y chia hết cho 9.

Ta thấy 21 chia 9 dư 3 nên x + y chia 9 dư 6.

Mặt khác : x+y <=18 nên x+y = 6 hoặc x+ y = 15 ( 1 )

B chia hết cho 11 nên tổng các chữ số ở vị trí lẻ trừ tổng các chữ số ở vị trí chẵn được một số chia hết cho 11

Hay: (6+x+4+7) - (2+y+2) = 13+x-y chia hết cho 11.mà 13 + x - y >= 13 + x - 9 = 4+x >=4 và 13 +x-y <= 13+9-0=22 nên 

13 + x - y= 11 hoặc 13 + x - y = 22 Suy ra y- x= 2 hoặc x-y=9  ( 2 )

Từ (1) và (2) ta có các trường hợp sau:

TH1: Với x+y=6 và y- x= 2 suy ra x = 2, y= 4. Số cần tìm là: 6224427. Thử lại thấy số này chia hết cho 99 ( Thỏa mãn )

TH2: Với x+y=6 và  x- y = 9 

x - y= 9 suy ra y = 9+x thay vào x+y=6 được 2x+9= 6 ( Vô lý )

TH3: Với x+y = 15 và y - x = 2.

Từ x+ y = 15 suy ra 2 số x và y một số là số chẵn , số kia là số lẻ suy ra hiệu của y- x phải là một số lẻ mâu thuẫn với y -x =2 là số chẵn. Vậy TH này loại.

*TH4: Với x+ y = 15 và x- y= 9

Tù x- y = 9 suy ra x= 9+y thay vào x+y=15 được 2y+9=15 suy ra y= 3 và x=12 ( Vô lý vì x<=9)

Kết luận: x= 2, y = 4 là đáp số duy nhất của bài toán

Số cần tìm khi đó là 6224427

Chú ý:  Trong bài tập này sử dụng 2 dấu hiệu chia hết

- Dấu hiệu chia hết cho 9 ( Số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9 )

- Dấu hiệu chia hết cho 11 ( Số chia hết cho 11 khi tổng các chữ số hàng lẻ trừ tổng các chữ số hàng chẵn của số đó chia hết cho 11 )

Đọc tiếp...
Sherlockichi Kudoyle 19/08/2016 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

Vì A = 62xy427 chia hết cho 99 => 62xy427 chia hết cho 9 và 11 

+ Do 62xy427 chia hết cho 9 => 6 + 2 + x + y + 4 + 2 + 7 cha hết cho 9 

                                             => 21 + x + y chia hết cho 9 

Mà x,y là chữ số => 0 < hoặc = x + y < hoặc = 18

                                             => x + y thuộc {6 ; 15} (1) 

+ Do 62xy427 chia hết cho 11 => (6 + x + 4 + 7) - (2 + y + 2) chia bết cho 11

                                             => (17 + x) - (4 + y) chia hết cho 11 

                                              => 13 + x - y chia hết cho 11 

Mà x, y là chữ số => -9 < hoặc = x - y < hoặc = 9 => x - y = -2 hoặc x - y = 9 

                              Nhưng nếu x - y = 9 thì x = 9; y = 0, không thỏa mãn đề bài => x - y = -2 

                                     Từ (1) mà tổng 2 số và hiệu của chúng luôn có cùng tính chẵn lẻ 

                                               => x + y = 6 => y = [6 - (-2)] : 2 = (6 + 2) : 2 = 4 

                                                                                   => x = 6 - 4 = 2

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 20/06/2015 lúc 15:59
Báo cáo sai phạm

c​hia hét cho 99 là chia hết cho 11 và 9. dựa vào dấu hiệu chia hết mà làm tiếp nhé

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 25/05/2015 lúc 09:02
Báo cáo sai phạm

396 = 4.9.11

Nhận xét: A  có 2 chữ số tận cùng là 16 chia hết cho 4 =>A chia hết cho 4

+) Tổng các chữ số của  A bằng1+5+5+*+7+1+0 +* + 4 +* + 1 + 6 = 30 +*+*+* = 30+ 6=36 chia hết cho 9 
=> A chia hết cho 9

+) Tổng các chữ số hàng lẻ của A bằng 1 + 5 + 7 +0 + 4 + 1 = 18

Tổng các chữ số hàng chẵn của A bằng 5 + * + 1 + *+ * + 6 = 12 + * + * + * = 12  +  6 =18

=>Tổng các chữ số hàng chẵn của A  - Tổng các chữ số hàng lẻ của A  = 18 - 18 =0 chia hết cho 11

=>A chia hết cho 11

Vậy A chia hết cho cả 4;9;11 =>A chia hết cho BCNN (4;9;11)= 396 với * thay bởi các chữ số tuỳ y 1;2;3

Đọc tiếp...
Lê Chí Cường 25/05/2015 lúc 09:04
Báo cáo sai phạm

Vì số A có 2 chữ số tận ùng là 16 chia hết cho 4 nên A chia hết cho 4(1)

Vì nếu thay * bởi các chữ số khác nhau trong 3 chữ số 1,2 và 3 một cách tùy y thì tổng của các chữ số trong số A không thay đổi vẫn là: 1+5+5+1+7+1+2+4+3+1+6=36 (chia hết cho 3)

=> A chia hết cho 3(2)

Vì các số * đều đứng ở hàng chẵn nên dù thay * bởi các chữ số khác nhau trong 3 chữ số 1,2 và 3 một cách tùy y thì tổng của các chữ số ở hàng chẵn vẫn không thay đổi vẫn là: 5+1+1+2+3+6=18=1+5+7+0+4+1 (tổng các chữ số ở hàng lẻ)

=> A chia hết cho 11(3)

Từ (1);(2) và (3) ta thấy:
      A chia hết cho 4;3;11 mà 4;3;11 là đôi một số nguyên tố cùng nhau

=> A chia hết cho 4.3.11=396.

=> A chia hết cho 396.

=> ĐPCM

                                  <*-*>

Đọc tiếp...
Vũ Minh Quân 17/03/2017 lúc 19:27
Báo cáo sai phạm

1+1+1+....+11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111=?

ai làm được mk sẽ T_I_C_K cho nha!

Đọc tiếp...
uzumaki naruto 20/06/2017 lúc 18:47
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 2: các số có tận cùng là 0;2;4;6;8

Dấu hiệu chia hết cho 3: các số có tổng các chữ số chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 5: các số có tận cùng là 0 và 5

Dấu hiệu chia hết cho 9 các số có tổng các chữ số chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Đạt 20/06/2017 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 2 : các số có tận cùng là 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2 

Dấu hiệu chia hết cho 3 : các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 5 : các số có tận cùng là 0;5 thì chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 9 : các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Đọc tiếp...
uzumaki naruto 20/06/2017 lúc 18:45
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 2: các số có tận cùng là 0;2;4;6;8

Dấu hiệu chia hết cho 3 : các số có tổng các chữ số chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 5 các số có tận cùng là 0 và 5

Dấu hiệu chia hết cho 9 các số có tổng các chữ số chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Đạt 20/06/2017 lúc 19:06
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 2 : các số có tận cùng là 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2 

Dấu hiệu chia hết cho 3 : các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 5 : các số có tận cùng là 0;5 thì chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 9 : các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Đọc tiếp...
Bùi Quang Sang 09/06/2017 lúc 16:45
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 9 là tổng các chữ số của 1 số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9

Đọc tiếp...
TNT TNT Học Giỏi 09/06/2017 lúc 16:49
Báo cáo sai phạm

dấu hiệu chia hết cho 9 là

 tổng các số đều chia hết cho 9

      đs...

Đọc tiếp...
0o0 Nguyễn Đoàn Tuyết Vy 0o0 09/06/2017 lúc 16:42
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 9 là: 

  Số nào có tổng chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 

^^ Học tốt! 

Đọc tiếp...
Huỳnh Thị Minh Huyền 09/08/2015 lúc 20:59
Báo cáo sai phạm

số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 2 , 3 , 5 là 9870

số bé nhất có bốn chữ số khác nhau  chia hết cho 2 , 3 , 5 là 1230

tổng hai số đó là

9870+1230=11100

ĐS:11100

Đọc tiếp...
Trương Thị Ánh Tuyết Hôm qua lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

Eisekekoe

Đọc tiếp...
Chu Quyen Nhan 15/05/2017 lúc 16:55
Báo cáo sai phạm

xếp hai hàng hay 5 hàng đều đủ thì số gà chia hết cho cả hai và 5 , lúc này ta biết số ở hàng đơn vị chỉ có thể là 0

hàng chục hay hàng trăm , ... chỉ cần thêm những số nào cộng lại với nhau chia hết cho 3 là được 

ví dụ : 30,60,90,120,150,...

Đọc tiếp...
Ngô Văn Phương 15/05/2017 lúc 16:50
Báo cáo sai phạm

Gọi số gà là a:

Theo đề: a chia hết cho 2 và cho 5 nên a có chữ số tận cùng là 0

             mà a chia hết cho 3 nên tổng các chữ số của a chia hết cho 3

Vậy a=30;60;90;...

Đọc tiếp...
Nguyễn Thùy Dương 15/05/2017 lúc 16:47
Báo cáo sai phạm

Có 30 con gà

Đọc tiếp...
hoàng thị thanh huyền 01/05/2017 lúc 10:11
Báo cáo sai phạm

câu c 

đúng 100%

Đọc tiếp...
trantichthuong 19/08/2017 lúc 20:32
Báo cáo sai phạm

dau hieu chia het cho 2 co chu so tan cung la 0, 2 , 4 , 6 , 8.

Đọc tiếp...
Hamon Lord of Striking Thunder 03/05/2017 lúc 11:38
Báo cáo sai phạm

câu C nhé

Đọc tiếp...
ngọc fany 23/04/2017 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

0;2;4;;6;8

Đọc tiếp...
Forever_Alone 23/04/2017 lúc 21:19
Báo cáo sai phạm

tận cùng có các chữ số 0,2,4,6,8 nhé bn tk mk nha

Đọc tiếp...
Beo hứng 02/05/2017 lúc 13:24
Báo cáo sai phạm

tận cùng là 0,2,4,6,8

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: