Giúp tôi giải toán và làm văn


Sakura 30/08/2018 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 2 là các chữ số tận cùng : 0 , 2 , 4 , 6 ,  8.

Dấu hiệu chia hết cho 5 là các chữ số tận cùng : 0 và 5.

Dấu hiệu chia hết cho 9 là Tổng các chữ số chia hết cho 9.

Dấu hiệu chia hết cho 3 là Tổng các chữ số chia hết cho 3.

  Chúc các bạn học tốt trong năm học mới.

Đọc tiếp...
Nguyễn Minh Anh 30/08/2018 lúc 14:41
Báo cáo sai phạm

Số chẵn chia hết cho 2

Số có tận cùng 0 hoặc 5 chia hết cho 5

Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Đọc tiếp...
rias gremory 30/08/2018 lúc 14:45
Báo cáo sai phạm

- Dấu hiệu chia hết cho 2 là số tận cùng là số chẵn : 0,2,4,6,8

Dấu hiệu chia hết cho 5 là số tận cùng là : 0,5

- Dấu hiệu chia hết cho 9 là tổng các số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

- Dấu hiệu chia hết cho 3 là : tổng các số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

chúc bn  học giỏi, ngoan ngoãn trong năm học mới nhé

Đọc tiếp...
Bonking 26/08/2018 lúc 19:57
Báo cáo sai phạm

2016 + 2x3 chia hết cho 3

Ta thấy 2016 chia hết cho 3

=> 2x3 phải chia hết cho 3

Để 2x3_______________ thì :

2 + x + 3 chia hết cho 3

5 + x chia hết cho 3

=> x = { 1; 4; 7 }

Vậy,..........

Đọc tiếp...
Bonking 25/08/2018 lúc 11:48
Báo cáo sai phạm

a)

10^33 có dạng 10...00

=> 10^33 + 8 có dạng 10...08 chia hết cho 2 ( đpcm )

=> tổng các chữ số của nó là : 1 + 8 = 9 chia hết cho 9 ( đpcm )

b)

10^10 có dạng 10...00

=> 10^10 + 14 có dạng 10...14 chia hết cho 2 ( đpcm )

=> tổng các chữ số của nó là : 1 + 1 + 4 = 6 chia hết cho 3 ( đpcm )

Đọc tiếp...
Trần Quốc Đạt 25/08/2018 lúc 12:07
Báo cáo sai phạm

10^33 có dạng 10...00

=> 10^33 + 8 có dạng 10...08 chia hết cho 2 ( đpcm )

=> tổng các chữ số của nó là : 1 + 8 = 9 chia hết cho 9 ( đpcm )

b)

10^10 có dạng 10...00

=> 10^10 + 14 có dạng 10...14 chia hết cho 2 ( đpcm )

=> tổng các chữ số của nó là : 1 + 1 + 4 = 6 chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 25/08/2018 lúc 14:19
Báo cáo sai phạm

a.

Ta có : 1033 được viết dưới dạng sau : 10...00

=> 10..00  + 8 \(⋮\)2 ( đpcm )

=> Tổng của 10..00 + 8 = 1 + 8 = 9 \(⋮\)9 ( đpcm )

b.

Ta có : 1010 được viết dưới dạng sau : 10 ..00 

=> Tổng của 10..00 + 14 là : 1 + 1 + 4 = 6 \(⋮\)3( đpcm )

=> 10..00 + 14 \(⋮\)2 ( đpcm )

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 23/08/2018 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

\(1+2+2^2+2^3+2^4+....+2^{14}\)

\(=\left(1+2+2^2+2^3+2^4\right)+\left(2^5+2^6+2^7+2^8+2^9\right)+\left(2^{10}+2^{11}+2^{12}+2^{13}+2^{14}\right)\)

\(=\left(1+2+2^2+2^3+2^4\right)+2^5\left(1+2+2^2+2^3+2^4\right)+2^{10}\left(1+2+2^2+2^3+2^4\right)\)

\(=\left(1+2+2^3+2^4\right)\left(1+2^5+2^{10}\right)\)

\(=31\left(1+2^5+2^{10}\right)\)\(⋮\)\(31\)

Đọc tiếp...
Nguyễn Chí Thành 23/08/2018 lúc 20:33
Báo cáo sai phạm

Đặt A = 1 + 2 + 22 + 23 + ... + 214

=> 2A = 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 215

=> 2A - A = 215 + 214 + ... + 23 + 22 + 2 - 1 - 2 - 22 - ... - 214 

=> A = 215 - 1 

=> A = ( 25 )3 - 1

=> A = 323 - 13

Áp dụng hằng đẳng thức a3 - b3 = ( a - b ) ( a2 + ab + b2 )

=> A = ( 32 - 1 ) ( 322 + 32 +  1 )

=> A = 31 . ( 322 + 33 ) chia hết cho 31

Đọc tiếp...
Trần Thị Hà Giang 20/08/2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

\(n\left(n^2+1\right)\left(n^2+4\right)\)

\(=n\left(n^2-4+5\right)\left(n^2-1+5\right)\)

\(=n\left[\left(n-2\right)\left(n+2\right)+5\right]\left[\left(n-1\right)\left(n+1\right)+5\right]\)

\(=\left[n\left(n-2\right)\left(n+2\right)+5n\right]\left[\left(n-1\right)\left(n+1\right)+5\right]\)

\(=\)\(\left(n-2\right)\left(n-1\right)n\left(n+1\right)\left(n+2\right)\)\(+5n^2\left(n-2\right)\left(n-1\right)\left(n+1\right)\left(n+2\right)\)

Vì ( n - 2 )( n - 1 )n( n + 1 )( n + 2 ) là tích 5 số nguyên liên tiếp

=> ( n - 2 )( n - 1 )n( n + 1 )( n + 2 ) chia hết cho 5

=> ( n - 2 )( n - 1 )n( n + 1 )( n + 2 ) + 5n^2( n - 2 )( n - 1 )( n + 1 )( n + 2 ) chia hết cho 5

\(\Rightarrow n\left(n^2+1\right)\left(n^2+4\right)⋮5\)

Đọc tiếp...
TAKASA 20/08/2018 lúc 19:26
Báo cáo sai phạm

Chúng minh rằng : 

a) ( 5n )^100 chia hết cho 125 

( 5n )^100 = ( 5n )^2 .50

= ( 5n . 5 . 5)^50

= ( 5 . 5 . 5 . n )^50 

= ( 125n )^50 chia hết cho 125

b) 8^8 + 2^20 chia hết cho 17

8^8 + 2^20

= ( 2^3 )^8 + 2^20

= 2^24 + 2^20 

= 2^20 . 2^4 + 2^20 . 1

= 2^20 . 16 + 2^20 . 1

= 2^20 . ( 16 + 1 )

= 2^20 . 17 chia hết cho 17 

Đọc tiếp...
Hung Mi 08/08/2018 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

A) a35b chia hết cho 3 và 5 nhưng ko chia hết cho 2 và 9

B) 2a7b chia hết cho 2,5 và 27

Giúp mình giải hết lời giải nha

Đọc tiếp...
Hung Mi 08/08/2018 lúc 19:54
Báo cáo sai phạm

a) a18b chia hết cho 11 và a+b=9

b) 47ab chia hết cho 2,3,5 và 9

giups minh làm hết lời giải nha

Đọc tiếp...
Đỗ Bảo Anh Thư 29/07/2018 lúc 15:33
Báo cáo sai phạm

A,Chữ số x trong câu này có thể là bất cứ số tự nhiên nào từ 0 đến 9 vì số ko chia hết cho 2 chỉ cần hàng đơn vị là số lẻ mà thôi, mà trong đề bài đã có hàng đơn vị là 1 rồi.

B,Ta lấy số chia hết cho 2 trước

Số chia hết cho 2 cần hàng đơn vị là số chẵn vậy ta có những số sau: 0, 2, 4, 6, 8

Để 65xx có thể chia hết cho cả 2 và 3 ta có nếu x=0; 6500 ko chia hết cho 3

                                                                      nếu x=2;6522 có chia hết cho 3

                                                                      nếu x=4;6544 ko chia hết cho 3

                                                                       nếu x=6;6566 ko chia hết cho 3

                                                                        nếu x=8;6588 có chia hết cho 3

Vậy x = 2 và 8

Đọc tiếp...
Kary Lê Phương 29/07/2018 lúc 15:20
Báo cáo sai phạm

\(a,\chi\in\left(0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;\right)\)

\(b,6510;6540;6504;6522;6552;6516;6543;\)...

Đọc tiếp...
MMS_Hồ Khánh Châu 08/07/2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Nếu n là một số chẵn thì => n+3 là một số lẻ

Mà chẵn x lẻ = chẵn => đpcm

Nếu n là số lẻ thì => n+3 là một số chẵn

Mà lẻ x chẵn = chẵn => đpcm

Vậy tích n.(n+3) luôn là số chẵn với mọi số tự nhiên với n

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 10/07/2018 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Bài 2:

\(A=n\left(n+1\right)\left(n+5\right)\)

Nếu  \(n=3k\)ta có:  \(A=3k\left(3k+1\right)\left(3k+5\right)\)chia hết cho 3

Nếu  \(n=3k+1\)ta có:  \(A=\left(3k+1\right)\left(3k+2\right)\left(3k+6\right)\)

                                                  \(=3\left(3k+1\right)\left(3k+2\right)\left(k+2\right)\)chia hết cho 3

Nếu  \(n=3k+2\)ta có:  \(A=\left(3k+2\right)\left(3k+3\right)\left(3k+7\right)\)

                                                    \(=3\left(3k+2\right)\left(k+1\right)\left(3k+7\right)\)chia hết cho 3

suy ra: đpcm

Đọc tiếp...
kudo shinichi 08/07/2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

giả sử n lẻ=> n+3 lẻ=> n(n+3) chẵn, Vn thuộc N

giả sử n chẵn=> n(n+3) chẵn(bởi vì chẵn nhân vs số nào cx chẵn

vậy...

Đọc tiếp...
Harry Potter 10/07/2018 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

Viết số mũ là ^ cho nhanh nha

8^100-8^99-8^98

=8^99(8-1)-8^98

=8^99.7-8^98

=8^98.8.7-8^98

=8^98(8.7-1)

=8^98(56-1)

=8^98.55 chia hết cho 55(đpcm)

Hok tốt nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 10/07/2018 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(8^{100}-8^{99}-8^{98}\)

\(=8^{98}.8^2-8^{98}.8-8^{98}\)

\(=8^{98}.\left(8^2-8-1\right)\)

\(=8^{98}.55\)

Vậy \(8^{100}-8^{99}-8^{98}⋮55\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Tô Hạ Mi 10/07/2018 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

tại sao lại nhân 8thế

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 27/06/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Ta có :

        \((21^{30}+39^{21})=(21^2)^{15}+(39^2)^{10}\cdot39\)

    \(\Rightarrow(9\cdot45+36)^{15}+(33\cdot45+36)^{20}\cdot39\)

    \(\Rightarrow BS45+36^{15}+BS45+36^{20}\cdot39\)

     \(\Rightarrow BS45+36^{15}(36^5+19)\)

Mà \(36^{15}+19⋮45\)

\(BS45+36^{15}+(36^5+19)=BS45+36^{15}\cdot45a=BS45⋮45(đpcm)\)

Đọc tiếp...
Tuấn Anh Huỳnh 27/06/2018 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

Mình vẫn chưa hiểu cách giải, bạn giải rõ lại dùm mình được ko? mình cảm ơn trước

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 25/06/2018 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

số 0 nha bạn 

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 25/06/2018 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Số nào có thể chia hết cho tất cả các số ?

TL : số 0 .

**************

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 25/06/2018 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

số nào có thể chia hết cho tất cả các số ?

Trả lời

số 0 có thể chia hết cho tất cả các số 

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: