Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Giúp tôi giải toán và làm văn


~Mưa_Rain~ 7 tháng 6 lúc 17:59
Báo cáo sai phạm

Nếu dịch dấu phẩy của số A sang bên phải 1 chữ số thì ta đc số tự nhiên chia hết cho 5, số A có 4 chữ số

=> A có dạng abc,5 ( a khác 0; a,b,c < 10)

=> a+b+c+5= 31

=> a+b+c= 26

=> a=8; b=c=9 hoặc a=b=9; c=8 hoặc a=c=9, b=8

lười làm câu b quá, link tham khảo: https://olm.vn/hoi-dap/detail/77434067599.html

Đọc tiếp...
Nguyễn Hương Lan 14 tháng 2 2016 lúc 15:38
Báo cáo sai phạm

câu b ra : 27,72

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 23 tháng 7 2015 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

48ab chia hết cho 25 <=> ab chia hết cho 25.

Vì a,b là chữ số nên ab \(\in\) {00; 25; 50; 75}

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 23 tháng 7 2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Để 48ab ( gạch ngang ) chia hết cho 25 thì 48ab chia hết cho 5 Ơ\(h=0\) ; \(h=5\)

+ Với b = 0 , để 48a0 chia cho 3 dư 1 thì (17 + a) chia 3 dư 1 , mà a là chữ số nên a \(\in1;4;7\)

+ Với b = 5 , để 48a5 chia cho 3 dư 1 thì (17 +a ) : 3 dư 1 , mà a là chữ số nên a \(\in\) \(2;5;8\)

Thử lại : ta được số 4825 thõa mãn

\(\Rightarrow a=2,b=5\)
 

Đọc tiếp...
Duong Vun goc 28 tháng 10 2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Là số 25 đó bn vì 25÷25 thì =1 chia het .con chia cho 3 thì =8dư 1

Đọc tiếp...
Thao Nhi 16 tháng 8 2015 lúc 21:30
Báo cáo sai phạm

9999931996.9999933-5-5555571996.555557=......1....7-.....1.....7=....7-...7=...0 tan cung la 0 nen chia het cho5

 

Đọc tiếp...
Lộc Nguyễn Trần Phước 16 tháng 8 2015 lúc 21:35
Báo cáo sai phạm

9999931999=9999934k+3=9999934k.9999933=1.7=7(mod 10)
5555571997=5555574k+1=5555574k.555557=1.7=7(mod 10)
ta có : A=9999931997-5555571997=7-7=0(mod 10)
hay A chia hết cho 5

Đọc tiếp...
Công chúa Phương Thìn 8 tháng 8 2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

Giải

Số chia hết cho 2 là các số có tận cùng là số chẵn ( tự làm )

Số chia hết cho 5 là các số có tận cùng là 0 hoặc 5 ( tự làm )

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 13 tháng 1 2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
Ngô Nguyễn Thiên Tuệ 23 tháng 9 2016 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
Nguyễn Việt Hoàng 7 tháng 7 2016 lúc 10:37
Báo cáo sai phạm

Khi thêm số cần tìm có dạng : a2010b

+ Để a2010b chia hết cho 2 và 5 thì chữ số tận cùng của a2010b phải là 0

                                 =>  b = 0

+ Để a2010b chia hết cho 9 thì (a + 2 + 0 + 1 + 0 + b) chia hết cho 9

                                 <=> (a + 3 + b) chia hết 9

                                 <=> a + 3 chia hết 9 vì b = 0

                                   => a = 6

Vậy 2 số cần thêm b = 0 và a = 6 ta đc số mới là 620100

Đọc tiếp...
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO 24 tháng 8 2017 lúc 20:57
Báo cáo sai phạm

2010 đã chia hết cho 5 và cho 2 nên chỉ còn chia hết cho 9. 

Đã có 2+1=3

vậy 2 số cần điền có tổng là :

             9-3=6 hoặc 18-3=15 

Điền 6 bên trái:

         62100

Điền bên phải thì điền phải là số 5 thì

          15-5=10 không được vì là chữ số. 

Số tạo được là 62100

Đọc tiếp...
Phan Văn Hoàng Anh 3 tháng 5 lúc 7:18
Báo cáo sai phạm
Dat nguyen van 20 tháng 1 2015 lúc 17:48
Báo cáo sai phạm

chỉ giải phần a thôi nhé ! ( vì phần b và c vẫn dạng đó )

a) ( 24n + 1 ) + 3 =  16n + 4

xét thấy 16n có tận cùng là 6 nên cộng thêm 4 sẽ có tận cùng bằng 0 => biểu thức đã cho chia hết cho 5

Đọc tiếp...
Hoàng Tuấn Khải 8 tháng 1 2017 lúc 22:24
Báo cáo sai phạm

ai k mình sẽ rất giỏi

Đọc tiếp...
3. Nguyễn Phương Linh 3 tháng 5 lúc 10:58
Báo cáo sai phạm

cam on ban nha

Đọc tiếp...
Xyz CTV 20 tháng 4 lúc 20:19
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là a 

Theo bài ra ta có 

\(\hept{\begin{cases}a:9\text{ dư 1}\\a:7\text{ dư 1}\\a:5\text{ dư 1}\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}a-1⋮9\\a-1⋮7\\a-1⋮5\end{cases}\Rightarrow a-1\in BC\left(9;7;5\right)}\)

mà a nhỏ nhất

=> a - 1 nhỏ nhất

=> a - 1 \(\in\)BCNN(9;5;7)

Lại có 9 = 32 

5 và 7 cùng là số nguyên tố 

=> BCNN(9;5;7) = 9.5.7 = 315

=> a - 1 = 315

=> a = 316

Vậy số tự nhiên cần tìm là 316

Đọc tiếp...
Nguyễn Duy Tùng 26 tháng 1 2016 lúc 19:45
Báo cáo sai phạm

vì a và 5a chia hết cho 9 nên

5a-a chia hết cho 9

4a chia hết cho 9

vì 4 ko chia hết cho 9 nên a chia hết cho 9

ta có ĐPCM

Đọc tiếp...
Iron Man 14 tháng 4 lúc 10:08
Báo cáo sai phạm

Mình trả lời câu hỏi của bạn: Nguyen nhu tuan minh

Chiều rộng của thửa ruộng đó là: \(54\)\(\frac{2}{3}\)\(36\)

Diện tích của thửa ruộng đó là : \(54\)\(36\)\(1944\)\(m^2\))

Vì cứ \(100m^2\)thu hoạch được \(70kg\)thóc nên số thóc thu được trên cả thửa ruộng là:

\(1944\)\(100\)\(70\)\(1360,8\)( kg ) \(=13,608\)( tạ )

                                                                         Đáp số: \(13,608\)tạ

Đọc tiếp...
Nguyen nhu tuan minh 14 tháng 4 lúc 9:37
Báo cáo sai phạm

ai giải bải này cko mik với ạ mik cảm ơn

một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 54m, chiếu rộng bằng 2/3 chiều dài người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó trung bình 100m vuông thu được 70kg thóc .Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 27 tháng 5 2015 lúc 22:10
Báo cáo sai phạm

Ta có 405n = ….5

                   2405 = 2404. 2 = (….6 ).2 = ….2                                        

                   m2 là số chính phương nên có chữ số tận cùng khác 3. Vậy A có chữ số tận cùng khác không \(\Rightarrow\) A không chia hết cho 10

Đọc tiếp...
Đặng Tuấn Anh 4 tháng 9 2017 lúc 17:39
Báo cáo sai phạm

nó thik thì nó ko chia hết cho 10 thôi !

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Minh Anh 10 tháng 2 2015 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Vì số đó chia cho 5 dư 1 nên có tận cùng là 1 hoặc 6.
Vì số đó chia hết cho 2 nên b=6.
Thay b= 6 , ta có : 3a46.
Số đó chia hết cho 9 nên : (3+a+4+6) chia hết cho 9
=) (13+a)chia hết cho 9
=) a = 5

Đọc tiếp...
nhất sông núi 26 tháng 6 2017 lúc 5:48
Báo cáo sai phạm

Vì số đó chia cho 5 dư 1 nên có tận cùng là 1 hoặc 6.
Vì số đó chia hết cho 2 nên b=6.
Thay b= 6 , ta có : 3a46.
Số đó chia hết cho 9 nên : (3+a+4+6) chia hết cho 9
=) (13+a)chia hết cho 9
=) a = 5

Đọc tiếp...
Vũ Thị Lương 4 tháng 4 lúc 16:53
Báo cáo sai phạm

Vì số 3a4b chia cho 5 dư 1 nên b=1 hoặc b=6

Vì số 3a4b chia hết cho 2 nên b=0;2;4;6;8

Suy ra b=6

Ta có số : 3a4b=3a46 chia hết cho 9

Suy ra : 3+a+4+6=13 chia hết cho 9

Mà 13 chia cho 9 dư 4 nên a chia cho 9 dư 5

Mặt khác : a là chữ số nên a <10

           SUY  RA :  a=5

Vậy : với a=5 thì 3a46=3546

Suy ra số phải tìm là 3546

                                                                                                                                                            

Đọc tiếp...
๖ۣۜRan Mori๖ۣۜ.♡ 31 tháng 3 lúc 23:45
Báo cáo sai phạm

Trả lời:

Gọi số đó là abab 
Ta có : 10a+b⋮ab10a+b⋮ab (1)
10a+b⋮a⇒10a+b⋮a
⇒b⋮a⇒b⋮a
Đặt b=akb=ak ( 0Thay vào (1) được a(10+k)⋮aba(10+k)⋮ab
⇒10+k⋮b⇒10+k⋮b
⇒10+k⋮k⇒10+k⋮k ( do b⋮kb⋮k )
⇒10⋮k⇒10⋮k
⇒k∈1;2;5⇒k∈1;2;5
* Nếu k=1k=1. Thay vào (1) được 11a⋮ab11a⋮ab
⇒11⋮b⇒11⋮b
⇒b=1⇒b=1 ...
* Nếu k=2k=2, Thay vào (1) được 12a ⋮ab12a⋮ab...

Học tốt!!!

Đọc tiếp...
Đinh Ngọc Dương 10 tháng 4 lúc 22:15
Báo cáo sai phạm

Trả lời :                                                                                                                                                                                                                Ta có : 10a + b :ab10a + b :ab                                                                                                                                                                          =10a + b:a =10a+b:a                                                                                                                                                                                           =b :a=b :a                                                                                                                                                                                                           Đặt b=akb=ak( 0

Đọc tiếp...
Trần Thu Hà 1 tháng 4 lúc 7:26
Báo cáo sai phạm

Tham khảo: https://olm.vn/hoi-dap/detail/7908912259.html

Mk sẽ gửi vào chat cho.

Hok tốt !

Đọc tiếp...
Nguyễn Khánh Linh 29 tháng 3 lúc 10:40
Báo cáo sai phạm

a)Gọi 3 STN liên tiếp đó là a,a+1,a+2

Ta có: a+(a+1)+(a+2)=3a+3\(⋮\)3

b)Gọi 4 STN liên tiếp đó là a,a+1,a+2,a+3

Ta có: a+(a+1)+(a+2)+(a+3)=4a+6

4a \(⋮\)4, 6 ko chia hết cho 4 nên 4 STN liên tiếp ko chia hết cho 4

c)https://olm.vn/hoi-dap/detail/1244453028.html?pos=715628858

d)https://olm.vn/hoi-dap/detail/89811124041.html?pos=188188079430

Đọc tiếp...
Huỳnh phương Khuê 25 tháng 2 2015 lúc 17:16
Báo cáo sai phạm

24a68b chia hết cho 45 thì nó phải chia hết cho 5, 9

24a68b chia hết cho thì b=0; b= 5

với b= 0 thì 24a680 chia hết cho 9 thì a= 7

với b= 5 thì 24a685 chia hết cho 9 thì a= 2 

vậy a,b thuộc (7;0);(2;5)

 

Đọc tiếp...
Toàn Quyền Nguyễn 5 tháng 1 2017 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

24a68b chia hết cho 45 thì nó phải chia hết cho 5, 9

24a68b chia hết cho thì b=0; b= 5

với b= 0 thì 24a680 chia hết cho 9 thì a= 7

với b= 5 thì 24a685 chia hết cho 9 thì a= 2 

vậy a,b thuộc (7;0);(2;5)

Đọc tiếp...
pham nguyen gia bao 30 tháng 4 2016 lúc 9:21
Báo cáo sai phạm

dung rok

Đọc tiếp...
tth CTV 11 tháng 3 2018 lúc 7:24
Báo cáo sai phạm

Đặt \(D=5+5^2+5^3+...+5^{20}\)

\(\Leftrightarrow D=5+5^2+5^3+5^4+5^5+5^6+...+5^{18}+5^{19}+5^{20}\). Ta nhóm 3 số hạng một

\(\Leftrightarrow D=\left(5+5^2+5^3\right)+\left(5^4+5^5+5^6\right)...+\left(5^{18}+5^{19}+5^{20}\right)\)

\(\Leftrightarrow D=31.5+31.5^4+...+31.5^{19}\)

\(\Leftrightarrow D=31\left(5+5^4+...+5^{19}\right)\)

Đoạn tiếp tự làm nhé bạn!

Đọc tiếp...
Ngô Ngọc Anh 24 tháng 3 2019 lúc 10:16
Báo cáo sai phạm

D  = 5 + 5​2 + 53 +... + 520

    = 5 + 52 + (53 + 5​4 + 55) + (56 + 5​7 + 58 ) + (59 + 5​10 + 511 ) +...+ (518 + 5​19 + 520 )

    = 30 + 53 (1 + 5 + 52) +  56 (1 + 5 + 52 ) + 59 (1 + 5 + 5) +...+ 518 (1 + 5 + 52)

    = 30 + 53 . 31 +  56 . 31 +  59 . 31 +...+  518 . 31

    = 30 + 31 . ( 53 +  56 +  59 +...+ 518)

Ta thấy 31. ( 53 +  56 +  59 +...+ 518) chia hết cho 31 nên 30 + 31 ( 53 +  56 +  59 +...+ 518) chia cho 31 dư 30

Vậy D chia 31 dư 30

Đọc tiếp...
Nguyen Van An Phuc 17 tháng 3 lúc 12:24
Báo cáo sai phạm

D=5+52+53+...+520

D=(5+52+53)+(54+55+56)+...+(518+519+520)

D=(5x1+5x5+5x25)+(54x1+54x5+54x25)+...+(518x1+518x5+518x25)

D=5x31+54x31+...+518x31=31(5x54x...x518)

=>So du cua D =0

Đọc tiếp...
lê dinh đức anh 15 tháng 3 lúc 16:34
Báo cáo sai phạm
Dương Ngọc Bảo Linh 14 tháng 3 lúc 11:02
Báo cáo sai phạm

Dãy số A có tất cả 8 số, xóa đi 1 số còn lại 7 số.

Trung bình cộng của dãy có dạng *7

=> Chữ số tạn cùng của tổng A phải là 9.

Dãy số A lúc đầu có tổng là: (36 + 15) x 8 : 2 = 204.

Để sau khi bỏ một chữ số đi, tổng có chữ số tận cùng là 9 thì số xóa đi phải có chữ số tận cùng là 5

=> Chữ số xóa đi là 15

=> 204 - 15 = 189 : 7 = 27.

Đáp số: 15 

Đọc tiếp...
Trần Cao Sơn 2 tháng 2 lúc 13:36
Báo cáo sai phạm

* Kiến thức cần nhớ: 

Dấu hiệu chia hết cho 7, 11, 13:

 Chia số đó thành từng nhóm bộ ba chữ số kể từ hàng đơn vị. Hiệu giữa tổng các nhóm cách nhau chia hết cho số nào thì nó chia hết cho số đó ( do 7x11x13 =1001)

VD :   5828158  có  158 - 828 + 5 = −665 = −7×95 ,vậy 5828158 chia hết cho 7

Tổng quát: Các số là ước của   11, 101,1001, 10001 hay 100001, . . . thì theo quy luật chia hết này  (lần lượt nhóm bộ 1 chữ số, bộ 2 chữ số, bộ 3 chữ số, bộ 4 chữ số hay bộ 5 chữ số, . . .)

Uớc của 11 suy biến thành “Số nào có hiệu của tổng các hàng lẻ với  tổng các hàng chẵn là bội của 11 thì chia hết cho 11” (nhóm bộ 1 chữ số)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: