Giúp tôi giải toán và làm văn


MMS_Hồ Khánh Châu 08/07/2018 lúc 20:30
Báo cáo sai phạm

Nếu n là một số chẵn thì => n+3 là một số lẻ

Mà chẵn x lẻ = chẵn => đpcm

Nếu n là số lẻ thì => n+3 là một số chẵn

Mà lẻ x chẵn = chẵn => đpcm

Vậy tích n.(n+3) luôn là số chẵn với mọi số tự nhiên với n

Đọc tiếp...
Đường Quỳnh Giang CTV 10/07/2018 lúc 20:43
Báo cáo sai phạm

Bài 2:

\(A=n\left(n+1\right)\left(n+5\right)\)

Nếu  \(n=3k\)ta có:  \(A=3k\left(3k+1\right)\left(3k+5\right)\)chia hết cho 3

Nếu  \(n=3k+1\)ta có:  \(A=\left(3k+1\right)\left(3k+2\right)\left(3k+6\right)\)

                                                  \(=3\left(3k+1\right)\left(3k+2\right)\left(k+2\right)\)chia hết cho 3

Nếu  \(n=3k+2\)ta có:  \(A=\left(3k+2\right)\left(3k+3\right)\left(3k+7\right)\)

                                                    \(=3\left(3k+2\right)\left(k+1\right)\left(3k+7\right)\)chia hết cho 3

suy ra: đpcm

Đọc tiếp...
kudo shinichi 08/07/2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm

giả sử n lẻ=> n+3 lẻ=> n(n+3) chẵn, Vn thuộc N

giả sử n chẵn=> n(n+3) chẵn(bởi vì chẵn nhân vs số nào cx chẵn

vậy...

Đọc tiếp...
Harry Potter 10/07/2018 lúc 15:24
Báo cáo sai phạm

Viết số mũ là ^ cho nhanh nha

8^100-8^99-8^98

=8^99(8-1)-8^98

=8^99.7-8^98

=8^98.8.7-8^98

=8^98(8.7-1)

=8^98(56-1)

=8^98.55 chia hết cho 55(đpcm)

Hok tốt nha

Đọc tiếp...
Nguyễn Thanh Hiền 10/07/2018 lúc 15:29
Báo cáo sai phạm

Ta có :

\(8^{100}-8^{99}-8^{98}\)

\(=8^{98}.8^2-8^{98}.8-8^{98}\)

\(=8^{98}.\left(8^2-8-1\right)\)

\(=8^{98}.55\)

Vậy \(8^{100}-8^{99}-8^{98}⋮55\)

_Chúc bạn học tốt_

Đọc tiếp...
Tô Hạ Mi 10/07/2018 lúc 15:35
Báo cáo sai phạm

tại sao lại nhân 8thế

Đọc tiếp...
Huỳnh Quang Sang 27/06/2018 lúc 20:49
Báo cáo sai phạm

Ta có :

        \((21^{30}+39^{21})=(21^2)^{15}+(39^2)^{10}\cdot39\)

    \(\Rightarrow(9\cdot45+36)^{15}+(33\cdot45+36)^{20}\cdot39\)

    \(\Rightarrow BS45+36^{15}+BS45+36^{20}\cdot39\)

     \(\Rightarrow BS45+36^{15}(36^5+19)\)

Mà \(36^{15}+19⋮45\)

\(BS45+36^{15}+(36^5+19)=BS45+36^{15}\cdot45a=BS45⋮45(đpcm)\)

Đọc tiếp...
Tuấn Anh Huỳnh 27/06/2018 lúc 22:25
Báo cáo sai phạm

Mình vẫn chưa hiểu cách giải, bạn giải rõ lại dùm mình được ko? mình cảm ơn trước

Đọc tiếp...
Nguyễn Trung Hiếu 25/06/2018 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

số 0 nha bạn 

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 25/06/2018 lúc 20:38
Báo cáo sai phạm

Số nào có thể chia hết cho tất cả các số ?

TL : số 0 .

**************

Đọc tiếp...
Vũ Trọng Phú 25/06/2018 lúc 16:48
Báo cáo sai phạm

số nào có thể chia hết cho tất cả các số ?

Trả lời

số 0 có thể chia hết cho tất cả các số 

Đọc tiếp...
Wendy Marvell 25/06/2018 lúc 20:50
Báo cáo sai phạm

Dấu hiệu chia hết cho 9 :

Tổng các chữ số của nó chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9.

**

Đọc tiếp...
Nhóm Winx là mãi mãi 25/06/2018 lúc 15:45
Báo cáo sai phạm

Những số chia hết cho 9 là những số

có tổng các chữ số của nó chia hết

cho 9 thì số đó chia hết cho 9.

Đọc tiếp...
Công Chúa Họ Nguyễn 25/06/2018 lúc 15:32
Báo cáo sai phạm

Các chữ số cộng lại chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9

Đọc tiếp...
nguyễn trung hiếu 02/08/2015 lúc 18:48
Báo cáo sai phạm

a=8;b=4

Số đó là:8784

Đọc tiếp...
Trần Hoàng Việt CTV 11/06/2018 lúc 19:29
Báo cáo sai phạm

Bài làm

a + b < 10 + 10 = 20 nên a + b có thể bằng 3; 12; 

  • Nếu a + b = 3 ; có a - b = 4 => a = (3+4):2 = 3,5 
  • Nếu a + b = 12 , có a - b = 4 => a = (12 + 4): 2 = 8 => b = 12 - 8 = 4

Vậy.....................

hok tốt

Đọc tiếp...
Trần Thị Loan Quản lý 02/08/2015 lúc 19:02
Báo cáo sai phạm

87ab chia hết cho 9 nên tổng 8 + 7 + a+ b = 15 + a+ b chia hết cho 9

a + b < 10 + 10 = 20 nên a + b có thể bằng 3; 12; 

+) Nếu a + b = 3 ; có a - b = 4 => a = (3+4):2 = 3,5 Loại vid a là chữ số

+) Nếu a + b = 12 , có a - b = 4 => a = (12 + 4): 2 = 8 => b = 12 - 8 = 4

Vậy a = 8; b = 4

Đọc tiếp...
Công chúa Phương Thìn 08/08/2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

Giải

Số chia hết cho 2 là các số có tận cùng là số chẵn ( tự làm )

Số chia hết cho 5 là các số có tận cùng là 0 hoặc 5 ( tự làm )

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 13/01/2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
Ngô Nguyễn Thiên Tuệ 23/09/2016 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
KiềuThiHoa 14/06/2018 lúc 16:23
Báo cáo sai phạm

số chia hết cho 2 là những số có tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8

ví dụ: 150; 188;....

số chia hết cho 3 là những số có tổng các chữ số chia hết cho 3

ví dụ: 123; 140;...

số chia hết cho 5 là những số có tận cùng là 0; 5

ví dụ: 150; 200;....

số chia hết cho 9 là những số có tổng các chữ số chia hết cho 9

ví dụ: 189; 243;...

Những số không chia hết cho 10 là những số có tận cùng là những chữ số từ 1 đến 9 
Ví dụ : 11 không chia hết cho 10 , 14 hay 24 , v.v... không chia hết cho 10

hok tốt

Đọc tiếp...
Kandy Kiten 14/06/2018 lúc 16:27
Báo cáo sai phạm

XIN LỖI CÁC BẠN VÌ MK VIẾT KO RÕ ĐỀ BÀI

Đọc tiếp...
Nguyễn Phương Linh 14/06/2018 lúc 16:26
Báo cáo sai phạm

mình nhầm là 90

Đọc tiếp...
đoàn mai hường 28/12/2017 lúc 19:01
Báo cáo sai phạm

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Đọc tiếp...
nguyễn thị thu hiền 30/06/2015 lúc 22:26
Báo cáo sai phạm

bạn cần viết thêm bên phải chữ số 5

Đọc tiếp...
Thân Lê 10/06/2018 lúc 22:21
Báo cáo sai phạm
 
 

cho số 316 , hãy viết thêm 1 chữ số vào bên phải số 316 để được một số chia hết cho 3 và 5

 TL :  càn viết thêm chữ số 5

                                 ~~~~~~học tốt!~~~~~

Đọc tiếp...
alibaba nguyễn CTV 08/06/2018 lúc 11:10
Báo cáo sai phạm

\(n^4+2n^3-13n^2-14n+24\)

\(=\left(n^4+2n^3-n^2-2n\right)-12n^2-12n+24\)

\(=\left(n-1\right)n\left(n+1\right)\left(n+2\right)-12n^2-12n+24⋮6\)

Đọc tiếp...
Đặng Vũ Nguyệt Quế 05/03/2015 lúc 19:56
Báo cáo sai phạm

ai trả lời đúng được cộng điểm hỏi đáp là 3 điểm nhưng mình chỉ lấy 5 bạn thôi đấy nhé

Đọc tiếp...
nguyễn văn an 20/03/2016 lúc 10:55
Báo cáo sai phạm

93 vì :

tổng của các chữ số trong số tự nhiên đó là:

9+3=12

kết quả của số tự nhiên đó chia cho tổng các chữ số của số đó là :

93/12=7(dư 9)

số tự nhiên đó là :93

Đáp số :số tự nhiên đó là 93

Đọc tiếp...
Nguyễn Thị Bích Ngọc 07/06/2018 lúc 12:52
Báo cáo sai phạm

Kb bn vs mk ik

Đọc tiếp...
Đỗ Thị Minh Anh 10/02/2015 lúc 21:44
Báo cáo sai phạm

Vì số đó chia cho 5 dư 1 nên có tận cùng là 1 hoặc 6.
Vì số đó chia hết cho 2 nên b=6.
Thay b= 6 , ta có : 3a46.
Số đó chia hết cho 9 nên : (3+a+4+6) chia hết cho 9
=) (13+a)chia hết cho 9
=) a = 5

Đọc tiếp...
nhất sông núi 26/06/2017 lúc 05:48
Báo cáo sai phạm

Vì số đó chia cho 5 dư 1 nên có tận cùng là 1 hoặc 6.
Vì số đó chia hết cho 2 nên b=6.
Thay b= 6 , ta có : 3a46.
Số đó chia hết cho 9 nên : (3+a+4+6) chia hết cho 9
=) (13+a)chia hết cho 9
=) a = 5

Đọc tiếp...
ĐM hoặc Đào Nhật Minh 11/04/2018 lúc 20:31
Báo cáo sai phạm
gv 30/08/2014 lúc 11:29
Báo cáo sai phạm

Cách giải khác:

Nếu bớt 1 người thì số quả chia đều cho số người thì mỗi người được 6 quả.

Nếu bớt mỗi người đi 1 quả thì mỗi người còn 5 quả và số quả dư ra sẽ chia cho người còn lại 5 quả và vẫn còn thừa 5 quả nữa => số quả dư ra là 5 + 5 = 10 quả. Vậy đã bớt đi 10 người (vì mỗi người bớt đi 1 quả) => Số người ban đầu là 11 người (10 người 6 quả và 1 người không quả nào) => có 10 x 6 + 0 = 60 quả.

Đọc tiếp...
Tran Thai 28/08/2014 lúc 21:42
Báo cáo sai phạm

số quả là x
gọi số người là y
Mỗi người 5 quả, thừa 5 quả => số quả có thể chia hết là x-5
=> x-5 =y x 5
Mỗi người sáu quả, 1 người không. => số người nhân được quả là y-1
=> x=(y-1) x 6
giải đc
x=60
y=11

 

Đọc tiếp...
gv 30/08/2014 lúc 06:44
Báo cáo sai phạm

Bạn Tran Thai giải đúng rồi, gv nhầm ("một người không" hiểu nhầm là "thiếu 1 quả").

Số quả là q, số người là n

q = nx5 + 5  (mỗi người 5 quả thừa 5 quả)

q = (n-1) x 6 (mỗi người 6 quả, 1 người không có quả nào)

-------------

=> n x 5 + 5 = (n-1) x 6

     n x 5 + 5 = n x 6 - 6

     n = 11

=> q = 11 x 5 + 5 = 60.

Cảm ơn bạn Tran Thai đã chỉ ra sai của gv nhé.

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Hoàng 06/04/2015 lúc 21:20
Báo cáo sai phạm

gọi A = 99...99 (n chữ số 9)

A = 99..90 (n- 1 chữ số 9) + 9

99..90 chia hết cho 9 và 5 nên chia hết cho 45

vậy số tự nhiên nhỏ nhất + với A để chia hết cho 45 chính bằng số tự nhiên nhỏ cộng với 9 để chia hết cho 45 

số đó là: 45 - 9 = 36

ĐS: 36

Đọc tiếp...
Đinh Quang Huy 02/04/2015 lúc 15:01
Báo cáo sai phạm

giả sử A=9 thì 9+36=45 chia hết cho 45

nếu A là 99  thì 99+36 =135 chia hết cho 45 ...

đáp số :36

mình chỉ biết thế thôi

Đọc tiếp...
Trần thị Loan Quản lý 02/04/2015 lúc 15:02
Báo cáo sai phạm

gọi A = 99...99 (n chữ số 9)

A = 99..90 (n- 1 chữ số 9) + 9

99..90 chia hết cho 9 và 5 nên chia hết cho 45

vậy số tự nhiên nhỏ nhất + với A để chia hết cho 45 chính bằng số tự nhiên nhỏ cộng với 9 để chia hết cho 45 

số đó là: 45 - 9 = 36

DS: 36

Đọc tiếp...
Oggy và những chú gián 21/06/2015 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

Cách 1 : A chỉ viết bởi các chữ số 9 nên:
A = 999...999 = 999...990 + 9 = 222...222 x 45 + 9. 

( số 222....222 ít hơn A 1 chữ số ). Lưu ý : 999....999 ; 999.....990 và 222....222 đều phải có dấu gạch ngang trên đầu.
Vậy A chia cho 45 dư 9. Một số nhỏ nhất mà cộng với A để được số chia hết cho 45 thì số đó cộng với 9 phải bằng 45.
Vậy số đó là : 45 - 9 = 36.
Cách 2 : Gọi số tự nhiên nhỏ nhất cộng vào A là m. Ta có A + m là số chia hết cho 45 hay chia hết cho 5 và 9 (vì 5 x 9 = 45 ; 5 và 9 không cùng chia hết cho một số số nào đó khác 1). Vì A viết bởi các chữ số 9 nên A chia hết cho 9, do đó m chia hết cho 9. A + m chia hết cho 5 khi A + m có tận cùng là 0 hoặc 5 mà A có tận cùng là 9 nên m có tận cùng là 1 hoặc 6. Số nhỏ nhất có tận cùng là 1 hoặc 6 mà chia hết cho 9 là 36. Vậy m = 36.

Đọc tiếp...
Thắng Hoàng 11/11/2017 lúc 20:47
Báo cáo sai phạm

Thánh biết làm rồi còn hỏi

Đọc tiếp...
Như Quỳnh 21/06/2015 lúc 12:35
Báo cáo sai phạm

A chỉ viết bởi các chữ số 9 nên:
A = 999...999 = 999...990 + 9 = 222...222 X 45 + 9. 

( số 222....222 ít hơn A 1 chữ số ). Lưu ý : 999....999 ; 999.....990 và 222....222 đều phải có dấu gạch ngang trên đầu.
Vậy A chia cho 45 dư 9. Một số nhỏ nhất mà cộng với A để được số chia hết cho 45 thì số đó cộng với 9 phải bằng 45.
Vậy số đó là : 45 - 9 = 36.

Đọc tiếp...
Đặng Phương Thảo 28/07/2015 lúc 14:18
Báo cáo sai phạm

G​ọi số cần tìm là abc (a # 0; a,9;b<9;c<9)

Vì abc chia hết cho 5

=> c = 0 hoặc c= 5

Ta có abc-cba= 297

=>100a+10b+ c - 100c +10b+a = 99a - 99c =99.(a-c)=297

=> a-c =3.

+Với c = 0 thì a=3

=> 3+0+b=3+b chia hết cho 9

=> b=6.

+Với c=5 thì a=8

=> 5+8+b=13+b chia hết cho 9

=> b=5.

Vậy số cần tìm là 360 hoặc 855

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 27/06/2015 lúc 00:11
Báo cáo sai phạm

G​ọi số cần tìm là abc với a khác 0; a,b,c là chữ số. abc chia hết cho 5 => c = 0 hoặc c= 5. Và có abc-cba=100a+10b+ c - 100c +10b+a = 99a - 99c =99.(a-c)=297 => a-c =3. Với c = 0 thì a=3 => 3+0+b=3+b chia hết cho 9 => b=6. Với c=5 thì a=8 => 5+8+b=13+b chia hết cho 9 => b=5. Vậy số cần tìm là 360 hoặc 855

Đọc tiếp...
nguyễn đăng hiếu 19/07 lúc 15:06
Báo cáo sai phạm

kết qua la 850

Đọc tiếp...
anh em 19/07 lúc 15:04
Báo cáo sai phạm

360;855 nha bn

Đọc tiếp...
Lê Văn Đăng Khoa 23/05/2018 lúc 20:01
Báo cáo sai phạm

Từ 100 đến 999 có (999-100):1+1=890 số

Từ 100 đến 999 có các số 102,105,108,...,999 chia hết cho 3

Từ 100 đến 999 có (999-102):3+1=300 số chia hết cho 3

=>Từ 100 đến 999 có 890-300=590 số không chia hết cho 3

Đọc tiếp...
Nguyễn Hồng Phúc 23/05/2018 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

mình thấy bnkhoa

đúng

Đọc tiếp...
DragonKnightXVX 23/05/2018 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

(999-100):3=299 số bạn nhé

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câu

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: