Giúp tôi giải toán và làm văn


ღ๖ۣۜChâu 's ngốcღ๖ۣۜ 13 tháng 8 lúc 7:00
Báo cáo sai phạm

 số chia hết cho 2 là các số có tận cùng là số 0;2;4;6;8.Các cố chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số chia hết cho 3.

điều kiện chia hết cho 2:chữ số tận cùng của số 32xy6 là số 6(thỏa mãn yêu cầu chia hết cho 2)

tổng các chữ số của số 32xy6 là 3+4+x+y+6=13

=>x+y=2/5

=>x=2 thì y = 0 / 3(hoặc ngược lại)

=>x=1 thì y =1 / 4(hoặc ngược lại)

có thể sẽ sai đấy vì mik viết hơi phức tạp

#Châu's ngốc

=>x=

Đọc tiếp...
Pé Shusi 12 tháng 8 lúc 18:14
Báo cáo sai phạm

Trả lời

a)678x chia hết cho 2 và 5 dư 3

Để 678x chia hết cho 2 x=>2;4;6;8;0

Và chia 5 dư 3 thì ta có:0;5 chia hết cho 5 và dư 3 =>0+3=3 hoặc 5+3=8

Vậy số x là 8.Số cần tìm là 6788

b)x325y chia hết cho 45

Để số đó chia hết cho 45 thì phải chia hết cho 9 vì 45 chia hết cho 9.

Và cũng phải chai hết cho 5 vì chữ số tận cùng của số 45 là 5.

Ta xét:y=>0;5

Trường hợp 1:y=0

Thì :3+2+5+0=10 nên x=8=>10+8=18 để chia hết cho 9

Trường hợp 2:y=5

Thì:3+2+5+5=15 nên x=3=>15+3=18 để chia hết cho 9

Vậy:x={8;3}

Và y={0;5}

Đọc tiếp...
ミ★ドラえもん✼(Hội con 🐄+HỘI HỌC HÀNH)★彡 chuyên toán lớp 6;7;8 ( chưa học lớp 8 nhưng vẫn giải) 12 tháng 8 lúc 18:24
Báo cáo sai phạm

bạn pé shusi làm câu b trông hơi ko đc lắm ( dài dòng có thể bạn hơi khó hiểu)

mik sẽ sửa lại  tí

vì \(x325y⋮45\)

mà\(x325y⋮5.9\)

\(\Rightarrow x325y⋮5\text{và}9\)

để \(x325y⋮5\)thì số tận cùng của nó phải là 0 hoặc 5 hay nói cách khác y là 0 hoặc 5

TH1:y=0

để \(x3250⋮9\)thì tổng các chữ số của nó phải \(⋮9\)

các số \(⋮9\)mà để x ko \(\in\)số có hai chữ số là:\(\left\{9\right\}\)

x là:

\(9-\left(3+2+5+0\right)=1\)

vậy x bằng 1 khi y =0

TH2:

y=5

để\(x3255⋮9\)thì tổng các chữ số của nó phải \(⋮9\)

các số \(⋮9\)mà để x ko \(\in\)số có hai chữ số là\(\left\{18\right\}\)

x là:

\(18-\left(3+2+5+5\right)=3\)

vậy x là 3 khi y = 5

Đọc tiếp...
Pé Shusi 12 tháng 8 lúc 18:17
Báo cáo sai phạm

Ô hô hô !

Cho hỏi cao nhân nào tk sai tôi đấy

Biết công sức tôi làm mệt lắm ko

Có giỏi thì chỉ lỗi sai nha, chứ cứ tk đại như vậy là bị chửi ngu hoặc vô duyên đấy !

Đọc tiếp...
Phan Tran Nhu Tam 10 tháng 3 2016 lúc 18:54
Báo cáo sai phạm

a) gọi số cần tìm là a

a -1 chia hết cho (2,3,5)

=> a-1 e BC(2,3,5)

     a bé nhất

=> a-1 e BCNN(2,3,5)

BCNN(2,3,5)=30

a-1=30

=> a=31

b)gọi số cần tìm là a

a-2 chia hết cho (3,4,5)

a nhỏ nhất

=> a-2 e BCNN(3,4,5)

BCNN(3,4,5)= 60

a-2= 60

=> a=62

Đọc tiếp...
ღ๖ۣۜChâu 's ngốcღ๖ۣۜ 12 tháng 8 lúc 16:33
Báo cáo sai phạm

a=31

b=62

Đọc tiếp...
võ nguyễn thảo ly 12 tháng 5 2018 lúc 19:52
Báo cáo sai phạm

đáp án là 31

Đọc tiếp...
Đinh Tuấn Việt 23 tháng 7 2015 lúc 19:50
Báo cáo sai phạm

48ab chia hết cho 25 <=> ab chia hết cho 25.

Vì a,b là chữ số nên ab \(\in\) {00; 25; 50; 75}

Đọc tiếp...
Lê Thị Bích Tuyền 23 tháng 7 2015 lúc 19:53
Báo cáo sai phạm

Để 48ab ( gạch ngang ) chia hết cho 25 thì 48ab chia hết cho 5 Ơ\(h=0\) ; \(h=5\)

+ Với b = 0 , để 48a0 chia cho 3 dư 1 thì (17 + a) chia 3 dư 1 , mà a là chữ số nên a \(\in1;4;7\)

+ Với b = 5 , để 48a5 chia cho 3 dư 1 thì (17 +a ) : 3 dư 1 , mà a là chữ số nên a \(\in\) \(2;5;8\)

Thử lại : ta được số 4825 thõa mãn

\(\Rightarrow a=2,b=5\)
 

Đọc tiếp...
Duong Vun goc 28 tháng 10 2017 lúc 19:46
Báo cáo sai phạm

Là số 25 đó bn vì 25÷25 thì =1 chia het .con chia cho 3 thì =8dư 1

Đọc tiếp...
Nguyễn Ngọc Quý 12 tháng 8 2015 lúc 17:13
Báo cáo sai phạm

Ta ghép: 543 x 1001 = 543543   

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Tuấn 27 tháng 6 2016 lúc 11:22
Báo cáo sai phạm

mình có 1 câu hỏi khác cũng áp dụng đc

a4b6c7 chia hết cho 1001

Đọc tiếp...
Nguyễn Huy Tuấn 27 tháng 6 2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

câu trả lời của bạn quá hay :)

Đọc tiếp...
ffffffffg 1 tháng 12 2014 lúc 21:37
Báo cáo sai phạm

a)\(10^{28}\) chia 9 dư 1 

8 chia 9 dư 8

1 + 8 = 9 chia hết cho 9

\(\Rightarrow\)\(10^{28}+8\) chia hết cho 9 (1)

\(10^{28}\) chia hết cho 8 (vì có 3 chữ số tận cùng là 000 chia hết cho 8)

8 chia hết cho 8

\(\Rightarrow\)\(10^{28}+8\) chia hết cho 8 (2)

Từ (1) và (2) kết hợp với ƯCLN (8,9) = 1 . Suy ra \(10^{28}+8\) chia hết cho 72

b)\(8^8+2^{20}=\left(2^3\right)^8+2^{20}=2^{24}+2^{20}=2^{20}\times\left(2^4+1\right)=2^{20}\times17\) chia hết cho 17

Đọc tiếp...
Harri Won 31 tháng 12 2016 lúc 10:33
Báo cáo sai phạm

cho mình hỏi 2^4 +1 ở đâu vậy

Đọc tiếp...
Mizuki Kanzaki 22 tháng 5 2017 lúc 18:31
Báo cáo sai phạm

Tại vì sử dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng

Đọc tiếp...
Trần Cao Anh Triết 8 tháng 6 2015 lúc 10:56
Báo cáo sai phạm

Tổng các số trên 3 đỉnh của mỗi hình tam giác là 1 + 2 + 3 = 6. Tổng này là một số chia hết cho 6. Khi chồng các hình tam giác này lên nhau sao cho không có chữa số nào bị che lấp, rồi tính tổng tất cả các chữ số nhìn thấy được phải có kết quả là số chia hết cho 6. Vì số 2002 không chia hết cho 6 nên bạn đó đã tính sai

Đọc tiếp...
Phạm Quang Chiến 8 tháng 3 2016 lúc 11:39
Báo cáo sai phạm

Tổng các số trên ba đỉnh của mỗi hình tam giác là 1 + 2 + 3 = 6. Tổng

này là một số chia hết cho 6. Khi chồng các hình tam giác này lên nhau sao cho 

không có chữ số nào bị che lấp, rồi tính tổng tất cả các chữ số nhìn thấy được 

phải có kết quả là số chia hết cho 6. Vì số 2002 không chia hết cho 6 nên bạn đó 

đã tính sai.

Đọc tiếp...
Trần Cao Anh Triết 8 tháng 6 2015 lúc 10:57
Báo cáo sai phạm

Mình trả lời rồi mà ko lên

Đọc tiếp...
Hồ Thu Giang 18 tháng 8 2015 lúc 19:33
Báo cáo sai phạm

Để 7a5b1 chia hết cho 3

=> 7+a+5+b+1 chia hết cho 3

=> 13+a+b chia hết cho 3

Mà a-b = 4

=> a+b > 4

=> a+b\(\in\){5; 8}

TH1: a+b = 5

=> a = 4,5 (KTM)

=> b = 0,5 (KTM)

TH2: a+b = 8

=> a = 6 (TM)

=> b = 2 (TM)

KL: a = 6; b = 2 để 76521 chia hết cho 3

 

Đọc tiếp...
Sky Hoàng Nguyễn Fuck 10 tháng 12 2017 lúc 7:08
Báo cáo sai phạm

Để 7a5b1 chia hết cho 3
=> 7+a+5+b+1 chia hết cho 3
=> 13+a+b chia hết cho 3
Mà a-b = 4
=> a+b > 4
=> a+b ∈ {5; 8}
TH1: a+b = 5
=> a = 4,5 (KTM)
=> b = 0,5 (KTM)
TH2: a+b = 8
=> a = 6 (TM)
=> b = 2 (TM)
KL: a = 6; b = 2 để 76521 chia hết cho 3

chúc bn hok tốt 2_@

Đọc tiếp...
Vũ Thị Như Quỳnh 7 tháng 10 2016 lúc 21:00
Báo cáo sai phạm

nhưng cho mình hỏi

sao kết quả và

cách làm

lại thê svayaj bn

mình ko hiểu

Đọc tiếp...
Đinh Trọng Chiến 28 tháng 10 2016 lúc 20:27
Báo cáo sai phạm

\(1978a+2012b-78a-10b=1900a+2002\)

ma 2002b chia het cho 11

=>1900a chia het cho 11 nhung 1900 khong chia het cho 11

=>a chia het cho 11 (1)

ta co 78a+10b chia het cho 11 ma 78a chia het cho 11

=>10b chia het cho 11 ma 10 khong chia het cho 11

=>b chia het cho 11 (2)

tu (1) va (2) =>a+b chia het cho 11

Đọc tiếp...
Đinh Trọng Chiến 28 tháng 10 2016 lúc 20:28
Báo cáo sai phạm

cho xin loi 2002 thanh 2002b

Đọc tiếp...
Jenny123 17 tháng 10 2016 lúc 19:04
Báo cáo sai phạm

ta thấy 1978 ko chia hết cho 11 

78 ko chia hết cho 11 suy ra a chia hết cho 11

2012 ko chia het cho 11

10 ko chia het cho 11

suy ra chắc chắn b chia hết cho 11 ( ĐPCM)

k nha

Đọc tiếp...
Công chúa Phương Thìn 8 tháng 8 2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

Giải

Số chia hết cho 2 là các số có tận cùng là số chẵn ( tự làm )

Số chia hết cho 5 là các số có tận cùng là 0 hoặc 5 ( tự làm )

Đọc tiếp...
phạm văn tuấn 13 tháng 1 2018 lúc 17:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
Ngô Nguyễn Thiên Tuệ 23 tháng 9 2016 lúc 10:45
Báo cáo sai phạm

a, Tận cùng là 0:

210; 120; 310; 130; 140; 410; 150; 510; 230; 320; 240; 420; 250; 520; 340; 430; 350; 530; 450; 540

Tận cùng là 2:

102; 302; 402; 502; 132; 142; 152; 312; 342; 352; 412; 432; 452; 512; 532; 542

Tận cùng 4 tương tự thay tất cả số 2 trên thành 4 và 4 thành 2

b, Tận cùng là 0:

 Giống trên

Tận cùng là 5:

105; 205; 305; 405; 125; 135; 145; 215; 235; 245; 315; 325; 345; 415; 425; 435

Đọc tiếp...
vũ tiền châu 26 tháng 12 2017 lúc 18:00
Báo cáo sai phạm

ta có ...=\(\frac{3n^5+5n^3+7n}{15}\)

ta có \(5n^3+7n=n\left(5n^2+7\right)\)

xét n chia hết cho 3 thì \(5n^3+7n⋮3\Rightarrow5n^3+7n+3n^5⋮3\)

xét n không chia hết cho 3 =>\(n^2\equiv1\left(mod3\right)\Rightarrow5n^2\equiv2\left(mod3\right)\Rightarrow5n^2+7⋮3\)

=>\(5n^3+7n+3n^5⋮3\forall n\in Z\)

ta có \(3n^5+7n=n\left(3n^4+7\right)\)

xét n chia hết cho 5 =>\(3n^5+7n+5n^3⋮5\)

xét n không chia hết cho 5 =>\(n^4\equiv1\left(mod5\right)\Rightarrow3n^4\equiv3\left(mod5\right)\Rightarrow3n^4+7⋮5\)

=>\(5n^3+3n^5+7n⋮5\forall n\in Z\)

=>tử chia hết cho 15 => ... là số nguyên (ĐPCM)

Đọc tiếp...
Nguyễn Linh Chi Quản lý 21 tháng 7 lúc 22:44
Báo cáo sai phạm

Gọi số tự nhiên cần tìm là: \(\overline{4a5b}\)với \(0\le a;b\le9\)và b>3.a

+) Với a=0 => b=0 loại 

+) với \(a\ge3\Rightarrow b>9\)loại

+) Với a=1 => b>3.1=3

Ta có : 4+a+5+b=4+1+5+b=10+b chia hết cho 9

=> b=8 >3 thỏa mãn

=> Số tự nhiên cần tìm là: 4158

+) Với a=2 => b>3.2=6

Ta có: 4+a+5+b=4+2+5+b=11+b chia hết cho 9

=> b=7 >6 thỏa mãn

=> Số tự nhiên cần tìm là: 4257

Đọc tiếp...
Đỗ Phúc Quang 21 tháng 7 lúc 21:36
Báo cáo sai phạm

sai đề à bạn

Đọc tiếp...
Ngô Văn Tuyên 27 tháng 6 2015 lúc 9:08
Báo cáo sai phạm

Vô lý

2110  chữ số tận cùng là 1

1010 chữ số tận cùng là 0 

vậy hiệu của chúng có chữ số tận cùng là 1 không thể chia hết cho 2 và 5

Đầu bài hình như bị nhầm lẫn gì đó rồi thì phải

Đọc tiếp...
Đặng Lê Huyền Trân 27 tháng 6 2015 lúc 9:30
Báo cáo sai phạm

   Mình xin sửa lại đề một chút : 21^10 - 11^10.

                                 GIẢI

Vì 21^10 có chữ số tận cùng là 1

    11^10 có chữ số tận cùng là 1

=>...1 - ...1 = ...0 chia hết cho 2 và 5.

Đọc tiếp...
ʚ~๖ۣۜPεη¢ĭℓ✔-✔๖ۣۜDɾαωĭηɠ~ɞ‏ 15 tháng 6 lúc 9:59
Báo cáo sai phạm

Em ơi đề bài của em sai rồi nhé

\(21^0-10^0\) không chia hết cho 2 và 5

Bạn nghĩ xem hai số này một số là lẻ một số là chẵn sẽ không chia được

Nên theo chị nghĩ số này là \(11^0\) để thành hai số lẻ

Sửa đề bài : \(21^0-11^0\)

Còn lại lời giải mấy bạn kia giải rồi chị cho rằng là đúng giống cách giải của chị

P/s:hok tốt

Đọc tiếp...
trần như 21 tháng 3 2015 lúc 14:32
Báo cáo sai phạm

cách 2 đây:

B chia hết cho 99 nên B chia hết cho 9 và B chia hết cho 11

B chia hết cho 9 nên tổng các chữ số cua B chia hết cho 9

Hay 6 + 2 +x +y +4 + 2 +7 = 21 + x + y chia hết cho 9.

Ta thấy 21 chia 9 dư 3 nên x + y chia 9 dư 6.

Mặt khác : x+y <=18 nên x+y = 6 hoặc x+ y = 15 ( 1 )

B chia hết cho 11 nên tổng các chữ số ở vị trí lẻ trừ tổng các chữ số ở vị trí chẵn được một số chia hết cho 11

Hay: (6+x+4+7) - (2+y+2) = 13+x-y chia hết cho 11.mà 13 + x - y >= 13 + x - 9 = 4+x >=4 và 13 +x-y <= 13+9-0=22 nên 

13 + x - y= 11 hoặc 13 + x - y = 22 Suy ra y- x= 2 hoặc x-y=9  ( 2 )

Từ (1) và (2) ta có các trường hợp sau:

TH1: Với x+y=6 và y- x= 2 suy ra x = 2, y= 4. Số cần tìm là: 6224427. Thử lại thấy số này chia hết cho 99 ( Thỏa mãn )

TH2: Với x+y=6 và  x- y = 9 

x - y= 9 suy ra y = 9+x thay vào x+y=6 được 2x+9= 6 ( Vô lý )

TH3: Với x+y = 15 và y - x = 2.

Từ x+ y = 15 suy ra 2 số x và y một số là số chẵn , số kia là số lẻ suy ra hiệu của y- x phải là một số lẻ mâu thuẫn với y -x =2 là số chẵn. Vậy TH này loại.

*TH4: Với x+ y = 15 và x- y= 9

Tù x- y = 9 suy ra x= 9+y thay vào x+y=15 được 2y+9=15 suy ra y= 3 và x=12 ( Vô lý vì x<=9)

Kết luận: x= 2, y = 4 là đáp số duy nhất của bài toán

Số cần tìm khi đó là 6224427

Chú ý:  Trong bài tập này sử dụng 2 dấu hiệu chia hết

- Dấu hiệu chia hết cho 9 ( Số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9 )

- Dấu hiệu chia hết cho 11 ( Số chia hết cho 11 khi tổng các chữ số hàng lẻ trừ tổng các chữ số hàng chẵn của số đó chia hết cho 11 )

Đọc tiếp...
trần như 21 tháng 3 2015 lúc 14:30
Báo cáo sai phạm

vì số đó chia hết cho 99 nên sẽ chia hết cho 9 và 11

số đó có tổng chữ số là:6+2+x+y+4+2+7=21+x+y sẽ chia hết cho 9. mà x+y<19

suy ra x+y thuộc{6;15}

vì số đó chia hết cho 11 nên tổng chữ số hàng lẻ -tổng chữ số hàng chẵn chia hết cho 11

suy ra [6+x+4+7]-[2+y+2] chia hết cho 11

suy ra [17+x]-[4+y] sẽ chia hêt cho 11

13+x-y sẽ chia hết cho 11

13+[x-y] sẽ chia hết cho 11

suy ra x-y chỉ có thể là 9 hoặc -2 . nếu x-y=9 thi x=9; y=0; ko thỏa mãn

vậy x-y=-2 kêt hợp với x+y=6 hoặc15 ta loại đi t/h 15

vậy x+y=6 suy ra x=2;y=4

Đọc tiếp...
Sherlockichi Kudoyle 19 tháng 8 2016 lúc 8:28
Báo cáo sai phạm

Vì A = 62xy427 chia hết cho 99 => 62xy427 chia hết cho 9 và 11 

+ Do 62xy427 chia hết cho 9 => 6 + 2 + x + y + 4 + 2 + 7 cha hết cho 9 

                                             => 21 + x + y chia hết cho 9 

Mà x,y là chữ số => 0 < hoặc = x + y < hoặc = 18

                                             => x + y thuộc {6 ; 15} (1) 

+ Do 62xy427 chia hết cho 11 => (6 + x + 4 + 7) - (2 + y + 2) chia bết cho 11

                                             => (17 + x) - (4 + y) chia hết cho 11 

                                              => 13 + x - y chia hết cho 11 

Mà x, y là chữ số => -9 < hoặc = x - y < hoặc = 9 => x - y = -2 hoặc x - y = 9 

                              Nhưng nếu x - y = 9 thì x = 9; y = 0, không thỏa mãn đề bài => x - y = -2 

                                     Từ (1) mà tổng 2 số và hiệu của chúng luôn có cùng tính chẵn lẻ 

                                               => x + y = 6 => y = [6 - (-2)] : 2 = (6 + 2) : 2 = 4 

                                                                                   => x = 6 - 4 = 2

Đọc tiếp...
KaiShin 5 tháng 6 lúc 15:56
Báo cáo sai phạm

 D = 112009 + 112008 + ... + 112000 ( Có 10 SH )

Thấy mỗi số hạng của D có dạng 11n ( n = 2000; 2001;..;2009 ) đều có chữ số tận cùng là 1

=> D có chữ số tận cùng là 0

=> D \(⋮\)5 ( đpcm )

Đọc tiếp...
Nguyễn Tấn Phát 5 tháng 6 lúc 15:58
Báo cáo sai phạm

\(D=11^{2009}+11^{2008}+11^{2007}+...+11^{2000}\)

Số số hạng là: (2009 - 2000) : 1 + 1 = 10 (số)

Mà ta thấy số nào tận cùng bằng 1 lũy thừa bao nhiêu cũng tận cùng bằng 1

\(\Rightarrow D=...1+...1+...1+...+...1\)

\(\Rightarrow D=...0\)

Mà số nào tận cùng bằng 0 thì chia hết cho 5

Vậy \(D⋮5\)(ĐPCM)

Đọc tiếp...
Xyz 3 tháng 6 lúc 11:25
Báo cáo sai phạm

Để B - A chia hết cho cả 2 và 5 

=> B - A phải chia hết cho 10

=> B - A tận cùng là 0

Ta có : A = 27 x 27 x 27 x ... 27 ( 30 thừa số 27)

                = 2730

lại có ...74n = ...1 (n\(\in\)N*)

=> 2730 = 2728+2

             = 274.7+3

             = 274.7 x 272 

             = ...1 x ...9

             = ...9

B = 83 x 83 x .. x 83 (30 thừa số 83)

    = 8330

lại có ...34n=...1 (n\(\in\)N*)

  => 8330 = 8328+2

                = 834.7+2

                   = 834.7 x 832

                = ...1 x ...9

                = ...9

=> B - A = ...9 - ...9 = ....0 \(⋮\)10

=> B - A \(⋮\)2.5

=> \(\hept{\begin{cases}B-A⋮2\\B-A⋮5\end{cases}}\)

Đọc tiếp...

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Toán lớp 10Đố vuiToán có lời vănToán lớp 11Toán đố nhiều ràng buộcToán lớp 12Giải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácNgữ văn 10Hệ thức lượngViolympicNgữ văn 11Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải tríTập đọcKể chuyệnTập làm vănChính tảLuyện từ và câuTiếng Anh lớp 10Tiếng Anh lớp 11Tiếng Anh lớp 12

Có thể bạn quan tâm


Tài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: