Giúp tôi giải toán


Fan T ara 07/07/2017 lúc 08:26
Báo cáo sai phạm

100+200+300+500+200:2

= 100+200+300+500+100

= 300+300+500+100

=600+500+100

=1100+100

=1200

k mik nha

Mai Thanh Xuân 07/07/2017 lúc 08:29
Báo cáo sai phạm

100 + 200 + 300 + 500 + 200 : 2

= 100 + 200 + 300 + 500 + 100

= 300 + 300 + 500 + 100

= 600 + 500 + 100

= 1100 + 100

= 1200

loan 07/07/2017 lúc 08:30
Báo cáo sai phạm

100 + 200 + 300 + 500 + 200 : 2

= 100 + 200 + 300 + 500 + 100

= 300 + 300 + 500 + 100

= 600 + 500 + 100

= 1200

Nguyễn Uyển Dung 29/06/2017 lúc 10:03
Báo cáo sai phạm

700779168

tck mình nhé bn !

Nguyễn MM 29/06/2017 lúc 10:24
Báo cáo sai phạm

= 700779168

Nguyễn Thị Phương Uyên 29/06/2017 lúc 10:17
Báo cáo sai phạm

700779168

k mk nha

Thắng Nguyễn CTV 15/06/2017 lúc 20:00
Báo cáo sai phạm

Sửa đề: Cho tam giác vuông,.... nhé ! (hình minh họa)

A B C D E F

Đặt \(AB=a;AC=b;AD=c\). Kẻ \(DE\) vuông góc \(AB\)\(FD\) vuông góc \(AC\left(E\in AB;F\in AC\right)\)

Ta có: tứ giác \(AFDE\) là hình chữ nhật do \(\widehat{A}=\widehat{E}=\widehat{F}=90^o\), AD phân giác trong của \(\widehat{EAF}\) nên \(AFDE\)là hình vuông. Suy ra 

\(DE=DF=\frac{AD\sqrt{2}}{2}=\frac{c\sqrt{2}}{2}\). Ta có:

\(S_{DAB}+S_{DAC}=S_{ABC}\)

\(\Leftrightarrow\frac{1}{2}AB\cdot DE+\frac{1}{2}DF\cdot AC=\frac{1}{2}AC\cdot AB\)

\(\Leftrightarrow\frac{c\sqrt{2}}{2}a+\frac{c\sqrt{2}}{2}b=ab\)

\(\Leftrightarrow\frac{\sqrt{2}}{c}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\) Hay \(\frac{\sqrt{2}}{AD}=\frac{1}{AB}+\frac{1}{AC}\)

Thắng Nguyễn CTV 15/06/2017 lúc 18:11
Báo cáo sai phạm

có cho vuông ko nhỉ

Lê Quang Tuấn Kiệt 20/06/2017 lúc 22:27
Báo cáo sai phạm

Đặt AB=a;AC=b;AD=c. Kẻ DE vuông góc ABFD vuông góc AC(E∈AB;F∈AC)

Ta có: tứ giác AFDE là hình chữ nhật do ^A=^E=^F=90o, AD phân giác trong của ^EAF nên AFDElà hình vuông. Suy ra 

DE=DF=AD√22 =c√22 . Ta có:

SDAB+SDAC=SABC

⇔1/2 AB·DE+1/2 DF·AC=1/2 AC·AB

⇔c√22/ a+c√22/ b=ab

⇔√2/c =1/a +1/b  Hay √2/AD =1/AB +1/AC 

Songoku Sky Fc11 14/06/2017 lúc 19:07
Báo cáo sai phạm

Góc AMK  là góc ở đỉnh M của tam giác ABM nên

GÓC AMK > GÓC ABK

GÓC KMC LÀ GÓC NGOÀI Ở ĐỈNH M CỦA TAM GIÁC CBM NÊN

KMC>CBK

SUY RA AMK+KMC>ABK+CBK

DO ĐÓ GÓC AMC > GÓC ABC

Hoàng Thanh Tuấn 04/06/2017 lúc 18:52
Báo cáo sai phạm

A B C K Q D I P O H 1 1 2 1 2 3 1 2 E

  1. Do AB , AC là tiếp tuyến của đường tròn (O) Nên : \(\hept{\begin{cases}OB⊥AB\\OC⊥AC\end{cases}\Rightarrow\widehat{ABO}=\widehat{ACO}=90^0}\)\(\Rightarrow ABOC\)Nội tiếp đường tròn đường kính AO
  2. Ta có : \(\hept{\begin{cases}\widehat{BAE}chung\\\widehat{BEA}=\widehat{ABD}\end{cases}}\Rightarrow\Delta ABD\approx\Delta AEB\)\(\frac{AE}{AB}=\frac{AB}{AD}\Rightarrow AB^2=AE.AD\left(1\right)\)Mà ta lại có tam giác vuông \(\Delta ABO\)Có BH là đường cao ( tính chất của tiếp tuyến ) \(\Rightarrow AH.AO=AB^2\left(2\right)\)từ 1 và 2 \(\Rightarrow AH.AO=AD.AE\left(dpcm\right)\)
  3. Theo tính chất của tiếp tuyến luôn có \(\widehat{I_1}=\widehat{I_2};\widehat{K_1}=\widehat{K_2};\widehat{0_3}=\widehat{0_2}\) Do \(\widehat{A_1}=\widehat{0_1}\)(Cùng phụ góc \(\widehat{AQO}\)) mặt khác \(\widehat{KOQ}=\widehat{O_1}+\widehat{O_2}=\widehat{A_1}+90^0-\widehat{K_1}\left(3\right)\)

       \(\widehat{I_1}=\widehat{I_2}=180-\left(\widehat{K_2}+\widehat{IOK}\right)\)mà \(\widehat{IOK}=180^0-\widehat{BAC}\)Do AO là phân giác của \(\widehat{BAC}\)\(\Rightarrow\widehat{IOK}=90^0-\widehat{A_1}\)Vì vậy ta có :\(\widehat{I_2}=180-\left(\widehat{K_2}+90^0-\widehat{A_1}\right)=90^0+\widehat{A_1}-\widehat{K}_2\left(4\right)\)

từ 3 và 4 ta có \(\widehat{I_1}=\widehat{KOQ}\)

Vì \(\widehat{APO}=\widehat{AQP}\)\(\Rightarrow\Delta IPO=\Delta OQK\)

\(\Rightarrow\frac{IP}{OP}=\frac{OQ}{QK}\Leftrightarrow IP.QK=OQ.OP\)Mà \(OP=OQ=\frac{PQ}{2}\)\(\Rightarrow IP.QK=\left(\frac{PQ}{2}\right)^2\Leftrightarrow PQ^2=4IP.QK\le\left(IP+QK\right)^2\)\(\Rightarrow IP+QK\ge PQ\)

TXT Channel Funfun 11/04/2017 lúc 10:01
Báo cáo sai phạm

Ta coi diện tích cũ là 100% thì diện tích hình đó lúc sau là :

100% + 4% = 104% (diện tích cũ)

Ta coi chiều rộng cũ là 100% thì chiều rộng mới là :

100% + 30% = 130% (chiều rộng cũ)

Chiều dài mới là :

104% : 130% = 80% (chiều dài cũ)

Ta coi chiều dài cũ là 100% thì chiều dài mới giảm là :

100% - 80% = 20% (chiều dài cũ)

Chiều dài cũ là :

2,4 : 20% = 12 (m)

Chiều dài mới là :

12 - 2,4 = 9,6 (m)

Đáp số : 9,6 m

Lê Mạnh Châu 20/05/2017 lúc 13:04
Báo cáo sai phạm

Ta coi diện tích cũ là 100% thì diện tích hình lúc đó sau là:

    100% + 4% = 104% ( diện tích cũ )

Ta coi chiều rộng cũ là 100% thì chiều rộng mới là:

     100% + 30% = 130% ( chiều rộng cũ )

Chiều dài mới là:

       104% : 130% = 80% ( chiều dài cũ )

Ta coi chiều dài cũ là 100% thì chiều dài mới giảm là:

        100% - 80% = 20% ( chiều dài cũ )

Chiều dài cũ là:

          2,4 : 20% = 12 (m )

Chiều dài mới là:

         12 – 2,4 = 9,6 (m)

                         Đáp số: 9,6 m

tth 11/04/2017 lúc 09:32
Báo cáo sai phạm

Khó quá!

Bạn nào giải được,giúp mình giải với

Chúc bạn học tốt

Mình cũng đang vướng bài này

^.^

Nhân mã dễ thương 18/05/2017 lúc 21:54
Báo cáo sai phạm

đường đời

xã hội

lịch sử

quần đảo

cam-pu-chia

k nha,kết bạn nhé!Thanks ^-^

đại thi bác 19/05/2017 lúc 09:39
Báo cáo sai phạm

Đường đời dài nhất

 Xã hội to nhất

lịch sử dài nhất

quần đảo to nhất

còn cam gì to nhất thì mình chịu

cô nàng song tử 19/05/2017 lúc 09:29
Báo cáo sai phạm

đây cũng lag câu hỏi mà

Lầy Văn Lội 14/05/2017 lúc 14:27
Báo cáo sai phạm

a) Áp dụng hệ quả định lý thales:

\(\frac{MQ}{CD}+\frac{MP}{AB}=\frac{AM}{AC}+\frac{MC}{AC}=\frac{AC}{AC}=1\)

Áp dụng BĐT bunyakovsky:

\(\left(\frac{1}{AB^2}+\frac{1}{CD^2}\right)\left(MP^2+MQ^2\right)\ge\left(\frac{MP}{AB}+\frac{MQ}{CD}\right)^2=1\)

\(\Rightarrow\frac{1}{AB^2}+\frac{1}{CD^2}\ge\frac{1}{MP^2+MQ^2}\)

dấu = xảy ra khi \(\frac{MC}{AM}=\frac{CD^2}{AB^2}\)

b) chưa nghĩ :v

Nguyễn Ngọc Diệu Hằng 24/04/2017 lúc 19:38
Báo cáo sai phạm

chieuf rộng là

95/5*2=38(m)

chu vi hình chữ nhật là

(95+38)*2=266(m)

dienej tích hình chữ nhật là

95*38=3610(m2)

đ/s:............tk nhé đúng 100%

Thiệu Trung Hiếu 24/04/2017 lúc 20:16
Báo cáo sai phạm

Đ/S:3610cm2;266cm

sakura 24/04/2017 lúc 20:02
Báo cáo sai phạm

chiều rộng HCN là:

\(\frac{95}{5}x2=38\left(m\right)\)

chu vi HCN là:

( 95+38 ) * 2 = 266 ( m )

diện tích HCN là:

95 * 38 = 3610 ( m2 )

Đ/S:....

Hoàng Lê Bảo Ngọc CTV 24/10/2016 lúc 11:20
Báo cáo sai phạm

Áp dụng BĐT \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\ge\frac{4}{x+y}\) , ta được : 

\(\frac{1}{a+b-c}+\frac{1}{b+c-a}\ge\frac{4}{2b}=\frac{2}{b}\)

\(\frac{1}{b+c-a}+\frac{1}{c+a-b}\ge\frac{4}{2c}=\frac{2}{c}\)

\(\frac{1}{a+b-c}+\frac{1}{c+a-b}\ge\frac{4}{2a}=\frac{2}{a}\)

Cộng các BĐT trên theo vế : \(2\left(\frac{1}{a+b-c}+\frac{1}{b+c-a}+\frac{1}{c+a-b}\right)\ge2\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a+b-c}+\frac{1}{b+c-a}+\frac{1}{c+a-b}\ge\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\)

Dấu "=" xảy ra khi a = b = c => Tam giác đó là tam giác đều.

Nguyen ngoc dat 24/10/2016 lúc 14:14
Báo cáo sai phạm

Cho a,b.c là 3 cạnh 1 tam giác. CMR: 1 / a+b−c + 1 / b+c−a + 1 / c+a−b ≥ 1 / a +1 / b +1 / c 

Áp dụng BĐT 1 / x +1 / y ≥ 4 / x+y  , ta được : 

1 / a+b−c + 1 / b+c−a ≥ 4 / 2b = 2 / b 

1 / b+c−a +1 / c+a−b ≥ 4 / 2c = 2 / c 

1 / a+b−c +1 / c+a−b ≥ 4 / 2a = 2 / a 

Cộng các BĐT trên theo vế : 2( 1 / a+b−c + 1 / b+c−a + 1 / c+a−b ) ≥ 2( 1 / a + 1 / b + 1 / c )

⇒ 1 / a+b−c + 1 / b+c−a + 1 / c+a−b  ≥ 1 / a + 1 / b + 1 / c 

Dấu "=" xảy ra khi a = b = c => Tam giác đó là tam giác đều.

alibaba nguyễn 17/04/2017 lúc 19:03
Báo cáo sai phạm

Ta có:

x2​y + y2z + z2x + zx2 + yz2 + xy2 - x3 - y3 - z3 > 0

\(\Leftrightarrow\)(x2y + zx2 - x3) + (y2z + xy2 - y3) + (z2x + z2y - z3) > 0

\(\Leftrightarrow\)x2(y + z - x) + y2(z + x - y) + z2(x + y - z) > 0 (đúng)

Vì x,y,z là 3 cạnh của tam giác nên tổng 2 cạnh lớn hơn cạnh còng lại.

ke ___ bac ___ tinh 21/04/2017 lúc 11:46
Báo cáo sai phạm

ta có :

\(x^2y+y^2z+z^2x+zx^2+yz^2+xy^2-x^3-y^3-z^3>0\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2y+zx^2-x^3\right)+\left(y^2z+xy^2-y^3\right)+\left(z^2x+z^2y-z^3>0\right)\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(y+z-x\right)+y^2\left(z+x-y\right)+z^2\left(x+y-z\right)>0\left(dung\right)\)

vì x;y;z là 3 cạnh của tam giác nên tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại

Trung Nguyen 23/04/2017 lúc 22:52
Báo cáo sai phạm

an ơi mình nè thắng á

...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do Online Math lựa chọn.

....

Đố vuiToán có lời vănToán đố nhiều ràng buộcGiải bằng tính ngượcLập luậnLô-gicToán chứng minhChứng minh phản chứngQui nạpNguyên lý DirechletGiả thiết tạmĐo lườngThời gianToán chuyển độngTính tuổiGiải bằng vẽ sơ đồTổng - hiệuTổng - tỉHiệu - tỉTỉ lệ thuậnTỉ lệ nghịchSố tự nhiênSố La MãPhân sốLiên phân sốSố phần trămSố thập phânSố nguyênSố hữu tỉSố vô tỉSố thựcCấu tạo sốTính chất phép tínhTính nhanhTrung bình cộngTỉ lệ thứcChia hết và chia có dưDấu hiệu chia hếtLũy thừaSố chính phươngSố nguyên tốPhân tích thành thừa số nguyên tốƯớc chungBội chungGiá trị tuyệt đốiTập hợpTổ hợpBiểu đồ VenDãy sốHằng đẳng thứcPhân tích thành nhân tửGiai thừaCăn thứcBiểu thức liên hợpRút gọn biểu thứcSố họcXác suấtTìm xPhương trìnhPhương trình nghiệm nguyênPhương trình vô tỉCông thức nghiệm Vi-etLập phương trìnhHệ phương trìnhBất đẳng thứcBất phương trìnhBất đẳng thức hình họcĐẳng thức hình họcHàm sốHệ trục tọa độĐồ thị hàm sốHàm bậc haiĐa thứcPhân thức đại sốĐạo hàm - vi phânLớn nhất - nhỏ nhấtHình họcĐường thẳngĐường thẳng song songĐường trung bìnhGócTia phân giácHình trònHình tam giácTam giác bằng nhauTam giác đồng dạngĐịnh lý Ta-letTứ giácTứ giác nội tiếpHình chữ nhậtHình thangHình bình hànhHình thoiHình hộp chữ nhậtHình ba chiềuChu viDiện tíchThể tíchQuĩ tíchLượng giácHệ thức lượngViolympicGiải toán bằng máy tính cầm tayToán tiếng AnhGiải trí

Có thể bạn quan tâmTài trợ

Các câu hỏi không liên quan đến toán lớp 1 - 9 các bạn có thể gửi lên trang web hoc24.vn để được giải đáp tốt hơn.


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: